Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

57.855.403

55.466.660

2.038.040

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

   
 

Beleidsartikelen

57.459.977

55.071.234

2.037.473

01

Primair onderwijs

15.363.520

15.428.036

9.208

03

Voortgezet onderwijs

11.290.093

11.459.272

7.391

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

6.498.888

5.642.932

4.700

06

Hoger beroepsonderwijs

4.529.816

4.530.410

17

07

Wetenschappelijk onderwijs

7.165.172

7.076.407

16

08

Internationaal beleid

21.211

21.578

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

242.989

254.489

7.000

11

Studiefinanciering

6.283.902

6.283.902

1.600.852

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

78.250

78.250

2.184

13

Lesgelden

17.086

17.086

266.696

14

Cultuur

3.053.806

1.304.479

3.549

15

Media

1.223.663

1.213.908

135.660

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.683.746

1.739.520

101

25

Emancipatie

7.835

20.965

0

 

Niet-beleidsartikelen

395.426

395.426

567

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

395.426

395.426

567

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

445.212

445.212

0

Nationaal Archief (NA)

61.800

61.800

0

Totaal

507.012

507.012

0

    

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 

109.300

73.600

Nationaal Archief (NA)

 

7.600

1.200

Totaal

 

116.900

74.800

Licence