Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vastgestelde begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

      
  

TOTAAL

2 073 879

3 640 718

57 815

      
  

Beleidsartikelen

2 073 879

3 640 718

57 815

      

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

411 111

601 497

14 000

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

753 948

905 844

 

3

 

Sociale vooruitgang

309 676

802 998

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

531 190

1 012 165

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

67 954

318 214

43 815

Licence