Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Paresto voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

20.260.496

21.298.458

228.804

     
 

Beleidsartikelen

6.959.252

8.006.604

219.351

1

Inzet

375.344

1.356.280

87.643

2

Koninklijke Marine

1.040.663

1.078.549

12.324

3

Koninklijke Landmacht

1.787.470

1.789.143

8.054

4

Koninklijke Luchtmacht

847.526

849.207

12.111

5

Koninklijke Marechaussee

685.126

687.223

4.459

7

Commando Materieel en IT

747.001

751.272

25.765

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.476.122

1.494.930

68.995

 

Niet-beleidsartikelen

13.301.244

13.291.854

9.453

9

Algemeen

236.916

236.916

1.600

10

Apparaat kerndepartement

1.818.824

1.825.467

7.853

11

Geheim

18.815

18.815

0

12

Nog onverdeeld

609.419

618.419

0

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

10.617.270

10.592.237

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Paresto

                84.258

                84.258

0

Totaal

                84.258

                84.258

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Paresto

0

0

Totaal

0

0

Licence