Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

Tabel 77 HGIS uitgaven

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

7.783,50

8.184,10

8.922,60

9.229,90

9.247,90

0

       

Besluitvorming

152,2

‒ 22,9

‒ 21,4

‒ 10,4

‒ 10,9

‒ 11,3

Bijdrage ODA aan asieltegenvaller

558,6

706,5

1.103,10

1.103,10

  

Dekking asieltegenvaller (bufferartikel)

‒ 46,9

‒ 295,1

‒ 590,2

‒ 764,5

  

Dekking asieltegenvaller artikel 1

‒ 82,8

‒ 66,5

‒ 83

‒ 54,8

  

Dekking asieltegenvaller artikel 2

‒ 136,3

‒ 109,6

‒ 136,7

‒ 90,2

  

Dekking asieltegenvaller artikel 3

‒ 112,9

‒ 90,8

‒ 113,2

‒ 74,7

  

Dekking asieltegenvaller artikel 4

‒ 140,7

‒ 113,1

‒ 141

‒ 93,1

  

Dekking asieltegenvaller artikel 5

‒ 38,9

‒ 31,3

‒ 39

‒ 25,8

  

Restant AP-reservering 2,5 miljard Oekraïne

164,6

     

Overboeking winterization

18

     

Amendementen

0

     

Hoogrisicoposten

‒ 13

     

Bijdrage aan dekkingsopgave

‒ 17,4

‒ 22,9

‒ 21,4

‒ 10,4

‒ 10,9

‒ 11,3

       

Technisch

453,4

74,8

146,9

76,5

76,8

9.655,40

Kasschuiven

20

‒ 63

37,7

5,3

  

Eindejaarsmarge

93

100,7

69,4

   

Extrapolatie

     

9.569,10

Prijsbijstelling non-ODA

20,1

7,4

4,8

8,7

5,2

5,2

Overboekingen naar BZ-begroting t.b.v. eerste steunpakket Oekraïne

343,6

     

Overboekingen naar BHOS-begroting t.b.v. eerste steunpakket Oekraïne

170

     

Bijdrage Council of Europe Development Bank (CEB) Oekraïne

21,8

     

Overboekingen HGIS

‒ 408,8

‒ 0,2

0,1

‒ 241,3

0,1

0,1

Desalderingen

22,4

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Rentesubsidie MFB (FIN)

 

41,4

41,4

41,4

41,4

 

Rentesubsidie MFB (BHOS)

 

‒ 41,4

‒ 41,4

‒ 41,4

‒ 41,4

 

Overige technische mutaties

171,3

22,2

27,2

296

63,7

73,1

       

Niet-plafondrelevant

1.134,40

100,6

84,1

‒ 32,9

21,2

242,6

Overboekingen t.b.v. militaire steun Oekraïne

1800

     

Kasschuif Oekraïne

‒ 665,6

100,6

84,1

‒ 32,9

21,2

242,6

       

Stand Voorjaarsnota 2023

9.523,40

8.336,50

9.132,20

9.263,10

9.334,90

9.886,70

Tabel 78 HGIS niet-belastingontvangsten

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

130,2

245,5

156

195,8

141,8

0

       

Technisch

22,4

7,7

7,7

7,7

7,6

148,4

Extrapolatie

     

140,9

Desalderingen

22,4

7,7

7,7

7,7

7,6

7,5

       

Niet-plafondrelevant

1,2

1,5

1,2

1,4

131,8

0,9

Kasschuif Oekraïne

    

130

 

Overig niet-plafondrelevant

1,2

1,5

1,2

1,4

1,8

0,9

       

Stand Voorjaarsnota 2023

153,8

254,7

165

204,9

281,2

149,3

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Bijdrage ODA aan asieltegenvaller

Door de verhoogde instroom van asielzoekers en de daaruit volgende hogere bezetting in de reguliere asielketen doen zich tegenvallers voor bij de asielopvang. Een deel van deze meerkosten wordt opgevangen vanuit het ODA-budget t.b.v. de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden.

Dekking asieltegenvaller Een deel van de meerkosten van asiel wordt bekostigd uit het bufferartikel van de BHOS-begroting. Voor de overige dekking wordt o.b.v. een verdeelsleutel een taakstelling ingeboekt op de beleidsartikelen van de BHOS-begroting. Deze zal in de Ontwerpbegroting concreet ingevuld zijn, waarbij de verdeling over de artikelen nog kan wijzigen.

Restant AP-reservering 2,5 miljard Oekraïne

Eind december 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt 2,5 miljard te reserveren voor de verwachte benodigde internationale steun aan Oekraïne via Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en Buitenlandse Zaken (BZ). De reservering staat op de Aanvullende Post (AP) bij het Ministerie van Financiën. Middels verschillende Kamerbrieven en Incidentele Suppletoire Begrotingen wordt de Kamer over de inzet van deze middelen geïnformeerd. Deze mutatie betreft het restant van de reservering op de Aanvullende Post.

Overboeking Winterization

In november 2022 maakte de minister van BHOS bekend 180 miljoen beschikbaar te stellen voor het gereedmaken van Oekraïne voor de winter (winterization). Hiervan is 18 miljoen in kind geleverd in de vorm van energietoebehoren en energieonderdelen via het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bovenstaande mutatie betreft de overboeking van het ministerie van BHOS naar EZK van deze middelen.

Amendementen

Tijdens de begrotingsbehandelingen van de begrotingen van BZ en BHOS zijn verschillende amendementen ingediend waarmee middelen binnen deze begroting elders zijn ingezet.22

Hoogrisicoposten

In 2020 is 26 miljoen voor de BZ-begroting vrijgemaakt voor de veiligheid van een aantal hoogrisicoposten. Een deel van deze middelen was bestemd voor investeringen in de post in Kaboel, maar door de huidige situatie in Afghanistan is de post gesloten. Deze generale middelen zijn dus niet tot besteding gekomen en vloeien conform de begrotingsregels terug naar het generale beeld. Voor toekomstige knelpunten op het gebied van veiligheid op hoogrisicoposten wordt 13 miljoen generaal beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onder andere voor de veiligheid van de hoogrisicoposten in Kiev en Tripoli.

Bijdrage aan dekkingsopgave

Om het BZ/BHOS-aandeel in de rijksbrede dekkingsopgave in te vullen wordt de eindejaarsmarge voor de HGIS non-ODA ingezet (2023-2025) en wordt de dekkingsopgave vanaf 2026 structureel ingevuld door een verlaging van de uitkering voor loon- en prijsbijstelling op de BZ-begroting (non-ODA).

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Kasschuiven

Dit betreft het saldo van vier kasschuiven. Ten eerste wordt de reservering op de AP voor de renovatie van het Vredespaleis vanwege vertraging doorgeschoven van 2024 naar 2025. Ten tweede hebben de diverse pakketten steunmaatregelen aan Oekraïne vanuit de Europese Vredesfaciliteit (EPF) de ruimte onder het EPF-plafond voor 2023 beperkt, waardoor met de plafonds tussen de verschillende jaren moet worden geschoven. Dat leidt tot de daadwerkelijke betaling van de Nederlandse EPF-bijdrage in 2023 van 4 miljoen hoger en in 2024 en 2025 2 miljoen per jaar lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Ten derde wordt er geschoven om de bijdrage aan de dekkingsopgave in het goede kasritme te zetten. Tot slot is er een kasschuif om de benodigde uitgaven voor extra controles door de Douane in het juiste kasritme te zetten. Dit vanwege EU-besluitvorming tot instelling van een sanctieregime voor Rusland (5,3 miljoen per jaar non-ODA). Hiermee neemt het budget in 2025 met 5,3 miljoen af en neemt het budget in 2026 toe met 5,3 miljoen.

Eindejaarsmarge HGIS inclusief middelenafspraak

De HGIS-eindejaarsmarge inclusief de middelenafspraak huisvesting wordt in de jaren 2023, 2024 en 2025 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Zaken en conform HGIS-besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen.

Extrapolatie

Middels de extrapolatie wordt het jaar 2028 toegevoegd aan de begrotingshorizon.

Prijsbijstelling non-ODA

Naar aanleiding van de CEP-raming van het Centraal Planbureau wordt het non-ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachting van de prijsontwikkeling van het bbp.

Overboekingen naar BZ-begroting t.b.v. eerste steunpakket Oekraïne

Op 3 april 2023 heeft de minister voor BZ de Kamer geïnformeerd over het eerste steunpakket aan Oekraïne in 2023. Deze mutatie betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de BZ-begroting voor dit steunpakket.

Overboekingen naar BHOS-begroting t.b.v. eerste steunpakket Oekraïne

Op 3 april 2023 heeft de minister voor BHOS de Kamer geïnformeerd over het eerste steunpakket aan Oekraïne in 2023. Deze mutatie betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de BHOS-begroting voor dit steunpakket.

Bijdrage Council of Europe Development Bank (CEB) Oekraïne

Vanuit de AP-reservering voor Oekraïne wordt 21,8 miljoen overgeboekt naar de BZ-begroting om een directe kapitaalaanvulling te doen aan de CEB. Hiermee kan de CEB projecten in Oekraïne opzetten, zoals (weder-)opbouw van scholen en ziekenhuizen.

Overboekingen HGIS

Er hebben verschillende overboekingen plaatsgevonden van en naar de HGIS. Dit betreft onder andere de overboeking van de ophoging van de Europese Vredesfaciliteit van 240 miljoen Deze middelen worden, conform de overige EU-afdrachten, buiten de HGIS geboekt. Hieronder valt ook de dekking vanuit de HGIS voor de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’.

Desalderingen

Er hebben verschillende desalderingen plaatsgevonden binnen de HGIS. Hieronder valt onder andere het toevoegen van de ontvangsten van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) aan de begrotingsreserve.

Rentesubsidie MFB

Zoals aangekondigd in de Kabinetsappreciatie Commissievoorstel macro-financiële bijstand 2023 aan Oekraïne worden de rentelasten van de macro-financiële bijstand van de EU aan Oekraïne gedekt uit het ODA-budget middels een overboeking uit het bufferartikel van de BHOS-begroting naar de begroting van Financiën.

Overige technische mutaties

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. Hieronder valt onder andere de bijstelling van het ODA-budget op basis van de bni-raming van het CPB. Daarnaast omvat deze post een technische overboeking waarbij defensiebudget binnen het uitgavenplafond Investeringen is geplaatst. Verder wordt naar aanleiding van besluiten op de NAVO-top in Madrid in juli 2022 vanaf 2023 de contributie aan de NAVO verhoogd. Vanuit de HGIS wordt het benodigde budget toegekend aan de BZ-begroting. Tot slot wordt voor de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling in Osaka in 2025 cumulatief 20 miljoen beschikbaar besteld vanuit de HGIS.

Niet plafond-relevante mutaties Voorjaarsnota

Overboekingen t.b.v. militaire steun Oekraïne

Het kabinet heeft een reservering getroffen van 2,5 miljard voor steun aan Oekraïne op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. Deze overboeking betreft het deel van de gereserveerde middelen dat wordt gebruikt voor de militaire steun aan Oekraïne. De steun van Defensie vindt plaats in de vorm van de levering van materieel, uit de eigen militaire voorraad dan wel commercieel verworven, en financiële bijdragen om met andere landen goederen te leveren. De Tweede Kamer wordt hier regelmatig op passende wijze over geïnformeerd.

Kasschuif militaire steun Oekraïne

Voor de vervanging van materieel geleverd uit de eigen militaire voorraad is deze kasschuif benodigd om het budget in het juiste ritme te plaatsen.

Niet belastingontvangsten

Technische mutaties Voorjaarsnota

Extrapolatie

Middels de extrapolatie wordt het jaar 2028 toegevoegd aan de begrotingshorizon.

Desalderingen

Er hebben verschillende desalderingen plaatsgevonden binnen de HGIS. Hieronder valt onder andere het toevoegen van de ontvangsten van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) aan de begrotingsreserve.

Niet plafond-relevante mutaties Voorjaarsnota

Kasschuif Oekraïne

Voor de vervanging van materieel geleverd uit de eigen militaire voorraad is deze kasschuif benodigd om het budget in het juiste ritme te plaatsen.

Overig niet-plafondrelevant

Dit betreft een aanpassing van de raming van de ontvangsten aan leningen uit de portefeuille van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO).

22

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal en Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Licence