Base description which applies to whole site

Coalitieakkoord

Hoe landen de maatregelen uit het coalitieakkoord in de begrotingen?

Bij de start van het kabinet presenteerde de coalitiepartijen het nieuwe beleid voor de komende vier jaar in het coalitieakkoord. Bij de startnota zijn deze plannen verwerkt in de begrotingen. Echter, maar een deel van de maatregelen kan direct toebedeeld worden aan bepaalde begrotingshoofdstukken. Het merendeel van de voorgenomen maatregelen uit het coalitieakkoord staat nog op de “Aanvullende Post”. 

De overheveling van de middelen die gereserveerd staan op de Aanvullende post van het ministerie van Financiën naar de begrotingen vindt plaats nadat concrete en doelmatige bestedingsvoorstellen zijn uitgewerkt. Invulling van de manier van uitwerking vindt plaats in afstemming met het ministerie van Financiën. Dit vraagt om een gedegen beleidsvoorbereiding en ordentelijke besluitvorming. De overheveling vanaf de Aanvullende post vindt plaats op de reguliere begrotingsmomenten, bij de voorjaarsnota, miljoenennota, en najaarsnota. 

Monitor

De visualisaties laten per begrotingsmoment zien wat de stand is van de overheveling van de maatregelen op de aanvullende post naar de begrotingen.

Licence