Base description which applies to whole site

5.3 P-Direkt

Inleiding

P-Direkt levert voor circa 144.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De personeelsadministratie, salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Deze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een zeven.

De kernwaarden van P-Direkt zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief (BEKI). Met elkaar en in deze volgorde geven deze kernwaarden richting aan de ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt.

De omgeving waarin P-Direkt en de eindgebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan de dienstverlening. P-Direkt ontwikkelt de komende jaren meer efficiënte en kwalitatief betere dienstverlening, die meer is toegespitst op de individuele behoeftes in plaats van «one size fits all». De hoofdpunten voor 2022 zijn hierna samengevat.

Doorontwikkelen van de huidige dienstverlening

De technologische ontwikkeling gaat snel. Dit opent mogelijkheden om onze bestaande diensten te verbeteren. P-Direkt blijft zich ook in 2022 richten op een moeiteloze zelfservice via een breed palet aan kanalen en een passende informatievoorziening.

Daarnaast wordt in 2022 een start gemaakt met het voorbereiden van de transitie van applicaties in eigen beheer naar applicaties in de cloud, in beheer bij de leverancier. Dat gaat uiteraard met veel aandacht voor de veiligheid van de data. 

Voordelen daarvan zijn onder andere flexibele opslag en rekencapaciteit, en betere bereikbaarheid voor medewerkers en afnemers.

Verbreden van de dienstverlening

Daarbij staat voorop dat verbreding moet passen bij de kernwaarden.

  • De digitalisering neemt toe en daarmee ook de kansen en mogelijkheden. Binnen het Rijk klinkt de roep om e-HRM. In de komende jaren gaan we de HR processen betreffende o.a. werving en selectie, ontwikkelplannen en interne mobiliteit meer en beter ondersteunen. 

  • P-Direkt gaat de Rijksoverheid met innovatieve inzet van data helpen het datagedreven werken verder te ontwikkelen voor een gerichtere, betere en efficientere beleidsuitvoering.

  • Als onderdeel van het in meer samenhang organiseren van de dienstverlening van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt kwartiergemaakt.

Verdiepen van de dienstverlening

P-Direkt wil de bestaande dienstverlening op een drietal gebieden verdiepen.

  • Als uitvoeringsorganisatie beschikt P-Direkt over veel kennis op het gebied van rechtspositie, verlof en verzuim, privacy, belastingen en uitvoering. P-Direkt zal voldoen aan de behoefte bij de afnemers (onder andere in het kader van de jaarlijkse CAO-onderhandelingen) om deze kennis proactief in te zetten door mee te denken en te adviseren over wet- en procesharmonisatie en een betere rechtspositie in het kader van de ‘één werkgever Rijk’ gedachte.

  • Belangrijk doel van P-Direkt is daarbij ook om de relatie tussen beleid en uitvoering sterker te maken door een uitvoeringstoets een essentieel onderdeel te laten zijn van het departementale besluitvormingsproces.

  • Ook in het primaire proces zal P-Direkt een stapje verder gaan dan alleen administratie; P-Direkt zal medewerkers proactief adviseren over hun financiële rechtspositie.

Staat van baten en lasten

Tabel 36 Begroting van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

104.960

107.558

108.986

108.945

108.473

108.309

108.145

waarvan omzet moederdepartement

93.636

97.851

99.620

99.617

99.592

99.428

99.264

waarvan omzet overige departementen

10.878

9.668

8.981

8.943

8.496

8.496

8.496

waarvan omzet derden

446

39

385

385

385

385

385

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

196

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

212

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

105.368

107.558

108.986

108.945

108.473

108.309

108.145

        

Lasten

       

Apparaatskosten

97.837

101.467

106.454

106.429

106.274

106.418

106.418

- Personele kosten

58.935

62.089

64.307

64.387

64.490

64.634

64.634

waarvan eigen personeel

46.587

51.096

53.910

54.603

54.958

55.350

55.363

waarvan inhuur externen

11.837

9.737

9.052

8.428

8.174

7.923

7.910

waarvan overige personele kosten

511

1.256

1.345

1.356

1.358

1.361

1.361

- Materiële kosten

38.902

39.378

42.147

42.042

41.784

41.784

41.784

waarvan apparaat ICT

9.906

9.783

10.423

10.237

10.084

10.034

10.034

waarvan bijdrage aan SSO's

26.986

26.694

29.249

29.438

29.302

29.317

29.317

waarvan overige materiële kosten

2.010

2.901

2.475

2.367

2.398

2.433

2.433

Rentelasten

137

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

6.962

6.091

2.532

2.516

2.199

1.891

1.727

- Materieel

203

200

200

200

200

200

200

waarvan apparaat ICT

135

150

150

150

150

150

150

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

68

50

50

50

50

50

50

- Immaterieel

6.759

5891

2.332

2.316

1.999

1.691

1.527

Overige lasten

202

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

202

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

105.138

107.558

108.986

108.945

108.473

108.309

108.145

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

230

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

230

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Tabel 37 Begrootte omzetverdeling P-Direkt
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

Generieke dienst

93.078

1.286

39

94.403

Specifiek/maatwerk

6.542

7.695

346

14.583

Overige ontvangsten/bijdragen

0

0

0

0

     

Totaal

99.620

8.981

385

108.986

Omzet Moederdepartement

P-Direkt maakt gebruik van een centraal bekostigingsmodel. Dat betekent dat de ministeries die zijn aangesloten op de dienstverlening van P-Direkt de budgetten hiervoor structureel hebben overgeheveld aan het Ministerie van BZK, die daarmee de generieke dienstverlening van P-Direkt financiert. Hier is voor gekozen omdat op deze manier ook de opdrachtgeversrol centraal bij het Ministerie van BZK belegd kan worden.

De omzet stijgt in 2022 ten opzichte van 2021 door een stijging van de aantallen medewerkers bij de aangesloten departementen met ruim 6.000 individuele arbeidsrelaties (IAR).

Omzet overige departementen

Dit betreft de doorbelasting van projecten en maatwerk dienstverlening zoals de interne controle over de HR-Keten en meerwerk zoals dataleveringen en interfaces. Daarnaast betreft het de doorbelasting van rijksbrede ICT-voorzieningen zoals de Rijkspas, het Rijks Identity Management en het beheer van het Rijks Identificerend Nummer (BvRIN).

Omzet derden

P-Direkt levert basis dienstverlening aan één ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid en de rijksbrede ICT-voorziening Rijkspas aan de Nationale Politie.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De stijging van de kosten van eigen personeel is enerzijds het gevolg van benodigde extra capaciteit op het contact center om het extra werkaanbod, door de stijging van het aantal departementale werknemers, te kunnen opvangen. Anderzijds wordt de capaciteit op de IT-afdelingen uitgebreid zodat de productlijnen, zoals Portaal, Informatievoorziening en Appontwikkeling, meer kort cyclische ontwikkeld kunnen worden. Dit heeft als voordeel dat de ontwikkeling wendbaarder is en sneller aangepast kan worden aan de klantbehoefte. Ook wordt extra capaciteit ingezet op het verbeteren van de ondersteunende beheersings- en verantwoordingsprocessen, zoals de informatiehuishouding.

P-Direkt zet in op verlaging van de kosten van extern personeel maar voor enkele rijks brede programma’s en samenwerking blijft de inhuur van specialistische expertise vaak noodzakelijk omdat die oftewel uniek is en niet te internaliseren dan wel niet structureel noodzakelijk en daarom niet efficiënt om in dienst te nemen.

Materiële kosten

Bijdrage aan SSO’s

Dit betreft voornamelijk de kosten van kantoorautomatisering, ICT-applicatiebeheer en de huisvestingskosten. De stijging van deze kosten is enerzijds het gevolg van meer afname, onder andere huisvesting en kantoorautomatisering, en anderzijds het gevolg van hogere prijsstelling door SSO's. Ook betreft het inbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de Rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, RIdM en BvRIN en het IDM-beheer voor het ministerie van BZK.

Apparaat ICT

Dit betreft voornamelijk de kosten van systeemlicenties en uitbestede systeemontwikkeling- en beheer. Ook betreft het de uitbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de Rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, RIdM en BvRIN en het IDM-beheer voor het ministerie van BZK.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa. De grootschalige P-Direkt-systemen Payroll, het Portaal, het HR-registratiesysteem, het Electronisch personeelsarchief en het Contact center/Optimaal Verbinden zullen in 2022 zijn afgeschreven. P-Direkt is bezig de systemen minder grootschalig te moderniseren en de vrijkomende afschrijvingsruimte is benut voor kort cyclische ontwikkeling middels eigen personeel.

Kasstroomoverzicht

Tabel 38 Kasstroomoverzichtvan baten-lastenagentschap P-Direkt over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

17.510

12.509

10.064

9.227

9.674

10.109

10.858

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

108.173

107.558

108.986

108.945

108.473

108.309

108.145

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 102.700

‒ 104.467

‒ 107.453

‒ 106.929

‒ 106.274

‒ 106.418

‒ 106.418

2.

Totaal operationele kasstroom

5.473

3.091

1.533

2.016

2.199

1.891

1.727

 

-/- totaal investeringen

‒ 1.116

‒ 9.700

‒ 2.945

‒ 1.350

‒ 890

‒ 1.445

‒ 2.095

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.116

‒ 9.700

‒ 2.945

‒ 1.350

‒ 890

‒ 1.445

‒ 2.095

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 349

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 5.152

‒ 3.702

‒ 2.120

‒ 1.319

‒ 1.539

‒ 892

‒ 1.131

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

9.500

2.695

1.100

665

1.195

1.845

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 5.501

5.798

575

‒ 219

‒ 874

303

714

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

16.366

11.698

9.227

9.674

10.109

10.858

11.204

Toelichting

Operationele kasstroom

In 2022 verwacht P-Direkt een lagere operationele kasstroom door een afloop van de vorderingen en de schuldpost vooruit gefactureerde termijnen ten behoeve van de bouw optimaal verbinden en het programma roosterplanning Rijk.

Investeringskasstroom

In 2022 gaat P-Direkt door met de realisatie van de investeringsagenda; de vervanging van software die aan het eind van de levensduur is, de verbetering van de efficiency en klantinteractie (onder andere Chatbot en robotisering ten behoeve van vraagsturing), app-ontwikkeling en datagedreven werken en het breed mogelijk maken van hybride werken binnen P-Direkt.

Financieringsstroom 

Voor 2022 en volgende jaren wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de financiering van de systeeminvesteringen. De leningen worden bij aanvang van de dienstverlening of bij oplevering van het gerealiseerde actief in vijf jaar afgelost en afgeschreven.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

P-Direkt streeft naar operational excellence waarbij maximaal wordt afgestemd op de behoefte van de gebruiker. P-Direkt zet methodes in als Lean en Agile/Scrum zodat de organisatie in staat is om (continue) kort cyclisch verbeteringen door te voeren voor onze klanten en op onze processen.

P-Direkt werkt met een Producten- en dienstengids (PDG) inclusief servicelevels. In de PDG zijn de verschillende diensten en activiteiten, leveringsvoorwaarden en de kwaliteitsborging vastgelegd die de ministeries van P-Direkt kunnen verwachten.

Tabel 39 Overzicht doelmatigheidsindicatoren P-Direkt
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

646,1

683,80

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

Verloop tarieven/uur (basisjaar = 100)

112,4

95,9

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

138.354

138.187

144.435

144.435

144.435

144.435

144.435

Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)

86.466

91.620

94.403

94.403

94.403

94.403

94.403

Totale omzet overige + projecten (x 1.000)

18.494

15.938

14.583

14.542

14.070

13.906

13.742

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

603,0

689,0

729,9

735,7

737,0

738,7

738,7

Saldo van baten en lasten (%)

0,21%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Medewerkerstevredenheid

7

7

7

7

7

7

7

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Gebruikerstevredenheid

       

De mate waarin medewerkers en managers tevreden zijn over de dienstverlening van P-Direkt

7,4

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

Tijdige afhandeling vragen, klachten, wijzigingen en documenten

       

P-Direkt beantwoordt vragen en klachten binnen 5 werkdagen.

87,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

P-Direkt verwerkt wijzigingen binnen 5 werkdagen.

81,1%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

P-Direkt archiveert documenten binnen 10 werkdagen.

39,3%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

De gemiddelde wachttijd per dag aan de telefoon is maximaal 45 seconden.

265 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

45 sec

        

Beschikbaarheid systeem

       

Het P-Direktportaal is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur.

100,0%

98%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

        

Bereikbaarheid

       

Het contactcenter is bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur

97,9%

98%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

        

Betrouwbaarheid

       

P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces.

100,0%

98%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

P-Direkt verwerkt wijzigingen op een juiste manier.

99,5%

98%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

  

2022

    

Toelichting

Generiek deel

Kostprijs per productgroep

P-Direkt realiseert jaarlijks goedkopere basisdienstverlening. P-Direkt heeft ook voor 2022 weer afgesproken om minimaal 1% op de totale kosten van de uitvoering te besparen. Mede hierdoor daalt het begrote tarief in 2022 ten opzichte van 2021. Dat laat zien dat P-Direkt efficiënt en doelmatig opereert.

Omdat de basis dienstverlening in 2014 fors is uitgebreid met de diensten HRO plus, in het kader van het programma optimaal verbinden en de Centrale Archiefservice wordt het oude basisjaar 2011 met een tarief van € 575 niet meer representatief beschouwd voor de indicator tariefverloop. Het nieuwe basisjaar wordt 2014 met een tarief van € 713.

Fte-Totaal

De formatie van P-Direkt groeit in verband met de gestegen aantallen departementale IAR’s (plus ruim 6.000), de uitbreiding van de IT-productlijnen voor kort cyclische productontwikkeling en de versterking van de interne beheersing. De invoering van nieuwe wet- en regelgeving en versterkte eisen ten aanzien van de interne beheersing, verantwoording en informatiehuishouding maakt het werk complexer en uitgebreider.

Specifiek deel

ICT diensten

P-Direkt verantwoordt zich naar de centraal opdrachtgever, respectievelijk de achterliggende departementen, door een aantal servicelevels op de dienstverlening en beschikbaarheid/ bereikbaarheid.

Onze servicelevels gelden voor het hele jaar en zijn voor alle klanten hetzelfde. De servicelevels zijn geen doel op zich maar een minimale norm. P-Direkt informeert de betrokkenen periodiek over de servicelevels.

Licence