Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 - TOESLAGEN

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen. Om gedupeerden door de problemen met toeslagen recht te doen is ruimhartige compensatie en emotioneel herstel cruciaal. Op basis van de informatie die begin maart beschikbaar was, wordt het totaal meerjarig beschikbare budget voor de Hersteloperatie Toeslagen naar boven bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen, die hier verder worden toegelicht.

Zonder het project Versnellen & Verbeteren zou het afhandelen van integrale beoordelingen en bezwaren langer duren dan eerder geraamd. Daarnaast komen er meer bezwaren binnen dan verwacht. Om de doelstelling van Versnellen & Verbeteren te behalen (onder meer: minimaal 90% van de aanmeldingen bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft in Q1 van 2025 een afgeronde integrale beoordeling) en de bezwaren zo goed mogelijk te behandelen, is extra budget nodig. Dit vereist uitvoeringswijzigingen om de productiviteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) te verhogen en het aantal toekomstige bezwaren te verkleinen, maar ook additionele capaciteit. Ook de compensatie- en hersteluitgaven vallen naar verwachting hoger uit dan eerder begroot. Dit komt door een groter aantal gedupeerden dat bij de eerste toets in eerste instantie niet als gedupeerde wordt aangemerkt, maar waarvan bij de integrale beoordeling wel gedupeerdheid wordt vastgesteld. Op basis van informatie die begin maart beschikbaar was, is een prognose opgesteld van een totaal van circa 42.000 gedupeerden. Dit is een stijging van circa 7.000 gedupeerden. Hierbij wordt opgemerkt dat deze prognose een momentopname is; u wordt via de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen geïnformeerd over eventuele bijstellingen in deze prognose. Daarnaast doen meer gedupeerden een beroep op - en krijgen meer gedupeerden additionele compensatie toegekend door - de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Daarnaast is er een autonome (budgettaire) tegenvaller bij de programma-uitgaven van de kindregeling. Tot slot heeft de toename van het verwachte aantal gedupeerden ook effect op de overige herstelregelingen, zoals de ex-partnerregeling en de publieke- en private schuldenoplossing. Hiervoor heeft het kabinet bij de Voorjaarsnota circa 1,27 miljard euro extra beschikbaar gesteld. Circa 792 miljoen wordt hiervan direct op de begroting van Financiën geplaatst, circa 478 miljoen wordt op de Aanvullende Post gereserveerd. Hiermee komen de verwachte totale kosten voor de toeslagenhersteloperatie uit op circa 7,1 miljard euro. In onderstaande tabel 85 is een uitsplitsing opgenomen per regeling. In de 14e Voortgangsrapportage wordt uitgebreider ingegaan op de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Tabel 85 Stand toeslagenherstel 1e suppletoire begroting 2022
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

cumulatief

Totaal Toeslagenherstel

93

1.271

1.025

2.287

1.613

694

152

7.132

         

Stand na 1e sup 2023

93

1.271

1.025

2287

1336

347

17

6376

Programma

47

1.136

780

1.880

919

195

17

4.974

w.v. Compensatie

36

713

303

373

339

20

 

1.783

w.v. Kindregeling

  

74

514

152

  

740

w.v. Kwijtschelden publieke schulden (incl. uitvoering; rijksbreed)

 

369

162

509

110

66

4

1.220

w.v. Kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

 

41

173

196

119

69

 

597

w.v. Andere toeslagen

   

47

9

  

56

w.v. Ex-partners

   

83

88

3

 

173

w.v. Ondersteuning door gemeenten

11

14

34

105

67

29

7

266

w.v. Reservering ondersteuning rechtsbijstand

  

1

4

14

9

6

34

w.v. Dwangsommen

  

19

26

14

  

59

w.v. Ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

  

5

19

7

  

31

w.v. Uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering; J&V)

  

10

3

   

14

Apparaat Financiën

46

135

245

407

417

152

 

1.402

         

Reservering op AP

    

277

346

142

765

w.v. reservering toeslagen (Financiën)

    

222

323

142

687

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed

    

54

24

 

78

Licence