Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.808.072

8.058.270

1.097.581

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Openbaar bestuur en democratie

86.576

86.576

24.765

2

Nationale Veiligheid

344.621

344.621

14.714

3

Woningmarkt

4.532.084

4.632.089

354.100

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

455.293

445.486

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.548

122.548

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

216.284

216.284

448

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

193.597

193.597

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

136.948

136.948

120.282

10

Groningen versterken en perspectief

1.124.308

1.124.308

490.000

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

11

Centraal apparaat

584.253

584.253

89.293

12

Algemeen

11.560

171.560

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

126.152

132.751

‒ 6.599

Logius

249.392

249.392

0

P-Direkt

108.986

108.986

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

317.896

317.896

0

FMHaaglanden (FMH)

147.445

147.445

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

311.821

318.621

‒ 6.800

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

1.382.577

1.382.577

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

13.925

14.972

‒ 1.047

    

Totaal

2.658.193

2.672.640

‒ 14.446

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

‒ 10.254

0

Logius

0

0

P-Direkt

‒ 5.065

2.695

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

‒ 1.000

0

FMHaaglanden (FMH)

‒ 6011

2290

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

‒ 124.228

73.800

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

‒ 1.090.830

739.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

1.029

   

Totaal

‒ 1.237.388

818.814

Licence