Base description which applies to whole site

5.2 Logius

Inleiding

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Logius beheert en ontwikkelt producten en diensten voor de overheid en organisaties met een publieke taak, zodat burgers en bedrijven met hen digitaal hun zaken kunnen regelen. Dankzij producten en diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort kunnen burgers onder andere digitaal belastingaangifte doen, digitale post ontvangen en veilig privacygevoelige data delen met onder andere de overheid en zorgverzekeraars. Logius zorgt voor een veilige toegang tot en gegevensuitwisseling binnen de digitale overheid. Daar waar er reeds succesvolle oplossingen beschikbaar zijn wordt het gebruik van (open) standaarden gestimuleerd door Logius en organiseert zij dat dergelijke oplossingen eenvoudig en eenduidig met elkaar samenwerken in stelsels zoals bijvoorbeeld Diginetwerk en PKIOverheid. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met andere overheden en organisaties met een publieke taak waar de behoefte van eindgebruikers, burgers en bedrijven, centraal worden gezet. De werkwijze is dan ook gericht op het flexibel en wendbaar kunnen inspelen op deze behoeften om onze dienstverlening continue te verbeteren.

Dienstverlening

Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:

  • Toegang: Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.

  • Standaarden en stelsels: Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.

  • Gegevensuitwisseling: Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.

Logius voorziet dat naast het borgen van continuïteit en veiligheid van dienstverlening, investeren in het fundament van belang is voor het garanderen van een veilige, flexibele en wendbare digitale overheid. De volgende vier elementen vormen tezamen de kapstok voor ons werk in de komende jaren:

  • Continuïteit en veiligheid dienstverlening: De continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening staat centraal bij ons. Dit doet Logius door alles wat het in beheer heeft te onderhouden en hierop kleine doorontwikkeling door te voeren. Dat betekent dat de dienstverlening niet alleen op een solide infrastructuur moet draaien, maar er daarnaast ook blijvend aandacht moet zijn voor beveiligingsaspecten. Daarom staat naast continuïteit en veiligheid ook incident-en crisismangement hoog in het vaandel bij Logius.

  • Vernieuwen van het fundament: Logius zet belangrijke stappen om het fundament voor de digitale overheid te vernieuwen, waardoor dit toekomstvast wordt, beter schaalbaar is en flexibel ingezet kan worden. Denk daarbij aan een nieuwe infrastructuur conform cloud-principes en zogeheten microservices. Met deze microservices wordt het mogelijk om bepaalde functionaliteiten generiek te ontwikkelen, zodat hergebruik mogelijk is. Logius onderneemt hiermee stappen om op termijn af te stappen van ‘grote’, op zichzelf staande, voorzieningen. Hiermee wordt de digitale overheid flexibeler, omdat het ons beter in staat stelt in te spelen op nieuwe behoeften.

  • Wet- en regelgeving: Logius geeft invulling aan de implementatie van wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de wet Digitale Overheid of de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Hiervoor moeten bestaande producten en diensten aangepast worden of moet Logius de dienstverlening richting andere overheidsdienstverleners ontsluiten.

  • Nieuwe ontwikkelingen: Naast het borgen van de continuïteit en veiligheid, het vernieuwen van een toekomstbestendig fundament en het bijdragen aan wet- en regelgeving, draagt Logius ook met nieuwe ontwikkelingen en doorontwikkeling van de dienstverlening bij aan de invulling van de NL Digibeter agenda. Om verder invulling te geven aan de NL Digibeter agenda moet Logius investeren in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening (denk aan de routeringsvoorziening of nieuwe machtigingsoplossingen) en bestaande voorzieningen doorontwikkelen (bijvoorbeeld DigiD Substantieel en Hoog). Hierbij zet Logius ook in op het inrichten van afsprakenstelsels en verdere standaardisatie van de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Tabel 32 Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

227.344

235.855

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

waarvan omzet moederdepartement

62.828

71.925

82.367

82.367

82.367

82.367

82.367

waarvan omzet overige departementen

140.299

124.420

139.276

139.276

139.276

139.276

139.276

waarvan omzet derden

24.217

39.510

27.749

27.749

27.749

27.749

27.749

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.295

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

228.639

235.855

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

        

Lasten

       

Apparaatskosten

228.336

235.455

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

- Personele kosten

75.065

73.464

77.513

77.513

77.513

77.513

77.513

waarvan eigen personeel

33.676

37.715

48.116

48.116

48.116

48.116

48.116

waarvan inhuur externen

39.637

32.542

25.942

25.942

25.942

25.942

25.942

waarvan overige personele kosten

1.752

3.207

3.455

3.455

3.455

3.455

3.455

- Materiële kosten

153.271

161.991

171.879

171.879

171.879

171.879

171.879

waarvan apparaat ICT

6.362

5.924

6.704

6.704

6.704

6.704

6.704

waarvan bijdrage aan SSO's

631

402

902

902

902

902

902

waarvan overige materiële kosten

146.278

155.665

164.273

164.273

164.273

164.273

164.273

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

400

400

0

0

0

0

0

- Materieel

400

400

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

400

400

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

228.736

235.855

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 97

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

‒ 1

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 96

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Tabel 33 Begrote omzetverdeling Logius
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

Centrale Catalogi

0

615

0

615

DigiD

2.936

31.317

14.680

48.933

DigiD Machtigen

0

16.008

0

16.008

DigiInkoop

248

4.702

0

4.950

Wet- en Regelgeving

1.500

0

0

1.500

Diginetwerk

90

456

349

895

Digipoort FS

0

2.086

284

2.370

Digipoort SBR

0

28.402

2.470

30.872

Digitoegankelijk

131

493

0

624

Digipoort Sociaal

0

0

1.781

1.781

Digipoort e-Factureren

237

4.494

0

4.731

Rijksoverheid Accespoint (ROAP)

45

855

0

900

Peppol Autoriteit

880

0

0

880

eHerkenning

4.474

0

0

4.474

Haagse Ring

6.289

1.878

0

8.167

Netwerkvoorzieningen

950

2.848

0

3.798

Standaardplatform

3.656

2.218

120

5.994

MijnOverheid-Gegevens

2.688

10.112

0

12.800

MijnOverheid-Berichten (Berichtenbox)

1.344

17.476

8.065

26.885

Bekendmakingen

830

0

0

830

PKIOverheid

450

1.692

0

2.142

Programma eID (BSNk, Routering)

10.881

0

0

10.881

Samenwerkende Catalogi

92

347

0

439

Stelselvoorzieningen

3.340

12.564

0

15.904

Bureau Forum & Standaardisatie

1.929

713

0

2.642

Totaal Beheer & Exploitatie

42.990

139.276

27.749

210.015

     

Doorontwikkeling beleidsgeld BZK

1.596

0

0

1.596

Doorontwikkeling Investeringspost

37.781

0

0

37.781

Totaal Doorontwikkeling

39.377

0

0

39.377

     

Totaal

82.367

139.276

27.749

249.392

Omzet

De totale begroting voor 2022 is € 13,9 mln hoger dan in 2021. Hierbij gaat het om € 21,5 mln hogere kosten en een negatieve bijstelling van € 7,6 mln. doorontwikkelopdrachten ten opzichte van 2021. Bij de dienstverlening die op basis van gebruik wordt afgerekend vangt de stijging van het verwachte gebruik de begrote stijging in kosten op en kunnen tarieven gelijk blijven of licht dalen met uitzondering van DigiD Machtigen. DigiD Machtigen dienstverlening wordt doorontwikkeld wat leidt tot hogere beheerlast maar het gebruik blijft stabiel.

De belangrijkste kostenstijgingen zijn: ten eerste prijsstijgingen (€ 4,8 mln.) zoals autonome prijsverhoging / indexatie en kostenstijgingen bij SSC-ICT die doorbelast worden aan Logius. Ten tweede de toename van kosten als gevolg van de toename van gebruik van dienstverlening zoals DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid-Gegevens, dit gaat dan om bevragingen van het BRP en SMS kosten (€ 5,6 mln). Ten derde het ingroeien op het Organisatie & Formatieplan (€ 3,8 mln.), wat nodig is om de gevraagde kwaliteit en wendbaarheid te kunnen bieden en om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen.

MijnOverheid-Gegevens wordt vanaf 2022 onderdeel van de niet-transactiegerichte voorzieningen, deze wijziging van financiering leidt tot een verschuiving van € 4 mln. van derden naar het moeder- departement (€ 2,6 mln.) en overige departementen (€ 1,4 mln.).

De begroting van 2022 is doorgetrokken naar de jaren 2023 tot en met 2026, door de vele ontwikkelingen is het te onzeker om meerjarig een betrouwbaar beeld af te geven.

Omzet moederdepartement

De begrote omzet voor 2022 neemt met ruim € 10 mln. toe ten opzichte van de begrote omzet voor 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn: doorbelasting van verbindingen aan Logius van SSC-ICT voor de Haagse Ring (€ 5,7 mln.). Het Standaard Platform dat in 2021 is overgenomen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in 2022 voor het eerst voor een heel jaar begroot, het verwacht gebruik van moederdepartement hierin is € 3,4 mln.. De Peppol Autoriteit is recent ondergebracht bij Logius en ziet toe op eenvoudig, snel en veilig uitwisselen van e-facturen en andere elektronische berichten, hiervoor is € 0,9 mln. begroot. De beheerkosten voor de nieuwe service officiële bekendmakingen hiervoor is € 0,8 mln. begroot. MijnOverheid-Gegevens wordt vanaf 2022 onderdeel van de niet-transactiegerichte voorzieningen dit leidt tot een verschuiving van € 2,6 mln. van derden naar het moederdepartement. Ook is € 1,5 mln. begroot voor adaptieve wijzigingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Naast bovenstaande stijgingen is er sprake van een negatieve bijstelling van € 7,6 mln. ten opzichte van de begroting 2021 voor doorontwikkeling.

Omzet overige departementen

De omzet voor overige departementen stijgt met € 15 mln. deze stijging wordt met name veroorzaakt door stijging van het verwacht gebruik van DigiD bij de zorgsector (€ 8,8 mln.). Een verhoging bij DigiD Machtigen omdat de UWV Machtigen minder gebruikt dan eerder begroot in combinatie met een stijgend tarief door stagnerend gebruik (€ 4,2 mln.). Alsmede een stijging van €1,6 mln. als gevolgs van de gewijzigde financiering van MijnOverheid-Gegevens.

Omzet derden

De omzet van derden daalt met bijna € 12 mln. ten opzichte van 2021 en dit is voor het belangrijkste deel te verklaren doordat het UWV het verwachte gebruik van DigiD Machtigen (€ 5,2 mln.) heeft bijgesteld ten opzichte van 2021 en daarnaast de daling van € 4 mln. als gevolg van de gewijzigde financiering van MijnOverheid-Gegevens.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten stijgen ten opzichte van 2021 met € 4,0 mln. Voor 2022 volgt Logius de geplande ingroei op het Organisatie & Formatieplan met een indexatie van 1,5% voor CAO- en prijsstijging. Dit leidt bij eigen personeel tot een stijging van € 10,4 mln (een stijging van 100 FTE, waarvan 55 FTE groei en 45 FTE verambtelijking) en bij externe inhuur met € 6,6 mln. daalt.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hier de contractkosten onder voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO’s.

Ten opzichte van de begroting 2021 stijgt apparaat ICT met € 0,8 mln. vanwege de vervanging van DigiInkoop en het voldoen aan de Wet Openbare Overheiden en Archiefwet. De bijdrage aan SSO's stijgt met

€ 0,5 mln. vanwege toename oppervlakte en ander gebruik van de beschikbare ruimte als gevolg van het hybride werken. De overige materiële kosten stijgen per saldo met € 8,6 mln. Er wordt een daling van € 3,1 mln. gerealiseerd door de aanbesteding van nieuwe infrastructuur. De belangrijkste kosten stijgingen betreffen BRP € 3,0 mln. vanwege meer bevragingen, SMS-kosten DigiD € 2,6 mln. vanwege meer gebruik van DigiD-Midden, stijging kosten voor verbindingen van SSC-ICT € 1,9 mln., stijging kosten Digipoort als gevolg van nieuwe herbouwscenario € 1,3 mln. en indexatie € 1,4 mln.

Saldo van baten en lasten

Logius heeft een sluitend saldo van baten en lasten begroot voor 2022.

Tabel 34 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

235.501

235.855

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 240.396

‒ 235.855

‒ 249.392

‒ 249.392

‒ 249.392

‒ 249.392

‒ 249.392

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 4.895

0

0

0

0

0

0

 

-/- totaal investeringen

0

‒ 6.100

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

‒ 6.100

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 270

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

6.100

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 270

6.100

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

67.239

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

Toelichting

Operationele kasstroom

In alle jaren is uitgegaan van exploitatieresultaat dat nihil is daar wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.

Tabel 35 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Logius
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

€ 0,49

€ 0,40

€ 0,32

€ 0,32

€ 0,32

€ 0,32

€ 0,32

Verloop kostprijs MijnOverheid-Gegevens

n.b.

n.b.

12,8 mln.

12,8 mln.

12,8 mln.

12,8 mln.

12,8 mln.

Verloop kostprijs DigiD

€ 0,10

€ 0,14

€ 0,13

€ 0,13

€ 0,13

€ 0,13

€ 0,13

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

€ 0,81

€ 0,66

€ 0,88

€ 0,88

€ 0,88

€ 0,88

€ 0,88

Verloop uurtarief

90,88

80,24

81,58

81,58

81,58

81,58

81,58

Doorlichting BLA's

 

gepland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale omzet Logius

€ 227 mln.

€ 234 mln.

€ 249 mln.

€ 249 mln.

€ 249 mln.

€ 249 mln.

€ 249 mln.

        

Fte overhead

19,3%

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

353

447

548

548

548

548

548

Saldo van baten en lasten (%)

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

niet uitgevoerd

n.v.t.

7

n.v.t.

7

n.v.t.

7

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

niet uitgevoerd

n.v.t.

7

n.v.t.

7

n.v.t.

7

Benchmark

uitgevoerd

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

DigiD

       

* Aantal DigiD authenticaties

403 mln.

352 mln.

474 mln.

431 mln.

474 mln.

522 mln.

574 mln.

MijnOverheid

       

* Aantal berichten

81 mln.

88 mln.

85 mln.

86 mln

87 mln.

88 mln.

89 mln.

Digipoort (OTP)

       

* Aantal berichten via Digipoort

112 mln.

193 mln.

40 mln.

43 mln.

45 mln.

37 mln.

38 mln.

        

Beschikbaarheid Dienstverlening

       

DigiD

n.b.

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

DigiD Machtigen

n.b.

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

MijnOverheid

n.b.

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

PKIoverheid

n.b.

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Diginetwerk

n.b.

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Stelseldiensten (Digimelding, Digilevering, OIN-register, Stelselcatalogus)

n.b.

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Digipoort; Procesinfrastructuur (SBR)

n.b.

      

- Operational Excellence

n.b.

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

- Baseline

n.b.

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

- B2

n.b.

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

Digipoort Single Window

n.b.

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

Digipoort Logistieke stromen

n.b.

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

BSN Koppelregister

n.b.

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

        

Beschikbaarheid eerstelijns burgerondersteuning

n.b.

      

Aanname % Calls ‒ 1e lijns klantcontactcenter

n.b.

      

- DigiD en DigiD Machtigen

n.b.

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

- MijnOverheid

n.b.

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

ServiceLevel Calls 80/20 ‒ 1e lijns klantcontactcenter

n.b.

      

- DigiD en DigiD Machtigen

n.b.

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

- MijnOverheid

n.b.

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

 

2021

     

Toelichting

Generiek deel

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

De kostprijs van MijnOverheid-Berichtenbox is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Berichten (buiten de btw) gedeeld door het aantal berichten (netto). Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.

Verloop kostprijs MijnOverheid-Gegevens

De kostprijs van MijnOverheid-Gegevens is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Gegevens (buiten de btw) .

Verloop kostprijs DigiD

De kostprijs van DigiD is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal authenticaties (netto).Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

De kostprijs van DigiD Machtigen is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal gebruikte machtigingen (netto).Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.

Verloop uurtarief

Het uurtarief is begroot op de verwachte mix van intern en extern personeel.

Specifiek deel

Aantal DigiD authenticaties

De fluctuatie in de DigiD aantallen worden veroorzaakt door incidentele aantallen als gevolg van COVID (testen- en vaccinatie). In de realisatie van 2020 zijn 30 mln. incidentele aantallen opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2021 waren nog geen incidentele aantallen bekend, naar verwachting zijn dit er 75 mln. die bovenop de 352 mln. uit de begroting 2021 komen. In 2022 is rekening gehouden met 82 mln. incidentele authenticaties. Het incidentele karakter kan wellicht (meer) structureel van aard worden door de onzekerheid rondom COVID.

Licence