Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

96.576

85.352

19.752

16.206

121.310

      

Uitgaven

96.576

87.510

19.752

6.315

113.577

      

1.1 Bestuur en regio

33.686

28.519

13.427

11.304

53.250

Subsidies (regelingen)

     

POK - Multiproblematiek

2.000

2.000

‒ 431

‒ 900

669

POK - Antidiscriminatie

150

150

0

0

150

Oorlogsgravenstichting

3.578

3.578

146

350

4.074

Bestuur en regio

2.492

2.767

566

480

3.813

POK - Basisinfrastructuur

10.000

4.500

0

0

4.500

Opdrachten

     

POK - Multiproblematiek

1.000

1.168

‒ 85

‒ 600

483

Bestuur en regio

2.195

2.045

80

‒ 420

1.705

POK - Antidiscriminatie

420

420

‒ 73

‒ 250

97

Regiodeals

0

0

1.513

‒ 227

1.286

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Diverse bijdragen

259

259

0

‒ 150

109

Regiodeals

0

0

0

101

101

Bijdrage aan medeoverheden

     

Groeiopgave Almere

8.898

8.898

466

0

9.364

Evides

1.250

1.250

0

0

1.250

Diverse bijdragen

0

40

0

0

40

Bevolkingsdaling

0

0

11.245

0

11.245

Waterschappen

0

0

0

10.220

10.220

Regiodeals

0

0

0

3.000

3.000

Gemeenten

0

0

0

150

150

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Bijdragen internationaal

36

36

0

50

86

Bijdrage aan agentschappen

     

RWS

908

908

0

0

908

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

POK - Multiproblematiek

500

500

0

‒ 500

0

      

1.2 Democratie

62.890

58.991

6.325

‒ 4.989

60.327

Subsidies (regelingen)

     

Politieke partijen

27.708

28.276

1.173

‒ 1.708

27.741

Comité 4/5 mei

118

118

4

0

122

ProDemos

8.740

8.740

269

0

9.009

Verbinding inwoner en overheid

1.521

1.536

1.124

220

2.880

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

2.427

3.127

550

‒ 280

3.397

Weerbaar bestuur

988

988

400

80

1.468

Opdrachten

     

Verbinding inwoner en overheid

10.461

5.812

‒ 1.403

‒ 2.916

1.493

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

673

673

0

‒ 62

611

Weerbaar bestuur

1.902

1.344

690

‒ 161

1.873

Inkomensoverdrachten

     

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.032

7.032

0

0

7.032

Vergoeding rouwvervoer

0

0

18

0

18

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Diverse bijdragen

0

25

3.500

‒ 162

3.363

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Bijdragen internationaal

102

102

0

0

102

Bijdrage aan agentschappen

     

Dienst Publiek en Communicatie

1.218

1.218

0

0

1.218

      

Ontvangsten

24.765

14.765

291

1.581

16.637

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 99,7% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

1.1 Bestuur en regio

Opdrachten

Regiodeals

Het betreft grotendeels een reallocatie van middelen om de organisatiekosten van de Regio Deals op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Bevolkingsdaling

Omdat de invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt voor 2022 nogmaals de uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Omdat de decentralisatie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt door de Algemene Rekenkamer, zullen de middelen in 2022 in de vorm van een specifieke uitkering worden verstrekt. Daarom wordt het budget voor 2022 overgeheveld naar de begroting BZK.

1.2 Democratie

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

Dit betreft met name de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Verbinding en inwoner

Dit betreft met name een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Daarnaast betreft het de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Opdrachten

Verbinding en inwoner

Dit betreft met name een reallocatie van € 1,4 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Weerbaar bestuur

Dit betreft met name een structurele overheveling van middelen van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) in de bestrijding van ondermijning voor het versterken van bestuurlijke weerbaarheid. Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

Daarnaast betreft dit een eenmalige financiële bijdrage van € 0,4 mln. aan iedere provincie (totaal € 4,8 mln.) binnen het programma Weerbaar Bestuur via het Provinciefonds (C). Met deze bijdragen kunnen de provincies de komende jaren de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden vergroten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

In de bestrijding van ondermijning worden voor de City Deal Zicht op Ondermijning, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

1.1 Bestuur en regio

Subsidies(regelingen)

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 0,9 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden.

Opdrachten

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden.

Bijdrage aan medeoverheden

Waterschappen

Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Regiodeals

Dit betreft een toevoeging van € 3 mln. vanuit het ministerie van OCW aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om de bestaande dagprogrammering (extra onderwijstijd) te continueren voor het schooljaar 2022/2023 als onderdeel van Regio Deal Rotterdam Zuid.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

POK-Multiproblematiek

Een bedrag van € 2 mln. wordt vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,5 mln gerealloceerd vanuit het instrumenten Subsidies (regelingen) en Opdrachten.

1.2 Democratie

Subsidies

Politieke partijen

Dit betreft voornamelijk een bijdrage van in totaal € 1,4 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeente Den Haag voor de opstartkosten en organisatie van de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer en de verkiezing door het kiescollege van de leden van de Eerste Kamer. In maart 2023 vinden deze verkiezingen voor het eerst plaats.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier met name om een bijdrage van in totaal € 2,7 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeenten voor het bevorderen van de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Ontvangsten

De meevaller op het ontvangstenbudget is voornamelijk ontstaan door een lagere vaststelling van de ProDemos subsidie 2021 als gevolg van het feit dat door de coronamaatregelen een deel van de activiteiten geen doorgang kon vinden. Deze meevaller bedroeg circa € 1,2 mln.

Daarnaast zijn er diverse kleinere meevallers als gevolg van lagere subsidievaststellingen (totaal circa € 0,4 mln.).

Licence