Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis, de Justitiële Informatiedienst (Justid) en de Justitiële ICT organisatie (JIO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 Onder verwijzing naar artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeşilgöz-Zegerius

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.067.977

24.115.725

1.484.143

     
 

Beleidsartikelen

   

31

Politie

7.729.302

7.755.785

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

2.183.852

2.183.852

165.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.443.810

1.497.810

1.166.233

34

Straffen en beschermen

4.062.177

4.045.848

133.178

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

485.021

468.615

2.000

37

Migratie

7.325.985

7.325.985

12.826

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

91

Apparaat Kerndepartement

570.125

570.125

4.406

92

Nog onverdeeld

264.249

264.249

0

93

Geheim

3.456

3.456

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

3.184.327

3.184.327

0

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

852.701

852.701

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

213.108

213.108

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

114.488

114.488

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

62.926

62.926

0

Justitiële Informatiedienst (Justid)

78.710

78.710

0

Justitiële ICT organisatie (JIO)

176.696

176.696

0

Totaal

4.682.956

4.682.956

0

    

Naam baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

12.000

3.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 

5.950

950

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 

4.670

1.860

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

 

9.970

5.000

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

 

0

0

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 

6.847

4.542

Justitiële ICT organisatie (JIO)

 

48.160

31.609

Totaal

 

87.597

46.961

Licence