Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Uitgaven

In miljoenen euro's

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

55.467

57.542

55.937

55.712

55.547

0

       

Meevallers

‒ 184

‒ 741

‒ 818

‒ 887

‒ 936

‒ 985

Meevaller referentieraming

‒ 38

‒ 409

‒ 531

‒ 567

‒ 550

‒ 569

Meevaller studiefinancieringsraming R

‒ 64

‒ 271

‒ 275

‒ 300

‒ 366

‒ 396

Meevaller School en Omgeving

‒ 45

‒ 45

    

Meevaller nieuwkomers vo

 

‒ 4

‒ 8

‒ 17

‒ 17

‒ 17

Overige meevallers

‒ 37

‒ 13

‒ 4

‒ 3

‒ 3

‒ 3

       

Tegenvallers

192

158

172

224

334

345

Tegenvaller referentieraming

63

  

24

69

69

Tegenvaller studiefinancieringsraming R

52

29

42

71

89

99

Tegenvaller nieuwkomers po

47

89

87

84

84

84

Tegenvaller DUO

21

22

19

18

19

19

Tegenvaller Koninklijke Bibliotheek huisvesting

 

1

3

5

6

8

Tegenvaller Wetsvoorstel screening kennisveiligheid

 

1

2

4

6

7

Overige tegenvallers

9

17

19

19

62

60

       

Intensiveringen

25

49

44

35

35

35

Ophoging budget zij-instroom

6

8

    

Lerarenbeurs ophogen

2

6

2

   

Commissariaat voor de Media

1

3

3

3

3

3

Digitaal examineren

1

5

5

5

5

5

Masterplan Campussen Groningen

1

10

10

10

10

10

Overige intensiveringen

14

17

24

17

16

16

       

Ombuigingen

‒ 52

‒ 56

‒ 31

‒ 29

‒ 157

‒ 78

Energie 2024

‒ 31

     

G5

 

‒ 18

    

Investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector: talentopgave

    

‒ 128

‒ 48

Overige ombuigingen

‒ 22

‒ 38

‒ 31

‒ 29

‒ 28

‒ 29

       

Kasschuiven

841

‒ 878

‒ 169

194

34

‒ 22

Kasschuif OV-bedrijven

1.000

‒ 1.000

    

Kasschuif basisvaardigheden

 

90

‒ 228

138

  

Overige kasschuiven

‒ 159

31

59

56

34

‒ 22

       

Kasschuiven investeringsplafond

‒ 26

19

6

1

  

Kasschuiven investeringsplafond

‒ 26

19

6

1

  
       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

3

0

8

1

1

0

Klimaatfonds

 

0

7

0

0

0

Overige overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

3

0

1

1

1

0

       

Overboekingen Aanvullende Post

2

0

15

15

  

Taallessen

2

0

0

   

Verhoging aantal gedupeerden KOT

  

15

15

  
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 173

105

168

167

40

27

NGF

24

77

142

136

14

 

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 197

28

26

31

27

27

       

Plafondcorrecties

1

     

Cultuur Oekraïne

1

     

COVID-19

0

     
       

Loonbijstelling

2.330

2.333

2.327

2.316

2.306

2.299

Loonbijstelling

2.330

2.333

2.327

2.316

2.306

2.299

       

Prijsbijstelling

513

574

520

519

520

529

Prijsbijstelling R

315

386

329

327

325

324

Prijsbijstelling NR

198

187

190

193

195

206

       

Eindejaarsmarge

340

     

Eindejaarsmarge R

236

     

Eindejaarsmarge I

104

     
       

Extrapolatie

     

55.684

Extrapolatie

     

55.684

       

Technisch

53

47

42

42

42

42

Eindejaarsmarge

‒ 10

0

0

0

0

0

Desalderingen

63

47

42

42

42

42

Overig technisch

0

0

0

0

0

0

       

Niet-plafondrelevant

‒ 1.125

‒ 1.072

‒ 1.119

‒ 1.233

‒ 1.269

‒ 1.533

Meevaller studiefinancieringsraming NR

‒ 1.125

‒ 1.072

‒ 1.119

‒ 1.233

‒ 1.269

‒ 1.533

       

Stand Voorjaarsnota 2024

58.206

58.079

57.102

57.077

56.496

56.344

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Ontvangsten

In miljoenen euro's

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

2.038

2.221

2.293

2.369

2.446

0

       

Meevallers

0

4

8

11

14

19

Meevaller studiefinancieringsraming R

0

4

8

11

14

19

       

Tegenvallers

‒ 17

‒ 18

‒ 19

‒ 20

‒ 21

‒ 22

Tegenvaller studiefinancieringsraming R

‒ 17

‒ 18

‒ 19

‒ 20

‒ 21

‒ 22

       

Intensiveringen

‒ 1

‒ 2

‒ 2

   

Wettelijke rente DUO

‒ 1

‒ 2

‒ 2

   
       

Generaal dossier

‒ 43

‒ 47

‒ 18

17

56

94

Renteraming R

‒ 43

‒ 47

‒ 18

17

56

94

       

Kasschuiven

9

‒ 2

‒ 4

‒ 4

  

Kasschuiven

9

‒ 2

‒ 4

‒ 4

  
       

Plafondcorrecties

26

     

COVID-19 Retour restant OML

26

     
       

Extrapolatie

     

2.519

Extrapolatie

     

2.519

       

Technisch

53

47

42

42

42

42

Eindejaarsmarge

‒ 10

     

Desalderingen

63

47

42

42

42

42

       

Niet-plafondrelevant

87

71

53

35

16

‒ 5

Meevaller studiefinancieringsraming NR

87

71

53

35

16

‒ 5

       

Stand Voorjaarsnota 2024

2.151

2.274

2.354

2.451

2.552

2.647

Uitgaven

Meevallers

Meevaller referentieraming

Er doet zich structureel een meevaller van 568,5 miljoen euro voor op de leerling- en studentenraming (Referentieraming). Hier liggen vele bewegingen onder. In het primair onderwijs daalt het aantal leerlingen structureel doordat het CBS in zijn nieuwe bevolkingsprognose minder geboortes en minder immigratie voorziet dan vorig jaar. Deze trends leiden ook tot een lagere raming in het voortgezet onderwijs. In het hbo leidt lagere doorstroom vanuit (onder andere) de havo tot minder bachelorstudenten. En in het wo zijn er bijvoorbeeld minder internationale studenten dan eerder verwacht.

Meevaller studiefinancieringsraming R

Er doet zich een meevaller voor op de relevante (R) studiefinancieringsraming van structureel 395,8 miljoen euro. Dit heeft diverse oorzaken, waarvan de neerwaartse bijstellingen van de studentenaantallen in het hoger onderwijs de belangrijkste e is. Daarnaast is in 2023 het contract voor het studentenreisproduct herijkt op basis van de reisbewegingen van studenten. Dit wordt nu structureel verwerkt en circa 207 miljoen euro van de structurele meevaller wordt hierdoor verklaard. In afwachting van het extra herijkingsonderzoek eind 2024, wordt een reservering van structureel 75 miljoen euro aangemaakt op de Aanvullende Post (AP), die beschikbaar is voor de OCW begroting wanneer er sprake is van een eventuele tegenvaller bij de aankomende herijking. Deze reservering wordt bij de Aanvullende Post nader toegelicht.

Meevaller School en omgeving

Het budget voor 2024 en 2025 is cumulatief met 89,0 miljoen euro verlaagd omdat een deel van de uitgaven voor de lopende subsidietranche onbedoeld reeds in 2023 is uitbetaald en daardoor vrijvalt in latere jaren.

Meevaller nieuwkomers vo

Op de nieuwkomersbekostiging in het voortgezet onderwijs is een meevaller ontstaan van structureel 17,2 miljoen euro. Op basis van de CBS-bevolkingsprognose worden er minder nieuwkomersleerlingen in het voortgezet onderwijs geraamd ten opzichte van de vorige prognose. 

Overige meevallers

Naast de bovengenoemde meevallers doen zich ook nog een aantal andere meevallers voor, waaronder meevallers bij de onderwijsregio’s (14,5 miljoen euro), bij de subsidieregeling hoogbegaafden (tweemaal ca. 8,5 miljoen euro) en op de wisselkoers voor Caribisch Nederland (3,3 miljoen euro structureel).

Tegenvallers

Tegenvaller referentieraming

In 2024 worden er meer leerlingen in de basisschoolleeftijd verwacht ten opzichte van de raming van vorig jaar, wat leidt tot een tegenvaller in 2024 van 62,8 miljoen euro. In latere jaren is sprake van een meevaller. Daarnaast wordt voor de jaren 2027 en verder een correctie doorgevoerd op de doorrekening van de Referentieraming van 2023 omdat in die doorrekening met een te laag leerlingenaantal werd gerekend. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 was dit reeds gecorrigeerd.

Tegenvaller studiefinancieringsraming R

Er doet zich een tegenvaller voor op de relevante (R) studiefinancieringsraming van structureel 98,6 miljoen euro. De grootste oorzaak hiervan is een tegenvaller op de uitgaven op de aanvullende beurs, omdat uit realisatiegegevens blijkt dat er meer aanvullende beurzen worden toegekend. Daarnaast zijn de kwijtscheldingen naar boven bijgesteld als gevolg van een hogere realisatie.

Tegenvaller nieuwkomers po

Het aantal nieuwkomers in de basisschoolleeftijd blijft volgens de CBS-raming de komende jaren hoog. Daarnaast is de ramingsmethodiek verbeterd door te rekenen met de beleidsmatig vastgestelde bedragen voor nieuwkomers in het primair onderwijs en een nauwkeurigere inschatting van de werkelijke instroom. Dit samen zorgt voor een tegenvaller op de nieuwkomersbekostiging in het primair onderwijs van 83,6 miljoen euro structureel.

Tegenvaller DUO

Er doet zich een tegenvaller voor bij DUO van structureel 18,9 miljoen euro. Dit betreft middelen voor de bedrijfsvoering van DUO, zoals de huisvesting, het voldoen aan wet- en regelgeving en ICT-systemen.

Tegenvaller Koninklijke Bibliotheek huisvesting

Er wordt structureel 8,0 miljoen euro vrijgemaakt voor de huisvesting van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het pand van de KB aan het Prins Willem-Alexanderhof in Den Haag voldoet namelijk niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom wordt de huidige locatie gerenoveerd en zal de KB zijn magazijn verhuizen naar een nieuw te bouwen depot in de Harnaschpolder. Dit vraagt om incidenteel extra middelen voor de renovatie en de bouw van het depot en structureel hogere huisvestingskosten.

Tegenvaller Wetsvoorstel screening kennisveiligheid

De kosten voor het invoeren van de screeningswet zijn structureel 7,0 miljoen euro hoger, doordat het aantal te screenen wetenschappers in werkelijkheid hoger ligt dan eerder geraamd.

Overige tegenvallers

Naast de hierboven genoemde tegenvallers doet zich nog een aantal tegenvallers voor, waaronder voor de implementatiekosten van de Nieuwe Archiefwet (2,9 miljoen euro structureel) en de regeling onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten (4,0 miljoen euro structureel).

Intensiveringen

Ophoging budget Zij-instroom

De regeling Zij-instroom is een instrument in het bestrijden van het lerarentekort, waarbij het aantal aanvragen momenteel het budget overstijgt. De regeling wordt opgehoogd met cumulatief 14,8 miljoen euro om aan het stijgend aantal aanvragen te kunnen voldoen.

Lerarenbeurs ophogen

De Lerarenbeurs stimuleert de verhoging van het opleidings- en kwalificatieniveau van leraren. Gezien de overvraging van de beurs in het afgelopen jaar, wordt het budget voor de komende jaren opgehoogd met cumulatief 9,3 miljoen euro.

Commissariaat voor de Media

In verband met de uitbreiding van de (wettelijke) taken van het Commissariaat voor de Media in de afgelopen jaren, is er meer personeel nodig. Daarnaast dalen de verwachte inkomsten uit de toezichtskostenregeling. Om deze extra kosten en lagere inkomsten te dekken wordt het budget van het Commissariaat structureel met 3,1 miljoen euro verhoogd.

Digitaal examineren

OCW zal met deze middelen een programma opzetten waarmee onderzocht wordt op welke manier het verder digitaliseren van het examineren kan worden vormgegeven, enerzijds om het examen nauwer aan te kunnen laten sluiten op belangrijke vaardigheden van leerlingen en anderzijds om processen rondom het examineren efficiënter in te richten. Het betreft incidentele middelen voor het voorbereiden en uitvoeren van een experimenteer- en leerfase tot en met 2029.

Masterplan Campussen Groningen

Naar aanleiding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen is door het kabinet een meerjarig investeringspakket toegezegd ten behoeve van brede sociaal-economische ontwikkeling in Groningen. Onderdeel van dit pakket is het versterken van het kennis- en innovatie ecosysteem, door middel van campusontwikkeling. Deze toegezegde eenmalige 50,0 miljoen euro cumulatief wordt gedekt via extensiveringen binnen de OCW-begroting op de artikelen 4, 6/7 en 16.

Overige intensiveringen

Naast de hierboven genoemde intensiveringen doet OCW nog een aantal andere intensiveringen, zoals de uitvoeringskosten die CDHO gaat maken voor uitvoering voor de Wet internationalisering in balans (1,2 miljoen euro structureel) en extra middelen voor de opvolging van het onderzoek controle van DUO op de uitwonendenbeurs voor studenten (cumulatief 2 miljoen euro). Ook wordt de tegemoetkoming (bedrag) voor studenten die deelnamen aan het inmiddels afgelopen experiment flexstuderen met twee jaar verlengd. Deze zijn allen gedekt met extensiveringen op de OCW-begroting.

Ombuigingen

Energie 2024

In 2023 is structureel een extra tranche loon- en prijsbijstelling (LPO) toegekend aan de OCW-begroting in verband met gestegen energielasten. De LPO-middelen voor 2024 voor het funderend onderwijs (30,6 miljoen euro) worden geëxtensiveerd.

G5

Door de overgang van een betaling per schooljaar naar een betaling per kalenderjaar voor de convenanten G5 valt er in 2025 eenmalig 18,4 miljoen euro vrij.

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector): structurele dekking talentopgave

De structurele kosten vanaf 2031 van het versterkingsplan Microchiptalent bedragen 80 miljoen. De helft hiervan wordt gedekt op de OCW-begroting. Hiervoor worden vanaf 2028 de resterende middelen van de maatregel afschaffing halvering van collegegeld ingezet (deze maatregel is stopgezet vanaf collegejaar 2024/2025). Ook worden van de Aanvullende Post de resterende middelen voor het fonds Onderzoek & Wetenschap in 2030 en 2031 hiervoor ingezet. Voor de resterende dekking wordt vanaf 2031 structureel omgebogen op de bekostiging van het mbo, hbo, wo en de onderzoeksbekostiging bij NWO.

Overige ombuigingen

Naast de uitgelichte ombuigingen doet OCW nog een aantal kleinere ombuigingen om intensiveringen te dekken.

Kasschuiven

Kasschuif OV-bedrijven

Er vindt een kasschuif plaats op de reisvoorziening van de studiefinanciering om het kasritme van de Staat te optimaliseren. Concreet betekent dit dat er 1 miljard euro in het najaar van 2024 wordt betaald aan de vervoerbedrijven als voorlopige vergoeding, in plaats van in januari 2025.

Kasschuif basisvaardigheden

Voor de subsidie basisvaardigheden wordt het kasritme aangepast zodat er een soepele overgang van subsidie naar bekostiging kan worden gemaakt. Met deze kasschuif wordt vanuit 2026 90,4 miljoen euro vanuit 2026 naar 2025 verplaatst en 137,9 miljoen euro naar 2027.

Overige kasschuiven

Er zijn diverse andere kasschuiven van kleinere omvang, die ook dienen om middelen in het juiste kasritme te zetten.

Kasschuiven investeringsplafond

Er worden middelen naar achter geschoven bij twee Nationaal Groeifonds-projecten (NGF). De voorbereiding van deze investeringen vraagt namelijk meer tijd dan eerder was voorzien. Het gaat om de Biotech booster waarbij er 25,1 miljoen vanuit 2024 wordt geschoven naar latere jaren en het NGF Collectief Laaggeletterdheid waarbij er 1,0 miljoen van 2024 naar 2025 wordt geschoven.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Klimaatfonds

In het Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025 zijn twee OCW-voorstellen goedgekeurd. De toegekende middelen worden bij Voorjaarsnota overgeheveld naar de OCW-begroting. Het gaat om het voorstel Vrouwen in de techniek (Gendergelijkheid) (cumulatief 1,7 miljoen euro) en een eenmalige aanvullende regeling op de Subsidieregeling praktijkleren (7,0 miljoen euro).

Overige overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Vorig jaar is een voorstel goedgekeurd voor het verstrekken van een BSN voor studenten uit Caribisch Nederland vanuit de in het Coalitieakkoord Rutte IV vrijgemaakte middelen Werk aan Uitvoering, die lopen tot en met 2031, met als doel BSN-nummers te kunnen verstrekken aan studenten uit Caribisch Nederland, voordat zij naar Europees Nederland komen. De resterende middelen worden van de Aanvullende Post (AP) opgevraagd. Deze middelen stonden in een ander ritme op de AP en worden, na overheveling van de AP naar de OCW-begroting, middels een kasschuif in het juiste ritme gezet.

Overboekingen Aanvullende Post

Taallessen

Deze middelen worden overgeboekt van de Aanvullende Post om de SPUK Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) te verhogen. Met deze SPUK worden taallessen aan Oekraïense ontheemden en EU-arbeidsmigranten via gemeenten aangeboden. De middelen vanuit het Web-budget konden al worden ingezet voor deze groepen, met de ophoging kan er meer prioriteit gegeven worden aan deze groepen. Het verbeteren van de taalvaardigheden van EU-arbeidsmigranten is een van de aanbevelingen van de commissie Roemer.

Verhoging aantal gedupeerden KOT

De raming van het aantal gedupeerden in het kader van het herstel van de toeslagenaffaire is naar boven bijgesteld van 42.000 naar 45.000. Dit leidt tot extra kwijtscheldingen op de studiefinanciering. De extra middelen (cumulatief 30 miljoen) hiervoor zullen naar de OCW-begroting worden overgeheveld.

Overboekingen met andere begrotingen

NGF

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) zijn de middelen voor een aantal OCW-projecten (deels) toegekend en worden bij Voorjaarsnota overgeheveld naar de OCW-begroting. Het gaat om de NGF-projecten Innovatie huisvesting (cumulatief 124,2 miljoen euro), Investeren in het talent van de Toekomst! (cumulatief 145,8 miljoen euro), Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) (cumulatief 102,3 miljoen euro) en Impuls open leermiddelen (cumulatief 19,5 miljoen euro).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Bij de Voorjaarsnota worden diverse overboekingen gedaan met andere begrotingen en het Gemeente- en Provinciefonds, waaronder een overboeking aan Buitenlandse zaken voor waarheidsvinding en gerechtigheid voor Oekraïne (accountability). Conform afspraak worden de incidentele en structurele kosten gedekt door middel van evenredige bijdragen van de verschillende departementale begrotingen.

Plafondcorrecties

Cultuur Oekraïne

Van de middelen die OCW in 2023 heeft ontvangen voor de financiering van hulp en ondersteuning aan Oekraïense cultuur kon circa 1,3 miljoen euro niet in 2023 beschikt worden. Dit wordt in 2024 opnieuw toegekend. 

COVID-19

Door het aflopen van het Nationaal Programma Onderwijs vallen de resterende middelen vrij. Daarnaast worden hier enkele openstaande verplichtingen verwerkt voor het Nationaal Programma Onderwijs met betrekking tot monitoring en evaluatie en de maatwerkregeling ventilatie wegens vertraging in de afhandeling van bezwaarschriften.

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van OCW.

Prijsbijstelling

Prijsbijstelling R

De tranche 2024 van de plafond-relevante prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van OCW.

Prijsbijstelling NR

De tranche 2024 van de niet plafond-relevante prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van OCW.

Eindejaarsmarge

Eindejaarsmarge R

Conform de begrotingsregels wordt de onderuitputting van 2023 als eindejaarsmarge toegevoegd aan de OCW begroting van 2024. De maximale Eindejaarsmarge bedroeg voor OCW 470,9 miljoen euro. OCW zet 236,0 miljoen euro van de Eindejaarsmarge in, welke wordt overgeheveld naar de OCW-begroting. De resterende 234,9 miljoen euro wordt niet overgeheveld naar de OCW-begroting en ingezet ter verbetering van het Rijksbrede beeld.

Eindejaarsmarge I

Conform de begrotingsregels hebben alle middelen op het investeringsplafond een 100% eindejaarsmarge. Deze zijn toegevoegd aan de OCW begroting van 2024.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Technisch

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge (EJM) wordt opgeboekt op de begroting (zie toelichting onder Eindejaarsmarge R) en doorverdeeld voor verschillende doelen. Zowel de inzet voor de verschillende doelen als de bijbehorende dekking vanuit de EJM zit in deze reeks, waardoor deze per saldo bijna op 0 sluit. 10 miljoen euro EJM wordt ingezet aan de ontvangstenkant van de begroting en is daarom zichtbaar in zowel de uitgaven- en de ontvangstenkant van de begroting en staat bij de ontvangsten toegelicht. Onder de inzet aan de uitgavenkant vallen openstaande verplichtingen, waaronder 103,5 miljoen voor het kwijtschelden van DUO-schulden bij gedupeerden en ex-partners als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire en 23,8 miljoen voor de uitbetaling van middelen voor nieuwkomers uit Oekraïne die onvoorzien plaatsvind in januari 2024 in plaats van december 2023. Ook wordt een deel van de EJM ingezet voor het intensiveren van bestaand beleid, zoals dekking van de regeling schoolmaaltijden voor 22 miljoen euro en het ophogen van het beschikbare budget voor de specifieke uitkering ‘Lokale bibliotheekvoorzieningen’ met 11,3 miljoen euro. Tenslotte wordt de implementatie van de uit NIS2-richtlijn voor 2024 deels gedekt uit de EJM (2,1 miljoen euro).

Desalderingen

Hieronder vallen meerdere desalderingen. De grootste is desaldering van de STER reclame-inkomsten van 41,8 miljoen euro structureel. Op basis van de geactualiseerde STER-raming worden de ontvangsten aangepast.

Voor 2023 zal de huisvestingssubsidie voor de museale instellingen met een wettelijke taak voor het onderhoud en het beheer van de Rijkscollectie 9,6 miljoen lager worden vastgesteld door het vervallen van de btw-compensatie. Met de Belastingdienst hebben deze instellingen afgesproken dat de btw over deze activiteiten verrekend mag worden, waardoor de btw-compensatie niet langer nodig is. Via een desaldering worden deze middelen opnieuw beschikbaar gesteld aan de musea via het NRF voor verduurzaming van de rijksmusea.

Het NRF-scholenfonds is gesaldeerd met 7,0 miljoen euro. Afgelopen jaren is weinig gebruik gemaakt van het Duurzame Scholenfonds omdat dit een lening betreft en er in de tussentijd al veel middelen voor verduurzaming via de bekostiging of andere instrumenten beschikbaar zijn gesteld aan scholen. De middelen worden nu via een andere route ingezet voor hetzelfde doel, namelijk de verduurzaming van schoolgebouwen door de middelen toe te voegen aan een aparte DUMAVA-tranche voor schoolgebouwen n.a.v. het amendement van het lid-Boucke.

Er is een desaldering van het eigen vermogen van het Nationaal Archief van 0,9 miljoen euro en een desaldering van de Restitutiecommissie Oorlogskunst WO2 van 0,1 miljoen euro.

Overig technisch

Hieronder vallen diverse technische mutaties, zoals doorverdelingen van de loon- en prijsbijstelling en interne overboekingen binnen en tussen artikelen, zoals het herschikken van de budgetten van artikel 3 Voortgezet Onderwijs naar artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid voor de Onderwijsregio’s.

Niet-plafondrelevant

Meevaller studiefinancieringsraming NR

De meevaller op de niet-plafondrelevante (NR) uitgaven op de studiefinanciering wordt verklaard door het lagere aantal studenten in de Referentieraming en doordat op alle niveaus het percentage daalt van de studenten dat leent.

Ontvangsten

Meevallers

Meevaller studiefinancieringsraming R

Door de hogere aantallen studenten in de voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in de Referentieraming 2024 is er een structurele meevaller op de lesgeld-ontvangsten van 18,6 miljoen euro.

Tegenvallers

Tegenvaller studiefinancieringsraming R

De structurele tegenvaller van 22,2 miljoen euro op de ontvangstenraming van de studiefinancieringsuitgaven wordt met name veroorzaakt door een tegenvaller op de lesgeldontvangsten. Meer studenten kiezen ervoor om het lesgeld in termijnen te betalen, waardoor de ontvangsten structureel naar achter schuiven.

Intensiveringen

Wettelijke rente DUO

De wettelijke rente die DUO rekent aan studenten die een betalingsregeling willen treffen bij DUO wordt op 0 procent gezet in de jaren 2024, 2025 en 2026. Hiermee wordt voorkomen dat het voor studenten financieel gunstiger is om geen betalingsregeling af te sluiten met DUO, maar direct met het CJIB, omdat het CJIB geen rente rekent. Dit leidt tot cumulatief 4,3 miljoen lagere ontvangsten.

Generaal dossier

Renteraming R

De relevante renteontvangsten zijn vanaf 2027 omhoog bijgesteld als gevolg van de hogere rentestand.  De relevante renteontvangsten vallen in de eerste jaren tegen doordat er bij de vorige raming geen rekening was gehouden met het deel van de studenten voor wie er wel rente wordt gerekend maar nog niet hoeft af te lossen. Dit leidt tot een incidentele tegenvaller van 108,2 miljoen euro cumulatief tot 2027 en een structurele meevaller van 93,9 miljoen euro. De mee- en tegenvallers worden opgenomen in het generale beeld.

Kasschuiven

Kasschuiven

Dit betreft een kasschuif op de middelen voor het op 0 procent zetten van de rente op de gepauzeerde schulden van gedupeerden en ex-partners als gevolg van de KOT. Middels een kasschuif worden deze middelen in het juiste kasritme gezet.

Plafondcorrecties

COVID-19 Retour restant OML

Van de coronamiddelen die op de cultuurbegroting beschikbaar waren voor de Opengestelde Monumenten Lening (OML) is 25,6 miljoen euro niet benut.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Technisch

Eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de toegevoegde Eindejaarsmarge aan de uitgavenkant. 10 miljoen euro van de EJM wordt ingezet aan de ontvangstenkant. Dit is bedoeld voor ouders die zich aanmelden bij de Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie Toeslagen (UHT) als mogelijk gedupeerde in de toeslagenaffaire. Hiervan worden de gegevens verstrekt aan publieke schuldeisers om de schulden tijdelijk te pauzeren. Dit geldt ook voor de schulden van hun partner. Bij het instellen van de pauzering was de rente bij DUO nog 0%. Dat is niet langer het geval. De Belastingdienst heeft de rente wel op 0% gezet voor deze doelgroep. Deze mutatie zorgt dat DUO dit ook kan doen.

Desalderingen

Hieronder vallen meerdere desalderingen. De grootste is desaldering van de STER reclame-inkomsten van 41,8 miljoen euro structureel. Op basis van de geactualiseerde STER-raming worden de ontvangsten aangepast.

Voor 2023 zal de huisvestingssubsidie voor de museale instellingen met een wettelijke taak voor het onderhoud en het beheer van de Rijkscollectie 9,6 miljoen lager worden vastgesteld door het vervallen van de btw-compensatie. Met de Belastingdienst hebben deze instellingen afgesproken dat de btw over deze activiteiten verrekend mag worden, waardoor de btw-compensatie niet langer nodig is. Via een desaldering worden deze middelen opnieuw beschikbaar gesteld aan de musea via het NRF voor verduurzaming van de rijksmusea.

Het NRF-scholenfonds is gesaldeerd met 7,0 miljoen euro. Afgelopen jaren is weinig gebruik gemaakt van het Duurzame Scholenfonds omdat dit een lening betreft en er in de tussentijd al veel middelen voor verduurzaming via de bekostiging of andere instrumenten beschikbaar zijn gesteld aan scholen. De middelen worden nu via een andere route ingezet voor hetzelfde doel, namelijk de verduurzaming van schoolgebouwen door de middelen toe te voegen aan een aparte DUMAVA-tranche voor schoolgebouwen n.a.v. het amendement van het lid-Boucke.

Er is een desaldering van het eigen vermogen van het Nationaal Archief van 0,9 miljoen euro en een desaldering van de Restitutiecommissie Oorlogskunst WO2 van 0,1 miljoen euro.

Niet-plafondrelevant

Meevaller studiefinancieringsraming NR

De niet-plafondrelevante ontvangsten zijn op de ontvangsten van de studiefinancieringsraming in de eerste jaren hoger dan geraamd door extra ontvangsten op de rentedragende studielening. Dit wordt mogelijk verklaard door de positieve rente. Structureel worden geen hogere ontvangsten verwacht.

Licence