Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.217.279

15.251.537

86.555

‒ 176.447

‒ 965.023

‒ 8.652

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal waterbeleid

75.504

85.520

0

147.038

13

0

13

Bodem en Ondergrond

118.942

154.175

0

91.306

‒ 10.112

0

14

Wegen en verkeersveiligheid

388.768

503.006

5.782

226.392

69.603

0

16

Openbaar vervoer en spoor

648.937

661.702

46.584

‒ 218.428

‒ 215.385

0

17

Luchtvaart

114.121

62.788

12.263

109.077

36.538

‒ 10.468

18

Scheepvaart en havens

303.462

195.353

0

61.363

‒ 40.630

716

19

Internationaal Beleid

10.370

10.479

0

342

601

0

20

Lucht en geluid

56.708

59.400

0

10.594

8.812

1.000

21

Circulaire Economie

81.984

82.391

0

40.305

1.415

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

76.752

86.362

250

174.543

‒ 8.637

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

64.512

66.002

0

6.998

6.948

0

24

Handhaving en toezicht

203.031

203.031

14.948

9.591

16.591

0

25

Brede doeluitkering

1.052.388

1.052.276

0

47.488

60.894

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

11.505.234

11.505.084

0

‒ 1.332.794

‒ 1.331.257

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen departement

49.995

48.709

1.101

9.917

11.969

1.000

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

458.464

467.459

5.627

52.211

44.899

‒ 900

99

Nog Onverdeeld

8.107

7.800

0

387.610

382.715

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Eerste suppletoire begroting 2024) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

3.607.127

3.605.607

1.520

181.065

178.977

2.088

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

105.908

105.883

25

10.793

12.382

‒ 1.588

Totaal

3.713.035

3.711.490

1.545

191.858

191.359

500

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastenagentschappen (Eerste suppletoire begroting 2024) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

77.853

56.918

‒ 6.106

‒ 3.696

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.296

2.590

3.712

3.310

Totaal

82.149

59.508

‒ 2.394

‒ 386

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence