Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Tabel 1 Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.618.179

14.652.437

86.555

     
 

Beleidsartikelen

   

11

Integraal Waterbeleid

75.504

85.520

0

13

Bodem en Ondergrond

118.942

154.175

0

14

Wegen en Verkeersveiligheid

388.768

503.006

5.782

16

Openbaar Vervoer en Spoor

21.437

34.202

46.584

17

Luchtvaart

114.121

62.788

12.263

18

Scheepvaart en Havens

303.462

195.353

0

19

Internationaal beleid

10.370

10.479

0

20

Lucht en Geluid

56.708

59.400

0

21

Circulaire Economie

81.984

82.391

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

76.752

86.362

250

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

64.512

66.002

0

24

Inspectie Leefomgeving en Transport

203.031

203.031

14.948

25

Brede Doeluitkering

1.052.388

1.052.276

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

11.533.634

11.533.484

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

97

Algemeen Departement

49.995

48.709

1.101

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

458.464

467.459

5.627

99

Nog Onverdeeld

8.107

7.800

0

Tabel 2 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Baten

Lasten

Saldo

Rijkswaterstaat

3.607.127

3.605.606

1.520

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

105.908

105.908

0

Totaal

3.713.035

3.711.514

1.520

Tabel 3 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

77.853

56.918

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.109

2.590

Totaal

81.962

59.508

Licence