Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,C.E.G.Van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,C.J.Schouten

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.341.113

58.022.371

2.341.636

     

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

1.431.039

1.095.313

14.880

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.119.759

8.120.187

61.823

3

Arbeidsongeschiktheid

6.629

9.717

0

4

Jonggehandicapten

4.198.496

4.198.496

0

5

Werkloosheid

181.927

186.375

0

6

Ziekte en verlofregelingen

60.379

60.379

0

7

Kinderopvang

4.628.664

4.631.946

1.826.825

8

Oudedagsvoorziening

53.173

53.173

0

9

Nabestaanden

2.964

2.964

0

10

Tegemoetkoming ouders

9.248.817

9.248.817

345.809

11

Uitvoeringskosten

698.537

697.239

0

12

Rijksbijdragen

28.094.182

28.094.182

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

761.123

762.123

1.000

     

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat Kerndepartement

563.867

569.903

91.299

99

Nog onverdeeld

291.557

291.557

0

Licence