Base description which applies to whole site

Provinciefonds

Provinciefonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

3.341

3.216

2.930

2.891

2.891

0

       

Intensiveringen

176

188

57

58

57

57

Incidentele compensatie in grondslag

176

188

17

18

17

17

Schrappen oploop opschalingskorting

  

40

40

40

40

       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

1

     

Uitvoeringskosten omgevingswet

1

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

88

‒ 180

30

30

27

27

Regionaal OV

227

     

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023

33

     

Bijstelling tranche 2024

‒ 176

‒ 183

26

26

26

26

Overige overboekingen met andere begrotingen

4

3

4

4

1

1

       

Plafondcorrecties

6

     

Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak

6

     
       

Eindejaarsmarge

0

     

Eindejaarsmarge

0

     
       

Extrapolatie

     

2.891

Extrapolatie

     

2.891

       

Stand Voorjaarsnota

3.611

3.224

3.017

2.978

2.976

2.975

Uitgaven

Intensiveringen

Incidentele compensatie in grondslag

Het vervroegd invoeren van de bbp-systematiek in 2024 resulteert in wijzigingen op hoofdstuk 61. Deze worden deels opgevangen door mutaties in de grondslag zodat de impact hiervan op de lopende begroting van provincies wordt verkleind en het provinciefonds vanaf 2026 per saldo minimaal stijgt met de hoogte van de oploop van de opschalingskorting.

Schrappen oploop opschalingskorting

De oploop van de opschalingskorting wordt vanaf 2026 geschrapt. Dit resulteert in een plus van 40 miljoen op het provinciefonds.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Uitvoeringskosten omgevingswet

Betreft het vrijgeven van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen in 2024 voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Het gaat om een incidentele tegemoetkoming van 1 miljoen euro in de transitiekosten die provincies maken bij de invoering van de omgevingswet.

Overboekingen met andere begrotingen

Regionaal OV

Betreft een drietal overboekingen vanuit het ministerie van IenW met betrekking tot decentralisatie-uitkeringen voor het regionale OV. Deze middelen worden verstrekt ter uitvoering van de motie Bikker c.s. en het kabinetsbesluit van 17 november 2023 over het aanbod en de betaalbaarheid van het OV in 2024.

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023

Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt hetrestant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds.

Bijstelling tranche 2024

Zie Incidentele compensatie in grondslag.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het Provinciefonds.

Plafondcorrectie

Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak

Betreft een overboeking vanuit het ministerie van EZK voor het programma Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak.

Eindejaarsmarge

In 2023 zijn niet alle uitkeringen volledig uitbetaald aan provincies. Overschrijding van het provinciefonds in 2023 wordt verrekend met het provinciefonds in 2024, vanwege de eindejaarsmarge. Het gaat in 2023 om een bedrag van 50 duizend euro.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Provinciefonds.

Licence