Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 85 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond (stand per 30 juni 2021)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Bergkamp en Van den Hul; Verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de rijksoverheid, naar voorbeeld van APG, om aan te kunnen tonen in welke schalen en bij welke organisaties er gecontroleerd voor werkervaring en opleiding een verschil zit in beloning, en daarover de Tweede Kamer in het najaar 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20 30420, nr. 335

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 288).

De motie van het lid Kerstens; Verzoekt de regering om te bevorderen dat op rijksniveau, inclusief bij de ministeries, ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) in dienst worden genomen ten behoeve van een goede vertaling van het VN-verdrag in de praktijk.

Kamerstukken II 2020/21, 24170, nr. 219

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 24170, nr. 237).

De motie van het lid Kuzu c.s.; Verzoekt de regering om het goede voorbeeld te geven en 10.000 extra stageplaatsen te realiseren binnen de rijksoverheid, teneinde het tekort aan stageplaatsen vanwege de coronacrisis te lijf te gaan.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 XV, nr. 73

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 291). Over de ontwikkeling van het aantal stageplekken bij de Rijksoverheid wordt jaarlijks (mei 2021) gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, het BIT in december 2019 een update te laten doen naar de voortgang en stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, en de Tweede Kamer over de uitkomsten te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 26

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 158).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de Minister, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties proactief een regierol te nemen om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor gemeenten om de gedecentraliseerde taken uit te kunnen voeren aanwezig zijn.

Kamerstukken II 2018/19, 34477, nr. 47

Afgedaan. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het sociaal domein handelt de minister steeds overeenkomstig de motie. Dat heeft onder meer geleid tot de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2020/21, 31839, nr. 774) over bestuurlijke afspraken VNG-Rijk over aanpak van de problematiek in de jeugdzorg.

De motie van het lid Özütok c.s.; Verzoekt de regering te waarborgen dat bij ieder interbestuurlijk akkoord voor de betrokken volksvertegenwoordigers duidelijk is hoe zij democratische controle kunnen uitvoeren op het gesloten akkoord en hier zo nodig in de akkoorden aandacht aan te besteden.

Kamerstukken II 2018/19, 34477, nr. 64 (t.v.v. 58)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 133).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe gemeenten kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toepassen bij de groep AOW’ers zonder of met een beperkt aanvullend pensioen, en of een standaard wettelijke regeling voor kwijtschelding voor deze groep wenselijk is.

Kamerstukken 2019/20, 35300 VII, nr. 34

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 24515, nr. 605).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, met een voorstel te komen hoe de Nadere regels bij kwijtschelding spoedig aangepast kunnen worden, zodat AOW’ers die qua inkomen recht zouden hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een (kleine) buffer.

Kamerstukken II 2019/20, 24515, nr. 524

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 24515, nr. 605).

De motie van het lid Van der Molen c.s.; Verzoekt de regering, de leidraad grenseffecten op te nemen als verplichte kwaliteitseis in het Integraal Afwegingskader en de leidraad indien nodig daarop aan te passen.

Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 62

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70).

De motie van het lid Van der Graaf c.s.; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg te treden met relevante Nederlandse en Duitse partners en hierbij afspraken te maken over wederzijdse erkenning van diploma’s, en de Tweede Kamer voor 1 oktober te informeren over de uitkomsten.

Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 65

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van VWS.

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering om op basis van de gemeentebegrotingen in gesprek te gaan met gemeenten over hun financiéle situatie en de Tweede Kamer daarover voor de najaarsnota te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 B, nr. 23

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207).

De motie van de leden Sneller en Kuiken; Verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om elke vijf jaar te toetsen of de B-component van de uitkering van de Koning nog passend is bij de hoogte van zijn personele en materiële uitgaven.

Kamerstukken II 2019/20 35470 I, nr. 8

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken.

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering voorstellen te doen om de informatie van provincies bijeen te brengen, zodat zij voortdurend een actueel inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten heeft, en de Tweede Kamer daarover voor 1 december 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 18

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207).

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering, om op basis van de Monitor Leefbaarheid 2018 te komen tot een selectie van aandachtregio’s en het programma Leefbaarheid en Veiligheid uit te breiden met een aanpak gericht op deze regio’s, waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 20

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van der Molen; Verzoekt de regering voorstellen te doen voor een op de regio’s toegespitst beleid om de opgaven als gevolg van bevolkingsdaling aan te pakken, en deze aan de Tweede Kamer aan te bieden voor 1 mei 2021.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 32 (tv 19)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/2021, 31757, nr. 104).

De motie van de leden Paternotte en Sienot; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies in de grensregio en de provincies die hebben aangegeven experimenteerruimte te wensen voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten en te bezien of hier bilaterale afspraken met buurlanden over gemaakt kunnen worden; en de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2021 te rapporteren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 70

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van EZK.

De motie van de leden Nijboer en Ronnes; Spreekt uit dat het gewenst is dat in een komend kabinet de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeert..

Kamerstukken 2019/20, 32847, nr. 619

Afgedaan. De motie wordt uitgewerkt/meegenomen in aanloop naar een volgende regeringsperiode. De minister heeft ook tijdens debat gezegd dat ze de motie voor kennisgeving heeft aangenomen.

De motie van het lid Marijnissen; Verzoekt de regering: – personen die op de zwarte lijst staan daarover te informeren; – voor 1 maart een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd; – dit onderzoek en de opruiming in samenspraak met de Tweede Kamer op te zetten en over gevonden zaken actief te communiceren.

Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 21

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 751).

De motie van het lid Lintmeijer c.s.; Verzoekt de regering met een initiatief te komen voor een visie op nieuwe vormen van directe democratie als aanvulling en versterking op het huidige Nederlandse parlementaire representatieve stelsel.

Kamerstukken I 2017/18, 34854, nr. N

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 24 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 34430, nr. U).

De motie van het lid Vos; Verzoekt de regering uiterlijk voor het zomerreces van 2020 de reactie op de overgebleven adviezen te geven en de uitwerkingen van de eerder overgenomen adviezen.

Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. R

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De motie van het lid Omtzigt; Verzoekt de regering te bevestigen dat op grond van artikel 68 een individueel Kamerlid specifieke documenten binnen een redelijke termijn moet kunnen ontvangen, tenzij het belang van de staat zich hiertegen verzet.

Kamerstukken II 2019/20, 28362, nr. 25

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47).

De motie van het lid Omtzigt; Verzoekt de regering conform haar eerder genoemde brief uit 2002 in geval van een verzoek van de Kamer, dan wel een Kamerlid, niet de persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad te verstrekken, maar wel die stukken zelf ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen.

Kamerstukken II 2019/20, 28362, nr. 26

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47).

De motie van de leden Asscher en Pieter Heerma; Verzoekt de regering een divers samengestelde Staatscommissie Discriminatie en Racisme in te stellen die op langjarige basis onderzoek kan doen naar de stand van racisme in Nederland, voorstellen doet en de effecten van beleid kan monitoren.

Kamerstukken 2019/20 30950, nr. 186

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 216).

De motie van de leden Azarkan en Jetten; verzoekt de regering, teneinde focus en gewicht in de discriminatiebestrijding te leggen, hiervoor een Nationaal Coordinator Discriminatiebestrijding (NCDB) met voldoende middelen aan te stellen.

Kamerstukken II 30950, nr. 211 (195)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 216).

De motie van het lid Jetten c.s.; Verzoekt de regering, een nationaal coördinator discriminatie en racisme aan te stellen voor de aanpak van discriminatie, racisme en die kan zorgen voor meer inclusiviteit bij de overheid.

Kamerstukken II 2019/20, 30950, nr. 203

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 216).

De motie van het lid Klaver c.s.: Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het gebruik van risicoprofielen bij de overheid en in de private sector bijdraagt aan etnisch profileren en met voorstellen te komen om dit aan te pakken in aanloop naar de volgende kabinetsformatie.

Kamerstukken II 2019/20, 30950, nr. 206

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 30950;26643, nr. 213).

De motie van het lid Van Hattem c.s.; Roept de regering op, bij iedere maatregel en/of ministeriële regeling op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 concrete toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen.

Kamerstukken I 2020/21, 35526, nr. I

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, nr. 35, item 8).

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering, om de bestrijding van het antiziganisme mee te nemen in de bredere aanpak van racisme en discriminatie.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 26

Afgedaan. Vertegenwoordigers van woonwagenbewoners zijn betrokken bij de verkenning naar de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme (NCDR). De motie is betrokken bij de bredere aanpak van discriminatie en racisme. Zie de beantwoording van kamervragen van het lid Van Baarle/DENK (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3155).

De motie van het lid Azarkan; Verzoekt de regering, om te komen met een wettelijk kader voor het gebruik van artificiële intelligentie en algoritmes door uitvoeringsorganisaties.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 35

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 765).

De motie van het lid Azarkan; Verzoekt de regering, voor het zomerreces een takenpakket en een profielschets voor de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme op te leveren en de Tweede Kamer hier tijdig over te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 226

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 200/21, 30950, nr. 249).

De motie van de leden Van Baarle en Den Haan; Spreekt uit dat er in de komende periode aanvullende inspanning nodig is van de overheid om racisme en discriminatie te bestrijden.

Kamerstukken II 2020/21, 29544, nr. 1053

Afgedaan. Dit betreft een Spreekt uit-motie. Een brief vanuit het ministerie van BZK is niet nodig.

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering, maatregelen te nemen zodat donaties ook effectief zichtbaar zijn als zij via een of meer tussenschakels aan een partij of politicus gegeven worden en verplichte transparantie van deze tussen-schakels als een effectieve voorwaarde op te nemen in de wet; Verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat er effectieve sanctiemechanismen in de wet worden opgenomen.

Kamerstukken II 2018/19, 32752, nr. 63

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35657, nr. 2).

De motie van de leden Özütok en Den Boer; Verzoekt de regering, om samen met de gemeenten en met de Kiesraad tot een heldere wijze van bekendmaking van de uitslagen te komen en ervoor zorg te dragen dat deze eenduidige wijze van bekendmaking duidelijk aan de burgers wordt gecommuniceerd.

Kamerstukken II 2019/20, 35165, nr. 18 (tv nr. 12)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 40).

De motie van de leden Middendorp en Asscher; Verzoekt de regering om voor de behandeling van de begroting 2021 een concreet operationeel overzicht met de Tweede Kamer te delen met daarin analysekader, organisaties, samenwerkingsverbanden met techbedrijven en/of Europese Commissie en andere middelen waarmee Nederland zelf gaat bewerkstelligen dat (buitenlandse) digitale inmenging tijdens de Nederlandse verkiezingen van 2021 geidentificeerd en voorkomen kan worden. Verzoekt de regering tevens de Tweede Kamer te informeren welke social media platformen een archief van geplaatste politieke advertenties publiek maken en welke niet en wat de verschillende social media platformen doen om de identiteit van politieke adverteerders te verifiéren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 II. nr. 126

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821;35165, nr. 118).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om in overleg met gemeenten en belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook tijdens corona hun kiesrecht op de door hen gekozen wijze moeten kunnen uitoefenen en voor alle leden van de stembureaus een duidelijke instructie te maken zodat iedereen op een passende wijze het kiesrecht kan uitoefenen.

Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 10

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, om in aanvulling op de maatregelen die al zijn voorzien in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te scheppen dat met name kwetsbare kiezers per post hun stem kunnen uitbrengen, en de Tweede Kamer daarover uiterlijk begin november 2020 te berichten.

Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 11

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De motie van de leden Snoeren en Terpstra; Verzoekt de regering, de evaluatie ten uiterste één maand na de herindelingsverkiezingen aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 12

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28750, nr. 79).

De motie van het lid Van Raak; Verzoekt de regering, er samen met de gemeenten voor zorg te dragen dat bij de verkiezingen van 17 maart niet minder maar méér stembureaus zullen worden ingericht.

Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 15

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De motie van het lid Sneller c.s.; Verzoekt de regering om, met als doel spreiding van kiezers, vroegtijdig stemmen mogelijk te maken, en hier een voorstel voor uit te werken dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ingezet kan worden om deze verkiezingen veilig en toegankelijk te houden.

Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 16

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De motie van de leden Middendorp en Kuiken; Verzoekt de regering, voor de komende verkiezingen een regeling in te voeren, zodat tijdens de verkiezingscampagnes internetplatformen openbaar toegankelijke archieven met geplaatste politieke advertenties bijhouden en per social media bedrijf transparant wordt wat aan verificatie van wat een politieke advertentie is, wordt gedaan en wat aan verificatie van financiers van politieke advertenties wordt gedaan; Verzoekt de regering tevens om vooruitlopend op het Europese Democratie Actieplan een definitie van «online politieke advertenties» voor te stellen en een positie in te nemen over de competentieverdeling tussen Europa en de lidstaten bij het bestrijden van digitale inmenging bij nationale verkiezingen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 10

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 119).

De motie van de leden Van der Molen en Aukje de Vries; Verzoekt de regering, deelname aan de Regeling Letterhoeke voort te zetten.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 76

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van OCW.

De motie van de leden Van der Molen en Sneller; Verzoekt de regering, het Europees burgerinitiatief Minority SafePack in Europees verband te ondersteunen.

Kamerstukken II 35570 VII, nr. 77

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 96).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om de informatie over het coronavaccinprogramma zo veel mogelijk ook in de Friese taal beschikbaar te stellen.

Kamerstukken II 35570 VII, nr. 78

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van VWS.

De motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber; Verzoekt de regering, in de uitwerking van de steunmaatregelen voor de cultuursector en in samenwerking met de provincie Fryslân te borgen dat conform de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer en de motie-Dik-Faber c.s. aan de zorgplicht voor de Friese taal en cultuur wordt voldaan.

Kamerstukken II 35570 VII, nr. 79

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van OCW.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering, om tussentijdse exit polls zo veel mogelijk tegen te gaan, en hiertoe afspraken te maken met de opiniepeilers.

Kamerstukken II 2020/21, 35654, nr. 20 (tv 15)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30165, nr. 30).

De motie van het lid Van Esch; Verzoekt de regering ook te kijken of reguliere stembureaus in de buitenlucht of in goeddeels open ruimtes mogelijk zijn.

Kamerstukken II 2020/21, 35654, nr. 17

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30165, nr. 30).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om samen met gemeenten en belangenorganisaties ervoor te zorgen dat iedereen veilig een stem kan uitbrengen door bijvoorbeeld buitenstemlocaties aan te moedigen, alle stembureauleden goed te informeren over hoe zij personen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk kunnen helpen bij het veilig uitbrengen van hun stem en de informatie over coronaproof stemmen op een zichtbare wijze via toegankelijke informatiekanalen te verspreiden.

Kamerstukken II, 2020/21, 35165, nr.33

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 35).

De motie van de leden Den Boer en Bergkamp; Verzoekt de regering, om indien mogelijk voor het zomerreces en anders voor het einde van het jaar de juridische, financiële en technische kansen en belemmeringen voor de herziening van de geslachtsvermelding op paspoorten en identiteitskaarten in kaart te brengen en de mogelijkheden die de aanstaande verordening biometrie op identiteitskaarten daarbij biedt.

Kamerstukken II 2018/19, 25764, nr. 115

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 145).

De motie van het Middendorp; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe MijnOverheid.nl een platform kan worden waar burgers digitaal met de overheid in contact kunnen treden, in die zin dat zij aan de overheid vragen kunnen stellen, suggesties kunnen insturen en kunnen reageren op berichten van de overheid.

Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 631

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2020/21, 30985, nr. 49).

De motie van de leden Middendorp en Van der Molen; Verzoekt de regering, inzicht te geven in de kosten en wijzigingen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen, daarbij te monitoren in hoeverre deze marktconform geprijsd zijn en de tariefstelling daarvan ook te betrekken bij de erkenning, en daarover periodiek aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2019/20, 34972, nr. 28

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34972, nr. 51).

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe de publieke identificatiemiddelen in additionele, specifieke situaties buiten de overheid en nu aangewezen sectoren gebruikt zouden kunnen worden.

Kamerstukken II 2019/20, 34972, nr. 29

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34972, nr. 51).

De motie van het lid Özütök; Verzoekt de regering, om bij de uitwerking van dit kader met deze gemeenten in overleg te treden met als doel hun ervaringen en inzichten over decentrale authenticatiediensten binnen gemeenten mee te laten wegen.

Kamerstukken II 2019/20, 34972, nr. 30

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34972, nr. 51).

De motie van de leden Van der Molen en Middendorp; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk relevante pilots te starten met het oog op de invoering van erkenning van private identificatiemiddelen.

Kamerstukken II 2019/20, 34972, nr. 33

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34972, nr. 51).

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, zo snel als mogelijk te regelen dat eHerkenning ook in andere landen kan worden gebruikt of ondernemers die in België of Duitsland inloggen bij de digitale overheid een alternatief te bieden, en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 66

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851;26643, nr. 68).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om alle overheidscommunicatie en informatie die wordt gefinancierd met publiek geld toegankelijk te maken voor mensen met een motorische of zintuiglijke beperking.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 14

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 721).

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering, te garanderen dat organisaties zonder registratie in het Handelsregister zaken kunnen doen met de overheid zonder verplicht gebruik van eHerkenning.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 16

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 663).

De motie van het lid Klaver c.s.; Verzoekt de regering, het gebruik van nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats als datavariabele in alle risicomodellen, -profielen, -systemen, -selectie en zwarte lijsten die binnen het overheidswezen gebruikt worden volledig uit te sluiten; Verzoekt de regering, tevens te verzekeren dat ook zelflerende algoritmen in risicoclassificatiemodellen deze indicatoren niet gebruiken; Verzoekt de regering, voorts een algoritmeregister op te zetten waarin beschreven wordt welke algoritmen de overheid gebruikt, voor welk doel en op basis van welke datasets opdat iedereen toezicht kan houden op al dan niet discriminerende algoritmen.

Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 16

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 26643, nr. 765).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in artikel 5:130 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) een bepaling op te nemen die de vrije windvang van historische molens beschermt.

Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 127

Afgedaan. Met de extra toelichting wordt duidelijk dat artikel 5.130 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat regels bevat inzake behoud van cultureel erfgoed, zich mede uitstrekt over de bescherming van de omgeving van historische wind- en watermolens. Het Invoeringsbesluit wordt begin oktober 2020 gepubliceerd waarmee uitvoering is gegeven aan deze motie.

De motie van de leden Koerhuis en Terpstra; Verzoekt de regering, om in de 22ste tranche van de Crisis-en herstelwet het experiment met extra energie-eisen in Amsterdam te beëindigen en zo de rem op de nieuwbouw eraf te halen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 595

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De motie van de leden Regterschot en Terpstra; Verzoekt de regering, de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving definitief te bepalen op 1 januari 2022 en het slot-koninklijk besluit met daarin opgenomen de vermelding van die datum zo snel als mogelijk, doch uiterlijk in december 2020, bij beide Kamers der Staten-Generaal voor te hangen.

Kamerstukken II, 2020/21, 33118, nr. 160

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 172).

De motie van het lid Sienot; Verzoekt de regering, om ruimte te bieden voor eigen regie aan de particuliere gebouweigenaar en te onderzoeken of het hieraan bijdraagt om een bouwdepot in te stellen voor elk huis met een versterkingsopgave.

Kamerstukken II 2018/19, 33529, nr. 633

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 807).

De motie van het lid Agnes Mulder; Verzoekt de regering, in overleg met de bouwsector te bekijken hoe rekening gehouden kan worden met de voorbereidingen die de bouwsector moet doen voor nieuwe bouwnormen en te bekijken of uitzonderingen of ruimte gecreëerd kunnen worden bij het instellen van nieuwe normen voor het versterken van gebouwen.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 687

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 5).

De motie van het lid van der Lee; Verzoekt de regering, de verbreding van het bouwdepot te bestuderen en om dit in de toekomst als mogelijkheid te bieden voor alle bewoners.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 688

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 807).

De motie van het lid Sienot; Verzoekt de regering, om de volgende versnellingsmaatregelen te overwegen en de Kamer te informeren over het mogelijk opnemen van deze maatregelen in de versterkingsaanpak: • tijdelijke ontheffing voor aanbestedingsprocedures verlenen; • vergoedingen voor individuele woningaanpassingen snel verlenen; • lokale overheden meer doorzettingsmacht geven bij procedures en vergunningen; • makkelijker kennisdelen over het aardbevingsdossier; • uniformiteit toepassen; • de bouwer tijdig betrekken zodat hij de bewoner mee kan nemen in de noodzakelijke aanpassingen; Verzoekt de regering voorts, op basis van al die nieuwe versnellers ernaar te streven dat ten minste 2.000 woningen worden versterkt in 2020.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 711

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2020 per brief geïnformeerd Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 5).

De motie van het lid Sienot c.s.: Verzoekt de regering, deze zomer, het voortouw te nemen om samen met bewoners, NCG, woningbouwcorporaties en de gemeente, tot een structurele oplossing te komen voor de vergeten huizen in Opwierde; Verzoekt de regering de Tweede Kamer daarover in de eerste week van september te informeren, inclusief de resultaten van een bewonersonderzoek, zodat lessen getrokken kunnen worden voor de aanpak van ongelijkheid bij de versterking in volgende straten, buurten en wijken.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 784 (tv 758)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 797).

De motie van het lid Dik-Faber c.s.; Verzoekt de regering om – in overleg met de regio – in dorpen, wijken en straten waar onuitlegbare scheidslijnen zijn ontstaan, logische clustering en maatwerk mogelijk te maken en aldus breuklijnen te herstellen.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 785 (tv 761)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 797).

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betreffende deelnemers, betrokken instanties en gemeentes en waar nodig te zorgen voor een passende oplossing.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 791 (tv 776)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 798).

De motie van het lid Agnes Mulder; Verzoekt de regering om ongelijkheid te voorkomen door daar waar mogelijk maatwerk samen met de inwoners clustergewijs naar straten, wijken, dorpen op te pakken.

Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 793 (tv 779)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 797).

De motie Agnes Mulder c.s.; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk concrete stappen te zetten om samen met de agrarische ondernemers aan de slag te gaan en resultaten te laten zien, waarmee de bestaande problematiek wordt opgelost en duidelijkheid te geven over wat daar in alle redelijkheid voor nodig is.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 817

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het ministerie van EZK.

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, met IMG en NCG de ruimte te geven op basis van het bestuursakkoord en hiervoor aanvullende middelen in te zetten, indien dat nodig mocht blijken voor een oplossing.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 819

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872).

De motie Van Otterloo; Verzoekt de regering, in te zetten op zo veel mogelijk maatwerk voor de bewoners door de bewoners die dat wensen, te ontzorgen door zaken uit handen te nemen en anderen juist de vrije ruimte te geven.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 826

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872).

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de (demissionair) Minister-President, en ministers nog dit voorjaar met Groninger gedupeerden in gesprek te gaan.

Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 50

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872).

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering, te garanderen dat er voldoende middelen zijn en de Tweede Kamer zo een totaalplan te presenteren met alle gemeentelijke versterkingsplannen met doelstellingen per jaar.

Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 851

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872).

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om van duurzaamheid een maatgevend criterium bij aanbestedingen te maken.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 15

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 746).

De motie van de leden Paternotte en Van den Hul; verzoekt de regering, om te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze het mogelijk is om de algemene voorwaarden aan te passen zodat onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen het recht op publiceren krijgen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 VIII, nr. 70

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 911).

De motie van de leden Krol en Nijboer; Verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie expliciet aandacht te besteden aan en rekening te houden met de behoeften van senioren en mindervaliden.

Kamerstukken II 2018/19, 34682, nr. 14

De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, in de Nationale Omgevingsvisie expliciet en in stimulerende zin aandacht te besteden aan innovatieve en intelligente technologieën, in het bijzonder met betrekking tot slim wonen en slimme mobiliteit.

Kamerstukken II 2018/19, 34682, nr. 15

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van het lid Van Gerven; Verzoekt de regering, zorg te dragen voor adequate en laagdrempelige inspraak van burgers bij het opstellen van de lokale en regionale uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie; Verzoekt de regering, bij de presentatie van de Nationale Omgevingsvisie inzichtelijk te maken hoe deze inspraak zal worden vormgegeven.

Kamerstukken II 2018/19, 34682, nr. 24

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering: •bij de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie de positie van de Kamer zodanig vorm te geven dat het proces vergelijkbaar is met het regime onder de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening en •de definitieve NOVI dit voorjaar voor vaststelling aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat er mogelijkheden zijn om in die fase nog aanpassingen voor te stellen.

Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 36

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van het lid Van Gerven; Roept de Minister op, ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie voldoet aan de volgende 4 d’s: •democratisch, waarbij het recht van de zwakste goed is geborgd; •duidelijk, zodat iedereen de visie kan begrijpen; •duurzaam, zodat onze kleinkinderen later zeggen «dat hebben onze opa’s en oma’s goed gedaan»; •draagvlak, met als belangrijk element een rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten.

Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 38

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van de leden Regerschot en Van Eijs; Verzoekt de regering, nadrukkelijk de uitwerking van beide, reeds aangenomen moties een plek te geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI en daarover afspraken te maken met lagere overheden en andere maatschappelijke partijen waarnaast tevens een instrumenteel kader wordt neergelegd ten aanzien van de uitwerking, zodat stedelijk groen wordt opgenomen in omgevingsplannen op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 43

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 53).

De motie van de leden Terpstra en Regterschot; Verzoekt de regering alsnog boven de vier reeds bestaande prioriteiten «het realiseren van voldoende woningen tot 2050» als topprioriteit te benoemen en deze topprioriteit uit te werken in de uitvoeringsagenda van de NOVI.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 61

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 83).

De motie van het lid Terpsta'; verzoekt de regering, voor elk scenario van het CBS over de bevolkingsgroei tot 2050 een uitwerking te maken en dit te betreken bij het vervolg-traject van de NOVI, en de Tweede Kamer voor 17 maart volgend jaar over de mogelijkheden te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 62

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80).

De motie van het lid Bromet; Verzoekt de regering, om via de NOVI, bijvoorbeeld via het opzetten van grondbanken als gebiedsinstrument en door een concrete koppeling te maken met het Hoofdlijnen Programma Natuur, de aanpak van bodemdaling te versnellen, en de Tweede Kamer over de uitwerking hiervan in het eerste kwartaal van 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 65

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80).

De motie van het lid Van Otterloo; Verzoekt de regering, te borgen dat flexibiliteit, samenwerking en oplossingsgerichtheid de uitgangspunten zijn en blijven voor de activiteiten gelieerd aan de NOVI, en daarin op zo gelijkwaardig mogelijke basis en zo nodig niet moet schromen om de regierol of een doorzettingsmacht op zich te nemen.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 67

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80).

De motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen wordt opgenomen in het omgevingsbeleid, en te borgen dat de uitwerking van het plan wordt toegepast in de landelijke en decentrale instrumenten.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 68

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80).

De motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs; Verzoekt de regering, met nadruk een MER-plan te adviseren wanneer de RES zich daarvoor leent en dit ook als instructie aan het Nationaal Programma RES mee te geven.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 69

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80).

De motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber; Verzoekt de regering, te bezien of en welke verplichtende maatregelen, zoals een labelplicht voor corporatiewoningen, toegepast moeten worden om corporaties te kunnen verplichten te verduurzamen.

Kamerstukken II 2017/18, 32848, nr. 353

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 202/21, 32813, nr. 673).

De motie van het lid van Eijs; Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de bijdrage van grootschalige bouw in hout kan zijn voor het stikstofprobleem, klimaatverandering en woningtekort, en de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 681

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32852;32847, nr. 131).

De motie van het lid van der Lee; Verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe het gebruik van duurzaam hout in de bouw bevorderd kan worden en hiermee ook in het kader van de proeftuinwijken actief te experimenteren.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 686

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32852;32847, nr. 131).

De motie van de leden Nijboer en Van Eijs; Verzoekt de regering een aanvalsplan op te stellen om alle loden leidingen te laten vervangen, en de Tweede Kamer daar nog dit jaar over te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 67

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 27625, nr. 506).

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, om een onderzoek in te stellen naar de schaal van het sjoemelen met energielabels en bindende maatregelen die hiertegen mogelijk zijn voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 700

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 718).

De motie van de leden van Eijs en Sienot; Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de drempels zijn voor huishoudens om energiebesparende maatregelen te nemen in woningen en hoe deze weggenomen kunnen worden, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 696

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 570).

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer na implementatie van de Smart Readiness Indicator hierover te informeren en daarbij op te nemen hoe ze hier invulling aan geeft.

Kamerstukken II 2019/20, 32757, nr. 164

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 737).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, op basis van het advies van NEN in overleg met de bestaande kwaliteitskeurmerken en verzekeraars te treden met als doel om de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen op een brandveilig hoger niveau te krijgen.

Kamerstukken II 2019/20, 28325, nr. 208

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 215).

De motie van de leden Sienot en Van Eijs; Verzoekt de regering, om met betrokken partijen te zorgen dat in de uitwerking van het Programma Aardgasvrije Wijken en de wijkaanpak in elk plan het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt wordt genomen.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 470

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, om een onderzoek te starten naar de ervaringen van bewoners die hebben deelgenomen aan de pilot aardgasvrije wijken.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 472

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 760).

De motie van het lid Koerhuis: Verzoekt de regering om een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken op korte termijn uit te voeren, en het programma aan te passen gebaseerd op de kritiek van de Rekenkamer en de resultaten van de evaluatie als die daarvoor aanleiding geeft, Verzoekt de Tweede Kamer hierover te informeren voor het algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving en de tweede tranche van het programma.

Kamerstukken II 2019/20, 35470 VII, nr. 12

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 684).

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, een plan op te stellen om toe te zien op voldoende goed opgeleide adviseurs zodat inspecties tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvinden.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 725

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 753).

De motie van de leden Klaver en Segers: Verzoekt de regering, een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen, dat laagdrempelig toegankelijk is, waarbij de overheid proactief optreedt en mensen ontzorgt, daarvoor in eerste instantie ruimte te zoeken binnen de bestaande regelingen, en de Tweede Kamer hierover voor de begroting BZK te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 26

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, de aanvragen, projectplannen en businesscases van de toegekende projecten en het advies van de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken naar de Tweede Kamer te sturen voor het begrotingsoverleg wonen en ruimte.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 596

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 697).

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, minimaal jaarlijks aan de Tweede Kamer te rapporteren hoe gemeenten het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving uitvoeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 597

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Nederland een vergelijkbaar systeem te implementeren waarmee huiseigenaren op een zeer laagdrempelige manier hun woning energiezuinig kunnen maken.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 599

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 680).

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar de effectiviteit en efficiëntie van een vouchersysteem voor het verduurzamen van huizen, uitgaande van het vouchersysteem in het Verenigd Koninkrijk, en dit in het voorjaar van 2021 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 602

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 680).

De motie van de leden van Eijs en Dik-Faber; Verzoekt de regering, om de isolatiestandaard zodanig uit te werken dat deze aansluit op de best mogelijke toepassing van isolatie, in plaats van wat er gemiddeld in de markt wordt toegepast.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 604

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 749).

De motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs; Verzoekt tevens de regering, de reikwijdte van het fonds vanaf de aanvang niet te beperken tot de zogenaamde proeftuinwijken of door gemeenten voorgestelde collectieven, maar ook bereikbaar te maken voor individuele aanvragen van «niet-kunners».

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 605

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 749).

De motie van het lid Moorlag; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat mensen laagdrempelig toegang kunnen krijgen tot expertise en advies en hiervoor een voorziening uit te werken met relevante partijen, zoals gemeenten en de Vereniging Eigen Huis, en de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 607

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).

De motie van het lid Nijboer; verzoekt de regering, een aanvalsplan op te stellen om de verzakking van deze huizen te voorkomen en schade en funderingen te herstellen, en de Tweede Kamer daarover in het voorjaar te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 63

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 maart 2021 per brief geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2119).

De motie van de leden Dik-Faber en Smeulders; Verzoekt de regering, op basis van genoemd onderzoeksrapport de verschillende scenario’s in kaart te brengen, zowel financieel als organisatorisch, om met een isolatietegoed mensen actief te helpen met het isoleren van hun woning, en de Tweede Kamer hierover uiterlijk maart 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 65

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 680).

De motie van de leden Dik-Faber en Smeulders; Verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat elke gemeente een energieloket krijgt waarbij mensen terechtkunnen met vragen omtrent de isolatie van hun woning; Verzoekt de regering, tevens om alsnog de motie Segers/Klaver uit te voeren en bij de Voorjaarsnota met een dekking te komen.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 70

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 680).

De motie van de leden Koerhuis en Terpstra; Verzoekt de regering, de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis op te schorten tot 1 juli 2021.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 63

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 753).

De motie van de leden Beckerman en Grinwis; Verzoekt de regering, de derde tranche pas open te stellen wanneer het bewonerstevredenheidsonderzoek gereed is en aanvragen alleen dan te honoreren als geborgd is dat de pilot voor alle bewoners betaalbaar is en kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid.

Kamerstukken I 2020/21, 32813, nr. 704

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 760).

De motie van het lid Terpstra c.s.; Verzoekt de regering tevens dat deze RIA’s als voorwaarde worden gesteld binnen de zogenaamde «voorlopige NOVI-gebieden» en, omgekeerd, dat opgestelde RIA’s in gebieden kunnen leiden tot toekenning van een nieuw NOVI-gebied in de komende jaren.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 63

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 83).

De motie van het lid Dijkhoff; Verzoekt het kabinet deze ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart te brengen en beleidsopties voor te leggen bij de verschillende scenario's.

Kamerstukken II 2018/19, 35000, nr. 8

Afgedaan. Fase 1 van het onderzoek is in de zomer van 2020 afgerond. De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35300, nr. 81). Het tweede deel van het onderzoek is naar verwachting begin 2021 gereed en het ministerie van SZW zal de Tweede Kamer informeren.

De motie van de leden Koerhuis en Van Eijs; Verzoekt de regering om het PBL, Cra of een ander onderzoeksbureau een breed onderzoek te laten doen naar de oorzaken dat Nederlanders steeds minder tevreden zijn over de buitenruimte en om hierbij de eisen en de financiële prikkels die aan woningen worden gesteld door het Bouwbesluit en bestemmingsplannen en hun impact op de tevredenheid over woningen en woonwijken te betrekken.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 55

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 71).

De motie van het lid Bisschop; Spreekt uit dat bij de renovatie, binnen het reeds vastgestelde budget, recht moet worden gedaan aan die belangrijke geschiedenis, door de zaal in de oorspronkelijke stijl in te richten, waardoor het staatkundige verleden weer zichtbaar wordt, zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis; Spreekt uit dat onderzocht moet worden of, binnen het reeds vastgestelde budget, de voorgenoemde zaal in de toekomst als commissievergaderzaal gebruikt kan worden.

Kamerstukken II 2019/20, 34293, nr. 92 (tv 90)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34293, nr. 96).

De motie van het lid Beckerman c.s.; Spreekt uit dat de Tweede Kamer een sturende en controlerende rol moet hebben in de renovatie van het Binnenhof; Verzoekt de regering, de huidige taak- en rolverdeling opnieuw te bezien en in voorjaar 2021 voorstellen te doen hoe de taakverdeling zo kan worden ingericht dat de Tweede Kamer meer inzicht en grip krijgt.

Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 110

Dit betreft een Spreekt-uit motie. Reactie van de staatssecretaris van BZK is niet nodig.

De motie van het lid Van Eijs; Spreekt uit dat de Tweede Kamer alle noodzakelijke stappen zal zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting aan Bezuidenhout 67 te kunnen verhuizen.

Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 115 (tv 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 117).

De motie van het lid Stoffer; Verzoekt de regering: –het inzicht in de staat en het onderhoud van het Defensievastgoed te verbeteren en daarnaast de staat van het Defensievastgoed zo snel mogelijk te verbeteren; –de Tweede Kamer voor Verantwoordingsdag 2022 over de voortgaande resultaten te informeren; –de Kamer voor de behandeling van de Defensiebegroting voor 2022 tussentijds inzicht te verschaffen in de stand van de reeds ondernomen acties, en inzicht te verschaffen in de (additionele) middelen die nodig zijn voor de verbetering van (het inzicht in) de staat en het onderhoud van het vastgoed bij Defensie.

Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 22

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34919, nr. 79).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in overleg met de corporaties te gaan en hen te stimuleren om de mogelijkheid van een kettingbeding in het verkoopcontract om de maandelijkse huurprijs in het middensegment te verzekeren, daadwerkelijk te benutten; Verzoekt de regering tevens, de gemeenten te informeren over het feit dat bij prestatieafspraken de bedoelde kettingbedingen afgesproken kunnen worden.

Kamerstukken II 2017/18, 32847, nr. 320

Afgedaan. Aan deze motie is uitvoering gegeven door dit in de woondealgesprekken aan de gemeenten te melden.

De motie van de leden Koerhuis en van Eijs; Verzoekt de regering, te bezien of en welke flankerende maatregelen, zoals herverdeling van financiële middelen tussen corporaties, daarbij kunnen helpen, en daarbij ook mee te nemen dat rijkere corporaties van het financieel rendement van de investering in verduurzaming bij armere corporaties gaan profiteren.

Kamerstukken II 2017/18, 32847, nr. 352

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De motie van de leden Nijboer en Ronnes; Verzoekt de minister, waar nodig de juridische risico’s weg te nemen en andere studentensteden te stimuleren om eveneens een vergunningenstelsel in te voeren.

Kamerstukken II 2018/19, 27926, nr. 303

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De motie van het lid Ronnes c.s.; Verzoekt de regering voorts: •de effecten op de huurtoeslag en de marginale druk te onderzoeken; •de corporatiessector en de huurdersorganisaties bij de uitwerking te betrekken; •de Tweede Kamer over de resultaten te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 27926, nr. 294

Afgedaan. Het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet is op 3 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De motie van de leden Dik-Faber en Ronnes; Verzoekt de regering: •suggesties uit de praktijk mee te nemen voor een effectieve structurele regeling voor wooncoöperaties, waardoor het maatschappelijk kapitaal beschikbaar blijft voor het maatschappelijk doel; •een deel van investering in de financieringsregeling te gebruiken voor praktijkontwikkeling om initiatieven succesvol de eindstreep te laten halen; •hierover in overleg te gaan met wooncoöperaties, gemeenten, woningcorporaties en banken; •in overleg met de Minister van Financiën mogelijkheden te verkennen hoe financiering van wooncoöperaties kan worden versterkt en verbeterd en de resultaten aan de Tweede Kamer kenbaar te maken.

Kamerstukken II 2018/19, 27926, nr. 304

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 523).

De motie van het lid Smeulders; Verzoekt de regering, te waarborgen dat deze gesprekken niet tot vertraging van de opgaven leiden.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 48

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De motie van de leden Ronnes en Beckerman; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de positie van starters op de koopmarkt verbeterd kan worden door initiatieven zoals het KoopLater-project en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 51

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van het lid Dik-Faber; Verzoekt de regering, een top te organiseren met de betrokken gemeenten over problemen en oplossingen voor de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 63

Afgedaan. Aan de motie is uitvoering gegeven; de conferentie is op 25 maart 2021 georganiseerd door de provincie Zuid-Holland.

De motie van het lid Smeulders c.s..; Roept het kabinet op om in ieder geval een woondeal te sluiten met de regio Amersfoort en verzoeken voor woondeals uit andere regio’s positief te benaderen.

Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 476

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De motie van de leden Ronnes en Dik-Faber: Verzoekt de regering, om op korte termijn de betreffende regelgeving in overleg met de woningcorporaties te screenen en waar nodig snel met aanpassingen te komen.

Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 480

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32847;27926, nr. 677).

De motie van het lid Dik-Faber; Verzoekt de regering in samenwerking met voor starters relevante belangenorganisaties te komen tot een «starterstoolkit» voor starters, met daarin aandacht voor hun rechten, kansen en risico’s op de woningmarkt.

Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 484

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847;25295, nr. 681).

De motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber; Verzoekt de regering, met de gemeente Amersfoort in gesprek te gaan om afspraken te maken over de aanpak van de krapte in de gemeente Amersfoort, eventueel in de vorm van een woondeal, en de Tweede Kamer over de uitkomsten te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 487

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De motie van het lid van Eijs; Verzoekt de regering, om in de uitwerking van het platform te kijken naar mogelijkheden om vraag en aanbod van tijdelijke woningen in het hele land inzichtelijk te maken voor spoedzoekers om zo matching van tijdelijke woningen te bevorderen.

Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 538

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van de leden Asscher en Pieter Heerma; Verzoekt de regering, te bezien of en op welke wijze gemeenten voor verhuurders die doelbewust te hoge huren in de gereguleerde woningvoorraad vragen stevige (bestuurlijke) boetes kunnen opleggen.

Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 22

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De motie van de leden Koerhuis en Ronnes; Verzoekt de regering, om een voorlichtingscampagne te beginnen waarbij starters actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden die zij als starters op de woningmarkt hebben, zoals de voorlopige teruggave van de kosten-koperaftrek en de starterslening van de SVn.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 53

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 681).

De motie van de leden Ronnes en Koerhuis; Verzoekt de regering om vergelijkbaar met de landelijke monitor studentenhuisvesting een landelijke monitor seniorenhuisvesting bij te houden; Verzoekt de regering, voorts om met gemeenten in gesprek te gaan om in prestatieafspraken aandacht te besteden aan seniorenwoningen.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 58

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 711).

De motie van de leden Dik-Faber en Ronnes; Verzoekt de regering, een huisvestingsstrategie toegespitst op daklozen te ontwikkelen en daarbij in ieder geval gemeenten, maatschappelijke organisaties zoals Federatie Opvang en Leger des Heils en woningcorporaties te betrekken.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 68

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29861, nr. 52).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar nut en noodzaak van het bouwen en verhuren van minihuizen door particulieren op eigen grond.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 82 (tv 73)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van het lid Bisschop; Verzoekt de regering te stimuleren dat tussen betrokken gemeenten kennisdeling op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten bevorderd wordt; Verzoekt de regering tevens, gezien de soms schrijnende omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen, na te gaan welke instrumenten het UWV, de Belastingdienst, de politie en gemeenten nodig hebben om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen, en daarover de Tweede Kamer voor 1 maart 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 76

Afgedaan. Er is uitvoering aan de motie gegeven met de kabinetsreactie op tweede advies aanjaagteam.

De motie van het lid Smeulders; Verzoekt de regering, om in overleg met Aedes, de Woonbond en met gemeenten te waarborgen dat huurders in voldoende mate op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een aanvraag tot huurbevriezing en/of huurverlaging aan te vragen; Verzoekt de regering voorts, binnen een jaar na invoering van het voorliggende wetsvoorstel te evalueren of en hoe er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om huurbevriezing en huurverlaging aan te vragen en te inventariseren hoe corporaties met deze verzoeken omgaan, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35254, nr. 13

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 338).

De motie van het lid Van Rooijen c.s.; Verzoekt de regering om via het onderzoek – voor eind september 2020 – de lokale vraag naar geschikte woningen voor ouderen inzichtelijk te maken, zodat deze via woon(zorg)visies door gemeenten kunnen worden vertaald naar concrete acties.

Kamerstukken I 2019/20, 35347, nr. L

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35347, nr. R).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering om te kijken in hoeverre dit gemeentelijke inzicht samen met gemeenten te vertalen is naar kwantitatieve afspraken. Verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre deze kwantitatieve ambities afdwingbaar moeten en kunnen zijn. Verzoekt tevens om na te gaan of provincies bij kunnen dragen aan het behalen van deze kwantitatieve afspraken.

Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 510 (tv 504)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29861, nr. 52).

De motie van de leden Beckerman en Koerhuis; Verzoeken de regering, om bij de integrale aanpak van schimmel- en vochtproblematiek niet te focussen op alleen de G40, maar de aanpak te laten gelden in het hele land.

Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 497

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 698).

De motie van de leden Koerhuis en Ronnes; Verzoeken de regering, om de Kamer een inventarisatie voor eind maart te sturen waarin staat hoeveel middenhuurwoningen corporaties hebben gepland; Verzoeken de regering voorts, om bij corporaties nadrukkelijk aan te dringen op het besteden van de beschikbare niet-DAEB-gelden aan realisatie van middenhuurwoningen, en de Tweede Kamer over de resultaten daarvan voor het zomerreces te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 501

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 681).

De motie van de leden Van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering, om in samenspraak met betrokken partijen voor alle gebieden die onder een woondeal vallen streefcijfers op te nemen over het aantal te realiseren flexwoningen per jaar.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 601

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt het Kabinet onderzoek te doen naar wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 610 (tv 590)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 721).

De motie van de leden Ronnes en Dik-Faber; Verzoekt de regering, erop toe te zien dat de ontwikkeling van groot-schalige bouwlocaties niet ten koste gaat van de nood-zakelijke kleinschalige nieuwbouw in plattelands-gemeenten en kleine kernen.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 613

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van de leden Koerhuis en Ronnes; Verzoekt de regering, aan provincies, gemeenten en/of (woondeal)regio’s expliciet aan te geven welke aantallen woningen binnen welk tijdsbestek gebouwd dienen te worden zodat ten minste 75.000 woningen per jaar gerealiseerd zullen worden, en de resultaten halfjaarlijks te melden aan de Tweede Kamer.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 614

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van de leden Ronnes en Van Eijs; Verzoekt de regering, het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht te geven een aanpak te realiseren waarbij zijn vastgoed, in samenwerking met andere overheden en marktpartijen, kan bijdragen aan de woningbouw en spoedige woningbouw kan plaatsvinden, te beginnen bij Pampus, en de Tweede Kamer daarover voor de zomer te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 616

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 691).

De motie van het lid Koerhuis c.s.; Verzoekt de regering, om samen met de provincie Flevoland en de betreffende gemeenten de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in kaart te brengen, inclusief de bijbehorende infrastructuur/ov, voorzieningen en natuur, en de Tweede Kamer voor het einde van het zomerreces hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 621

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 691).

De motie van de leden Koerhuis en Ronnes; Verzoekt de regering, ook om in kaart te brengen hoe meer druk te zetten op provincies die de plan- en bouwdoelstelling niet halen, en de Tweede Kamer voor de zomer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 623

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van de leden Van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering om, in samenspraak met alle betrokken partijen, met een plan te komen voor versnelde woningbouw in het plangebied Almere Pampus en de daarvoor cruciale IJmeerverbinding.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 625

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 691).

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, om op korte termijn met betrokken partijen te onderzoeken hoeveel woningbouw op dit soort locaties rondom het ov kan worden gerealiseerd.

Kamerstukken II 2019/20 32847, nr. 626

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De motie van de leden Beckerman en Van Eijs; Verzoekt de regering, de 70% instemmingsregel bij renovaties te handhaven en te onderzoeken of niet-stemmers niet meer mee hoeven te tellen alsmede een «noodluikconstructie» te onderzoeken.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 471

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 673).

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, om in overleg met Aedes en Woonbond te onderzoeken of de maximale huurprijs bij toewijzing van woningen mede afhankelijk kan zijn van de energieprestatie.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 476

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De motie van het lid Stoffer c.s.; Verzoekt de regering, in kaart te brengen welke maatregelen op dit moment genomen worden om verduurzaming van de particulier verhuurde woningvoorraad te stimuleren, en wat de knelpunten en mogelijkheden daarbij zijn.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 479

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 202/21, 32813, nr. 673).

De motie van het lid Kox c.s..; Verzoekt de regering als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector.

Kamerstukken I 2019/20, 35431, nr. D

Afgedaan. De minister heeft motie afgedaan tijdens plenair debat Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9).

De motie van het lid Nijboer c.s.; Verzoekt het kabinet, om een regeling te maken waarbij de overheid garant staat voor een deel van de te verkopen woningen om de bouw te blijven stimuleren.

Kamerstukken II 2019/20, 35409, nr. 12

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van het lid Kox c.s.; Stelt vast dat de Minister het dictum van de motie wel kan uitvoeren maar dat niet wenst te doen omdat ze een generieke huurmaatregel niet proportioneel en doeltreffend vindt, en doet een dringend beroep op de regering om alsnog de aangenomen motie uit te voeren door, op enigerlei wijze, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken, of de Eerste Kamer mee te delen dat de regering het dictum van de motie niet wil uitvoeren.

Kamerstukken I 2019/20 35431, nr. H.

Afgedaan. De minister heeft motie afgedaan tijdens plenair debat Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9).

De motie van het lid Kox c.s.; Verzoekt de Minister alsnog een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard, mogelijk te maken.

Kamerstukken I 2019/20, 35431, nr. K

Afgedaan. De minister heeft motie afgedaan tijdens plenair debat Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9).

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe (particuliere) investeerders meer kunnen bijdragen aan meer nieuwbouw, met inachtneming van goed verhuurderschap.

Kamerstukken II 2019/20, 35178, nr. 4

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 724).

De motie van het lid Jetten c.a.; Verzoekt de regering, een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken aan tussenpersonen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt alsnog in het leven te roepen.

Kamerstukken II 2019/20, 30950, nr. 204

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 743).

De motie van het lid Terpstra c.s.; Verzoekt de regering in overleg te treden met het Platform Hypotheken over de ervaringen die zijn opgedaan met hypotheekverstrekking op basis van huurlasten en de «pilot huurverklaring» en de Tweede Kamer daarover spoedig te informeren; Verzoekt de regering de Kamer tevens over de verschillende mogelijkheden, zoals de toepassing van een standaardproduct, te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 656

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 729).

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering met de provincies en andere stakeholders in kaart breng wat de grote locaties zijn waar in principe woningen gebouwd kunnen worden en daarbij aan te geven wat de reden van vertraging is, in hoeverre ontsluiting een rol speelt en op welke wijze ontwikkeling bespoedigd kan worden; Verzoekt de regering tevens daarbij de locatie Rijnenburg bij Utrecht expliciet te betrekken; Verzoekt tevens de Tweede Kamer daarover dit najaar te berichten.

Kamerstukken 2019/20, 32847, nr. 657

Afgedaan. De beantwoording van de motie is meegenomen in de schriftelijke beantwoording begrotingsbehandeling BZK en mondeling afgedaan tijdens het Algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2021, 32847, nr. 708).

De motie van de leden Koerhuis en Van Eijs: Verzoekt de regering, om samen met de provincie Utrecht en de betreffende gemeenten, de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Rijnenburg in kaart te brengen, inclusief de bijbehorende infrastructuur/ov, voorzieningen en natuur, en de Tweede Kamer voor het einde van het jaar hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 670

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De motie van de leden Koerhuis en Terpstra; Verzoekt de regering een plan te maken om voor de korte termijn het doel van 75.000 woningen alsnog te halen en op middellange termijn de productie verder te verhogen om het woningtekort in te lopen en de Tweede Kamer hierover na de zomer te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 659

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van de leden Van Eijs en Koerhuis; Verzoekt de regering om in samenwerking met de VNG gemeenten te laten inventariseren hoeveel ongebruikte grond voor flexibele woningen geschikt is; Verzoekt tevens om geconstateerde belemmeringen rondom het plaatsen van flexwoningen in kaart te brengen en oplossingen hiervoor uit te werken met betrokken partijen; Verzoekt ten slotte de Tweede Kamer over beide punten voor februari 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 666

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De motie van het lid Klaver c.s.: Verzoekt de regering, om voorafgaand aan de behandeling van het begrotingsdeel Wonen met aanvullende voorstellen te komen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 12

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 695).

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat geschillen over onterechte bemiddelingskosten bij woningen die aan toeristen zijn verhuurd, ook aan de Huurcommissie voorgelegd kunnen worden.

Kamerstukken II 2019/20, 35353, nr. 28

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35353, nr. 41).

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, evenals gebeurt in Frankrijk, ook deelplatforms en websites die verhuur van woonruimte faciliteren zelf medeaansprakelijk te stellen wanneer regels worden overtreden, en hiervoor in de voorgenomen wetgeving de noodzakelijke regels op te nemen.

Kamerstukken II 2019/20, 35353, nr. 32

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35353, nr. 41).

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering, om in overleg te gaan met de gemeenten, teneinde voldoende staplaatsen te regelen..

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 27

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 99).

De motie van de leden Koerhuis en Terpstra; Verzoekt de regering voor het einde van het jaar met spoedwetgeving te komen, bijvoorbeeld onder de Crisis- en herstelwet, om flexwoningen bijvoorbeeld binnen zes maanden te kunnen plaatsen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 43

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De motie van het lid Smeulders; Spreekt uit dat de huurbescherming niet wordt verslechterd.

Kamerstukken II 2020/21, 25570 VII, nr. 49

Afgedaan. De minister heeft kennis genomen van de motie.

De motie van de leden Terpstra en Dik-Faber; verzoekt de regering, met maatregelen te komen om de biedingsprocedures voor het kopen van huizen zo open en transparant mogelijk te maken, dit door brede beschikbaarheid van online biedingsprocedures, en de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 53

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 742).

De motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber; verzoekt de regering, in samenwerking met decentrale overheden en betrokken partijen een concreet plan uit te werken waarin staat hoe het aandeel innovatief gebouwde woningen de komende jaren aanzienlijk kan worden vergroot, en de Tweede Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar van 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 55

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt de regering, aanvullende voorstellen te doen zodat Vestia zijn volkshuisvestelijke taak kan waarmaken, en de Tweede Kamer daar dit najaar over te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 25570 VII, nr. 62

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 526).

De motie van het lid Dik-Faber c.s.; Verzoekt de regering, tot een verbeteragenda voor meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen te komen en daarbij gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties en banken te betrekken; Verzoekt de regering tevens, om bij nieuwe woonwet- en regelgeving de gevolgen voor gemeenschappelijke woonvormen nadrukkelijk mee te wegen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 66

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 538).

De motie van de leden Terpstra en Koerhuis; Spreekt uit dat aanmerkelijke nationale belangen met het oog op een goede ruimtelijke ordening en voldoende woningbouw het noodzakelijk maken dat de voorkeur wordt uitgesproken voor substantiële woningbouw; Verzoekt de regering, de stad Utrecht voor de locaties Rijnenburg en Reijerscop een proactieve aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.4 van de Wet ruimtelijke ordening om te komen tot spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de leefbaarheid, bomen en groen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 83 (tv 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 715).

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering, om de huurprijzen in de sociale huursector dit jaar te bevriezen.

Kamerstukken II 2020/21, 35488, nr. 13

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2021 geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35488, nr. 17).

De motie van het lid Nijboer c.s.; verzoekt het kabinet, de dekking te vinden in de verlaging van de BIK met 200 miljoen.

Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 180

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 727).

De motie van het lid Koerhuis; Spreekt uit dat dit niet de bedoeling is geweest van de Huisvestingswet 2014 en dat er wel rechtsbescherming moet zijn.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 789

Afgedaan. Het betreft een Spreekt-uit motie. Reactie regering is niet nodig.

De motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber; Verzoekt de regering, in de definitieve regeling de minimuminvestering van 10 miljoen euro en het minimumaantal woningen van 250 te verlagen.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 64

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 728).

De motie van de leden Krol en Beckerman; Verzoekt de regering om, in overleg met een gemeente en een eigenaar van een verouderd recreatiepark, een voorbeeldproject te initiëren waarbij een recreatiepark verbouwd wordt tot een aantrekkelijk seniorendorp.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 68

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, een voorstel te doen voor permanente zelfbewoning van recreatiewoningen.

Kamerstukken 2019/2020, 35300 VII, nr.98 (tv 71)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Koerhuis c.s.; Verzoekt de regering, door middel van een regiotoets de ondergrens van 500 woningen te verlagen tot 200 woningen voor regio’s met veel kleine woonplaatsen, zolang deze projecten bijdragen aan de regionale woningbehoefte.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 44

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber; Verzoekt de regering, om de regio Amersfoort aan te laten sluiten bij de woondeal Utrecht, waarbij bestaande afspraken voor de regio Utrecht blijven staan en nieuwe afspraken voor de regio Amersfoort worden gemaakt.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 45

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, een transformatiebrigade in te stellen die actief met gemeentes de kansen in kaart brengt voor transformatie van leegstaand vastgoed tot woningen en gemeentes daarbij waar nodig ondersteunt, en de Tweede Kamer over de resultaten uiterlijk in het voorjaar van 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 54

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754)

De motie van de leden Smeulders en Van Eijs; Verzoekt de regering, een nationaal transformatieplan op te stellen waarbij, in samenwerking met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars, de in kaart gebrachte kansen worden omgezet in concrete plannen voor het transformeren van kantoor-, winkel- en andere bedrijfsruimten naar woningen, en de Tweede Kamer hierover spoedig te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 65

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van de leden Terpstra en Koerhuis; Verzoekt de regering, in overleg te treden met verantwoordelijk gedeputeerde, gemeente Alphen en betrokken projectontwikkelaars om zo snel als mogelijk tot woningbouw te komen in de Gnephoekpolder, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 58

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van de leden Koerhuis en Terpstra; Verzoekt de regering, om de woondeal Noord-Holland-Noord te sluiten.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 62

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten over een woondeal Zwolle-Deventer, eventueel aangevuld met Apeldoorn.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 736

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van de leden Koerhuis; Verzoekt de regering, om een tussenrapportage met kansrijke opties voor de IJmeerverbinding in het voorjaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 737

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De motie van het lid Van Brenk; Verzoekt de regering, als regel in wetgeving een hardheidsclausule op te nemen en bestaande wetgeving in deze zin aan te passen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 37

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 60).

De motie van het lid Boulakjar; Verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen te komen tot proeftuinen voor natuurinclusief bouwen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 735

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 83).

De motie van de leden Ploumen en Jetten; Verzoekt het kabinet, een uitgebreide inventarisatie te maken van de terreinen waarop dit voorkomt en voorstellen te doen om hardheidsclausules in de verschillende wetten op te nemen.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 24

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 60).

De motie Omtzigt c.s.; Verzoekt de regering met behulp van een externe partij — bijvoorbeeld de Ombudsman — een onderzoek uit te voeren met als doel een doorlichting van andere wetten en regelingen waar hetzij de wet, hetzij de uitvoering hardvochtige effecten heeft op groepen burgers, en hierbij gebruik te maken van reeds bestaande onderzoeken.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 13

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 60).

De motie van de leden Jetten en Marijnissen; Roept de regering tevens op de abbb volledig in de Awb te verankeren; Roept de regering verder op in het voorjaar van 2021 met voorstellen te komen, bij voorkeur door aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht, die het mogelijk maken dat de rechter in een voorkomend geval wetsbepalingen van dwingend recht buiten toepassing kan laten; roept de regering ten slotte op met voorstellen te komen voor een minder marginale toets door de bestuursrechter.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 15

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 60).

Tabel 86 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2021)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Sneller en Den Boer: Verzoekt de regering om de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties te herzien, zodat de rol van de Tweede Kamer daarin groter wordt naarmate, ten eerste, de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het functioneren van de organisatie en, ten tweede, het belang van de onafhankelijkheid van de organisatie in kwestie groter zijn.

Kamerstukken 2019/20, 35300 VII, nr. 25

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De motie van der leden Van Raak en Van der Molen; Verzoekt de regering, een pilotproject te starten voor de ondersteuning van klokkenluiders op de ministeries en in diensten, in de vorm van een bijzondere vertrouwenspersoon.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 21

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk; Verzoekt de regering, de bestaande overheidspool van de rijksoverheid breder en actiever in te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking, met als doel arbeidsgehandicapten in dienst te nemen bij de rijksoverheid en zo minimaal te voldoen aan de banenafspraak.

Kamerstukken II, 2020/21, 35570 XV, nr. 67

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Omtzigt en Bruins; Verzoekt de regering, samen met o.a. de WRR en de KNAW een code of standaard te ontwikkelen voor onderzoek van de overheid naar de overheid en daar in te gaan op o.a. opdrachtverlening, onafhankelijkheid, inzagerecht, correctierecht, publicatierecht en recht van de Kamer op het horen van de onderzoekers, en die voor oktober 2021 voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Kamerstukken II 2020/21, 31934, nr. 46

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Ellian; Verzoekt de regering, om «trouw aan de publieke taak» toe te voegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35570, nr. 63

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio juli 2022 tussentijds geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De motie van het lid Bisschop; Verzoekt de regering, alvorens het Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren een onafhankelijke mkb-toets uit te laten voeren en de uitkomsten hiervan te gebruiken voor een zo gebruiksvriendelijk mogelijk Digitaal Stelsel.

Kamerstukken II 2018/19, 34986 nr. 59 (tv 31)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor inwerkingtreding Omgevingswet (1 juli 2022) nader geïnformeerd.

De motie van het lid Nicolaï; Verzoekt de regering, haar oordeel over dit punt uit het advies van de Raad van State in heroverweging te nemen als uit rechtspraak na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijkt dat het aanvragen van een bouwvergunning in zo’n geval niet leidt tot een voor beroep vatbare beschikking.

Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. Y

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Rietkerk c.s.; Verzoekt de regering om een onafhankelijke evaluatiecommissie in te stellen die gedurende vijf jaar jaarlijks rapporteert aan de Staten-Generaal over de uitvoering.

Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. K

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 nader geïnformeerd.

De motie Smeulders c.s; Verzoekt de regering, om deze afspraken na te komen en zo te voorkomen dat de Omgevingswet decentrale overheden meer gaat kosten dan dat deze ze mogelijk oplevert.

Kamerstukken II, 2020/21, 33118 nr. 162

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Otterloo; Verzoekt de regering, bij de uitrol van de Omgevingswet structureel aandacht te hebben voor de positie van de minder digivaardigen.

Kamerstukken II, 2020/21, 33118, nr. 164

In behandeling. De motie is in uitvoering tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, om in overleg met de decentrale overheden zorg te dragen voor voldoende middelen voor het invoeren van de Omgevingswet.

Kamerstukken II, 2020/21, 33118 nr. 165

In behandeling. De Tweede Kamer is middels de Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet geïnformeerd over de baten en kosten van de Omgevingswet voor decentrale overheden. (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 183). Het Ministerie BZK blijft in contact met decentrale overheden tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, om gemeenten en bouwers te verzekeren dat de bestaande geluidsregels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 738

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Engels c.s.; Verzoekt de minister een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentralisaties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling.

Kamerstukken I 2012/13, CII, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer wordt uiterlijk eind 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering, medicijngebruik niet te hanteren als maatstaf in de toekomstige verdeelmodellen voor het sociaal domein.

Kamerstukken 2018/19, 34477, nr. 62

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om in overleg met gemeenten te bezien hoe jaarlijks bij de verantwoording van het Gemeentefonds een duidelijk beeld gegeven kan worden of de middelen voldoende waren voor de gemeenten om hun taken uit te voeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35470 B, nr. 7

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Özutok; Verzoekt de regering, ter voorbereiding op de kabinetsformatie met decentrale overheden in gesprek te gaan over een gedeelde probleem-analyse, mogelijke oplossingen, onderscheiden verantwoordelijkheden, en beleidsopties over het takenpakket van decentrale overheden aan te vullen met een gezamenlijke interbestuurlijke toelichting.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 12

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, om te bezien hoe in het beleidskader gemeentelijke herindelingen nadrukkelijker aandacht kan worden besteed aan het draagvlak in alle betrokken kernen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling voor het jaar 2022 te informeren.

Kamerstukken II, 2020/21, 35619, nr. 8

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling voor het jaar 2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Sneller c.s.; Verzoekt de regering, de komende periode binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden in nauwe samenwerking met het provinciebestuur te bevorderen dat de gemeente Grave in bestuurlijk en financieel opzicht voorbereid wordt op een herindeling, mocht de wil daartoe blijken.

Kamerstukken II, 2020/21, 35620, nr. 7

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Snoeren c.s.; Verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk te evalueren en te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of Koedijk een grenscorrectie met de gemeente Alkmaar een duurzame oplossing is, en de Kamer hierover binnen twee jaar te informeren over de voortgang.

Kamerstukken II, 2020/21, 35621 nr. 8

In behandeling. Na afronding van de evaluatie (begin 2024) wordt de Tweede Kamer over de uitkomsten geïnformeerd.

De motie van het lid De Kort; Verzoekt de regering, de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen; Verzoekt de regering, tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken; Verzoekt de regering, voorts de Tweede Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35569, nr. 3

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe bestaande kennis, kunde en infrastructuur op het terrein van data- en clouddiensten en specifiek op het gebied van cyberveiligheid bij Defensie en op het gebied van data en databeheer bij het CBS ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van rijksbrede overheidsclouddiensten en -datadiensten, en de Kamer hierover te informeren; Verzoekt de regering tevens de Tweede Kamer te informeren over hoe de Nederlandse positie in het Gaia-X-project versterkt kan worden met de bestaande overheidsinfrastructuur bij bijvoorbeeld Defensie en het CBS.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 11

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en Paternotte: Verzoekt de regering, te verkennen hoe de nationale cryptostrategie tijdig en adequaat kan worden gerealiseerd en structureel kan worden geborgd, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 13

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de wet nadrukkelijk de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland te onderzoeken.

Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 53

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2021/2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok c.s.; Verzoekt de regering, bij de overdracht van publieke taken aan semipublieke instellingen expliciet aandacht te besteden aan de bescherming van burgerrechten.

Kamerstukken 2017/18, 34775 VII, nr. 17

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Janssen c.s.; Overwegende, dat in de wet grondrechten beperkende maatregelen worden mogelijk gemaakt; van mening, dat over verlenging van de wet bepalende zeggenschap aan de Staten-Generaal toekomt; Verzoekt de regering dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken.

Kamerstukken I 2020/10, 35526, nr. L

In behandeling. Het wetsvoorstel is in voorbereiding. De Eerste Kamer wordt medio najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Paternotte en Özütok; Verzoekt de regering, in overleg met het CBS en eventuele andere centrale onderzoeksinstellingen te onderzoeken of een dergelijk periodiek onderzoek uitgevoerd kan worden.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 23

In behandeling. De Tweede Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd. De Tweede Kamer zal naar verwachting voor zomer 2021 nader geïnformeerd worden.

De motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen; Verzoekt de regering om op alle wetsvoorstellen, maatregelen van bestuur, beleidsprotocollen en werkwijzen aan de voorkant een discriminatietoets uit te voeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 30

In behandeling. De Tweede Kamer wordt oktober 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Omtzigt en Van Dam; Verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om een staatscommissie in te stellen die in brede zin het functioneren van de rechtsstaat analyseert en met voorstellen komt om deze te versterken, en de Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II, 2020/2021, 35510 nr. 12

In behandeling. De ministers van BZK en voor Rechstbescherming bereiden een rondetafelconferentie voor om de staatsmachten gelegenheid te bieden de stand van zaken van hun eigen reflecties met elkaar te delen en om de contouren voor een opdracht aan de Staatscommissie te ontwikkelen. Het streven is dat het nieuwe kabinet snel na zijn beëdiging kan overgaan tot het instellen van de Staatscommissie.

De motie van het lid Azarkan c.s.; Verzoekt de regering, om een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren te organiseren van de werkwijze en organisatiecultuur van alle (semi)overheidsinstanties en uitvoeringsinstanties.

Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 33

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid De Boer c.s.; Verzoekt de regering dit oordeel van de Eerste Kamer over te brengen aan de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling, en deze optie nadrukkelijk met de Tweede Kamer te bespreken, en vervolgens de Eerste Kamer te berichten.

Kamerstukken I 2020/21, 35526, nr. AK

In behandeling. Op 21-05-2021 heeft MVWS, mede namens MJenV en MBZK, de Eerste Kamer bericht (Kamerstukken I 2020/21, 35526, BD). Er is toegezegd dat een wetsvoorstel van de in de motie bedoelde strekking in voorbereiding zal worden genomen.

De motie van het lid Azarkan; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe discriminatie als gevolg van de coronacrisis kan worden bestreden.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 224

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in oktober 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Belhaj c.s.; Verzoekt de regering, conform het stembusakkoord geïnitieerd door Controle Alt Delete, overheidsinstanties etniciteit niet te laten gebruiken om fraude te bestrijden.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 228

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in oktober 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Belhaj c.s.; Verzoekt de regering, in de opdracht van de Nationaal Coördinator het tegengaan van (geautomatiseerde) risicoprofilering bij wetshandhaving op grond van etniciteit te benoemen als een prioriteit, en de Nationaal Coördinator te vragen aanbevelingen te doen voor concrete maatregelen om te voorkomen dat profilering leidt tot racisme en discriminatie.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 229

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om naming-and-faming toe te passen op bedrijven met goede praktijken tegen discriminatie.

Kamerstukken II 2020/21, 29544, nr. 1052

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Ceder en Azarkan; Verzoekt de regering, het Integraal Afwegingskader uit te breiden met een toets op risico’s op discriminerende gevolgen van nieuw beleid en nieuwe regelgeving.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 233

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om de NCDR jaarlijks onafhankelijk aan de Kamer te laten rapporteren over de activiteiten en de resultaten.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 255

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Baarle en Ceder; Verzoekt de regering, de meldingsbereidheid van discriminatie vaker periodiek te meten en uit te splitsen naar discriminatiegrond.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 270 (t.v.v. nr. 256)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Esch c.s.; Verzoekt de regering, de actieve bestrijding van moderne slavernij een van de prioriteiten te maken van het Nederlandse beleid tegen discriminatie en racisme.

Kamerstukken II 2020/21,30950, nr. 262

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Rombouts; Spreekt uit, dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van álle burgers.

Kamerstukken I 2018/19, 34716, nr. I

In behandeling. Bij brief van 16 november 2018 (EK 34716, K) heeft de minister van BZK de Eerste Kamer geïnformeerd dat de in de motie genoemde uitgangspunten door de regering worden onderschreven en voor de regering leidend zullen zijn in de verdere discussie over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester. De motie heeft echter betrekking op een theoretische toekomstige situatie, zodat feitelijk geen stand van zaken of einddatum gegeven kan worden.

De motie van het lid Den Boer; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het toezicht op de financiering van politieke partijen volledig onafhankelijk wordt georganiseerd.

Kamerstukken II 2018/19, 32752, nr. 60

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp c.s.; Verzoekt de regering, deze kabinetsperiode met een voorstel tot een grondwetswijziging te komen om tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden mogelijk te maken.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 14

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Boer c.s.; Verzoekt de regering, het recht op samenwerking samen met de VNG nader uit te werken in een modelverordening en dit recht te stimuleren in het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Kamerstukken 2019/20, 35300 VII, nr. 45 (tv 27)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering wettelijk vast te leggen dat gemeenten, provincies en waterschappen een integriteitsonderzoek laten plaatsvinden voorafgaande aan de benoeming van nieuwe bestuurders; Verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat het voorstel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 van kracht is.

Kamerstukken 2019/20, 35300 VII, nr. 29

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, zorg te dragen voor kennisuitwisseling met techbedrijven, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35165, nr. 13

In behandeling. Het betreft hier een doorlopende toezegging.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, nut en noodzaak te onderzoeken van het verder professionaliseren van het raadswerk en daar concrete voorstellen voor te doen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 30

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, zeker te stellen dat haar voorstellen tot aanpassing van de Kieswet niet leiden tot een verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer.

Kamerstukken II 2020/21, 35532, nr 9 (tv 8)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio voorjaar 2025 geïnformeerd.

De motie van de leden Van der Molen en Aukje de Vries; verzoekt de regering, in aanvulling op de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer een akkoord te sluiten met de provincie Fryslân om de zichtbaarheid van het Fries en de communicatie in het Fries te versterken.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 75

In behandeling. Het streven is de Tweede Kamer uiterlijk eind 2021 te informeren.

De motie van de leden Van den Hul en Van der Graaf; Verzoekt de regering, indien het wetsvoorstel in beide Kamers wordt aangenomen, de gemeenschap van doven en slechthorenden actief te informeren over verankering van dit wetsvoorstel in beleid en wetgeving.

Kamerstukken II 2020/21, 34562, nr. 13

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bromet; Verzoekt de regering, om in overleg met de decentrale overheden een kader op te stellen voor democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen.

Kamerstukken II 2020/21, 35513, nr. 11

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Leijten; Verzoekt de regering, wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de effectiviteit, legitimiteit en doelmatigheid van regionale regelingen, en hierover de Tweede Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35513, nr. 13 (tv 10)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Inge van Dijk; Verzoekt de regering, de fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur met concrete voorstellen af te ronden, en de Tweede Kamer daarover te informeren voor de zomer van 2022.

Kamerstukken II 2020/21, 35513, nr. 14

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor zomer 2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Ceder c.s.; Verzoekt de regering, om in navolging van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden uiterlijk in januari 2023 de uitkomsten van een onafhankelijke nationaal onderzoek naar het slavernijverleden te presenteren en inzichtelijk te maken wat er heeft plaatsgevonden ten tijde van de slavernij, namens wie en hoe met als uiteindelijk doel te komen tot een proces dat de maatschappelijke eenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden versterkt.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 270 (tv 259)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt uiterlijk begin 2023 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Molen; Verzoekt de regering, het recht op toegang tot de overheid als beginsel van behoorlijk bestuur nader te ontwikkelen en te operationaliseren, en de Tweede Kamer daarover te informeren voor Prinsjesdag 2021.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 17

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, met de VNG in gesprek te gaan en met een voorstel te komen om toe te werken naar een centraal fysiek overheidsloket bij gemeenten waar kwetsbare burgers met hun hulpvraag terechtkunnen.

Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 24

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Belhaj en Peters; Verzoekt de regering, een klankbordgroep te vormen van Nederlanders met naast de Nederlandse een tweede, ongewenste, nationaliteit, met deze groep de totstandkoming van een Register Ongewenste Nationaliteit te onderzoeken, en hierover voor de zomer van 2021 te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Kamerstukken II, 2020/21. 35475, nr. 7

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Yesilgôz-Zegerius; Verzoekt de regering, om in samenwerking met de VNG en de Informatiebeveiligingsdienst, een cyberverdedigingsprotocol op te stellen, zodat gemeenten een duidelijk handelingskader hebben in het geval van ransomware, ddos-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen.

Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 753

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Plas; Verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe in de wet gegarandeerd kan worden dat mensen met zwaarwegende redenen om niet voor de autoriteiten te kunnen verschijnen, aanspraak kunnen maken op thuis-bezoek van de gemeente, of op een andere wijze laagdrempelige toegang houden tot het aanvragen van een ID of verblijfsdocument, zonder extra kosten.

Kamerstukken II 2020/21, 35552, nr. 9

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Schalk c.s.; Verzoekt de regering te bevorderen dat bij een volgende wijziging van de identiteitskaart tevens de Nederlandse vlag wordt afgebeeld.

Kamerstukken I 2020/21, 35552 (R2148), nr. C

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie Agnes Mulder c.s. -Verzoekt de regering duidelijk te maken welk budget in totaal beschikbaar wordt gesteld voor deze ‘schrijnende situaties’ en waarvoor en op welke wijze deze middelen kunnen worden ingezet.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 816

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie Agnes Mulder c.s.; Verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen over hoe alle bewoners kunnen worden betrokken bij de evaluatie en daarin een plaats te geven aan een tevredenheidsonderzoek onder alle bewoners die te maken hebben met dit pakket.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 818

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt het kabinet, overwegende dat er weer nieuwe grensgevallen zullen ontstaan in zulke situaties eraan bij te dragen dat deze op een voor bewoners zo fatsoenlijk mogelijke wijze worden opgelost.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 824

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie Dik-Faber c.s.; Verzoekt de regering, constaterende dat mensen vastlopen in het woud van regels, procedures en instanties bij de schadeafhandeling en/of versterking van hun woningdoorzettingsmacht te organiseren, onafhankelijke keuzeondersteuning en procesbegeleiding mogelijk te maken die ook laagdrempelig toegankelijk is als bewoners daar een beroep op willen doen en uiterlijk het eerste kwartaal 2021 inzichtelijk te maken op welke wijze dit wordt vormgegeven.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, nr. 825

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie Van Otterloo; Verzoekt de regering, te borgen dat de uitvoering van de bestuurlijke afspraken soepel verloopt, bijvoorbeeld door het ondersteunen van het IMG en het vinden van beschikbare aannemerscapaciteit.

Kamerstukken II, 2020/21, 33529, 827

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Yesilgöz- Zegerius c.s.; Verzoekt de regering om, in de uitvoering waar mogelijk schadeherstel van monumenten te versnellen en aan gemeenten die inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden.

Kamerstukken II, 2018/19, 33529 nr. 577

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s.; Verzoekt de regering in de uitvoering waar mogelijk schadeherstel van monumenten te versnellen en aan gemeenten die inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden.

Kamerstukken II, 2018/19, 33529, nr.577

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Mulder c.s.; Verzoekt de regering, het IMG en de NCG te vragen om gezamenlijk, op zelfstandige en onafhankelijke wijze, de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en het voorstel van het Groninger Gasberaad in kaart te brengen en daarbij in te gaan op de verschillende wijzen waarop samenwerking en sturing vanuit de NCG en het IMG op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn kunnen worden vormgegeven; Verzoekt de regering, tevens om de Kamer vóór 1 juni te informeren over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en het voorstel van het Groninger Gasberaad en hierbij in een separaat document de adviezen van het IMG en de NCG te delen met de Tweede Kamer.

Kamerstukken II 2020/2021, 35603, nr. 74 (tv 55)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Aukje de Vries en Sienot; Verzoekt de regering, om in overleg te gaan en afspraken te maken met het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen om te komen tot een oplossingsgerichte aanpak en cultuur binnen deze organisaties, en de Tweede Kamer daarover voor april 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 52

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

   

De motie van de leden Aukje de Vries en Sienot; Verzoekt de regering, te bevorderen dat dit type gebouwen met veiligheidsrisico’s niet als allerlaatste aan de beurt komt.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 53

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Kröger en Bromet; Verzoekt de regering, het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG te versterken.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 56

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Sienot en Dik-Faber; Verzoekt de regering, om de verduurzaming te koppelen aan de versterkingswerkzaamheden met één aanspreekpunt voor bewoners.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 57

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Dik-Faber; Verzoekt de regering, om door middel van een dashboard Groningers inzicht te geven in de verschillende stappen, doorlooptijden en hun positie in het versterkingsproces; Verzoekt de regering, tevens om het dashboard zo in te richten dat de informatie zichtbaar is voor derden zoals de Tweede Kamer, wat bijdraagt aan de transparantie van de versterkingsopgave.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 61

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder; Verzoekt de regering, om Groningers toegang te verschaffen tot onafhankelijk juridisch advies; Verzoekt de regering, tevens om de toegang tot onafhankelijk juridisch en bouwgerelateerd advies expliciet te betrekken binnen de routekaart versterkingsproces.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 62

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt het kabinet, ongeacht de kosten, ervoor te zorgen dat beeldbepalende gebouwen en monumenten behouden blijven en niet worden gesloopt.

Kamerstukken II 2020/21, motie 35603, nr. 66

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis c.s.; Verzoekt de regering, opnieuw in overleg te treden met gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten en GVA Groningen met als doel dat langjarig toereikende middelen beschikbaar komen voor alle vormen van geestelijke zorg in het aardbevingsgebied, en de Tweede Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, motie 33529, nr. 856

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid van Raan c.s.; Verzoekt de regering, ambitieuze en meetbare doelstellingen op te stellen voor het toepassen van de internationale sociale voorwaarden in de gunningscriteria van aanbestedingen van de rijksoverheid, en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 17

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde; Verzoekt de regering, te bevorderen dat een systeem van «erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen» tot stand komt, waarbij door marktpartijen aangedragen oplossingen bij gebleken geschiktheid door een onafhankelijke instantie van een erkenning worden voorzien en daarna in het kwaliteitsborgingsproces alleen nog marginaal getoetst behoeven te worden.

Kamerstukken II 2016/17, 34453, nr. 19

In behandeling. Wordt geregeld in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Inwerkingtredingsdatum is voorzien op 1 juli 2022.

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om het stelsel van kwaliteitsborging pas in een volgende fase van invoering van toepassing te verklaren op de verbouw en restauratie van rijksmonumenten.

Kamerstukken II 2016/17, 34453, nr. 20

In behandeling. De motie is uitgevoerd bij inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die is voorzien op 1 juli 2022. Wordt geregeld in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, rijksmonumenten niet eerder onder deze wet te brengen dan nadat vaststaat dat monumentale waarden niet verloren gaan door de splitsing van bouwtechniek en de monumentenkwaliteit.

Kamerstukken II 2016/17, 34453, nr. 23

In behandeling. Uitvoering van deze motie is voorzien bij inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 juli 2022. Wordt geregeld in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

De motie van het lid Koerhuis c.s.; Verzoekt de regering, om dit bestuursakkoord te verwerken in een nieuwe beantwoording aan de Eerste Kamer en in de besluitvorming en algemene maatregel(en) van bestuur bij de wet, als deze wordt aangenomen.

Kamerstukken II 2018/19, 28325, nr. 184

In behandeling. Wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet, die inwerking treedt op 1 juli 2022.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, zorg te dragen dat met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen meer controle wordt gehouden op de naleving van de eisen ten aanzien van brand- en vluchtveiligheid.

Kamerstukken II 2018/19, 28325, nr. 188

In behandeling. De motie is afgerond met de inwerkingtreding van de AMvB Wkb op 1 juli 2022.

De motie van de leden Beckerman en Koerhuis; Verzoekt de regering, in dit onderzoek mee te nemen of balkons die zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig evidente veiligheidsproblemen bij gebouwen zijn en of een onderzoeksplicht ingevoerd moet worden.

Kamerstukken II 2018/19, 28325, nr. 193

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal van 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid van Eijs; Verzoekt de regering, om in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en overige betrokken partijen tot een plan te komen om het kennisniveau van bewoners omtrent koolmonoxidevergiftiging te verhogen, en de Tweede Kamer hierover voor de inwerkingtreding van de wet te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 35022, nr. 10

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het tweede kwartaal van 2022 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Ronnes; Verzoekt de regering na inwerktreding van de richtlijn de MKB-toets uit te voeren en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 32757, nr. 166 (tv 160)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, om in overleg met het Nibud te onderzoeken of de investeringslast bij verduurzaming van woonruimte samen met de verlaging van de energierekening onderdeel kan worden van de financieringslasttabellen van het Nibud.

Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 475

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering om voorlopig niet over te stappen op een nieuw label en gebruik te blijven maken van de VEL-methode, waarbij een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar gebruikt kan worden om zo te voldoen aan de richtlijnen en tegelijkertijd mensen niet op hoge kosten te jagen, Verzoekt de regering ook om in elk geval bij een energielabel ervoor te zorgen dat de expert aansprakelijk is als de energielabel foutief blijkt.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 727

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in tweede helft 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de kosten van de nieuwe NTA 8800-methode in andere landen in de Europese Unie zijn, de verschillen te verklaren en waar mogelijk de kosten voor opname en registratie van dit nieuwe energielabel te drukken, en de Tweede Kamer hierover voor 1 januari 2021, de datum van invoering, te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 721

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in de tweede helft 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, te monitoren wat de effecten van het nieuwe energielabel zijn, en daarbij ten minste de wijziging in energie-indexen voor verschillende typen woningen en het aantal afgegeven energie-indexen mee te nemen.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 724

In behandeling. De Tweede Kamer wordt naar verwachting in de tweede helft 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, een nulmeting en een jaarlijkse monitoring van de effecten van de verplichte installatie van rookmelders uit te voeren, en de Tweede Kamer hierover jaarlijks te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 155

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in februari 2022 geïnformeerd

De motie van de leden Dik-Faber en Moorlag; Verzoekt de regering, om in de plannen voor besteding van de middelen uit de Recovery and Resilience Facility nadrukkelijk de noodzaak tot een ambitieus isolatieprogramma voor woningen mee te wegen en de Tweede Kamer hierover voorafgaand aan de indiening van het herstelplan te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 647 (tv 606)

In behandeling. De Tweede Kamer zal eind oktober 2021 worden geïnformeerd.

De motie van de leden Beckerman en Bromet; Verzoekt de regering, om te bezien of het Bouwbesluit toevoeging behoeft en, zo ja, welke, zodat ook aan het gebruik van nieuwe bouwmaterialen adequate brandveiligheidseisen worden gesteld.

Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 220 (tv 217)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in november 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Beckerman; Verzoekt de regering, om een overzicht van gemeenten die de inventarisatie nog niet hebben afgerond zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen; Verzoekt de regering, om die gemeenten en provincies als toezichthouders te rappelleren en deze inventarisatie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 221 (tv 219)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt vóór einde 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Boulakjar en Grinwis; Verzoekt de regering om de Tweede Kamer over de voortgang van deze modelbepaling op de hoogte te houden, en indien deze niet voor het einde van 2021 gereed is, over te gaan tot een verplichting om bij kennis van aanwezigheid van loden leidingen dit te melden bij nieuwe huurders.

Kamerstukken II 2020/21, 27625, nr. 536

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Eerdmans; Verzoekt de regering, om gemeenten niet de bevoegdheid te geven om dwangsommen in te stellen om woningen van het gas te halen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 694

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in vierde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Beckerman; Verzoekt de regering, om per ministeriële regeling tot 1 januari een maximumprijs in te stellen voor het fysieke energielabel.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 695

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis c.s.; Verzoekt de regering, het de afgelopen jaren gevoerde isolatiebeleid en de daarbij ingezette subsidieregelingen te evalueren, daaruit lessen te trekken met het oog op een effectieve vormgeving van het eerder door de Tweede Kamer gevraagde nationaal isolatieprogramma, zodat Nederland sneller, slimmer en socialer gaat isoleren, en de Tweede Kamer daarover uiterlijk bij de begroting te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 699

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Boulakjar en Grinwis; Verzoekt de regering, om de uitkomsten van de pilot gebouwgebonden verduurzamingsdienst in Amersfoort voor het einde van het jaar met de Tweede Kamer te delen en daarbij ook opties in kaart te brengen voor mogelijke grootschalige toepassing van de uitkomsten.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 701

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Boulakjar en Grinwis; Verzoekt de regering, tevens om met de gemeenten en andere betrokken partijen een plan van aanpak op te stellen hoe de gemeenten die na deze inventarisatie nog geen transitievisie hebben, deze alsnog voor 2021 kunnen vaststellen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 702

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in derde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Beckerman en Grinwis; Verzoekt de regering, dit [het Nationaal Isolatieprogramma juist te richten op lage en midden inkomens] bij de verdere uitwerking van het nationaal isolatieprogramma te borgen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 703

In behandeling. Er is nog geen Nationaal Isolatieprogramma. Vormgeving en invulling is aan een nieuw kabinet. De motie zal daarbij worden betrokken (zie TK 32813, nr. 680).

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt het kabinet, ervoor te zorgen dat voor iedereen makkelijk te vinden is wat je in de eigen situatie het beste kan doen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 705

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in vierde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Agnes Mulder en Grinwis; Verzoekt de regering, om het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving met spoed op te pakken en deze niet alleen via het Programma Aardgasvrije Wijken vorm te geven, maar ook woningeigenaren op natuurlijke momenten te stimuleren CO2 te reduceren; Verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving via de contingentenaanpak van het TNO vorm kan krijgen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 708

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in vierde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bisschop; Verzoekt de regering, vóór de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 een voorstel voor een contingentenaanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 709

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis: Verzoekt de regering, om de CO2-besparing van die vijf programma’s inzichtelijk te maken en voor het begrotingsoverleg BZK 2022 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 11

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis; Verzoekt de regering, om in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de deltacommissaris de bouwvoorschriften tegen het licht te houden en waterrobuust en klimaatadaptief te maken, en daarbij onder meer lessen te trekken uit de bouw van buitendijkse woningen voor het bouwen van binnendijkse woningen in gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 781

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen.

Kamerstukken II 2020/21 32757, nr. 181

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, de positie van de vve te versterken door mogelijke opties van versterking in kaart te brengen, en de Tweede Kamer te informeren voor het commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 788

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Moorlag en Smeulders; Verzoekt de regering, in de volgende versie van de NOVI duidelijk in beeld te brengen hoe instrumenten als grondbank(en) en landinrichting hiervoor ingezet kunnen worden.

Kamerstukken II 2019/20, 34682, nr. 45

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in oktober 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Regterschot en Terpstra; Verzoekt de regering, in de eerste voortgangsbrief over de NOVI in 2021 met verschillende scenario’s te laten zien wat de ruimtelijke gevolgen zijn van enkele alternatieve invullingen binnen de energietransitie, waaronder een energiemix met meer kernenergie in de opgave richting 2050.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 58

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2022 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Gerven; Verzoekt de Minister, te onderzoeken op welke wijze publieke en collectieve lokale initiatieven rond energietransitie een grotere kans kunnen krijgen.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 60

In behandeling. De Tweede Kamer is bij voortgangsbrief van 7 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 83) geïnformeerd. De Kamer wordt eind 2021 nader geïnformeerd.

De motie van de leden van Eijs en Dik-Faber; Verzoekt de regering om te onderzoeken of de beleidsdoelstellingen voor natuur en milieu uitgewerkt kunnen worden naar streefwaarden, zodat deze als omgevingswaarde leidend kunnen zijn in overwegingen en alle onder de NOVI gerangschikte planfiguren, en hierover de Tweede Kamer voor het voorjaar van 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 72 (tv 66)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio december 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een landelijke binnenstedelijk-groennorm kan bijdragen aan voldoende groenvoorziening en leefbaarheid binnen steden, dorpen en kernen.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 57

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, om vluchtroutes en nooduitgangen in rijksvastgoed die reeds geschikt zijn voor mindervaliden te bewegwijzeren met een herkenbaar pictogram.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 35

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Leijten; Verzoekt de regering, de bevoegdheden van de TIB bij de toetsing vooraf van verzoeken op geen enkele manier in te perken.

Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 220 (t.v.v. nr. 214)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Leijten; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de toezichthouders in de ambtelijke voorbereiding van de aangekondigde wetswijziging voldoende betrokken worden.

Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 215

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om deze aanbeveling niet onverkort in wetgeving vast te leggen, maar hier eerst consultatie over te plegen met toezichthouders, mensenrechtenorganisaties, wetenschappers, de Autoriteit Persoonsgegevens en juristen, en de Kamer van de uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen.

Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 217

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om bij de eventuele uitwerking en opvolging van deze conclusie uit het rapport van de evaluatiecommissie Wiv waarborgen in te bouwen zodat dit in de praktijk geen afschaling van toezicht op de verwerkingsfase inhoudt.

Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 218

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Ceder; Verzoekt de regering, om te inventariseren bij de veiligheidsdiensten en toezichthouders welke voor- en nadelen er zijn om de twee toezichthouders tot een krachtige toezichthouder te maken en mogelijke knelpunten aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 219

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, teneinde te kunnen beoordelen of betere aansluiting tussen de gereguleerde en de vrije huursector onderzocht moet worden, in de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt ook cijfers over de hierboven genoemde vorm van doorstroming mee te nemen.

Kamerstukken II 2015/16, 34373, nr. 42

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Dik-Faber en Ronnes; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe verhuurders van vrijesectorwoningen verplicht kunnen worden bij een nieuw contract en bij huurverhoging inzicht te geven hoe de huurprijs zich verhoudt tot de woningwaarderingssystematiek.

Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 570

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering om met gemeenten en provincies in gesprek te treden om experimenten met bestemmingscategorie sociale koop in de Crisis- en herstelwet te stimuleren; Verzoekt de regering tevens te bezien hoe belemmeringen die gemeenten en provincies in de uitvoering van deze experimenten ondervinden weggenomen kunnen worden.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 64

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Smeulders; Verzoekt de regering, om periodiek te monitoren hoe de huurprijsontwikkeling van kleine huurwoningen zich ontwikkelt, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 723

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio november 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar het potentiële prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur in Nederland, en de Tweede Kamer over de uitkomsten te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35353, nr. 30

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, een commissie op te starten die deze problematiek in kaart brengt, waarbij duidelijk wordt welke corporaties wel en welke corporaties niet de menselijke maat toepassen (en waarom niet), en die met oplossingen komt, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen worden ondersteund om hun leven weer op te pakken.

Kamerstukken II 2020/21, 35370 VII, nr. 42

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Terpstra en Nijboer; verzoekt de regering, de mogelijkheden om te komen tot een vernieuwde vorm van premie-A-woningen, zoals een kooppremie bij nieuwbouw die (deels) terugbetaald moet worden, te onderzoeken om de positie van starters te verbeteren binnen de volkshuisvesting.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 51

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Kox c.s.; Verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze de huurders die buiten deze wet vallen maar in een vergelijkbare situatie verkeren, tegemoetgekomen kunnen worden, en daarover de Eerste Kamer ruim voor 1 juli 2021 te informeren.

Kamerstukken I 2020/21, 35578, nr. G

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Terpstra; Verzoekt de regering, te monitoren wat het effect van de inhaalhuurverhoging is op de huurders en met Aedes of de betrokkenen om tafel te gaan om schulden en huisuitzettingen als gevolg van een inhaalhuurverhoging te voorkomen.

Kamerstukken II 2020/21, 35516, nr. 13

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 per brief geïnformeerd.

De motie van het lid Bisschop; Verzoekt de regering, oplossingen voor dit probleem in kaart te brengen, en de Tweede Kamer daarover zo snel mogelijk te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35518, nr. 22

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Futselaar c.s.; Verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat ook in 2022 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar gesteld wordt om de 'totstandkoming van ontmoetingsruimten in wooncomplexen te ondersteunen waardoor vormen van zorgbuurthuizen gerealiseerd worden.

Kamerstukken II 2020/21, 35600, nr. 36

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar mogelijke vormen van huurprijsregulering in de vrije sector én de gevolgen van de verschillende mogelijkheden.

Kamerstukken II 2020/21, 35488, nr. 15

26-05-2021 De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Dijk; Verzoekt de regering, dit advies zo spoedig mogelijk om te zetten in beleid.

Kamerstukken II 2020/21, 29861, nr. 56

In behandeling. De beantwoording van de motie gaat mee met de handreiking huisvesting arbeidsmigranten die naar verwachting medio oktober 2021 uitgaat.

De motie van het lid Smeulders; Verzoekt de regering, om alle gemeenten de mogelijkheid te geven om verhuurdersvergunningen in te voeren en de juridische en praktische belemmeringen hiervoor weg te nemen.

Kamerstukken II 2020/21, 29861, nr. 63

In behandeling. De verwachting is dat voor einde jaar 2021 de internetconsultatie van start gaat en er een voorstel naar de Tweede Kamer gaat.

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt het kabinet, de mogelijkheden van sociale huurkoop expliciet mee te nemen als de te onderzoeken woonvorm.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 67

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Dik-Faber en Terpstra; Verzoekt de regering, om de kosten en effecten van fiscaal gunstig bouwsparen voor starters in kaart te brengen, en de Tweede Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 69

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Linden c.s.; Verzoekt het kabinet om vóór het belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de regeling belastingvrije schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een koopwoning zodanig kan worden aangepast, dat ouders die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik gemaakt hebben van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling.

Kamerstukken I 2020/21, 35518, nr. F

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor Prinsjesdag 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer: Verzoekt het kabinet, in overleg met betrokken partijen voorstellen te doen om de toewijzing van nieuwbouwwoningen eerlijk, duidelijk en navolgbaar vorm te geven en dit ook te handhaven.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 731

In behandeling. Uitvoering van de motie wordt medio september 2021 meegenomen bij de wijziging van de Huisvestingswet, waar ook de regels rondom toewijzing verduidelijkt zullen worden en op sommige punten aangepast.

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, er samen met gemeenten op toe te zien dat woningcorporaties de oprichting van wooncoöperaties niet mogen tegenwerken, en moeten stimuleren in lijn met wetgeving en de bestaande stimuleringsmaatregelen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 732

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, een nieuwe, onafhankelijke controle te laten uitvoeren om vast te stellen of het risicokapitaal van het WSW nu wel toereikend is.

Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 534

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Agnes Mulder; Verzoekt de regering, om voorlopig niet over te stappen op het nieuwe model en het taxatierapport goedkoop te houden. (Tevens wordt de Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het hybride taxatie product).

Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 696

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis: Verzoekt de regering, deze problematiek in kaart te brengen, met oplossingen te komen en de Tweede Kamer na de zomer te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 749

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bromet c.s.; Verzoekt de regering, om te onderzoeken of de Ierse aanpak ook in Nederland navolging zou kunnen krijgen en de Tweede Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren voor de begroting voor het jaar 2022.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 750

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis; Verzoekt de regering, te monitoren of de recent vastgestelde DAEB-grenzen problemen opleveren voor de betaalbare huisvesting van grotere gezinnen met een relatief laag besteedbaar inkomen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 751

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, om op korte termijn een marktconsultatie te organiseren die inzicht moet geven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om een vve-boekhouding landelijk te kunnen laten digitaliseren, en op basis hiervan een digitaal taxatierapport voor appartementen te laten volgen per 1 januari 2022.

Kamerstukken II 2020/21, 35830 VII, nr. 12

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Agema c.s.; Verzoekt de regering, centrale regie te organiseren voor de ouderenhuisvesting op korte, middellange en lange termijn.

Kamerstukken II 2020/21, 31765, nr. 573

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Haan c.s.; Verzoekt de regering, om gemeenten ertoe aan te zetten om samen met relevante organisaties met betrekking tot onder meer zorg, welzijn en onderwijs voor eind 2021 een integrale woonleefvisie op te stellen en daarin prestatieafspraken te laten opnemen met corporaties en zorgorganisaties.

Kamerstukken II 2020/21, 31765, nr. 579

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Werner c.s.; Verzoekt de Minister, het uitgangspunt van voorzieningen in de buurt bij de verdere uitwerking van bouwplannen te betrekken en met het veld, zoals woningbouwcorporaties, hierover in gesprek te gaan.

Kamerstukken II 2020/21, 31765, nr. 580

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Werner c.s.; Verzoekt de regering, de subsidieregeling voor de bouw van gemeenschappelijke ruimten ook open te stellen voor het opzetten van zorgcoöperaties.

Kamerstukken II 2020/21, 31765, nr. 581

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Tellegen en Koerhuis; Verzoekt de regering, om binnen de Expertteams Woningbouw specifieke kennis en expertise in te zetten op het gebied van seniorenhuisvesting om gemeenten te ondersteunen bij het vertalen van de woonzorgvisies naar concrete prestatieafspraken en vervolgens naar potentiële locaties en verdere realisatie van geschikte woningen voor senioren, geclusterde woonzorgvormen en verpleeghuisplekken.

Kamerstukken II 2020/21 31765, nr. 583

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bikker c.s.; Verzoekt de regering, te onderzoeken welke aanvullende (zo nodig wettelijke) instrumenten nodig zijn om de afspraken over de woonzorgvisie en de prestatieafspraken te halen, deze instrumenten in te zetten en de Tweede Kamer hierover dit najaar te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 31765, nr 586 (tv nr. 584)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Haan c.s.; Verzoekt de regering, om te onderzoeken of het aandeel van de 1 miljoen te bouwen woningen dat wordt bestemd als geclusterde woonvormen voor ouderen voldoende is, en de Tweede Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 771

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bromet c.s.; Verzoekt de regering, om de mogelijkheden uit de Wet voorkeursrecht gemeenten op korte termijn nadrukkelijk onder de aandacht van gemeenten te brengen en om hen bij het gebruik van deze bevoegdheden zo mogelijk te ondersteunen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 774

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Boulakjar: Verzoekt de regering, om beleidsopties om de bestaande voorraad optimaal te benutten actief onder de aandacht te brengen van corporaties en marktpartijen en vastgestelde belemmeringen weg te nemen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 775

In behandeling. De Tweede Kamer is in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle c.s.; Verzoekt de regering een wettelijke grondslag te onderzoeken over wat als ‘redelijke borg’ en ‘redelijke borgvoorwaarden’ gezien kan worden, teneinde misstanden te voorkomen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 804 (tv nr. 776)

In behandeling. De Tweede Kamer is in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om het mysteryguestonderzoek naar discriminatie op de woningmarkt minstens jaarlijks te herhalen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 777

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer c.s.; Verzoekt het kabinet, overtredingen van de Woningwet stevig te beboeten.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 785

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Jansen; Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de effecten zijn van het verder verlagen van de wegingsfactor van studieschuld op de leencapaciteit.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 787

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis: Verzoekt de regering, om flexwerkers vanwege de coronacrisis tegemoet te komen en toe te staan dat een paar maanden inkomen mogen worden gemist voor het krijgen van een flexhypotheek.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 792

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de NHG en banken om te kijken of en hoe banken langer uitstel van hypotheekaflossingen kunnen geven.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 793

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de NHG, banken en schuldsaneerders om te kijken of en hoe schuldsaneerders na de coronacrisis overwaarde van woningen kunnen gebruiken.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 794

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, om te bewerkstelligen dat er geen onnodige of niet toegestane procedurele hordes opgeworpen worden bij aanvragen voor huurverlaging op grond van een inkomensdaling.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 795

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Baarle; Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm op de beschikbaarheid van woonruimte.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 796

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Boulakjar en Grinwis; Verzoekt de regering, om voor de begrotingsbehandeling Wonen de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de inventarisatie van de transformatiebrigades, inclusief het schetsen van vervolgstappen om op de geïdentificeerde locaties woningen te bouwen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 799

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Grinwis en Heerma; verzoekt de regering, bij het onderzoek naar mogelijke vormen van huurprijsregulering in de vrije sector varianten voor uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel uit te werken die met name middeninkomens op de huurmarkt meer bescherming én een grotere kans op betaalbare huurwoningen bieden, en het onderzoek uiterlijk tegelijk met de aankomende rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 801

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Grinwis en Den Haan; Verzoekt de regering, bij de uitwerking van de regeling ontmoetingsplaatsen in ouderenhuisvesting obstakels en financiële drempels weg te nemen, zodat geclusterde woonvormen makkelijker gerealiseerd kunnen worden, en de Tweede Kamer hierover nog in 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 802

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer c.s.; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer na de zomer te informeren hoe ze hier uitvoering aan wil geven.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 803

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Haan c.s.; verzoekt de regering, om te onderzoeken of, in samenwerking met de VNG, door alle gemeenten eenzelfde onderzoek uitgevoerd kan gaan worden teneinde een goed en eenduidig beeld te krijgen van discriminatie op de woningmarkt en op basis daarvan de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden.

Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 262

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Terpstra en Amhaouch; Verzoekt de regering bij deze scenario’s en andere onderzoeken naar de Lelylijn substantiële woningbouw langs het tracé toe te voegen en over de mogelijkheden hiertoe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 52

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Boulakjar en Koerhuis; Verzoekt de regering, om geconstateerde belemmeringen rondom het plaatsen van prefabwoningen, zoals locaties en vergunningverlening, in kaart te brengen en oplossingen hiervoor uit te werken met betrokken partijen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 734

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Pieter Heerma c.s.; Verzoekt de regering, om het Rijksvastgoedbedrijf aan te moedigen en in staat te stellen om vastgoed dat geschikt gemaakt kan worden voor huisvesting van spoedzoekers daarvoor ook beschikbaar te stellen.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 767

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering, bij het verlenen van financiële steun, zoals uit het Volkshuisvestingsfonds of de RVV, te eisen dat zeggenschap voor bewoners goed geregeld is en dat bewoners recht op terugkeer hebben.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 770

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering om in de derde tranche van de woningbouwimpuls zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de gemiddelde koopprijs niet hoger is dan de NHG-grens en de Tweede Kamer hierover achteraf te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 805 (tv 773)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis; Verzoekt de regering, om water en wateropgaven een sturend onderdeel te laten zijn bij ruimtelijke ordenings- en woningbouwvraagstukken; Verzoekt de regering tevens, om klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting als voorwaarde te stellen, ten minste bij door haar meegefinancierde woningbouwprojecten.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 780

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Grinwis c.s.; Verzoekt de regering, om zich, samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk, in te spannen om de financiële knelpunten bij de gebiedsontwikkeling Valkenhorst op te lossen, bijvoorbeeld door haar te betrekken bij bestaande regelingen als de Woningbouwimpuls, en over de voortgang de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 782

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Bisschop; Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met gemeenten, provincies en brancheorganisaties om te bezien hoe tegemoetgekomen kan worden aan hun bezwaren, en de Tweede Kamer voor 2022 over de uitkomsten te informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 783

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

Tabel 87 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond (stand per 30 juni 2021)

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe navraag te doen bij het OM ten aanzien van integriteitscommissies en de Tweede Kamer te informeren.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 3 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31490, nr. 257)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 217).

De minister zegt de toe voor de zomer te Tweede Kamer te informeren over de verkenning naar andere vormen van ondersteuning (dan bij het Huis voor Klokkenluiders belegd).

Kamerbrief Acties naar aanleiding van het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders d.d. 3 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 44)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 48).

Van ambtenaren wordt verwacht dat zij op een respectvolle manier omgaan met anderen, zowel in hun contacten buiten als binnen de organisatie. Ambtenaren worden aangemoedigd elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en vermoedens van integriteitsschendingen te melden. Binnen het Rijk krijgt de positie van de melder de komende tijd extra aandacht. De minister verwacht de Tweede Kamer (voor zomerreces 2020) nader te informeren.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen lid Azarkan over discriminatie en etnisch profileren in alle lagen van de overheid 2020Z09099 d.d. 15 juni 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3143)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 217).

De minister zegt toe de resultaten van de evaluatie en de reactie van de minister voor de zomer 2020 naar de Kamer te sturen. De Tweede Kamer ontvangt daarbij tevens informatie over de stand van zaken bij het Huis voor klokkenluiders, inclusief de financiële situatie (Fonds) en een reactie op de brief van 2 maart 2020 van Transparency International.

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders d.d. 4 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 45)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 48).

De minister zegt toe over de (her)benoeming van het bestuur van het Huis voor klokkenluiders de Tweede Kamer te informeren.

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders d.d. 4 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 45)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 48).

De minister zegt toe (voor zomer 2020) de Tweede Kamer nader te informeren over concrete verbeteringen in het meldproces.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 30 oktober 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 18, item 4)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 285844, nr. 217).

De minister zegt toe (eerste helft 2020) de Tweede Kamer te informeren over de genoemde maatregelen (In kader van doorontwikkeling van het rijksbrede integriteitsbeleid).

Kamerbrief Rol en positie interne en externe vertrouwenspersonen en verkenning rijksbrede escalatiemogelijkheid d.d. 20 juni (Kamerstukken II 2018/19, 28844, nr. 183)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 217).

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de minister dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, hij dat toezegt en de Tweede Kamer zal informeren.

Plenair debat Begroting BZK d.d. 19 december 2012 (Handelingen II 2012/13, nr. 37, item 8)

Afgedaan. Vanuit de Tweede Kamer wordt niet meer om deze toezegging gevraagd. Inmiddels is in reactie op advies Raad van State afgesproken te werken aan een ambtelijke code. Deze code is eigenlijk in plaats van het protocol. Hiermee is aan de toezegging voldaan.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer op korte termijn een brief toe met een overzicht van voorzieningen voor het thuiswerken als het gaat om de maatregelen rond Corona. (Dat gaat om de vraag dat er richtlijnen voor rijksambtenaren zijn opgesteld waar men aanspraak op kan maken zodat je als werkgever je verantwoordelijkheid kan nemen en je als werknemer je werk kan doen, ook in een thuiswerkomgeving.)

Algemeen overleg Digitalisering d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 36643, nr. 707)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 25883;31490, nr. 390).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar 2020 een reactie te geven op het WRR rapport via SZW.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 12 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 277).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29544, nr. 1028).

De staatssecretaris zegt toe dat de minister van BZK de Tweede Kamer (november 2020) zal informeren over de ontwikkeling van de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34352, nr. 202).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (voor einde 2020) het rapport over de loonkloof te sturen.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 288).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (na zomerreces 2020) een inhoudelijke reactie te geven op het evaluatieonderzoek, waarbij ik ook zal ingaan op de suggesties tot verbetering van de wet Huis voor klokkenluiders. Tevens zal de minister daarbij de toekomstvisie van het Huis en de brief van Transparency International betrekken.

Kamerbrief Stand van zaken Huis voor klokkenluiders d.d. 15 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 48)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33258, nr. 51).

De minister heeft aangegeven voor de zomer van 2020 een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van (psychosociale, juridische en financiële) ondersteuning van klokkenluiders. De uitkomst van de evaluatie is tevens van invloed op die verkenning. Daarom zal de minister die verkenning met reactie daarop (na zomerreces 2020) aan de Tweede Kamer aanbieden.

Kamerbrief Stand van zaken Huis voor klokkenluiders d.d. 15 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33258, nr. 48)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33258, nr. 51).

De minister zegt toe zal nog dit jaar de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties te zullen evalueren en de Tweede Kamer over de uitkomsten te informeren. Vooruitlopend wordt de Inspecteurs-Generaal, verenigd in de Inspectieraad, gevraagd om hun visie op de vraag wat nodig is om publiek vertrouwen in onafhankelijk toezicht te bevorderen. Deze visie zal ik met hen bespreken en ook betrekken bij de evaluatie.

Kamerbrief Verzoek van het lid Krol om een brief over het bericht «Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin» d.d. 4 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 276)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 282).

De minister zegt toe voor het einde van het jaar de uitkomsten van de evaluatie van de aanwijzingen inzake de rijksinspecties de Tweede Kamer te informeren. Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer de opzet van de evaluatie.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen lid Ronnes over het bericht dat het ministerie een rapport over falen ruimtelijke ordening tegen hield d.d. 22 april 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2563)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 282).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de initiatiefnemers zeggen de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Schouwenaar (VVD), Van Bijsterveld (CDA), Vos (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie), toe in de evaluatie van het Huis voor klokkenluiders over vijf jaar de volgende punten mee te nemen: - al dan niet vervolgen van klokkenluiders die een melding hebben gedaan; - onderzoeken door het Huis; - openbaarheid; - ontbreken van rechtsmiddelen; - cultuurverandering; - de governancestructuur van het Huis (T02234).

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105) d.d. 9 februari 2016 (Handelingen I 2015/16, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 33258, nr. V).

Op dit moment wordt de WNT analyse 2019 voorbereid. Voor het toezichtproces op de WNT in 2019 vinden nog onderzoeken plaats. Ook vindt er momenteel een tweede wetsevaluatie van de WNT plaats. In dat kader worden verschillende onderzoeken gedaan. De resultaten daarvan kunnen aanleiding vormen voor aanpassingen van de WNT. Het kabinet zal nog dit jaar de resultaten aan de Tweede Kamer aanbieden.

Kamerbrief Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517) d.d. 5 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 10)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30111, nr. 125).

De staatssecretaris zegt toe aan de Tweede Kamer dat in januari 2021 het ABD-rapport wordt verstuurd.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 295).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (januari 2021) te informeren over de aanbevelingen van de inspectieraad.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 297).

De minister zegt toe de Tweede Kamer (voor Kerstreces 2020) te informeren over de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de Algemene Bestuursdienst.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 12 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 277)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 295).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (begin 2021) te informeren over de ministeriële commissie uitvoering.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 290).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (voor einde jaar 2020) een brief te sturen over het lopende onderzoek ten aanzien van de ‘organisatie van de overheid’.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 289).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe bereid te zijn om zich in te zetten voor meer stageplaatsen voor jongeren bij de overheid.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 301).

Het kabinet werkt aan een reactie op het rapport Werk aan Uitvoering van ABDTOPConsult. In rapport worden rijksbrede en overheidsbrede vraagstukken aan de orde gesteld. Naast het hiervoor genoemde governancemodel, betreft dat dienstverlening en maatwerk, samenwerking tussen en binnen overheidsorganisaties, samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering. Het traject omvat de volle breedte van de overheid: van beleid tot uitvoering, zowel op het niveau van gemeenten, provincies als het Rijk en met nadrukkelijk oog voor de rol van de politiek. De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer hierover nog nader te informeren.

Kamerbrief Reactie op aanbevelingen Inspectieraad d.d. 3 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21 31490, nr. 297)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 290).

De evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties vormen onderdeel van de brede evaluatie van zogenoemde rijksorganisaties op afstand (waaronder onder meer planbureaus, adviescolleges en zbo’s). De minister zegt toe de uitkomsten van dit brede onderzoek naar verwachting eind 2021 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Verzoek van het lid Krol om een brief over het bericht «Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin» d.d. 4 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 276)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 31490, nr. 292).

De minister heeft een onderzoek toegezegd naar benoemingsprocedures van leden van democratische instituties en zal de Tweede Kamer daarover informeren (daarin wordt ook het onderwerp ‘herbenoeming’ meegenomen).

Kamerbrief Nadere reflectie over diversiteit in adviescolleges d.d. 29 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 280)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 94).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Rietkerk (CDA) en Kluit (GroenLinks), toe de Kamer de brief aan de Tweede Kamer over granuliet toe te zenden in reactie op de gestelde vragen over granuliet in het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (T02885).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 21 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 34 864, nr. K).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA), Kluit (GroenLinks) en Janssen (SP), toe het uitdrukkelijke verzoek van de Eerste Kamer of het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de tweede fase (uitbreidingsfase) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de toezending van het inwerkingtredings-KB opgeleverd kan worden, over te brengen aan het BIT (T02852).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. BK).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), Kluit (GroenLinks), Bezaan (PVV) en Verkerk (ChristenUnie), toe dat in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een motiveringsplicht wordt opgenomen waardoor decentrale overheden moeten aangeven in hoeverre is voldaan aan het lokaal vastgestelde en gepubliceerde participatiebeleid (T02860).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bezaan (PVV), toe dat de hele bruidsschat aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 wordt vrijgegeven voor het oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (T02866).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Baay-Timmerman (50PLUS), Klip-Martin (VVD) en Rietkerk (CDA), toe in gesprek met decentrale overheden na te gaan of het aanbod aan kennisuitwisseling op dit moment voldoende is en of er behoefte is aan meer kennis (T02876).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat het participatieproces bespreekbaar wordt gemaakt bij het overleg met medeoverheden (T02255)

Plenair debat Omgevingswet d.d. 15 maart 2016 (Handelingen I 2015/16, nr. 23, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij zal bezien hoe in het implementatieprogramma aandacht besteed kan worden aan het belang van een goede informatiepositie van burgers bij participatie. Daarnaast zal zij in de invoeringsregelgeving ook nadere regels stellen over de kwaliteit en de beschikbaarheid van omgevingsdocumenten en gegevens om de deugdelijkheid en de toegankelijkheid van gegevens te borgen (T02431).

Plenair debat Behandeling Ontwerpbesluiten Omgevingswet d.d. 30 mei 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 29, item 7)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD)

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Rietkerk (CDA), Crone (PvdA) en Verkerk (ChristenUnie), toe de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitkomst van de gesprekken tussen IPO en VNG over eventuele terugkeer naar de bevoegdheidsverdeling uit de Wet geluidhinder bij geluidproductie regionale industrieterreinen en bij deze gesprekken goed te kijken naar waar het probleem nu echt ligt en dat te betrekken bij de afweging waar de bevoegdheid het beste kan worden belegd (T02891).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Van Dijk (SGP) en Rietkerk (CDA), toe dat de AMvB op grond van het amendement-Ronnes (TK 2019/20, 35 133, nr. 34) inzake financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op publiekrechtelijke basis, wordt voorgehangen bij de Kamer, waarbij tevens ingegaan zal worden op de afbakening (T02900).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister van BZK zegt de Eerste en Tweede Kamer toe de Kamers te berichten over de uitkomst van het bestuurlijk overleg m.b.t. de startdatum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet april 2021 d.d. 23 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 188)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33118, 190).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe de Kamer voor de voorhang van het inwerkingtredings-kb te informeren over hoeveel gemeenten zich er klaar voor voelen om aan de slag te gaan met de uitvoering van de Omgevingswet (T02879).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De minister zegt toe binnenkort de Tweede Kamer nader te informeren over de gesprekken de krimpregio’s over op welke manier de regionale woningmarktopgaven aangepakt kunnen worden.

Kamerbrief Relatie tussen de investeringsambities en de financiële capaciteit van woningcorporatie en reactie op verschillende moties in relatie tot de verhuurderheffing d.d. 9 november 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 441)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31757, nr. 102).

De minister zegt de Tweede Kamer toe - voor zomer 2020 – een rapportage over governanceknelpunten en de grensoverschrijdende buisleidingen.

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 69).

De minister zegt de Tweede Kamer toe een schriftelijke rapportage met SZW en VWS over verzekeringen.

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 69).

De minister zeg de Tweede Kamer toe - samen met IenW - schriftelijke informatie over essentiële (ov)-verbindingen met een totaaloverzicht erbij.

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 69).

De minister zegt de Tweede Kamer toe een actualisering met betrekking tot de commissie-Huizing langs de vier sporen.

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 69).

De minister zegt toe dat het streven is om de Tweede Kamer voor zomerreces 2020 te informeren over de voortgang omtrent de financiële verhoudingen tussen Rijk en provincies. Dit betreft zowel de herijking van het provinciefonds als de verkenning naar de hervorming van het provinciaal belastinggebied.

Kamerbrief Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II , 2019/20, 35300 VII;30821;30985;35165;35300 B, nr. 124)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 13).

De minister zegt toe – na zomer 2020 – de Tweede Kamer te informeren over de indiening van jaarstukken (Financieel verscherpt toezicht provincie Utrecht).

Kamerbrief Financieel Toezicht op provincie Utrecht d.d. 27 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 C, nr. 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 11).

De minister zegt toe (na zomer 2020) het definitieve rapport over energietransitie ingezet wordt voor leefbaarheid in krimpgebieden/verbinding stad en platteland over de manieren waarop de energietransitie bij kan dragen aan de vitaliteit op het platteland en de verbinding tussen stad en platteland de Tweede Kamer te doen toekomen.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over diverse brieven inzake bevolkingsdaling en krimp d.d. 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31757, nr. 102)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 618).

De minister zegt toe, op de vraag van de heer Van der Molen hoe haalbaar het is om, gezien de financiële positie van gemeenten, tot herijking van het Gemeentefonds over te gaan, de Tweede Kamer nog dit najaar te informeren over het vervolgproces. Dat is op dit moment nog een onderwerp van gesprek met de VNG.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 B, nr. 13).

De staatssecretaris zegt toe – voor einde 2020 - de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het compensatiepakket Zeeland aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over Compensatiepakket Zeeland d.d. 16 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33358, nr. 30)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33358, nr. 32).

De minister verwacht – tweede helft 2020 - de resultaten (van het traject) van Bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen (werkgroep beoogt met betrokkenen in het gebied / verantwoordelijke overheden oplossingen te identificeren voor concreet opgebrachte grensbelemmeringen die het gevolg zijn van verschillen in wetten en regels tussen België en Nederland) naar Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgang grensoverschrijdende samenwerking d.d. 9 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 58)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70).

De minister stuurt in najaar 2020 een voortgangsrapportage met evaluatie van de systematiek van de Regio Deals naar de Tweede Kamer.

Algemeen overleg Regio Deals d.d. 22 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 85)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29697, nr. 90).

Medio 2020 worden in het land discussierondes georganiseerd met belanghebbenden om te horen wat de komende jaren nodig is om de regionale vitaliteit van gebieden met bevolkingsdaling te versterken. De minister zegt toe dat de Tweede Kamer eind 2020 wordt geïnformeerd over de opbrengsten uit de discussieronde en de (beleids)inzet hierop.

Kamerbrief Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling d.d. 28 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31757, nr. 99)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31757, nr. 102).

De minister zegt de Tweede Kamer toe - na zomer 2020 - informatie over het rapport van de commissie-Berx/Donner inzake de North Sea Port.

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70).

De minister zegt toe het rapport van de evaluatie van de normeringssystematiek, waar ook het IPO en de VNG bij betrokken zijn (najaar 2020) aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Kamerbrief Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden d.d. 28 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 10).

De tien aanbevelingen van de ROB zijn daarbij zeer behulpzaam. Met inachtneming van het hiervoor genoemde zal ik deze dan ook overnemen en betrekken bij de inventarisatie of de Aanwijzingen voor convenanten nog voldoende aansluiten bij de huidige bestuurlijke praktijk. De minister heeft het voornemen de Tweede Kamer hierover eind 2020 nader te berichten.

Kamerbrief Reactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst' d.d. 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 133)

Afgedaan. De Eerste- en Tweede Kamer zijn op 2 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 87).

De staatssecretaris zegt toe samen met zijn collega van EZK een brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn over het opheffen van het verbod op het over de grens brengen van laagspannings- en middenspanningselektriciteit middels elektriciteitskabels.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70).

De minister heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd advies te geven over de impact van het Klimaatakkoord op de uitvoeringslasten van decentrale overheden. De minister verwacht het advies eind dit jaar aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

Kamerbrief Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813;32847, nr. 570)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (2021-0000065837).

De minister zegt de Tweede Kamer toe het artikel 2 onderzoek (Wet financiële verhoudingen) toe te sturen vóór einde jaar 2020.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 641)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 679).

De minister zegt toe de Tweede Kamer vóór de Najaarsnota te informeren over de gesprekken die zij zal voeren met de gemeenten over de financiële positie in relatie tot de begroting 2021.

Kamerbrief Antwoorden op Kamervragen bij brief Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden d.d. 3 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 178)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe aan de minister van EZK te vragen in een brief reactie te geven op het verzoek van de heer Paternotte (motie 22) en daarbij in te gaan op hoe wij de Energy Community, zoals die wordt beschreven in de Energierichtlijn, implementeren.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70).

De staatssecretaris zegt toe (begin 2021) de Tweede Kamer te informeren over visie op de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking in relatie tot de ontwikkeling van onze grensregio’s.

Kamerbrief Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking d.d. 13 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32851, nr. 69)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 71).

Dat is het gevolg van de verschillen die er nu eenmaal zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Immers: een oplossing blijft ook bij de aanpak van de bestuurlijke werkgroep een politieke afweging De Vlaamse en Nederlandse regering zullen de resultaten nader bestuderen en bespreken. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer begin 2021 laten weten hoe het Kabinet om zal gaan met de aanbevelingen en mogelijke oplossingen.

Kamerbrief Voortgang grensoverschrijdende samenwerking d.d. 14 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 70)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32851, nr. 72).

De minister zegt de Tweede Kamer toe de evaluatie krimpregio’s op tijd af te hebben voor de onderhandelaars aan de formatietafel.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31757, nr. 104).

De minister zegt toe de resultaten van de evaluatie over het actieplan Bevolkingsdaling in het voorjaar 2021 de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 mei 2021 per brief geïnformeerd Kamerstukken II 2020/21, 31757, nr. 104).

De staatssecretaris zegt toe (voor zomer 2021) de tweede voortgangsrapportage Wind in de Zeilen naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen d.d. 1 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33358, nr. 32)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33358, nr. 35).

De minister zegt toe over de uitkomsten van de extra uitvraag inzake de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Uitvraag naar de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid d.d. 23 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30821, nr. 109)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821;26643, nr. 117).

De staatssecretaris zegt toe (najaar 2020) een tussentijdse voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer te sturen. (Daarbij zal ik ook ingaan op de voortgang van de Rijksbrede maatregelen in de Strategische I-agenda 2019–2021.)

Kamerbrief Rijksbrede ICT onvolkomenheden d.d. 29 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 698)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 713).

Over de verdere opvolging van de aanbevelingen (het streven van het kabinet om de IV-cyclus nauwer te verbinden met de F-cyclus) zal de minister in kabinetsverband de komende periode nadere afspraken maken. De minister komt met een brief waarin de Tweede Kamer over de verdere opvolging wordt geïnformeerd.

Kamerbrief Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT d.d. 20 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 656)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643;31490, nr. 713).

Geadviseerd wordt om CIO-oordelen uit te voeren in de fase van planvorming, voorafgaande aan een eventuele BIT-toets. Het is wenselijk, met dien verstande dat het geven van een CIO-oordeel niet beperkt kan zijn tot het stadium van planvorming maar gedurende de hele levenscyclus van ICT-(door)ontwikkeling, vernieuwing en onderhoud mogelijk moet zijn. Ook dit uitgangspunt zal worden vastgelegd in het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst. Het besluit zal de komende maanden in het CIO-beraad gezamenlijk worden voorbereid. De minister streeft ernaar om dit besluit voor zomer 2020 vast te stellen en met de Tweede Kamer te delen.

Kamerbrief Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT d.d. 20 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 656)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643;31490, nr. 713).

De NCTV en CIO Rijk werken diverse versnellingsmaatregelen uit om gerelateerde acties nog in deze Kabinetsperiode te starten en leggen daarmee meteen een solide basis voor het volgende kabinet. Met de maatregelen die reeds zijn getroffen en deze nieuwe versnellingsacties is er vertrouwen dat de Rijksoverheid de veiligheid van haar systemen en informatie, nu en in de toekomst, kan waarborgen. De staatssecretaris zegt de Kamer toe dat het streven is de versnellingsmaatregelen voor het eind van het jaar met de Tweede Kamer te delen.

Kamerbrief Voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden d.d. 7 oktober 2020 (Kamerstukken 2020/21, 26643, nr. 713)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken 2020/21, 26643, nr. 739).

Met inachtneming van de motie Klaver c.s. (Kamerstuk 35510, nr. 16, discriminerende algoritmen) zal daarbij naast het kenmerk ‘nationaliteit’ ook breder gekeken worden naar aanpalende kenmerken zoals ‘etniciteit’ en geboorteplaats’. In dat kader streef de staatssecretaris ernaar om de Tweede Kamer, conform het verzoek, een eerste opzet op hoofdlijnen (plan) voor 1 maart a.s. te doen toekomen en deze met de Kamer te bespreken.

Kamerbrief Reactie op moties d.d. 29 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 49)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 751).

De minister zegt toe de Kamers voor het eind van dit jaar te informeren (zo mogelijk vóór 13 december) over de uitkomst van de nadere afweging over aanbevelingen van de staatscommissie (meer concreet betreft het hier m.n. een drietal varianten voor een nieuw kiesstelsel, de mogelijkheden voor meer vormen van directe democratie waaronder het bindend correctief referendum, het terugzendrecht voor de Eerste Kamer alsmede de modaliteiten voor constitutionele toetsing ex post).

Kamerbrief Kabinetsreactie eindrapport staatscommissie parlementair stelsel d.d. 11 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 34430, nr. H)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34430, nr. 16).

De minister verwacht / sprak de hoop uit dat de vervolgbrief op het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer in voorjaar 2020 te sturen.

Algemeen overleg Het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel d.d. 11 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 34430, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34430, nr. 16).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe om mede aan de hand van het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel een agenda voor democratische vernieuwing te ontwikkelen. Zij zal voortvarendheid betrachten bij het opstellen van de kabinetsreactie op het rapport en daarbij op een of andere manier het publiek betrekken. Tevens zal ze speciaal aandacht besteden aan praktisch geschoolde kiezers (T02626).

Plenair debat Behandeling wetsvoorstel Intrekking van de Wet voor het raadgevend referendum d.d. 3 juli 2018 (Handelingen I 2017/18, nr. 36, item 3)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sini (PvdA), toe de staatscommissie parlementair stelsel te zullen vragen op het instrument van het raadgevend referendum te reflecteren (T02627).

Plenair debat Behandeling wetsvoorstel Intrekking van de Wet voor het raadgevend referendum d.d. 3 juli 2018 (Handelingen I 2017/18, nr. 36, item 3)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe haar nader te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van instrumenten om de betrokkenheid van jongeren bij de democratie te vergroten, bijvoorbeeld door middel van een ‘jongerenparlement’ (T02836)

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Eerste Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van de motie-Vos c.s., toe voor de zomer met een bijgewerkte kabinetsreactie op de voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel te komen, zodat de Kamer een actuele stand van zaken heeft (T02838).

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De minister zegt de Eerste Kamer toe dat er voor de zomer een voortgangsbrief komt met een stand van zaken over de aanbevelingen uit het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel.

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

De minister zegt toe dat ze de Kamer direct na het reces informeert of het lukt om voor het debat over het ongevraagde advies van de Raad van State de kabinetsreactie op dat advies naar de Tweede Kamer te sturen.

Plenair debat Democratie, kiesrecht en desinformatie (35300 VII, nr. 124) d.d. 2 juli 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 91, item 3)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 85).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe om de vier rode draden uit het rapport van de staatscommissie te betrekken bij de verdere rapportage aan de Kamer (T02841).

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d. 4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De toezegging is afgedaan tijdens mondeling overleg in de Eerste Kamer op 29 september 2020 inzake stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het kabinetsstandpunt over het advies van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstukken I 2020/21, 34430, nr. V).

De minister zegt toe met betrekking tot artikel 68 Grondwet na publicatie na het advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid de Eerste Kamer een nadere kabinetsreactie toe te sturen.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over een publicatie d.d. 4 mei 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000590111).

De minister zegt de Tweede Kamer een brief toe (najaar 2020) over de diverse voorstellen voor een staatscommissie en/of een coördinator voor de aanpak van discriminatie.

Plenair debat Institutioneel racisme in Nederland d.d. 1 juli 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 90, item 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 216).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe de voorstellen tot wijziging van de Grondwet die de Eerste Kamer betreffen afzonderlijk in te zullen dienen en niet als pakket waarin meerdere voorstellen gebundeld zijn (T02837).

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. Op 16 juli 2020 zijn twee afzonderlijke wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstuk-nrs. 35533 en 35532).

De minister-president zegt toe zo spoedig mogelijk met een nader rapport te komen waarin het rapport van de Raad van State over artikel 68 Grondwet wordt meegenomen.

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000590111).

De minister-president zegt toe dat hijzelf, met o.a. de minister van SZW en andere collega’s vanaf 28 september een reeks gesprekken hebben en dat hij het punt van DENK zal betrekken (wat kan het kabinet doen om kansenongelijkheid tegen te gaan?).

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

Afgedaan. De minister heeft tijdens een Catshuissessie op 18 januari 2021 ingebracht dat Corona de kansenongelijkheid in de samenleving vergroot en heeft benadrukt dat we daarom echt met dit onderwerp bezig moeten blijven.

De minister zegt toe om de duiding van het lid Paternotte mee te nemen in haar overleg met het CBS (of er een centrale monitor komt waar de parameters over discriminatie bij elkaar komen) en zegt de Tweede Kamer een brief toe voor 17 maart a.s. over de uitkomsten van het overleg en eventuele vervolgacties.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 220).

De minister heeft de Eerste Kamer toegezegd nog een brief te sturen over de (on)mogelijkheden van splitsing van Grondwetsvoorstellen.

Plenair debat Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129) d.d. 19 januari 2021(Handelingen I 2020/21, nr. 20, item 9)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35129, nr. I).

De cijfers over het aantal meldingen en aangiften bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie over 2020 zullen samen met de jaarlijkse voortgangsrapportage eind juni verschijnen. De minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de voortgangsrapportage voor het AO discriminatie van 30 juni te versturen. Daarbij zal de minister ook een duiding geven van de cijfers van het OM over 2020, die op 3 mei 2021 door het OM zijn gepubliceerd.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen van de leden Van Baarle en Azarkan over de huidige stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Nederland d.d. 1 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2987)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 250).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe haar voorafgaand aan de tweede lezing een brief toe te sturen over de hoofdlijnen van het voorstel voor de uitvoeringswet. De weging van de betrokken grondrechten wordt hierbij betrokken (T02995).

Plenair debat Behandeling 2 wetsvoorstellen; 35 419 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) 35 418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 6 oktober 2020 (Handelingen I 2020/21 nr. 4, item 8)

Afgedaan. De Eerste- en Tweede Kamer zijn op 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35418, nr. G).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe bij het bepalen van de stemwaarde in de uitvoeringswet de evenredige vertegenwoordiging zo dicht mogelijk te zullen benaderen (T02994).

Plenair debat Behandeling 2 wetsvoorstellen; 35 419 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) 35 418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 6 oktober 2020 (Handelingen I 2020/21 nr. 4, item 8)

Afgedaan. De Eerste- en Tweede Kamer zijn 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35418, nr. G).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe de verschillende mogelijkheden van constitutionele toetsing in kaart te brengen, te wegen en met de Kamer te delen (T02839)

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/2021, 34430, nr. Y).

Aanvulling n.a.v. mondeling overleg EK 29 september: 2. In de gedachtewisseling over constitutionele toetsing informeerde de heer Backer of in het hierover aangekondigde rechtsvergelijkende onderzoek tevens aandacht kan worden geschonken aan aspecten van toetsing aan het Unierecht. De minister heeft toegezegd te zullen kijken of deze suggestie nog meegenomen kan worden.

  

In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel heeft het Kabinet een nadere verkenning aangekondigd over de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar naar 16 jaar (Kamerstukken II 2018/19, 34430, nr. F). Het Kabinet streeft er naar deze verkenning voor het eind van het jaar aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij wordt ook het advies van de Raad voor het openbaar bestuur «Jong geleerd, oud gedaan» betrokken.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 30 oktober 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 8, item 4)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34430, nr. 16).

De minister zegt toe (voorjaar van 2020) de Tweede Kamer over de stand van zaken per gemeente informeren mbt financiële impuls innovatie en intensivering van de aanpak van weerbaar bestuur heeft laten zien welke tussenresultaten deze gemeenten inmiddels hebben geboekt/projecten die aansluiten bij de probleemanalyse en de oplossingen van gemeenten zélf zijn in volle gang en lopen tot in 2021.

Kamerbrief Weerbaar bestuur d.d. 18 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 190)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 218).

In de komende drie maanden zal de minister de scenario’s uitwerken ivm mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen in het bijzonder de wijze waarop de stemlokalen moeten worden ingericht. De minister zegt toe over de uitkomst de Eerste- en Tweede Kamer voor 1 september a.s. informeren.

Kamerbrief mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen d.d. 22 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35165, nr. A/nr. 21)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn per brief geïnformeerd op 1 september 2020 (Kamerstukken I en II, 35165, nr. C en nr. 25).

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 nader te informeren over de voorbereidingen voor de verkiezingen van november 2020 en maart 2021.

Kamerbrief Uitvoering motie Vd Molen/Middendorp 35300-VII, nr. 23 d.d. 12 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35165, nr. 19)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35165;25295, nr. 25).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe haar voor de zomer een voortgangsbrief over vormen van directe democratie te sturen, mede in het kader van de motie-Lintmeijer c.s. (T02835).

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d. 4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 24 september 2020 per brief geïnformeerd (kamerstukken I 2020/21, 34430, nr. U).

De minister zegt de Tweede Kamer toe de voortgang van het programma Ruimte in Regels mee te nemen in de voortgangsrapportage van Democratie in Actie. (voor de zomer 2020).

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 30 oktober 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 18, item 4)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2020 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 8).

De minister zeg toe een verkenning naar de impact van verschillende technieken en de betekenis daarvan voor de aanpak van desinformatie. Het Rathenau Instituut, die deze verkenning uitvoert, zal aandacht besteden aan deepfake technieken en twee à drie andere technologieën naar eigen inzicht. Deze verkenning zal de minister na zomerreces 2020 aan de Tweede Kamer doen toekomen.

Kamerbrief Nieuwe ontwikkelingen beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie d.d. 13 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30821, nr. 112)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821; 35165, nr. 118).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie) toe een reactie te zullen geven op de bedreigingen rondom ICT (T02840).

Plenair debat 34 430 Het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel d.d.4 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 19, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821;35165, nr. 118).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang bij de bevordering van politieke participatie van jongeren.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Gemeentefonds en het Provinciefonds over het jaar 2019 d.d. 17 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35470 VII;35470 I;35470 B;35470 C, nr. 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 8).

Onlangs heeft de ROB een advies uitgebracht, getiteld «decentrale taak is politieke zaak», waarin zij concludeert dat de ruimte die gemeenteraden hebben om te sturen in het sociaal domein nog beter benut kan worden. De bestuurscultuur en het ingrijpen van het rijk in het lokale beleid verhindert volgens de ROB het gebruik van die ruimte. Over haar standpunt ten aanzien van dat advies zal de minister de Tweede Kamer separaat berichten.

Kamerbrief reactie op motie over brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur d.d. 30 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 19)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34477, nr. 72).

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Dittrich (D66), toe, voor zover dit nog niet gebeurd is, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur te vragen in hun evaluatie van de publieke waarden en de democratische functie van media en de nieuwsvoorziening op lokaal niveau ook de relatie te betrekken tussen verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de mediafuncties die de Staatscommissie parlementair stelsel eerder heeft omschreven. De evaluatie wordt naar beide Kamers gestuurd (T02945).

Plenair debat Wet elektronische publicaties (35.218) d.d. 23 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 33, item 9)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 september 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000488837).

De minister is bereid om naar mogelijkheden te kijken voor vervroegd stemmen en zal de Tweede Kamer daar begin november uitsluitsel over te geven.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De minister zegt de Tweede Kamer (november 2020) uitsluitsel geven over vervroegd stemmen.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in november te informeren over de uitwerking van het briefstemmen.

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet verkiezingen d.d. 14 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De minister zegt toe naar verwachting voor Kerstreces 2020 het eindrapport van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Aanbieding tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming d.d. 20 augustus 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35424, nr. 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 35424, nr. 11).

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor het kerstreces de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen in herindelingsgemeenten toe te zenden. Wel met de kanttekening dat niet alles op laatste moment kan worden geregeld.

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet verkiezingen d.d. 14 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28750, nr. 79).

De minister zegt toe in haar reactie op het advies dat de Ctfpp in najaar 2020 zal uitbrengen over verantwoordingsjaar 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang.

Kamerbrief Reactie op advies Ctfpp jaarstukken 2018 d.d. 22 juni 2020 (Kamerstukken II 209/20, 32752, nr. 65)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32752, nr. 66).

De minister zegt toe de aanbeveling van de werkgroep (dat het goed zou zijn om burgemeesters een verantwoordelijkheid te geven bij het instellen en/of het activeren van gemeentelijke rekenkamers) verder op te pakken en uit te werken, samen met de betrokkenen in het lokaal bestuur en de Tweede Kamer over de verdere uitwerking nader te informeren.

Kamerbrief d.d. 18 juni 2019 Antwoorden op Kamervragen Özütok (GroenLinks) over het bericht «burgemeester moet slapende rekenkamer wekken.» (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3065)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35298, nr. 12).

De minister zegt de Tweede Kamer toe de rapportage met de geanalyseerde resultaten van de gesimuleerde verkiezing toe te sturen (test met internetstemmen).

Kamerbrief Diverse verkiezingsonderwerpen d.d. 27 september 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34384, nr. 9)

Afgedaan. De start van de test met een gesimuleerde verkiezing is begin december 2016 stopgezet. Daarna is geconstateerd dat de uitvoering van de beveiligingstesten die tijdens de simulatie uitgevoerd moesten worden niet de diepgang konden krijgen die nodig was om bruikbare uitkomsten te genereren. Als gevolg daarvan is afgezien van de uitvoering van de simulatie.

De minister zegt toe komend najaar opnieuw over de voortgang van de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Veiligheid de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid d.d. 31 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30995, nr. 98).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Verkerk (ChristenUnie), toe al tijdens de looptijd van de wet een evaluatie uit te voeren en deze met de Kamers te delen (T02844).

Plenair debat Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424) d.d. 7 april 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 24, item 10).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35424, nr. K).

De Minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de evaluatie van de herindelingsverkiezingen naar de Kamer te sturen en daarin de vraag mee te nemen of er problemen zijn ontstaan doordat de uitbreiding van de volmachten niet voor deze verkiezingen gold (T03027).

Plenair debat Behandeling Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590) d.d. 3 november 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 8, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35654, nr. G).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Verkerk (CU) en Prins-Modderaar (CDA), toe dat de overheid actief zal blijven communiceren over het coronabeleid en zich zal inzetten voor actieve bestrijding van desinformatie en daarbij ook de zich steeds verder ontwikkelende wetenschappelijke kennis te betrekken (T03019).

Plenair debat Behandeling wetsvoorstel tijdelijke wet Covid-19 d.d. 26 oktober 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 6, item 6)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35526, nr. AG).

De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd, in relatie tot de aanhouding van de motie Jetten/ Van der Hul, zich in te spannen voor een spoedige schriftelijke reactie van de collega’s van SZW en OCW aan de Kamer.

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34 562) d.d. 8 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 98, item 28)

Afgedaan. De uitvoering van de toezegging is overgedragen aan de ministeries van OCW en SZW.

De minister zegt toe dat ze in gesprek gaat met peilers en de uitkomsten van dit gesprek deelt met de Tweede Kamer (gesprek gepland 13 januari).

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

In overleg met VNG, IPO en de beroepsverenigingen bekijkt de minister hoe een risicoanalyse integriteit van wethouders en gedeputeerden aanvullend in de Gemeentewet en de Provinciewet verankerd kan worden, wat de rol van de burgemeester respectievelijk commissaris van de Koning daarbij kan zijn en wat nodig is om dit ook praktisch uitvoerbaar te laten zijn. Hierover zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd.

Kamerbrief Reactie op uitzending Nieuwsuur van 2 oktober jl. en aanbieding Handreiking Integriteitstoetsing d.d. 28 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 192)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2020/21, 28844, nr. 223).

De minister zegt toe eind januari/begin februari een tussenstand aan de Tweede Kamer te geven over de organisatie van de verkiezingen.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De minister zegt toe de resultaten van de tweede peiling stemlokalen zo snel mogelijk (voor het verkiezingsreces) naar de Tweede Kamer te sturen als deze gereed is.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De minister heeft de Tweede Kamer eerder geïnformeerd dat ze de Kiesraad en de gemeenten heeft gevraagd om een voorstel te ontwikkelen waarmee gecontroleerd kan worden of OSV correct heeft gewerkt bij het optellen van de uitgebrachte stemmen en dus bij het berekenen van de uitslag. Dat voorstel moet er medio januari zijn en de Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer hierover eind januari/begin februari te informeren.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De minister zegt toe na te gaan of informatie voor de gemeenteraad ook beschikbaar is voor raadsleden.

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet verkiezingen d.d. 14 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22).

De minister zegt toe aan de Tweede Kamer zich maximaal in te spannen om aan mensen te adviseren op welke tijdstippen ze het beste kunnen stemmen.

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet verkiezingen d.d. 14 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 30).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het testen van stembureauleden.

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet verkiezingen d.d. 14 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 35).

De minister zegt de Tweede Kamer toe na de Amerikaanse presidentsverkiezingen te kijken welke lessen daar zijn getrokken, welke acties de techbedrijven zelf hebben ondernomen en wat we eigenlijk van hen zouden verwachten in de aanloop naar onze eigen verkiezingen.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 126).

De minister zegt toe samen met JenV en het NGB, het laatste uitgebreide empirische onderzoek uit 2014 over de staat van het burgemeestersambt, «Majesteitelijk en Magistratelijk», te verrijken en verdiepen. Naar verwachting zal het onderzoek kort na het zomerreces worden afgerond. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd worden.

Kamerbrief Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester d.d. 10 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 108)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 89).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Baay-Timmerman (50PLUS), toe te zullen bezien op welke wijze coronasneltesten zouden kunnen worden benut voor stembureauleden (T03025).

Plenair debat Behandeling Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590) d.d. 3 november 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 8, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35654, nr. N).

De minister zegt de Tweede Kamer toe bereid te zijn Kamerleden te steunen in hun oproep aan de verschillende toezichthouders (Autoriteit Persoonsgegevens, ACM, Rekenkamer) om een onderzoek te doen naar impact van algoritmes van de grote sociale media bedrijven.

Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 120)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 126).

De minister zegt toe aan de Tweede Kamer een Nederlandse gedragscode transparantie politieke advertenties te laten opstellen door een onafhankelijke partij waar politieke partijen zich vrijwillig aan kunnen committeren. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerdere motie Middendorp (VVD)/Kuiken (PvdA) waarin gevraagd wordt om een openbare bibliotheek van Nederlandse politieke advertenties. In het verlengde zegt de minister toe het initiatief van de Universiteit van Amsterdam te steunen voor een onafhankelijke bibliotheek voor politieke advertenties.

Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 120)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 126).

De minister zegt de Tweede Kamer toe de detectiemaatregelen voor desinformatie worden richting de verkiezingen te intensiveren.

Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 120)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 126).

De minister zegt de Tweede Kamer toe in te zetten op wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor de verkiezingen. Minister is voornemens half november het voorstel naar de Kamer te sturen.

Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 120)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35657, nr. 2).

De minister zegt de Tweede Kamer toe een informatieve website over desinformatie op te zetten waar professionele stakeholders en het algemene publiek informatie kunnen vinden. Dit gebeurt nog voor de Kamerverkiezingen.

Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 120)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30821, nr. 126).

De minister zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te gaan met PostNL en ze te vragen om zich maximaal in te spannen om eventueel verlate briefstemmen op tijd op de plaats van bestemming te krijgen.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 29).

De minister zegt de Tweede Kamer toe aan PostNL te vragen de uitkomsten van de operationele audit op het hele proces open te communiceren.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 29).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over wat er op basis van de herindelingsverkiezingen bekend is over de niet-stemmers.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 29).

De minister zegt toe na Herfstreces 2020 de Tweede Kamer te informeren over de wet 'right to challenge'. Begin oktober heeft zij het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State ontvangen en daar beraad zij zich op.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 ((Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 95).

Het burgerforum kent vele mogelijke inrichtingsvormen, met verschillende consequenties en voors en tegens. Het kabinet verkent daarom hoe en onder welke voorwaarden een burgerforum kan worden ingericht. Naar verwachting zal het kabinet de beide Kamers hierover aan het eind van dit jaar informeren.

Kamerbrief Stand van zaken uitvoering kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken I 2019/20, 34430, nr. T).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34430, nr. 18).

De minister zegt toe in najaar van 2020 nogmaals te onderzoeken in welke mate en op welke wijze nevenfuncties en de inkomsten daaruit door provincies, gemeenten en waterschappen openbaar worden gemaakt en de Tweede Kamer hierover informeren.

Kamerbrief Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII;30821;30985;35165; 35300 B, nr. 124)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28844, nr. 223).

De minister zegt de Tweede Kamer toe om in overleg met jongeren pilots te gaan doen om jongeren die nu minder gehoord worden aan te haken bij de politiek.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 93).

De minister zegt toe het Papiaments te willen beschermen bijvoorbeeld middels een convenant en zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren hoe het staat met de stappen die hiertoe genomen zijn en wat ervoor nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 96).

De minister zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van de evaluatie van de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming en de positieve reacties vanuit griffiers en decentrale volksvertegenwoordigers in gesprek te gaan met gemeenten, provincies en waterschappen en de beroeps- en belangenverenigingen van de politieke ambtsdragers over de wijze waarop een permanente regeling ingevuld kan worden. Begin maart 2021 worden de Kamers geïnformeerd over het draagvlak hieromtrent en wordt het proces geschetst richting de beantwoording van de vraagstukken met betrekking tot de technische vereisten, beslisregels voor de vergaderwijze en hybride vergadervormen kom en wanneer een wetsvoorstel te verwachten is.

Aanbieding 3e en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming d.d. 14 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35424, nr. 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35424, nr. 14).

De minister zegt de Tweede Kamer toe samen met de minister van BVOM in gesprek te gaan met de NPO over het vertolken van verkiezingsdebatten.

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34 562) d.d. 8 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 98, item 28)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 februari 2021 door MBVOM geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 32).

De minister zegt de Eerste Kamer toe eind februari een brief aan de Kamers te sturen over de stand van zaken m.b.t. de verkiezingen. In de Kamerbrief neemt de minister de uitkomsten van het overleg tussen de Kiesraad en het Openbaar Ministerie mee. Dit overleg heeft o.a. betrekking op de preventieve maatregelen om het ronselen van brief- en volmachtsstemmen tegen te gaan.

Plenair debat 35654 Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) d.d. 26 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 21, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35654, nr. N).

De minister zegt de Eerste Kamer toe de uitkomsten van het overleg met VWS om te kijken hoe je het voor stembureauleden die dat willen, mogelijk kunt maken om een PCR-test te ondergaan in de Kamerbrieven over de stand van zaken rondom de verkiezingen te delen.

Plenair debat 35654 Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) d.d. 26 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 21, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35654, nr. N).

De minister zegt de Eerste Kamer toe in de evaluatie in het bijzonder te kijken naar hoe het briefstemmen verlopen is en betrekt hierbij ook een kritische reflectie op het punt van de verschillende groepen die wel en niet gebruik kunnen maken van het briefstemmen en of briefstemmen nu wel of niet schuurt met de rechtsstatelijke beginselen.

Plenair debat 35654 Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) d.d. 26 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 21, item 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35654, nr. Q).

De minister zegt toe de Tweede Kamer naar verwachting uiterlijk in juni over de resultaten van de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing zal kunnen beschikken.

Plenair debat Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) d.d. 17 december 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 39, item 6)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 40).

De minister zegt de Tweede Kamer toe de jaarlijkse berichten over de voortgang van de versterking van de lokale democratie naar de Eerste Kamer te sturen.

Kamerbrief Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur d.d. 14 januari 2019 (Kamerstukken I, 2018/19, 34775 VII, nr. H)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 22 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35570 VII, nr. E). Dit is tevens het laatste jaarlijkse bericht aan de Kamers van deze reeks.

De staatssecretaris zegt toe, het vraagstuk, van registratie als genderneutraal en het wijzigen van de geboorteakte om dit mogelijk te maken - samen met de betrokken bewindslieden van OCW en JenV positief benader – te onderzoeken hoe dit kan worden uitgevoerd en de Tweede Kamer daarover voor de zomer nader te informeren.

Kamerbrief Beantwoorden Kamervragen «Geen M of V, maar X» d.d. 19 februari 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1630)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 145).

De minister zegt de Tweede Kamer toe binnenkort informatie over de DigiD-verstrekking, de eHerkenning en de BRP (grensarbeiders van buiten Nederland recht zouden hebben op DigiD).

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 679)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32851;26643, nr. 68).

Het voorstel voor de wetswijziging om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres zal naar verwachting in het najaar van dit jaar aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Kamerbrief Problemen rond inschrijven in de BRP (dak- en thuislozen) d.d. 24 april 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2393)

Afgedaan. De Verzamelwet BRP heet officieel: «Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn». Ingediend op 24 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35648, nr. 1).

De minister zegt toe begin 2020 de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van het onderzoek naar de wijze waarop de huidige veiligheidsmaatregelen voldoende bescherming bieden tegen mogelijke beveiligingsrisico’s. De basisregistratie personen (BRP) is de eerste basisregistratie waarvoor dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Kamerbrief Stand van zaken BRP d.d. 4 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 143)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 148).

De minister zegt de Tweede Kamer toe voorjaar 2020 over de evaluatie (VKA en ABD Topconsult) en de maatregelen om de negatieve effecten van de doorbelasting (ihkv machtigen) te voorkomen, te kunnen informeren.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen BIT-advies Machtigen d.d. 27 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 661)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 706).

De minister zegt toe - bij een eerstvolgende voortgangsbrief over de BRP (voorjaar 2020) - de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken over oplossing voor probleem dat nieuwe bewoners ervaren wanneer vorige bewoner heeft verzuimd zijn adreswijziging of vertrek naar het buitenland door te geven aan de gemeente.

Kamerbrief Vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis over het inschrijven in de BRP d.d. 17 februari 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1788).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 146).

De minister zegt toe in de zomer van 2020 het plan van aanpak voor het sneller behalen van de maatschappelijke baten van het programma machtigen naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen BIT-advies Machtigen d.d. 27 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 661)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643 nr. 663).

De minister zegt toe in het voorjaar van 2020 de Tweede Kamer te informeren over de invulling en voortgang van de gewijzigde aanpak voor de BRP op de lange termijn.

Kamerbrief Stand van zaken BRP d.d. 4 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 143)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 146).

De minister zegt de Tweede Kamer toe begin 2020 over internationale ontwikkelingen n.a.v. Singapore te informeren.

Algemeen overleg Digitale overheid d.d. 4 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 665)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29362;26643, nr. 288).

De minister zegt toe een brief met informatie over de toegang van banken tot Basisregistratie Personen naar de Tweede Kamer te sturen.

Algemeen Overleg Paspoorten en e-ID / BRP (Vooruitblik) d.d. 7 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 25764, nr. 124)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 150).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in juni 2020 over het onderzoek naar het loskoppelen van de afgifte van de biometrie van de aanvraag, de uitwerking van een aanvraagproces met live enrollment van de gezichtsopname en het onderzoek of dit proces op termijn kan worden geïmplementeerd, het nadere onderzoek naar de social footprint, de samenwerking met andere landen en de mogelijke aanpassing van de Wet BRP, te informeren.

Kamerbrief Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten d.d. 10 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 25764, nr. 125)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 25764, nr. 129).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer een brief over de alliantie digitaal samenleven en voortgang op het terrein van digitale inclusie en innovatieve projecten (in zomer 2020)

Algemeen overleg Digitalisering d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 36643, nr. 707)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 721).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer een brief toe over Taskforce algoritmen.

Algemeen overleg Digitalisering d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 36643, nr. 707)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35212, nr. 5).

Aandacht voor digitalisering kan altijd beter. En dat moet ook. Samen werken we aan een Nederland waarin iedereen (digitaal) mee kan doen. De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (in 2020) te informeren over de resultaten.

Kamerbrief Iedereen moet kunnen meedoen Voortgang digitale inclusie d.d. 23 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 644)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 721).

Er zal er bij de doorontwikkeling van de BRP aandacht besteed worden aan mogelijkheden om de privacy van burgers beter te borgen. Denk daarbij aan dataminimalisatie en meer bevragen bij de bron in plaats van het werken met kopieën. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer daarover in een separate brief over de doorontwikkeling van de BRP.

Kamerbrief Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties d.d. 21 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 148)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 150).

Over de ophanging en werkwijze van de projectgroep normering en toezicht algoritmen zullen op korte termijn nadere afspraken worden gemaakt. Hierover, als ook over de voorgestelde inhoud van de agenda, wordt de Tweede Kamer in december 2020 geïnformeerd.

Kamerbrief Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen d.d. 15 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35212, nr. 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 26643, nr. 765).

Het onderzoeksrapport zal in januari 2021 verschijnen. Bovendien is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek gedaan naar de mogelijke onvoorziene effecten van de inzet van (zelflerende) algoritmen door bedrijven en consumenten, waarvan niet duidelijk is hoe zij tot een besluit komen. De Tweede Kamer wordt in najaar 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Kamerbrief Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen d.d. 15 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35212, nr. 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 26643, nr. 765).

De minister zegt toe, zodra er nadere afspraken zijn gemaakt over de organisatie en werkwijze van het centraal meldpunt onjuiste registraties in basisregistraties, de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Centraal meldpunt onjuiste registraties in basisregistraties d.d. 25 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32761, nr. 153)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 149).

De minister zegt toe najaar 2020 over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen, tegelijk met de rapportage over de uitkomsten van de zelfevaluaties in 2019 de Tweede Kamer te informeren. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport van VKA en het onderzoek naar de effectiviteit van de zelfevaluaties BRP en reisdocumenten zijn de verschillende maatregelen genomen.

Kamerbrief Toezicht en kwaliteitsverbetering BRP en reisdocumenten d.d. 2 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 144)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 151).

De staatssecretaris zegt toe, op het moment dat daadwerkelijk certificaten (om toegang tot de vingerafdrukken op het paspoort te verkrijgen) met andere landen worden uitgewisseld, de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Vingerafdrukken in het paspoort d.d. 26 februari 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 25764, nr. 108)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 25764, nr. 131).

De staatssecretaris heeft eerder toegezegd de Kamer te informeren over de planning voor andere groepen dienstverleners. Die planning is nog niet beschikbaar. Op basis van de bevindingen bij het aansluitproces op deze machtigingsvoorziening in de zorg wordt bekeken de machtigingsvoorziening voor overige sectoren kunnen worden gerealiseerd. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer in de volgende rapportage informeren.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Digitale Toegang d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 711)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 750).

Samen met Raad voor de Rechtspraak wordt gekeken naar een machtigingsoplossing specifiek voor bewindvoering, met de betrokken partijen in de jeugdzorg naar een oplossing voor ouder-kind machtigen en met de Belastingdienst naar een mogelijkheid voor het machtigen van nabestaanden. Ook over deze ontwikkelingen zal de staatssecretaris de Tweede Kamer in de volgende voortgangsrapportage nader informeren.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Digitale Toegang d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 711)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 750).

Over de voortgang van de uitvoering van de acties programma Machtigen zal de staatssecretaris de Tweede Kamer in een volgende voortgangsrapportage informeren.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Digitale Toegang d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 711)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643 nr. 663).

De staatssecretaris zegt toe volgend nogmaals onderzoek te doen onder burgers en ondernemers over de dienstverlening van de overheid. De uitkomsten worden begin 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kamerbrief Iedereen moet kunnen meedoen Voortgang digitale inclusie d.d. 23 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 644)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643 nr. 721).

De staatssecretaris zegt toe (najaar 2020) de Tweede Kamer een informerende brief over de voortgang van het programma VRS (Verbeteren Reisdocumentenstelsel).

Kamerbrief Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS d.d. 13 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 25764, nr. 127)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 25764, nr. 133).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, over het jaar 2019, nog een evaluatie Landelijke Aanpak Adresfraude te laten uitvoeren en de Kamer over de uitkomsten informeren.

Kamerbrief Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak adreskwaliteit d.d. 8 november 2017 (Kamerstukken II 2017/18, 17050, nr. 540)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 17050, nr. 597).

De staatssecretaris zegt toe de beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3. hoofdstuk VII Rijksbegroting, samen met het onafhankelijk oordeel van de externe deskundige, voorzien van een beleidsreactie uiterlijk eind 2020 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

Kamerbrief Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3. hoofdstuk VII Rijksbegroting d.d. 4 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 30985, nr. 36)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30985, nr. 49).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te informeren over de te nemen/ genomen stappen in de doorontwikkeling en het interactiever maken van MijnOverheid.nl.

Kamerdebat Digitalisering van de Overheid d.d. 10 september 2019 (Kamerstukken II 2018/19, nr. 106, item 26)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30985, nr. 49).

Er loopt een aantal trajecten om binnen de huidige mogelijkheden die de wet- en regelgeving bieden het gebruik van BSN en BRP buiten de overheid uit te breiden. De staatssecretaris za de Tweede Kamer (begin 2021) informeren over zijn besluiten ten aanzien van genoemde trajecten.

Kamerbrief Beleidsontwikkelingen burgerservicenummer d.d. 21 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 150)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 154).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA), Kluit (GroenLinks), Janssen (SP), Klip-Martin (VVD) en Rietkerk (CDA), toe de uitvoeringsagenda VTH aan de Kamer aan te bieden vóór de zomer van 2020, waarbij tevens financiële aspecten aan de orde komen (T02877).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 (Kamerstukken I 2019/20, 35054;34864, nr. K) per brief geïnformeerd en overgedragen aan het ministerie van I&W.

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe dat zij voor de zomer van 2020 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de succesfactoren, doelstellingen en (rand)voorwaarden voor participatie zal bespreken (T02861).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 oktober per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. BI).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat gemeentes eraan te herinneren dat het opstellen van milieueffectrapporten (MER’en) tot hun takenpakket hoort (T02871).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

De uitvoering van de toezegging is overgedragen aan het ministerie van I&W.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Arbouw (VVD) en Rietkerk (CDA), toe om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die zal onderzoeken hoe de uitvoering van het VTH-stelsel verbeterd kan worden, zoals een betere kennisdeling en kennisuitwisseling tussen omgevingsdiensten als het gaat om nieuwe ontwikkelingen (T02890).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. K).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Crone (PvdA), toe dat wanneer de complete versies van de Aanvullingswetten in de Omgevingswet zijn verwerkt en op de website ter beschikking komen, te zorgen voor ‘doorlinks’ naar de andere stukken met het oog op de toegankelijkheid van de beraadslagingen (T02899).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CB).

In lijn met de bestuurlijke reactie is aangegeven dat de minister de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte neem. Momenteel wordt de opvolging van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer nader uitgewerkt. De Tweede Kamer zal daar na zomer (2020) nader over worden geïnformeerd.

Kamerbrief Beantwoorden schriftelijke Kamervragen en schriftelijk overleg jaarverantwoording 2019 d.d. 10 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35470 VII, nr. 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 4).

De minister zal de Tweede Kamer periodiek informeren (eerste keer is september 2020) over de voortgang van de versterkingsaanpak ook ten aanzien van andere plaatsen dan Opwierde waarbij de volgende aspecten zullen worden meegenomen: bewoner centraal, maatwerk en geen ongelijkheid.

Algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 24 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33529;32849, nr. 796)

De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830).

Er is gesproken over eventuele fatale termijnen. Dat staat aangegeven in het versnellingspakket. Er ligt een opdracht voor het versnellingsteam om te komen tot redelijke termijnen waarbinnen het versterkingsproces moet zijn afgerond. Misschien is dat de context van de vraag van het lid mevrouw Mulder. De minister komt hierop terug en zal de Tweede Kamer informeren.

Algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 6 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 741)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 5).

De minister zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over de planning van de versterking waarbij wordt ingegaan op hoe de versterking wordt gerealiseerd en hoe de bewoner in de lead is, en hoe bewoners zelf aannemers kunnen selecteren.

Notaoverleg Mijnbouw/Groningen d.d. 27 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 769)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 800).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten Bestuurlijk Overleggen Groningen.

Kamerbrief Voortgang gesprekken over nieuwe inzichten in de versterkingsoperatie d.d. 23 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 774)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830).

De minister zegt toe (na zomer 2020) de Tweede Kamer te informeren over de contouren en stand van zaken van de versterkingsaanpak in Opwierde en daarbij expliciet ingaan op de reactie van de klankbordgroep.

Algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 24 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33529;32849, nr. 796)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 797).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in oktober te informeren na afloop van de gesprekken met de regio over het structureel versnellen van de versterkingsopgave waarbij in wordt gegaan op maatwerk voor bewoners en financiële aspecten. Daarbij wordt tevens het meerjarig versterkingsplan van de NCG meegestuurd.

Algemeen overleg Mijnbouw Groningen d.d. 10 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33529;32849, nr. 804)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstuk 33529, nr. 872)

De minister zegt de Tweede Kamer toe samen met de minister van EZK bij aanbieding van het wetsvoorstel in oktober een nadere inhoudelijke reactie te geven op het rapport ‘Barometer: Boudel op Rieg’.

Algemeen overleg Mijnbouw Groningen d.d. 10 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33529;32849, nr. 804)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 809).

De minister van Economische Zaken en Klimaat zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de integrale aanpak van de geestelijke gezondheidszorg bij mensen in aardbevingsgebied.

Algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 12 september 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 693)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 833).

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor het aanstaande VAO te informeren over versterking van agrariërs en MKB’ers.

Algemeen overleg Mijnbouw Groningen d.d. 10 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33529;32849, nr. 804)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33529; 32849, nr. 813).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2021 en zo mogelijk voor 1 februari informatie te sturen over de afspraken met betrokken partijen over de stroomlijning van vergunningen, in het bijzonder de natuurbeschermingswetvergunningen, en de uitkomsten van gesprekken met de maatschappelijke organisaties en met de regio over het interventieteam.

Wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen d.d. 12 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 XIII, nr. 72)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 42).

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen die ingaat op onafhankelijke ondersteuning bij de keuze voor versterken of niet versterken en bij uitwerking van het versterkingsadvies.

Plenair debat Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 10 februari 2021 (Handelingen II, 2020/21, nr. 55, item 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21,35603, nr. 37).

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen (gemeenten, provincie en de NCG) over vergunningverlening voor de versterking. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de wet natuurbescherming.

Plenair debat Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 10 februari 2021 (Handelingen II, 2020/21, nr. 55, item 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 37).

De minister zegt toe het convenant en, als dat er is, de evaluatie van het convenant tussen het IMG en de NCG, te versturen naar de Tweede Kamer.

Wetgevingsoverleg Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 4 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 79)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 78).

De minister zegt toe de intentieverklaring van de gemeentes en de intenties te versturen naar de Tweede Kamer.

Wetgevingsoverleg Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 4 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 79)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 78).

In het overleg met gemeenten, de NCG en de woningcorporaties wordt de uitvoering van het aangenomen amendement Beckerman (Kamerstukken II 2020/2021, 35603, nr. 39) betrokken en in kaart gebracht wat hiervoor nodig is. De minister van BZK verwacht de Tweede Kamer voor de zomer te informeren over hoe wij hiermee omgaan.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over «de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt en de uitvoering van het bestuursakkoord» d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3065)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstuk 33529, nr. 872)

De minister van BZK zegt toe te streven dat de Tweede Kamer voor de zomer van dit jaar op hoofdlijnen wordt geïnformeerd over het MJVP. Na vaststelling door de gemeenteraden zal het definitieve MJVP aan de Kamer worden aangeboden.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over «de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt en de uitvoering van het bestuursakkoord» d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21 nr. 3065)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstuk 33529, nr. 872)

De minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer te informeren over het afwegingskader ICT-opdrachten.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 12 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 277)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 728).

De minister heeft toegezegd dat zij de nog resterende vragen (blokje 8 t/m 11, zijnde 8) Uitvoeringsagenda; 9) Omgevingsagenda’s/NOVI-gebieden; 10) Overig NOVI; 11) Overig (Kustpact)) schriftelijk zal beantwoorden in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het VAO. Ook zal zij in deze brief ingaan op kernenergie/ schrappen van de locatie voor kernenergie in de Eemshaven).

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij nog terug zal komen op de motie Van Gerven inzake aansluiting wandelnet en fietsroutes.

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De minister heeft toegezegd dat zij met de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in overleg gaat over de woningbouwopgave in de gemeente Amersfoort. Zij zal de Tweede Kamer voorafgaand aan het geplande VAO zal informeren over de uitkomst van dit overleg.

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij in de eerste voortgangsbrief van de NOVI (gepland voor 2021) de gevolgen van Covid 19 op de leefomgeving zal meenemen.

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 83).

De minister zal de Tweede Kamer voor zomer 2020 informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het materialenpaspoort. De minister zal bij deze uitwerking meewegen of veiligheid en brandveiligheid meegenomen kunnen worden in het materialenpaspoort.

Plenair debat Brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen d.d. 11 februari 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 52, item 31)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 32847, nr. 131).

De minister zegt toe de komende periode de ontwikkeling van aanvullende indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling voor de MPG stimuleren en ondersteunen, zodat maatregelen die leiden tot hoogwaardig hergebruik en recycling kunnen worden meegerekend in de milieuprestatie van een gebouw. De Tweede Kamer wordt in de eerste helft van 2020 over de uitkomst hiervan geïnformeerd.

Kamerbrief Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen d.d. 8 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32852, nr. 94)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 131)

De minister zegt toe de Tweede Kamer in de eerste helft van 2020 te informeren over de ambitie met betrekking tot de ontwikkeling milieuprestatie-eis tot 2030 en strengere eis per 1 januari 2021 m.b.t. bouwregelgeving.

Kamerbrief Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen d.d. 8 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32852, nr. 94)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 131).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de tussentijdse evaluaties van het Programma Aardgasvrije Woningen die na iedere tranche wordt gedaan.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Gemeentefonds en het Provinciefonds over het jaar 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35470-VII;35470-I;35470-B;35470-C, nr. 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 684).

De minister zegt de Tweede Kamer toe een goede balans te zoeken in de mix van technieken bij de toekenning van de volgende ronde proeftuinen (waaronder waterstof en groen gas). Ook wordt circulariteit meegenomen in de uitvraag van de volgende ronde proeftuinen.

Algemeen overleg Energiebesparing, aardgasvrije wijken en BENG-eisen d.d. 3 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 675)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 687).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe zich in te zullen zetten voor standaardisering door middel van erkende technische goedkeuringen (ETG’s) (T02739).

Plenair debat Derde termijn Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) d.d. 23 april 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 27, item 10)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 34453, nr. Q).

De minister zegt toe, begin 2020, als de NPR gereed is, de Tweede Kamer te informeren over de verdere ontwikkeling en invoering van het consumentendossier en de bijbehorende tijdlijn.

Kamerbrief Uitvoering moties lid Koerhuis over het energielabel (30196-682) en een digitaal woondossier (30196-683) d.d. 9 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 690)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32757, nr. 174).

De minister zegt toe - voor zomer 2020 de Tweede Kamer een brief te sturen over o.a. het huurbeleid, ontzorging en Warmtefonds.

Plenair debat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving d.d. 11 maart 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 62, item 6).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813;32847, nr. 570).

Tegen de zomer wordt de nieuwe selectie proeftuinen bekend gemaakt. Na deze tweede selectie kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor een derde selectie die in 2021 wordt gedaan. Na de tweede ronde zal opnieuw een evaluatie worden gedaan om te bezien of de wijze van uitvraag verdere bijstelling behoeft. De minister zegt toe de Tweede Kamer hierover te informeren voordat de derde uitvraag gestart zal worden.

Kamerbrief Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken d.d. 22 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 587)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 702).

De minister zegt toe (eind 2020) de Tweede Kamer te informeren over de periodieke monitoring en informatievoorziening over het Warmtefonds.

Kamerbrief Warmtefonds d.d. 13 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 646)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847; 32813, nr. 703).

Het IFV publiceerde op 9 juli jongstleden. haar infoblad ‘Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’. De minister is in overleg met Brandweer Nederland en NEN om te bezien hoe dit infoblad kan worden gebruikt bij het NEN-traject. Daarbij wordt ook gekeken naar het tijdpad van het NEN-traject en aanpassingen in de bouwregelgeving. De minister verwacht de Tweede Kamer hierover eind 2020 nader te kunnen informeren.

Kamerbrief Antwoorden SO brandveiligheid 10 juli 2020 d.d. 22 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 215)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 216).

De minister zegt toe (begin 2021) de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden voor houtbouw en biobased bouwen.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1737).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (begin 2021) te informeren over de standaard- en streefwaarden voor woningisolatie. Daarbij zal ik naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Eijs en mevrouw Dik-Faber ook ingaan op de afweging tussen ambitieniveau en betaalbaarheid.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 673).

De minister zegt de Tweede Kamer toe een overzicht van bestaande ecologische woonzones.

Plenair debat Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen d.d. 13 maart 2019 (Handelingen II, 2018/19, nr. 62, item 14)

Afgedaan. Het rapport is door Platform31 gepubliceerd in februari 2021. De Tweede Kamer wordt hierover niet actief bericht via de voortgangsrapportage, mede omdat het ook in NOVI-verband behandeld is.

De minister werkt in het kader van het Klimaatakkoord aan een standaard en streefwaarden voor de isolatiegraad in de bestaande woningvoorraad vooral bedoeld voor woningen waarvoor het alternatief voor aardgas nog niet bekend is. De minister zal de Tweede Kamer in de eerste helft van 2020 hierover informeren.

Kamerbrief Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken d.d. 22 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 587) en Kamerbrief Financiering en ontzorging woningeigenaren d.d. 17 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 585)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 749).

De minister beraadt zich, in de brede discussie over de invulling van het klimaatakkoord over de motie Koerhuis-Krol (32813-467) en het experiment met aardgasvrije wijken. Op het moment dat hierover meer duidelijkheid is zal de minister de Tweede Kamer informeren en worden de vragen die gesteld zijn beantwoord.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen 21e tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet d.d. 11 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32127, nr. 239).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32127, nr. 242).

De minister zegt toe (eerste kwartaal 2021) de Tweede Kamer een eerste beeld zal geven over de voortgang van de transitievisies warmte (wijkgerichte aanpak).

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

De minister zegt toe om de Tweede Kamer te informeren/terug te komen op de vraag van het lid Van Eijs over nieuwe innovatieve bouwers die mogelijk niet in aanmerking komen voor een waarborggarantiefonds en wat daar dan aan gedaan kan worden.

Algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 708)

Afgedaan. De toezegging is niet uitvoerbaar; er is nadere informatie nodig van het kamerlid om de toezegging uit te voeren (niet verkregen via de politiek assistent minister).

SGP en CU hebben hun zorgen geuit over het kleine aantal woningen dat tot nu toe gerealiseerd is door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en of het doel van 50.000 woningen gehaald gaat worden. De staatssecretaris heeft toegezegd dat in de volgende voortgangsrapportage begin 2021 wordt ingegaan op de planning in de tijd in relatie tot het aantal te realiseren aardgasvrije woningen.

Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 d.d. 26 mei 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 74, item 23).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

De minister zegt toe vanaf 2020 ieder jaar een voortgangsrapportage van het PAW naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken d.d. 22 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 587)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

Naar aanleiding van vragen van mevrouw Beckerman (SP) zal de minister begin 2021 de ervaringen van bewoners in de proeftuinen met de Tweede Kamer delen via de voortgangsrapportage. Draagvlak en burgerbetrokken-heid zijn van groot belang, uit de aanvragen van de tweede ronde blijkt dat gemeenten zich hier terdege van bewust zijn. (De minister zal ook in de uitvoering van de tweede tranche van de proeftuinen aardgasvrije wijken blijvend aandacht aan geven.)

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 739).

De minister van BZK gaat komende periode in gesprek met de belangrijkste stakeholders om te bezien welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn n.a.v. de evaluatie van het Wetsvoorstel voor de Energieprestatievergoeding (EPV). De minister verwacht de Tweede Kamer eind dit jaar over de uitkomst te kunnen informeren.

Kamerbrief Evaluatie energieprestatievergoeding d.d. 5 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 34228, nr. 25)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 673).

De minister zegt toe - op dit moment loopt een onderzoek samen met het mEZK naar het potentieel van de hybride warmtepomp en een aantal vragen hierover - de Tweede Kamer in voorjaar 2021 nader te informeren over dit onderzoek en het potentieel van warmtepompen.

Kamerbrief Rapport «Een laagdrempelige energietransitie» d.d. 13 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21 32813, nr. 657)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 754).

Op de vraag van het lid Van Otterloo (50Plus) inzake voldoende examinatoren voor de keuring van het energielabel zegt de minister toe dat zij nagaat over hoeveel fysieke examens er eerder kunnen plaatsvinden en de inzichten daarbij en de Tweede Kamer daarover informeert.

Plenair debat Mondelinge vraag van het lid KOERHUIS (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Maanden wachten met verkoop huis want geen energielabel’ (Telegraaf.nl, 29 januari 2021) d.d. 2 februari 2021 (Handelingen II 2020/21, 2021Z02097)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 753).

De minister zegt toe, mede gelet op de vragen en opmerkingen van mevrouw Dik-Faber, de Tweede Kamer begin 2021 te informeren over het breder inzetten van het Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming en toelichten hoe de brede toegankelijkheid van het Nationaal Warmtefonds wordt geborgd.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer voor zomerreces 2021 een uitgebreide kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad over instorting dak AZ-stadion ontvangt.

Kamerbrief Brand- en constructieve veiligheid van gebouwen d.d. 29 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 216)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 222).

De minister heeft toegezegd om de Tweede Kamer (voor zomer 2021) te informeren over de uitkomsten van de controle audit n.a.v. de Radar uitzending.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 759).

De marktconsultatie, om het nieuwe energielabel ook digitaal aan te kunnen vragen, loopt. Over de uitkomsten, de mogelijkheden en randvoorwaarden, en de kosten van een dergelijke digitale manier van aanvragen wordt de Tweede Kamer zo snel als mogelijk geïnformeerd.

Kamerbrief Toezeggingen energielabel d.d. 20 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 753)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 759).

De Tweede Kamer is gemeld dat het adviestraject van de Gezondheidsraad naar de effecten van PUR-schuim anderhalf tot twee jaar zal gaan duren. Daarna komt er een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief Kamervragen van de leden Von Martels en Ronnes (beiden CDA) en Beckerman (SP) over PUR-schuim in Vriezenveen d.d. 26 september 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 83)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 761).

De minister zegt toe, voorjaar 2021, het advies van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s van gespoten purschuim voor bewoners voorzien van een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Antwoorden schriftelijk verslag - Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen d.d. 3 september 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32757, nr. 155)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 761).

Voor de derde ronde van de proeftuinen, zal de minister de Tweede Kamer na de selectie informeren over de businesscase, planning en de verwachte CO2-besparing.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 746).

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitvraag die aan gemeenten zal worden gedaan voor de derde ronde proeftuinen. Gemeenten zal bij de derde ronde ook gevraagd worden rekening te houden met resultaten van het onderzoek dat onder bewoners is uitgevoerd.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 746).

De minister zegt de Tweede Kamer toe - naar aanleiding van vragen van FvD - nog specifiek te reageren op vragen over het Programma Aardgasvrije Wijken.

Plenair debat Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 20 mei 2021

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 756).

De Minister van Binnenlandse Zaken zegt de Eerste Kamer toe de uitleg van de door de Tweede Kamer aanvaarde amendementen en de verdere uitwerking van het beoogde stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen zo veel als mogelijk vast te leggen in de lagere regelgeving (T02735)

Plenair debat Derde termijn Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) d.d. 23 april 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 27, item 10)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 34453, nr. T).

De minister zegt de Tweede Kamer toe dat in de volgende evaluatie van de proeftuinen inzicht wordt gegeven in de kosten en de baten ten opzichte en de verwachtte CO2 winst.

Algemeen overleg Energiebesparing, aardgasvrije wijken en BENG-eisen d.d. 3 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 675)

Afgedaan. De minister heeft aangegeven dat zij genegen was naar de toezegging te kijken, niet om deze uit te voeren. Derhalve wordt bij de volgende monitorrapportage PAW (eind 2021) bekeken of de toezegging een plek kan krijgen.

De minister heeft toegezegd dat zij de Tweede Kamer in november aanstaande een reactie zal geven op de uitvoering van de motie van lid Van Eijs (woningbouw rondom OV-knooppunten/ toekomstbeeld OV), naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT.

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

Het Programma Ruimtelijk Ontwerp voor de periode 2021-2024 wordt begin december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna zal jaarlijks een geactualiseerde ontwerpagenda opgesteld, samen met een korte voortgangsrapportage over de volle breedte van de Actieagenda, inzicht geeft in de vorderingen. (De eerste ontwerpagenda en voortgangsrapportage wordt september 2021 naar de Kamer gestuurd.)

Kamerbrief Antwoorden schriftelijke Kamervragen ontwerpbegrotingen 2021 (H IIA, IIB, VII en Gemeentefonds) d.d. 5 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31535, nr. 12).

De minister zegt toe dat de regering de resultaten van de uitwerking verplichte vorm van stedelijke herverkaveling eruit zou kunnen zien, op welke wijze die praktisch kan worden toegepast en welke effecten die heeft in kosten, tijd en dergelijke. en de conclusies die de regering daaraan verbindt in de eerste helft van 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Kamerbrief Antwoorden over ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom d.d. 13 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35133, nr. 38)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35133, nr. 40).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe (namens minister) een snelle reactie toe te sturen als het onderzoek over verplichte stedelijke herverkaveling is afgerond.

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35 133) d.d. 8 oktober 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 10, item 22)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35133, nr. 40).

De minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat de aan de Tweede Kamer toegezegde brief over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw, in afschrift aan de Eerste Kamer verzonden zal worden (T02904).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 5 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35133, nr. J).

De staatssecretaris zegt toe - het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt, samen met de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag, welke mogelijkheden er zijn voor een burgerparticipatietraject bij archeologisch onderzoek in 2021 – de Tweede Kamer te informeren in de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof.

Kamerbrief Beantwoording Schriftelijk Overleg over de brief inzake de vierde rapportage Renovatie Binnenhof d.d. 23 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 34293, nr. 95)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 100).

Van de 13 maatregelen die in het rapport van de TU Delft / Van den Dobbelsteen worden voorgesteld zijn er 10 al grotendeels opgenomen in de verschillende voorontwerpen of worden deze momenteel nader onderzocht, inclusief terugverdientijden. Dit gebeurt gelijktijdig met het opstellen van de ontwerpen van de gebouwdelen. Uiteraard moeten die maatregelen binnen de financiële kaders passen. In de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer.

Kamerbrief Beantwoording Schriftelijk Overleg over de brief inzake de vierde rapportage Renovatie Binnenhof d.d. 23 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 34293, nr. 95)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 103).

Naar aanleiding van de discussie (over de reallocatieprocedure, mn name als het gaat om doorverkoop door gemeenten aan derden) en om meer transparantie en verkorting van de huidige langdurige verkoopprocedures aan te brengen, is de staatssecretaris voornemens om de reallocatieprocedure aan te passen. Over een bredere beleidsafweging, mede in het licht van de uitkomsten van het genoemde ADR-rapport, informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer (najaar 2020).

Kamerbrief Antwoorden op vragen van de heer Krol inzake de verkoop van het pand Noordeinde 64/64A te Den Haag d.d. 20 mei 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2881)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 85).

De staatssecretaris van BZK zegt toe dat het Rijksvastgoedbedrijf de duurzaamheidsdoelen zal kwantificeren en vanaf 2020 jaarlijks zal rapporteren over de ontwikkelingen en uitvoering van de routekaarten aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma d.d. 2 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31490, nr. 256)

Afgedaan. Er wordt jaarlijks over de prestaties van het vastgoed en de ontwikkeling tav duurzaamheid gerapporteerd in de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk.

De staatssecretaris van BZK zal ik het initiatief nemen om met de input van het EIB rapport samen met de beleidsdepartementen (BZK, I&W, LNV, EZK) tot een afwegingskader te komen voor het maken van slimme combinaties en keuzes in het benutten van rijksvastgoed voor maatschappelijke opgaven en prioriteiten. Het voornemen is om de Tweede Kamer daar nog voor het einde van het jaar over te informeren.

Kamerbrief Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma d.d. 2 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31490, nr. 256)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 293).

De staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer voor het VAO informatie over de kosten van extra commissiezalen in B67 ontvangt.

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) d.d. 14 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 116)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 109).

De minister zegt toe de uitkomsten van het onderzoek naar de onafhankelijke positionering van de taxatie-eenheid binnen het Rijkvastgoedbedrijf uiterlijk januari 2021 aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoorden schriftelijke Kamervragen en schriftelijk overleg jaarverantwoording 2019 d.d. 10 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35470 VII, nr. 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 85).

De staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer de rapportages van de inspecties over brandveiligheid vertrouwelijk ter inzage ontvangt.

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) d.d. 14 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 116)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 119).

De staatssecretaris zegt toe dat de veiligheidscheck van B67 naar aanleiding van de gebeurtenissen in Washington vertrouwelijk met de Tweede Kamer wordt gedeeld.

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) d.d. 14 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 116)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 109).

De minister zegt toe zo spoedig mogelijk na het zomerreces de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken.

Kamerbrief Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken d.d. 8 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 29924, nr. 198)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29924, nr. 205).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om jaarlijks de toename van het dure scheefwonen te monitoren (T02280).

Plenair debat Wet doorstroming Huurmarkt d.d. 12 april 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 27, item 3)

Afgedaan. In een bijlage van de Staat van de Woningmarkt 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 653) is het jaarverslag van de wet op de Huurtoeslag opgenomen. Daaruit blijkt dat het aandeel van de toekenningen van huurtoeslag voor woningen met een huur boven de aftoppingsgrens is gedaald van 25,8% in 2015 naar 24,2% in 2019. Het aandeel in 2019 betreft voorlopige cijfers omdat minder dan 90% van de toekenningen definitief is vastgesteld. Aan de toezegging is voldaan.

De minister zegt toe de voorgenomen wetswijziging op het gebied van verduurzaming voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000361647).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (na zomer 2019) de wetswijziging (dubbeling) uit Overlegwet te halen bij afstemming huurdersorganisaties bij prestatieafspraken en deze mee te nemen bij de overige wetswijzigingen die uit de evaluatie van de herziene Woningwet voortvloeien.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32847;27926, nr. 677).

De minister zegt toe het wetsvoorstel van maatregelen die voortvloeien uit de evaluatie van de herziene Woningwet voortvloeien: ruimte voor lokale invulling door detailregelgeving en uitvoeringsvoorschriften te schrappen en de wet meer naar principes in te richten, belemmeringen voor verduurzaming door corporaties wegnemen, meer slagkracht voor leefbaarheid geven door het maximumbedrag af te schaffen en regels rondom maatschappelijk vastgoed vereenvoudigen om betere samenwerking op wonen, zorg en welzijn te faciliteren voor zomer van 2020 nar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32847;27926, nr. 677).

De minister zegt toe de wetsvoorstellen die beogen in de regelgeving meer afwegingsruimte te geven aan de toezichthouder worden (tweede helft 2019) aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32847;27926, nr. 677).

De minister heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan om in het rapport naar aanleiding van de motie Ronnes c.s. over de opgaven en middelen van corporaties op de (middel)lange termijn (kamerstukken II 2018/19, 35000-VII, nr. 52) een passage op te nemen, waarin aangegeven wordt hoe in het onderzoek omgegaan is met de economische effecten van het coronavirus en betrekt daarbij de door CPB geschetste economische scenario’s.

Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatieverhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409) d.d. 19 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35409, nr. 14).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De minister zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2020) te informeren over de opgaven en middelen van de corporatiesector (Kamerstukken 2018-2019, 35000 VII, nr. 52) en Indicatieve bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

Kamerbrief Staat van de Woningmarkt 2020 d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 653)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (vóór zomer 2020) de reactie op de motie Ronnes (opgave/middelen corporaties) toe te sturen.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 641)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (rond zomer 2020) het wetsvoorstel voor aanpassing van de Woningwet toe te sturen.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 641)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32847;27926, nr. 677).

De minister zegt toe – voor zomer 2020 – de resultaten van het onderzoek of de sector de opgaven op middellange en lange termijn aan kan, nav de motie Ronnes (maatschappelijke opgaven als zodanig nog niet eerder volledig gekwantificeerd in beeld zijn gebracht. Om te kunnen beoordelen of corporaties op langere termijn aan de volkshuisvestelijke opgaven kunnen voldoen, is inzage vereist in de maatschappelijke opgaven afgezet tegen de financiële ontwikkeling) naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Kamervraag lid Nijboer over bericht dat financiële positie van woningcorporaties hun publieke taak bedreigt, kenmerk 2020Z02260, ingezonden op 6 februari 2020 d.d. 2 maart 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1878)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 520).

De minister zegt toe de Tweede Kamer (later dit jaar) te informeren over de uitkomsten van de noodzaak om naast de reguliere mogelijkheden voor huurbevriezing en huurverlaging een specifieke regeling voor tijdelijke huurkorting te introduceren.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000361647).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66) toe de Minister voor Milieu en Wonen te vragen of de Kamer op de hoogte kan worden gesteld van woningbouw in het westen.

Plenair debat Aanpak stikstof d.d. 17 december 2019 (Handelingen I 2019/20, nr. 14, item 20)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 7 september per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35347;32847, nr. Q).

De minister zegt toe (voor zomer 2020) een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de taskforce verhuurderheffing.

Algemeen overleg Bouwen d.d. 18 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 678)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847;25295, nr. 681).

De minister zal rond zomer 2020 de Tweede Kamer informeren met de nadere uitwerking van de maatregelen die op 15 mei jl. zijn aangekondigd, waaronder de maximering van de huurprijsstijgingen in de vrije sector en de opkoopbescherming. Hierbij zal worden ingegaan op hoe deze zo kunnen worden vormgegeven dat de impact op het aanpakken van excessen en het vergroten van de betaalbaarheid zo groot mogelijk is.

Kamerbrief Reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen d.d. 9 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35286, nr. 4)

Afgedaan. De internetconsulatie Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur is op 23 november van start gegaan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Vlietstra (PvdA) en Pijlman (D66), toe over een jaar met de partijen in de geliberaliseerde sector te bekijken of en hoe de toegang tot de Huurcommissie in de huurcontracten geregeld is. In de evaluatie van de wet wordt meegenomen welke verschillende groepen gebruikmaken van deze mogelijkheid (T02575).

Plenair debat Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (34 652) d.d. 29 mei 2018 (Handelingen I, 2017/18, nr. 31, item 5)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35431, nr. N).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe ook haar te informeren over de vraag of het onderzoek van de Nederlandsche Bank naar de woningmarkt voldoende is of dat meer onderzoek nodig is (T02580).

Plenair debat Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (34 652) d.d. 29 mei 2018 (Handelingen I, 2017/18, nr. 31, item 5)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 mei 2020 per brief geïnformeerd (2020-0000298165).

De minister zegt de Tweede Kamer toe nader te informeren over gesprek gemeenten en VNG (onderzoek) of het wettelijk percentage van de vrijkomende woningen dat gemeenten met voorrang mogen aanbieden aan woningzoekenden met economische in de Huisvestingswet.

Algemeen overleg Huuraangelegenheden d.d. 26 september 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 436)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 696).

De minister van BZK zegt toe ieder kwartaal de Tweede Kamer te informeren over de vorderingen bij gemeenten, provincies en het expertteam om op die manier ook inzicht te krijgen of de potentie en de kansen die flexwonen biedt goed benut worden.

Kamerbrief Maatregelen Woningmarkt d.d. 17 september 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 555)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De minister zegt toe de monitor studentenhuisvesting naar verwachting in oktober 2020 naar de Tweede Kamer te sturen, inclusief dit aanbodonderzoek.

Kamerbrief Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting d.d. 23 juni 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33104, nr. 24)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33104, nr. 26).

De minister zegt toe (voor zomerreces 2020) de Tweede Kamer te informeren over bescherming tegen malafide huurders.

Notaoverleg Initiatiefnota Smeulders over Marktwerking uit de huursector 35178 d.d. 23 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35178, nr. 10)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

Aanvullend op eerder genoemde voorstellen is de minister bereid met de staatssecretaris te onderzoeken of en hoe de aanpak van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit toegepast kan worden voor de woonfraudeproblematiek en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerbrief Schriftelijke reactie inzake Woonfraude d.d. 24 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 530)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (voorjaar 2020) een brief toe over de voortgang/uitwerking van het Gronings model tegen malafide verhuurders.

Algemeen overleg Woondeals d.d. 29 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 638)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De minister zegt toe de evaluatie van de Huisvestingswet voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Antwoord op Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) over het schaarstecriterium in de Huisvestingswet d.d. 27 januari 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1475).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 696).

De minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 in gesprek te gaan met VNG om rol/urgentie gemeenten bij aanpak vocht- en schimmelproblematiek te versterken en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord d.d. 12 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 611)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 698).

De minister zegt de Tweede Kamer toe dat de wetswijzing voor opkoopbescherming binnen 2 weken in consultatie gaat.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

Afgedaan. De internetconsulatie Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur is op 23 november van start gegaan.

Tegelijkertijd werkt de Huurcommissie aan een actieplan om de achterstanden als gevolg van de coronacrisis weg te werken. De minister zegt toe dat zij verwacht de Tweede Kamer hierover zeer binnenkort te informeren.

Kamerbrief Beantwoording schriftelijke vragen over de Huurcommissie d.d. 28 september 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 200)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 328).

De minister zegt toe, naar aanleiding van vragen van mevrouw Beckerman, over de afbouw van de salderingsregeling aangegeven de Tweede Kamer (eind 2020) te informeren over de huurregelgeving nodig ter uitvoering van het Klimaatakkoord.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 608)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 673).

Met de bestemmingscategorie sociale koop beschikken gemeenten reeds over de mogelijkheid om actief te sturen op de bouw van betaalbare koopwoningen die binnen de budgettaire mogelijkheden vallen van bijvoorbeeld koopstarters. Momenteel kijk ik in het kader van de evaluatie van de Huisvestingswet of het wenselijk is dat gemeenten deze sociale koopwoningen ook daadwerkelijk aan specifieke huishoudcategorieën kunnen toewijzen. De minister zal de uitkomsten van deze evaluatie voor het einde van 2020 met de Tweede Kamer delen.

Kamerbrief Beantwoording Kamervraag over vriendjespolitiek bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen van het lid Nijboer (PvdA) d.d. 13 oktober 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 437)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 696).

De minister heeft toegezegd dat zij de Tweede Kamer dit najaar per brief zal informeren over de resultaten van het BO verstedelijkingsopgave.

Algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 55)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De minister is een traject gestart (met Woonbond, VNG en Aedes) om volkshuisvestelijke prioriteiten voor de periode van 2021 tot 2025 opnieuw vast te stellen. De minister verwacht de Tweede Kamer hier op korte termijn over te informeren. De nieuwe prioriteiten zullen per 1 januari 2021 ingaan.

Kamerbrief Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517) d.d. 5 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 10 t/m 12)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 698).

De minister zegt toe (nog in 2020) de Tweede Kamer te informeren over de verdere invulling van de plannen met de middelen die voor 2020 beschikbaar zijn gesteld voor arbeidsmigranten (goede huisvesting voor deze groep) en de Kabinetsreactie op het tweede advies van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

Kamerbrief Verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis d.d. 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847;25295, nr. 681)

Afgedaan. Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het traject van onderzoek samen met het mFinanciën, AFM, DNB en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) welke momenteel opties onderzoekt om de inrichting van het taxatieproces te veranderen. Tevens wordt de Kamer geïnformeerd over een vernieuwd model taxatierapport dat voor alle taxateurs vanaf 2021 zal gelden.

Kamerbrief Kamervragen over de werkwijze van taxateurs d.d. 22 september 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 123)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 719).

De minister zegt toe (tweede helft 2020) de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van het strategisch programma en de onzekerheid rond het achtervangrisico.

Kamerbrief Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector d.d. 26 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 29453, nr. 518)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 533).

De minister zegt toe (najaar 2020) een nadere toelichting naar de Tweede Kamer te sturen over de stand van zaken rondom flexwoningen (Koerhuis en Terpstra).

Algemeen overleg Bouwen d.d. 18 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 678)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694).

De minister zegt toe (najaar 2020) - het doel van de werkconferenties is om te analyseren waar de plancapaciteit moet worden uitgebreid en op welke locaties er meer of sneller woningen kunnen worden gebouwd. Waar nodig wordt ook bezien welke nieuwe locaties geschikt zijn voor woningbouw, ook passend bij het omgevingsbeleid – de uitkomsten hiervan te bespreken in bestuurlijke overleggen, waarna de Tweede Kamer geïnformeerd zal worden.

Kamerbrief Staat van de Woningmarkt 2020 d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 653)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De minister zegt de Tweede Kamer toe met een inhoudelijke reactie terug te komen op het voorstel van de heer Ronnes over starterslening in combinatie met de 90% LTV inclusief de dekking van de kosten koper via een starterslening.

Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte d.d. 13 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 93)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847;25295, nr. 681).

De minister zegt toe om eind 2020 over de voortgang Goed Verhuurderschap, de Tweede Kamer toe te informeren.

Kamerbrief voortgang goed verhuurderschap d.d. 12 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 27926, nr. 313)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (2019-0000636324)

De minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 over vervolg wetsvoorstel marktverkenning de Tweede Kamer te informeren.

Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord d.d. 12 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 611)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 740).

De minister zegt toe de Tweede Kamer in het najaar te informeren over verschillende mogelijkheden om de oprichting van wooncoöperaties te stimuleren.

Kamerbrief Vervolg wooncoöperaties d.d. 4 juli 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 29453, nr. 480)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 523).

De minister zegt toe het wetsvoorstel inzake maatregel die ik naar aanleiding van het Sociaal Huurakkoord genomen wordt dat voor zeer lage huren een hogere huurverhoging wordt toegestaan om sneller tot een betere prijskwaliteitverhouding te kunnen komen begin december 2019 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847 nr. 517)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is ingediend en inmiddels ook aangenomen door de Tweede Kamer.

De minister zegt toe het wetsvoorstel met de volgende maatregelen de differentiatie van de DAEB-inkomensgrenzen naar huishoudentype, aanpassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor een passende huur bij hoge inkomens, invoering van een hogere toegestane huurverhoging voor zeer lage huren en zo nodig een regeling voor tijdelijk huurkorting voor woningcorporaties begin december 2019 naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording vragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet van 22 februari 2019 d.d. 19 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 517)

Afgedaan. De wet (35 518) is op 3 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd en deze is door de TK aanvaard.

De minister zegt toe, dat wanneer de resterende onzekerheden rond de beleidswaarde zijn weggenomen, dan kunnen Aw en WSW de normering van de financiële ratio’s eind dit jaar definitief vaststellen. De Tweede Kamer zal dan begin 2020 geïnformeerd worden.

Kamerbrief Onderzoek maatschappelijke opgaven en financiële slagkracht corporaties, publicatie IBW en voortgang moties verduurzaming woningvoorraad d.d. 6 maart 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32847, nr. 472)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 533).

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de aanpak van de woondeals en gaat naar aanleiding van het overleg met Utrecht in op de eventuele noodzaak om een aparte deal met Amersfoort te sluiten.

Algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 6 maart 2019 (Kamerstukken II, 2018/19, 32847, nr. 514)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56).

De minister zegt toe - voor zomer 2020 – de Tweede Kamer te rapporteren over waarom woningbouwcorporaties maar 60% van hun bouwplannen realiseren, en wat daaraan te doen is.

Plenair debat Het tekort aan woningen d.d. 19 februari 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 56, item 10)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847 nr. 694).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe te kijken naar de mogelijkheden om knellende regelgeving te schrappen ter bevordering van de woningbouw (T02750).

Plenair debat Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013) d.d. 21 mei 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 30, item 11)

Afgedaan. De toezegging is meegenomen in de aanpassing van de Woningwet.

De minister zegt de Tweede Kamer toe te onderzoeken wat de beste manier is om de eventuele verhoging van de maximale bestuurlijke boete in de Huisvestingswet 2014 onder de aandacht van de juiste doelgroep(en) te brengen.

Algemeen overleg Woonfraude d.d. 27 juni 2019 (Kamerstukken II, 32847, nr. 549)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt te onderzoeken of aanpassing van het huurbeleid en de huurregelgeving nodig is zodat deze is toegesneden op de energietransitie. Bij brief (Kamerstukken II, 2019/20, 32 813, nr. 570). ben ik ingegaan op het instemmingsrecht van huurders en het initiatiefrecht van huurders. De minister verwacht de Tweede Kamer hierover later in 2020 nader te kunnen informeren.

Kamerbrief Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517) d.d. 5 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 12)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 202/21, 32813, nr. 673).

Recent is voor 2021 en 2022 €20 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om de bouw van geclusterde woonvormen voor ouderen te ondersteunen. De minister zegt toe de Tweede Kamer voor 1 mei 2021 over de invulling van de regeling te informeren.

Kamerbrief Monitor Ouderenhuisvesting 2020 d.d. 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 711)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/2021, 32847, nr. 752).

De minister-president zegt toe te willen praten over de huurstijging in de vrije sector. Nu mag deze nog maximaal 2,5% plus inflatie zijn. Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd of in de huidige omstandigheden de huurverhoging in de vrije sector beperkt kan worden. De minister van BZK zal dit verder betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel (begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK).

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

Afgedaan. De huurstijging is verwerkt in de initiatiefwet Nijboer over huurstijging in de vrije sector. Daarmee is aan deze toezegging voldaan.

De minister-president zegt toe verder te willen praten over de verhuurderheffing, maar dat dit ook budgettaire effecten heeft. De minister-president vraagt om een uiterste poging te doen om richting de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan te zien of er nog iets kan met die verhuurderheffing en dat dit dan aan de orde kan komen bij dat debat.

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

Afgedaan. Met het instellen van het Volkshuisvestingsfonds is aan de toezegging voldaan.

De minister-president zegt toe te willen kijken naar de inkomensgrens voor alleenstaanden (aangaande de maximale inkomensgrens voor alleenstaanden voor een sociale huurwoning).

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

Afgedaan. De aanpassing inkomensgrens is verwerkt in wetsvoorstel differentiatie inkomensgrenzen, waarmee aan de toezegging is voldaan.

De minister zal voor einde jaar 2020 de Tweede Kamer een update geven over de vormgeving van de 450 mln. van het volkshuisvestingsfonds.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 720).

De minister zegt toe (begin 2021) de Kamers opnieuw te informeren over de voortgang die wordt geboekt in het gezamenlijke streven naar goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Kamerbrief Vervolg versnelling aanpak woningtekort d.d. 8 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, Kamerstuk 32847, nr. 724).

De inzet van middelen uit de niet-DAEB tak ten behoeve van de opgave van de sector zal daarnaast expliciet aandacht krijgen bij de uitwerking van beleidsopties in het kader het traject opgaven/middelen woningcorporaties, waarover ik Tweede Kamer, zoals gezegd, voor 12 februari 2021 zal informeren.

Kamerbrief Aanbieding Staat van de Corporatiesector 2020 d.d. 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 530)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 532) .

De minister is voornemens om elke twee jaar de Tweede Kamer te rapporteren over het aantal standplaatsen; de eerste rapportage staat gepland in 2020.

Kamerbrief Aanbieding nulmeting woonwagenstandplaatsen d.d. 12 oktober 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 12)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 99).

Voor de huisvesting van de meest kwetsbare groepen is € 50 miljoen beschikbaar gesteld om plannen te versnellen. Om ervoor te zorgen dat de middelen ook ingezet worden waar de druk het hoogst is, zijn gemeenten via een aantal lopende programma’s benaderd om voorgenomen projecten voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen aan te leveren waarbij de financiering een knelpunt is. Nog dit jaar ontvangen 59 gemeenten een financiële bijdrage voor de (flexibele) huisvesting van dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. Deze regeling is bedoeld voor alle gemeenten. De Tweede Kamer zal daarover op een later moment worden geïnformeerd.

Kamerbrief Voortgang versnelling woningbouw d.d. 6 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 694)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 701).

De minister zegt toe te kijken naar de brandbrief van huisbazen. De Tweede Kamer zal een reactie op brandbrief particuliere studentenhuisvesters ontvangen.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 33104, nr. 27).

De minister zal de aanbeveling van de pilot BLG in platform hypotheken bespreken en de uitkomsten begin volgend jaar aan de Tweede Kamer rapporteren.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 729).

De minister zal voor einde jaar 2020 de Tweede Kamer informeren over de stappen die de minister kan nemen voor een oplossing voor Vestia.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 527).

Momenteel verkennen BZK, de Belastingdienst en Aedes de mogelijkheden om de inkomenstoetsing te digitaliseren (dit kan het risico op mogelijk frauduleuze praktijken aanzienlijk verkleinen). Over de voortgang van dit traject zal de minister de Tweede Kamer nader berichten (mystery-guest-onderzoek.

Kamerbrief Kamervragen over frauduleuze bemiddelingsbureaus d.d. 8 januari 2019 (Aanhangsel Handelingen II, 2018/19, nr. 1095)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2021 per brief geïnformeerd Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2249).

De minister van BZK zegt toe dat de uitkomsten van het mystery guest onderzoek naar woningmarktdiscriminatie zullen worden gedeeld met de Tweede Kamer.

Algemeen overleg Discriminatie d.d. 10 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 217)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 743).

De minister zegt toe (na zomerreces 2020) de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de pilots ondersteuning van wooncoöperaties (onderzoek Platform31 externe begeleiding).

Kamerbrief Beantwoorden schriftelijke Kamervragen en schriftelijk overleg jaarverantwoording d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35450 VII, nr. 3)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 523).

Dit betekent echter bepaald niet dat daarmee het probleem van de disbalans tussen financiële mogelijkheden en de maatschappelijke opgaven zoals die in het traject opgaven/middelen woningcorporaties naar voren is gebracht, is verdwenen. Binnenkort zal de minister de Tweede Kamer een brief sturen met een actualisering van en oplossingsmogelijkheden voor deze problematiek. Daarin wordt ook de problematiek rond de rente meegenomen.

Kamerbrief Aanbieding Staat van de Corporatiesector 2020 d.d. 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 530)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 532).

De minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer begin 2021 zal worden geïnformeerd over de pilot woningmarktdiscriminatie.

Algemeen overleg Discriminatie d.d. 10 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30950, nr. 217)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 743).

De minister van BZK zegt toe een overzicht van het aantal gemeenten die gebruik maakt van een verordening die gegevensuitwisseling tussen gemeenten en corporaties mogelijke maakt naar de Tweede Kamer te sturen.

Algemeen overleg Woonfraude d.d. 27 juni 2019 (Kamerstukken II, 32847, nr. 549)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27926, nr. 331).

De minister zegt de Tweede Kamer toe voor de formatie te komen met een overzicht/mogelijkheden van de EU-rechtelijke kaders voor DAEB-grenzen (PvdA).

Wetgevingsoverleg Maatregelen huursector d.d. 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35518, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29453, nr. 535).

Momenteel onderzoekt de minister de berekening van woonlastenneutraliteit (als uitgangspunt heeft als doel om de lasten van de huurder niet te laten stijgen als direct gevolg van de energietransitie) samen met de minister van EZK en de VNG. In dit onderzoek worden ook de gestelde vragen beantwoord zoals op welke wijze de woonlastenneutraliteit berekend kan worden. De minister informeert de Tweede Kamer na de zomer over de resultaten van dit onderzoek.

Brief d.d. 15 mei 2020 Beantwoording vragen over aardgasvrije woningen (Startmotorkader Warmtenetten) (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2781)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 673).

De minister zegt toe te kijken naar de 35% bijtelling WWS voor zorgwoningen, waardoor huren boven de huur(toeslag)grens komen en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Wetgevingsoverleg Maatregelen huursector d.d. 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35518, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 752).

De minister van BZK zegt toe voorjaar 2020 de Tweede Kamer te kunnen informeren na overleg met de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid over wat mogelijk is om stopzettingen en latere nabetalingen te voorkomen bij statushouders met een pasgeborene.

Kamerbrief Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over het onterecht stoppen van huurtoeslag aan statushouders. (ingezonden 17 juni 2019) d.d. 11 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, nr. 327)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2021 per brief geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2053).

Het ministerie is in gesprek met provincies om de kwaliteit van de informatie over plancapaciteit te verbeteren. Voor de rapportage «Inventarisatie plancapaciteit» wordt de plancapaciteit 2 keer per jaar opgevraagd. In de uitvraag (najaar 2020), wordt naast de totale plancapaciteit aan de provincies gevraagd om informatie aan te leveren voor plannen met meer dan 100 woningen. Uiterlijk begin december stuurt de minister de Tweede Kamer de resultaten van de uitvraag toe en informatie over vervolgstappen om de kwaliteit te verbeteren.

Kamerbrief Antwoorden schriftelijke Kamervragen ontwerpbegrotingen 2021 (H IIA, IIB, VII en Gemeentefonds) d.d. 5 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 752).

De minister zegt de Tweede Kamer toe (voor einde jaar 2020) met provincies in kaart te gaan brengen welke potentiele woningbouwlocaties niet loskomen (Terpstra).

Algemeen overleg Bouwen d.d. 18 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 678)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De minister hoopt beide Kamers nog deze maand te kunnen informeren over de uitkomst van de evaluatie van de tweede tranche van de Woningbouwimpuls.

Plenair debat Initiatiefvoorstellen 35488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten), 35516 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) en 35518 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) d.d. 16 maart 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 29, item 4)

De Tweede Kamer is op 25 mei 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 748).

De minister zegt toe verder in overleg te gaan met de provincie Zuid-Holland over de hardheid van de plancapaciteit en zal dat delen met de Tweede Kamer.

Algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 708)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

Eén van de vaste onderwerpen in overleg met de Provincie Noord-Holland gaat over het inzicht in knelpunten of beperkingen die woningbouw in de weg staan. Op dit moment wordt onderzocht wat er nodig is om voor 2030 het benodigde aantal woningen te realiseren (in bijzonder de regio Alkmaar). Er werd constructief samengewerkt tussen de provincie en de regio aan de plancapaciteit en versnelling van de woningbouw. Verwachting is dat er een goed vervolg wordt gegeven. In het eerste of tweede kwartaal 2021 informeer ik de Tweede Kamer hierover.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen van lid Koerhuis over bericht «Over dingen die blijven» d.d. 15 december 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1109)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De minister zegt toe (voorjaar 2021) de Tweede Kamer de evaluatie van de tweede tranche Woningbouwimpuls toe te sturen. (Hierbij zal ook worden gekeken naar de nut en noodzaak van eventuele aanvullende eisen voor realiseren van betaalbare woningen.)

Algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 708)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De minister zegt toe de Tweede Kamer (voorjaar 2021) te informeren over de vervolgstappen en resultaten woningbouw Almere en Flevoland.

Kamerbrief Woningbouw Almere en Flevoland d.d. 5 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 691)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De minister zegt toe de Tweede Kamer (nav vragen van het lid Koerhuis) op een later moment te informeren over de stand van zaken rondom de transformatie van gevangenissen in Doorn en Hoorn.

Algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 708)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

In 2021 zet de minister de stimulans voort voor de bouw van huisvesting van aandachtsgroepen voort. De regeling voor 2021 wordt momenteel uitgewerkt. Deze regeling is bedoeld voor alle gemeenten. De minister zal de Tweede Kamer daarover voor zomer 2021 informeren.

Kamerbrief Huisvesting Aandachtgroepen d.d. 31 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 752)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 754).

De minister zegt de Tweede Kamer toe in samenwerking met de minister voor OCW als eerstverantwoordelijke voor het LHBTI-beleid, opdracht verlenen voor een onafhankelijk verdiepend wetenschappelijk, historisch onderzoek van empirische aard. Het dient vast te stellen óf, hoe en in welke mate overheden als werkgever bij de aanname, bevordering en het ontslag van personeel, onderscheid maakten op grond van homoseksuele geaardheid en binnen welke context dit gebeurde. Streven is dat dit onderzoek medio zomer 2019 wordt opgeleverd.

Kamerbrief Uitkomsten vooronderzoek «homolijsten» d.d. 28 augustus 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 30420, nr. 293)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 mei 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2020/21, 27017, nr. 104).

De minister zegt toe dat het kabinet, mede op basis van de onderzoeken betreffende maatwerk in het bestuursrecht, zal bezien op welke wijze maatwerk in de uitvoering kan worden bevorderd, daarmee uitvoering gevend aan hetgeen daarover in de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is aangekondigd. Een van de te beantwoorden vragen daarbij is of aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verdere invulling kan worden gegeven in wetgeving (in de Awb, in sectorale wetgeving of een combinatie daarvan).

Kamerbrief Bestuursrecht en maatwerk d.d. 15 januari 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 29362, nr. 289)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 60).

De minister zegt de Tweede Kamer toe dat in de volgende voortgangsbrief wordt meegenomen of gemeenten en omgevingsdiensten wel voldoende budget hebben om de Omgevingswet uit te voeren.

Algemeen overleg Omgevingswet d.d. 15 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 138)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 12 maart 2021 per brief geïnformeerd over de interbestuurlijke waardering van het Integraal Financieel Beeld. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. BZ).

Tabel 88 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2021)

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer (voor einde 2020) een reactie op het Huis voor de Klokkenluiders te sturen met daarin de regeling voor de vertrouwenspersonen.

Algemeen overleg Rijksdienst d.d. 18 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 290)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt naar verwachting na zomerreces 2021 hierover geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Barth (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe om het Huis voor klokkenluiders in kaart te laten brengen waar er een reële benadeling van niet-werknemers ontstaat of zou kunnen ontstaan waartegen met een benadelingsverbod wellicht een wapen zou kunnen worden gegenereerd. Vervolgens komt hij ofwel met een wetsvoorstel ofwel met een toelichting waarom het buiten de wet om zou moeten worden opgelost. Binnen een maand komt de Minister met een brief over hoe hij de motie-Bikker c.s. over deze materie uit gaat voeren (T02238)

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105) d.d. 9 februari 2016 (Handelingen I 2015/16, nr. 19, item 6)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio december 2021 geïnformeerd.

De minister zegt toe de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent het (in overleg met alle departementen) vaststellen van onderzoeksvragen voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken over de rol van vertrouwenspersonen.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 3 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31490, nr. 257)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren (PvdA), toe bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) navraag te doen naar de reden waarom de ILT niet heeft besloten tot het openbaar maken van het onderzoeksrapport «Borging van de nationale ruimtelijke belangen" (T02874).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16).

In behandeling. De Eerste Kamer is 24 maart 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 34986, nr. AI) geïnformeerd over de uitkomsten van de Pilot doorwerking nationale ruimtelijke belangen buisleidingen en inrichtingen. Door de EK is besloten deze brief te betrekken bij de behandeling van het inwerkingtredings-KB inzake de Omgevingswet en bij de behandeling van de correspondentie met de staatssecretaris van I&W over de VTH-uitvoeringsagenda. Toezegging blijft in afwachting van deze behandeling de status «openstaand» houden.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe de werking van de software betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) continu te testen en de resultaten daarvan, die hun beslag krijgen in rapportages van verschillende instanties, de Kamer aan te bieden vóór de toezending van het inwerkingtredings-KB (T02865).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer is middels de voortgangsbrief van 23 november 2020 geïnformeerd over de rapporten n.a.v. het BIT-onderzoek DSO en de tweede Gateway Review Health Check Implementatie van het DSO. Op 30 april 2021 is aan de Eerste Kamer het verzoek gedaan (Kamerstukken I 2020/21, 33118, CD) om de toezegging als voldaan te beschouwen.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat in de voortgangsbrief uiteengezet wordt hoe de onafhankelijke evaluatie na vijf jaar en de jaarlijkse monitoring vorm worden gegeven (T02887).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. Op 30 april 2021 is aan de Eerste Kamer het verzoek gedaan om de toezegging als voldaan te beschouwen. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, CD).

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe dat zij in overleg treedt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over afvalfraude en ondermijning (T02889).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. In bijlage bij de tijdpadbrief van 28 sept 2020 (Kamerstukken I, 2020/21, 33118, BG) staat beschreven dat de Minister in overleg treedt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over afvalfraude en ondermijning. Er is regelmatig ambtelijk contact over de aanpak van afvalfraude, bijvoorbeeld bij de aanpak van dumping van drugsafval. Op 30 april 2021 is aan de Eerste Kamer het verzoek gedaan om de toezegging als voldaan te beschouwen (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CD).

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe de effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid te betrekken bij de brief over het rapport over de WHO-normen die wordt gestuurd ter uitvoering van de motie-Schonis (T02892).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt hierover nader geïnformeerd na de installatie van een nieuw kabinet.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe de Kamer te informeren over de planning van het aanvullen van het DSO met de gegevens uit de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (T02897).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer is middels de voortgangsbrief van 24 juni 2020 hierover geïnformeerd. Op 30 april 2021 is aan de Eerste Kamer het verzoek gedaan om de toezegging als voldaan te beschouwen .(Kamerstukken I 2020/21, 33118, CD).

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe dat zij bij de afbakening van AMvB op grond van het amendement-Ronnes (TK 2019/20, 35 133, nr. 34) inzake financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op publiekrechtelijke basis, het aspect ‘hardheidsclausule’ zal meewegen in het kader van onvoorziene omstandigheden (T02901).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer is middels de ‘Beantwoording commissiebrief inzake openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties Omgevingswet’ van 30 april 2021 hierover geïnformeerd en tevens is het verzoek gedaan om de toezegging als voldaan te beschouwen. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, CD).

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Crone (PvdA), toe het punt van handhaving van geluidproductie van brommers en andere lawaai makende mobiliteit in gesprekken met VNG onder de aandacht te brengen (T02898).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat dialogen met partners over politiek-democratische cultuur gevoerd zullen worden en dat het punt van macht en tegenmacht wordt meegenomen bij de monitoring en evaluatie van jurisprudentie (T02908).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 nader geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat de brede financiële consequenties van het DSO voor provincies, gemeenten en waterschappen in december in beeld komen, of in ieder geval voor de voorhang van het inwerkingtredings-KB inzake de Omgevingswet (T03000).

Plenair debat Wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985) d.d. 30 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 34, item 12)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe voorafgaand aan het debat over het inwerkingtredings-KB inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot financiële aspecten van de invoering van de Omgevingswet.

Kamerbrief Inwerkingtreding Omgevingswet d.d. 1 april 2020 (Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BC)

In behandeling. Nog niet afgedaan. De Eerste Kamer wordt april 2021 nader geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bromet (GroenLinks), toe zo spoedig mogelijk met een antwoord te komen op de vraag of alle interne stukken (verslagen van gesprekken, brieven, memo’s etc.) waarin de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het DSO besproken zijn gedeeld kunnen worden met de Kamer.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over NRC-bericht 'Nieuwe bouwcrisis dreigt door «onwerkbare» megawet' d.d. 9 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3124)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De Minister van BZK verwacht de Eerste en Tweede Kamer in mei 2021 te informeren over de vraag of de huidige planning met de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen in voldoende mate kan bijdragen aan een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op de beoogde startdatum van 1 januari 2022, waarbij ook wordt gewogen of alternatieve planningsopties meer garantie bieden voor een verantwoorde inwerkingtreding.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet april 2021 d.d. 23 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 188)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe dat zij het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet niet eerder ter bekrachtiging voorlegt aan de Koning dan nadat de beraadslaging in de Eerste Kamer is afgerond en de Eerste Kamer heeft ingestemd (T03129).

Plenair debat Stemmingen inzake: Brief van de Minister van BZK over de voorhang van het Koninklijk Besluit Inwerkingtreding Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN) Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet d.d. 13 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 19, item 3)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat een drietal aspecten rondom de invoering van de Omgevingswet geregeld moeten zijn, te weten: 1. dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt; 2. dat de financiële afspraken tussen de decentrale overheden en het Rijk ten aanzien van de uitvoering van het stelsel en ten aanzien van het beheer en onderhoud van het DSO zijn gemaakt, en dat deze ook zijn geborgd voor zover het over de Rijksbijdrage gaat in de begrotingen van het Rijk; 3. dat verschillende uitvoeringsorganisaties — zoals de rechtspraak en de VTH-kolom — hebben aangegeven dat zij gereed zijn voor de uitvoering en dat daartoe ook een uitvoeringstoets is gedaan (T03130).

Plenair debat Stemmingen inzake: Brief van de Minister van BZK over de voorhang van het Koninklijk Besluit Inwerkingtreding Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN) Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet d.d. 13 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 19, item 3)

In behandeling. De Eerste Kamer is in april 2021 geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging. (Kamerstukken I 2020/21, 33118, CC en Kamerstukken I 2020/21, 33118, CD). De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat zij in september 2021 de Kamer een brief toezendt waarin onderbouwd wordt of de invoering van de Omgevingswet wel of niet gereed is en wat de aspecten daarbij waren (T03131).

Plenair debat Stemmingen inzake: Brief van de Minister van BZK over de voorhang van het Koninklijk Besluit Inwerkingtreding Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN) Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet d.d. 13 januari 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 19, item 3)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te gaan met de bestuurlijke partners van de Omgevingswet om samen na te gaan of, en in hoeverre de aanbeveling van een toegankelijkheidstoets bij ruimtelijke plannen opgenomen kan worden in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bijvoorbeeld in lopende en op te starten praktijkproeven.

Kamerbrief Reactie op het RLi advies «Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.» d.d. 12 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/212, 34682, nr. 79)

In behandeling. De toezegging is in uitvoering. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De minister zegt de Eerste Kamer toe de Eerste en Tweede Kamer eind april te informeren over de tijdelijke aanvullende maatregelen die nodig geacht zijn om op onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een alternatieve route aan te bieden.

Kamerbrief Voortgang Omgevingswet d.d. 8 april 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CB)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 geïnformeerd.

De minister zegt de Eerste Kamer toe de Eerste en Tweede Kamer eind april de bestuurlijke waardering van het Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet toe te sturen.

Kamerbrief Voortgang Omgevingswet d.d. 8 april (Kamerstukken I 2020/21, 33118, nr. CB)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 geïnformeerd.

De resterende middelen zijn naar verwachting niet voldoende om het volledige DSO op het bestuurlijk afgesproken Basisniveau op te leveren. Op dit moment vinden (her-)calculaties plaats om de exacte omvang van de meerkosten te kunnen duiden. Daarnaast worden aanvullende kostenbeheersende maatregelen genomen. Het hiermee samenhangende proces van herplannen en -prioriteren van de resterende werklast loopt nog. De Minister van BZK zegt de Eerste en Tweede Kamer toe voor de zomer de Kamers hierover nader te informeren.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet april 2021 d.d. 23 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 188)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 nader geïnformeerd.

Daarnaast is de ontwikkeling van de DSO-LV complexer dan voorzien (met name de zogenoemde planketen). De precieze financiële impact van een besluit tot uitstel en de ontwikkeling van het DSO-LV wordt nu in kaart gebracht. Het vergt nog nader overleg, zowel binnen het kabinet als interbestuurlijk over de wijze waarop dat wordt opgevangen. De Minister van BZK zal de Eerste en Tweede Kamer daarover nader informeren wanneer hier duidelijkheid over is.

Kamerbrief Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. d.d. 27 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 190)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 nader geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Klip-Martin (VVD), toe dat zij in het kader van het monitoringsprogramma een nulmeting zal uitvoeren en daarover de Kamer zal informeren (T02442).

Plenair debat Behandeling Ontwerpbesluiten Omgevingswet d.d. 30 mei 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 29, item 7)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), Kluit (GroenLinks), Rietkerk (CDA) en Verkerk (ChristenUnie), toe een evaluatiecommissie in te stellen van deskundigen om een onafhankelijke evaluatie van de Omgevingswet te waarborgen. De Kamer zal geïnformeerd worden bij brief over de wijze van inrichting van de evaluatiecommissie voorafgaand aan de voorhang van het inwerkingtredings-KB en elk jaar zal een evaluatiebrief verzonden worden naar de Eerste Kamer (T02849).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Crone (PvdA), toe dat in het interbestuurlijk programma «Aan de slag met de Omgevingswet» aandacht zal worden besteed aan welke instrumenten reeds beschikbaar zijn wat betreft kostenverhaal op provinciaal en Rijksniveau (T02906).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 nader geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat zij met alle overheden het onderwerp ‘politiek-democratische cultuur’ zal bespreken naar aanleiding van het rapport «Borging van de nationale ruimtelijke belangen» van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT) (T02880).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt na afloop van twee vervolgpilots hierover nader geïnformeerd (najaar 2021).

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren (PvdA), toe dat zij de toegankelijkheid van het gehele Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zal monitoren, inclusief het deel dat onder verantwoordelijkheid van lokale overheden met inhoud wordt gevuld (T02881).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer toe de uitkomsten van de implementatiemonitor inzake de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet in de uitvoeringspraktijk voorafgaand aan de voorhang van het inwerkingtredings-KB met de Kamer te delen (T02882).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden halfjaarlijks over de implementatiemonitor geïnformeerd. In najaar 2021 staat een nieuwe implementatiemonitor gepland.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA) en Rietkerk (CDA), toe dat zij een brief naar de Kamer zal sturen waarin zij aangeeft wanneer zij welke toegezegde stukken, naar aanleiding van het debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, zal toesturen (T02883).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Klip-Martin (VVD), Rietkerk (CDA) en Janssen (SP), toe de Kamer te informeren over de resultaten van de gesprekken met de koepels inzake het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond betreffende de periode vanaf 2021, in het kader van het nemen van maatregelen om locaties aan te pakken met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS (T02884).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. In najaar van 2021 informeert de staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Eerste Kamer hier nader over.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Dessing (FVD), Nooren (PvdA), Kluit (GroenLinks), Klip-Martin (VVD) en Verkerk (ChristenUnie), toe een landelijke voorlichtingscampagne te initiëren, opdat mensen weten van de komst van de Omgevingswet en waar ze verdere informatie kunnen halen (T02869).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe voor de toezending van het inwerkingtredings-KB een nadere kosteninschatting te geven voor decentrale overheden. (T02853).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe de nulmeting over vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) vóór de voorhang van het inwerkingtredings-KB de Kamer toe te sturen (T02854).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe de Kamer te informeren over privacyaspecten inzake de vergunningaanvragen en meldingen met betrekking tot de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (T02867).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2022 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe bij de doorlichting van het milieurecht te bezien waar de bewijslast betreffende best beschikbare technieken (BBT) ligt bij het aanpassen van vergunningen (T02873).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Kluit (GroenLinks), Rietkerk (CDA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), toe dat bij de monitoring van de Omgevingswet het onderwerp ‘natuur’ betrokken zal worden (T02999).

Plenair debat Wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985) d.d. 30 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 34, item 12)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Klip-Martin (VVD), toe jaarlijks in een voortgangsbrief de Kamer te informeren over de lessons learned van de Crisis- en herstelwet. In de voortgangsbrief over de stelselherziening die medio dit jaar wordt gestuurd, zal ook op deze lessons learned ingegaan worden (T02872).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voorjaar 2022 nader geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat de monitorgegevens op digitale wijze maandelijks ter beschikking worden gesteld aan de Kamer (T02851).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden maandelijks geïnformeerd over de monitorgegevens. Deze toezegging is in uitvoering tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij de effecten op burgers en bedrijven inzake administratieve lasten steeds bij AMvB's, de invoeringswet en andere regelingen ten aanzien van de Omgevingswet, in beeld zal brengen (T02249).

Plenair debat Omgevingswet d.d. 15 maart 2016 (Handelingen I 2015/16, nr. 23, item 3)

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging. De Eerste Kamer wordt geïnformeerd wanneer nodig tot de wet is ingevoerd 1 juli 2022.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren (PvdA), toe een overzicht te sturen vóór de voorhang van het inwerkingtredings-KB van zaken die gereed moeten zijn waar het betreft de aansluitingen van overheden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (T02868).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden maandelijks geïnformeerd over de aansluitingen. Deze toezegging is in uitvoering tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Klip-Martin (VVD) en Verkerk (ChristenUnie), toe de Kamer een integraal inzicht aan te bieden met betrekking tot de systematische aanpak van de monitoring. Jaarlijks komt er een brief over de monitoringsresultaten (T02857).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. Er zal jaarlijkse monitoring van de werking van het stelsel plaatsvinden en de Kamer wordt hier jaarlijks over geïnformeerd na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat de eerste uitbouw van het DSO het onderwerp ‘natuur’ betreft (T03001).

Plenair debat Wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985) d.d. 30 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 34, item 12)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet zal bekijken hoe ten gunste van de burger vorm gegeven kan worden aan het valideren van milieu-informatie die door de overheid wordt verstrekt (T02444).

Plenair debat over Implementatie herziening mer-richtlijn d.d. 17 januari 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 14, item 3)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt na inwerkingtreding Omgevingswet nader geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe (namens Minister) bij de evaluatie van de Omgevingswet ook de ervaringen met zelfrealisatie bij onteigening wordt betrokken.

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35 133) d.d. 8 oktober 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 10, item 22)

In behandeling. Deze evaluatie gaat pas jaar na inwerkingtreding gebeuren. Beantwoording zal in 2022 plaatsvinden.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat in de loop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna gemonitord zal worden op de ontwikkeling van het aantal, de kwaliteit en de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (m.e.r.). Deze monitoring heeft ook betrekking op m.e.r.-beoordelingen (T02859).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer toe dat zij zal bevorderen dat overheden expliciet aandacht besteden aan het betrekken van doelgroepen die normaal gesproken ondervertegenwoordigd zijn bij participatie, zal monitoren hoe participatie zich ontwikkelt en vervolgens bij de evaluatie van de Omgevingswet zal bepalen of andere of nadere eisen alsnog noodzakelijk zouden zijn (T02862).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak en rechtsbescherming te monitoren, waarbij specifiek aandacht zal zijn voor de effectiviteit van de rechtsbescherming en de eventuele noodzaak tot indringendere toetsing (in het kader van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) door de rechter. Bij de evaluatie van de Omgevingswet zal ook specifiek op deze punten ingegaan worden (T02864).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren (PvdA), toe dat zij een vergelijkbaar onderzoek als «Borging van de nationale ruimtelijke belangen» zal laten uitvoeren en de Kamer over de resultaten zal informeren (T02875).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Nooren (PvdA) en Van Dijk (SGP), toe na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een steekproef te laten doen naar de doorwerking van nationale belangen in de omgevingsplannen (T02878).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Rietkerk (CDA) en Kluit (GroenLinks), toe dat het aspect ‘bodem’ ook meegenomen wordt in de monitoring van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) (T02886).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat de ervaringen van ambtenaren inzake de complexiteit van wet- en regelgeving op het gebied van bodem gemonitord en geëvalueerd worden (T02907).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat bij de evaluatie inzake bodem gekeken zal worden naar de balans tussen beschermen en benutten en de bescherming van de burger (T02909).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat de m.e.r.-beoordelingsplicht gemonitord zal worden op het punt van diepe plassen (T02888).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Meijer (VVD), Verkerk (ChristenUnie), Van Dijk (SGP), Crone (PvdA) en Rietkerk (CDA), toe de werking van de huidige voorstellen inzake kosten verhaal en financiële bijdrage te onderzoeken en daarbij tevens te bezien of er nog lacunes zijn op dit terrein. Wanneer lacunes eventueel gedicht moeten worden, zullen daarbij in ieder geval de aspecten ‘rechtszekerheid’ en ‘snelheid’ betrokken worden. Ook zal worden gekeken naar de toepassing van het amendement-Ronnes (TK 2019/20, 35 133, nr. 34) inzake financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op publiekrechtelijke basis, op provinciaal en Rijksniveau. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar kostenverhaal bij grote infrastructuurprojecten (T02902).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8).

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe dat gemonitord zal worden of in de praktijk vergunningvoorschriften over kostenverhaal minder rechtszekerheid bieden dan kostenverhaalregels (T02903).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat bij de monitoring en evaluatie ook aandacht gegeven zal worden aan het gebruik van privaatrechtelijk contracteren in de praktijk (T02905).

Plenair debat Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet d.d. 3 maart 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 22, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat een onafhankelijke commissie de Aanvullingswet geluid Omgevingswet zal evalueren, waarbij zal worden onderzocht hoe ambtenaren de complexiteit van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet ervaren en waarbij de balans tussen beschermen van de burger en het benutten van geluid een relevant onderdeel zal worden (T02893).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Arbouw (VVD) en Crone (PvdA), toe een jaarlijkse rapportage naar de Kamer te sturen met daarin de monitoringsresultaten van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de voortgang van de implementatie, de bevindingen en de acties die daarop worden gezet (T02894).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe dat het RIVM apart zal monitoren wat de gezondheidseffecten zijn van de geluidsnormen op burgers, naast de jaarlijkse monitoring van de Omgevingswet, waar geluid ook onderdeel uit maakt (T02895).

Plenair debat 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet d.d. 11 februari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 20, item 17)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat bij de evaluatie van de Omgevingswet aandacht te geven aan enkele staatsrechtelijke notities als de scheiding van de machten en het beginsel van democratie, met inbegrip van de toepassing van de instrumenten van de Omgevingswet en de werking daarvan binnen het rechtsbestel (T02850).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2027 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe bij de evaluatie van de Omgevingswet de kwaliteit van het participatieve proces te bezien en eventuele best practices die uit de evaluatie naar voren komen, te delen (T02863).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2027 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van de leden Dessing (FVD), Nooren (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), Klip-Martin (VVD) en Verkerk (ChristenUnie), toe de invoeringsondersteuning nog vijf jaar te laten doorlopen vanaf 2021. In dat kader zal minimaal één jaar voldoende ondersteuning met regioteams plaatsvinden, op kosten van de Rijksoverheid. Nadat vijf jaar zijn verstreken zal bezien worden met decentrale overheden welke ondersteuning nog nodig is (T02855).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2027 geïnformeerd.

De Minister voor Milieu en Wonen zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Klip-Martin (VVD) en Verkerk (ChristenUnie), toe dat bij de evaluatie de onafhankelijke evaluatiecommissie het risico van regelreflex zal bezien (T02856).

Plenair debat Invoeringswet Omgevingswet d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 16)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2027 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de Kamer voor het einde van het jaar 2021 te informeren over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport «Kwaliteit van mobiliteit, De werking van de Algemene Bestuursdienst (ABD)».

Kamerbrief inzake Algemene Bestuursdienst d.d. 18 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 300)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van Kamervragen van het lid Koerhuis (VVD), binnen 3 maanden na de ontvangst van het onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur met een reactie te komen, dit op grond van artikel 24 van de Kaderwet adviescolleges. De Minister is voornemens om voor het zomerreces de Kamer te informeren.

Kamerbrief Beantwoording Kamervraag van het lid Koerhuis inzake het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt d.d. 10 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3111)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe (in 2019) inzake de voortgang over het gebruik van open data bij decentrale overheden.

Algemeen overleg Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma d.d. 25 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 34477, nr. 65)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om per brief nog eens te reflecteren op de rol van provincies in herindelingsprocessen.

Plenair debat Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35 619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35 620), Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35 621), Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35 622) en Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35 623) d.d. 11 februari 2021 (Handelingen II 2020/21, nr. 56, item 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe na de zomer van 2020 de Tweede Kamer te informeren over de eerste opbrengsten en eventuele vervolgstappen in het kader van taakdifferentiatie.

Kamerbrief Uitvoering Kamermotie Van der Molen inzake Taakdifferentiatie d.d. 12 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 109)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (najaar 2020) De Tweede Kamer te kunnen berichten over de uitkomsten van de gesprekken met de VNG over taakdifferentiatie.

Kamerbrief Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 15 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII;30821;30985;35165;35300-B, nr. 124)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

D66 geeft aan dat gemeenten 268 miljoen euro hebben gekregen om maatwerk te bieden, in plaats van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Wat is er van dat geld terecht gekomen? De Minister zegt toe om schriftelijk op deze vraag terug te komen, zij gaat ruggespraak plegen met het Ministerie van VWS.

Plenair debat Mondelinge vraag van het lid Werner (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bericht ‘Parkeerkaart voor gehandicapten kost in ene gemeente honderden euro’s, ergens anders is het gratis’ (Eindhovens Dagblad, 16 juni 2021) d.d. 22 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in 2021 te informeren over de uitvoering van de in de brief over de aanbieding van het eindrapport evaluatie herindelingsproces Vijfheerenlanden (d.d. 2-11-2020) opgenomen acties.

Kamerbrief Evaluatie herindelingsproces Vijfheerenlanden d.d. 2 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 28750, nr. 78)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat zij met de gemeenten in gesprek gaat over het op termijn afschaffen van de hondenbelasting. Daarnaast is de Minister bereid om de financiële gevolgen in kaart te brengen, in gesprek te gaan met de VNG en daarover de TK te berichten.

Plenair debat over het burgerinitiatief «Stop de hondenbelasting» (35 569, nr. 1) d.d. 10 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de VNG over de ondersteuning op lokaal niveau van onder andere sportverenigingen.

Kamerbrief VNG inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet d.d. 19 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32140, nr. 85)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe naar verwachting in het voorjaar 2020, na afronding van bovengenoemde onderzoeken, te informeren over de voorgenomen aanpassing van de verdeling van de middelen voor het sociaal domein in het gemeentefonds.

Kamerbrief Vervolgstappen evaluatie verdeelmodellen sociaal domein d.d. 5 juli 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34477, nr. 39)

De Tweede Kamer wordt voor eind 2021 geïnformeerd.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de pilot nog beperkt bijdraagt aan het verminderen van de leegstand in Parkstad Limburg, maar dat wel sprake is van een stijging van het aantal deelnemers in de jaren dat de pilot loopt. De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer in 2021 de eindevaluatie ontvangt van de pilot.

Kamerbrief Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling d.d. 28 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31757, nr. 99)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe om de opzet van de evaluatie van de samenvoeging van Landerd en Uden naar beide Kamers te sturen als deze is vastgesteld.

Plenair debat Drie herindelingswetten / Samenvoeging gemeenten d.d. 6 juli 2021 (Handelingen I 2020/21, nr. 44, item 10)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden voor 1 april 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe samen met de staatssecretaris van Financiën aan een aanpassing te werken van het zogenaamde ‘uitkeringsstelsel’, mede vanwege de bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de toepassing van de ‘decentralisatie-uitkering’. Onderdeel daarvan is de vraag welk uitkeringstype past bij het oppakken van gezamenlijke opgaven. Begin 2020 is het conceptwetsvoorstel voorgelegd ter consultatie aan onder andere de VNG, het IPO en de Algemene Rekenkamer. Beoogde inwerkingtreding is 2022. Het voornemen is het wetsvoorstel in het voorjaar 2021 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio jaar 2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe bij de heroverweging van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds naar de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te kijken (T02426).

Plenair debat Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34568 d.d. 23 mei 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 28, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio januari 2023 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Postema (PvdA) en Schalk (SGP), toe dat: de Minister van Economische Zaken naar de problematiek van de provincie Zeeland kijkt en de Kamer daarover een brief stuurt; De Minister zelf na het verschijnen van het advies van de commissie-Jansen II met het IPO zal overleggen en naar verdere ontwikkeling van het verdeelmodel van het Provinciefonds zal kijken (T02425).

Plenair debat Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34568 d.d. 23 mei 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 28, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer is op 14 december 2020 per brief geïnformeerd dat zij op 1 januari 2023 zullen worden geïnformeerd over de voortgang van deze toezegging.

De Minister werkt samen met medeoverheden aan onderzoeken om te komen tot herziening van de verdeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Het streven is dit in te kunnen laten gaan per 1 januari 2021, wat inhoudt dat ik de uitkomsten van de onderzoeken uiterlijk in de meicirculaire 2020 bekend wil maken. De Minister zegt de Tweede Kamer toe tussentijds de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken.

Kamerbrief Schriftelijke vragen (vraag 3) 35000-B d.d. 12 oktober 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 B, nr. 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt uiterlijk eind 2022 geïnformeerd. Het volgende kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele omvang van het gemeentefonds.

De Minister zegt toe om de Tweede Kamer te informeren over de totstandkoming/ontwikkeling van het Kernenbeleid van de gemeente Dijk en Waard.

Plenair debat Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35 619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35 620), Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35 621), Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35 622) en Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35 623) d.d. 11 februari 2021 (Handelingen II 2020/21, nr. 56, item 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Kamer toe dat het steven is de nieuwe I-strategie voor de zomer van 2021 aan de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden d.d. 7 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 26643;31490, nr. 713)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe dat onderzocht wordt of het risico van gebruik van deze software (antivirussoftware van Kaspersky) door externe ICT-leveranciers ondervangen kan worden binnen de bestaande ICT-inkoopvoorwaarden. Dit onderzoek is nog gaande en het streven is de resultaten voor zomer 2021 met de Tweede Kamer te delen.

Kamerbrief Resultaten extra uitvraag naar de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid d.d. 18 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30821;26643, nr. 117)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe over de verdere bredere doorontwikkeling van het Rijks ICT-dashboard en de hierbij behorende planning - na afronding van de inventarisatie – de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard d.d. 4 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 671).

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren (voor Prinsjesdag 2021) met een (volgende) voortgangsbrief POK over het generieke actieplan, inclusief een overzicht van de actieplannen.

Kamerbrief Aanbieding Generiek actieplan informatiehuishouding d.d. 6 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zal maandelijks contact hebben met BZ over de maatregelen van BZ nav de ICT-onvolkomenheid. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de voortgang rond o.a. informatie-beveiliging, life cycle management en IT-beheer gaat op drie momenten in het jaar gebeuren (bij de begroting, voor de zomer en in de aanloop naar Verantwoordingsdag). Bij meer duidelijkheid over de BZ-casus, kan dat ook worden meegenomen.

Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 d.d. 26 mei 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 74, item 23).

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer een voortgangsbrief toe. Een eerste rapportage voortgang onderzoek naar en opruimen van vervuilde persoonsgegevens.

Kamerbrief Reactie op het verslag van het Schriftelijk Overleg over de brief over de uitvoering van de motie-Marijnissen (TK 26643, nr. 751/TK 35510 nr. 21) d.d. 13 juli 2021 (Kamerstukken II /, 26643, nr. 773)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe namens het kabinet de Kamer periodiek te informeren over de planning, voortgang en bevindingen van de verschillende departementen met betrekking tot het onderzoek naar vervuilde persoonsgegevens. Eind 2021 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de plannen van aanpak van de departementen en hun planningen.

Kamerbrief Voorstel voor onderzoek naar en opruimen van vervuilde persoonsgegevens d.d. 8 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 751)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe het wetsvoorstel BIT voor zomer 2021 naar de Tweede Kamer te sturen.

Algemeen overleg Digitalisering d.d. 1 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 36643, nr. 707)

In behandeling. Het wetsvoorstel wordt eind vierde kwartaal 2021 naar de Kamer gestuurd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Duthler (VVD), toe om, als er initiatieven vanuit de Tweede Kamer op het punt van horizontale werking van artikel 13 Grondwet komen, deze waar mogelijk te ondersteunen (T02460).

Plenair debat 33 989 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim d.d. 4 juli 2017 (Handelingen I, 2016/17, nr. 34, item 5)

In behandeling. De toezegging ziet – blijkens de toezegging zelf – op een reactie van de Minister in geval van nieuwe initiatieven vanuit de Tweede Kamer. Daaromtrent zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

De Minister zegt toe dit jaar de verkenning omtrent gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland naar de Tweede Kamer te sturen.

Algemeen overleg Discriminatie d.d. 14 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 30950, nr. 162)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe als de dynamiek van de coronacrisis gezakt is met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over een stresstest breed op de rechtsstaat, inclusief lagere overheden en de manier waarop veiligheidsregio’s functioneren.

Plenair debat Begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II, 2020/21, nr. 15, item 13)

In behandeling. Na de gedane toezegging zijn rechtsstatelijke aspecten van de coronabestrijding volop aan bod geweest in debatten, wetgeving, rechterlijke uitspraken en onderzoek. Zodra de dynamiek van de crisis voorbij is, wordt bezien of en zo ja, hoe de Kamer hierover nader en samenhangend kan worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Crone (PvdA), toe de inwerkingtreding van artikel 4.22 van de Wet elektronische publicaties op te schorten tot het moment dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet in werking treden. Hij zal dit bevestigen in een brief (T02946).

Plenair debat Wet elektronische publicaties (35.218) d.d. 23 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 33, item 9)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31.570) (T01443).

Plenair debat Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31.570, nr. 20 ) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31.570) d.d. 7 februari 2012 (Handelingen I 2011/12, nr. 18, item 3 en 5)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt geïnformeerd zodra besloten is tot de bedoelde meer integrale grondwetsherziening. Er is vooralsnog nog geen zicht op een dergelijke herziening.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe hoe vorm te geven in het voorzien in de behoefte van de Kamer beter te informeren over de wijze van rapporteren van meldingen (35 meldingen/incidenten – algemene lijn in de incidenten).

Plenair debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding d.d. 26 september 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 6, item 3)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe na te gaan of de wet GBK meegenomen worden in de besluit personenvervoer, zodat dat de basis kan worden waarop het personeel iemand in het OV kan weigeren. De Minister wilt dit meenemen bij de evaluatie.

Plenair debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding d.d. 26 september 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 6, item 3)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om de Wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding drie jaar na inwerkingtreding te evalueren en de Kamers hierover te informeren.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding d.d. 16 september 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Kappen (VVD), Rombouts (CDA) en Bikker (CU), toe het functioneren van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) al na twee jaar te evalueren, inclusief de relatie met de Ministeriële verantwoordelijkheid (T02465).

Plenair debat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588) d.d. 11 juli 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 35, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2021/2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om over twee jaar evalueren of het overleg tussen de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) tot voldoende rechtseenheid leidt. Bij een «clash» tussen beide organen zal de Minister daarover - openbaar of vertrouwelijk - aan de Kamer rapporteren (T02468).

Plenair debat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588) d.d. 11 juli 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 35, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2021/2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe in de evaluatie na vijf jaar expliciet aandacht te besteden aan de toepassing van de nieuwe technieken en de gevolgen daarvan voor de persoonlijke levenssfeer, en de Kamer daarover openbaar of vertrouwelijk te informeren. Als de lichamelijke integriteit in het geding is bij de inzet van deze technieken, dient eerst een ethische discussie in het parlement plaats te vinden (T02471).

Plenair debat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588) d.d. 11 juli 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 35, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2021/2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt Eerste de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), toe het beleggen van de klachtbehandeling bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in plaats van bij de Ombudsman bij de evaluatie te betrekken en om daarbij vanuit het burgerperspectief te bekijken of dit het indienen van klachten belemmert (T02474).

Plenair debat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588) d.d. 11 juli 2017 (Handelingen I 2016/17, nr. 35, item 8)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio 2021/2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker (ChristenUnie), Lintmeijer (GroenLinks) en Nooren (PvdA), toe om contact te houden met de betrokken sectoren om de effecten van de wet, inclusief het effect op het aantal personen dat gezichtsbedekkende kleding draagt, in kaart te brengen. Ontwikkelingen in andere Europese landen worden hierbij betrokken. De Kamer wordt over 2-3 jaar geïnformeerd (T02615).

Plenair debat Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349) d.d. 12 juni 2018 (Handelingen I 2017/18, nr. 33, item 4)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023, na de afronding van de eerste evaluatie van de wet, geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen (T01970).

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344) d.d. 27 mei 2014 (Handelingen I, 2013/14, nr. 31, item 12)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd.

De Minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Linden (FvD), toe dat zij in het wetsvoorstel over de Tweede Kamerverkiezingen expliciet zal toelichten hoe de elektronische veiligheid is gewaarborgd (T03026).

Plenair debat Behandeling Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590) d.d. 3 november 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 8, item 8)

In behandeling. Deze toezegging is gedaan bij de plenaire behandeling van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in het licht van de invoering van een elektronisch verzonden schriftelijk volmachtbewijs. Bij de wetswijziging met het oog op de Tweede Kamerverkiezing is de mogelijkheid van een elektronisch verzonden schriftelijk volmachtbewijs weer geschrapt.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een enquête te houden onder alle kiezers die zijn opgenomen in de permanente registratie en aan hen te vragen of zij hebben gestemd bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing en zo nee, waarom niet. Ook is de Minister bereid te proberen hierbij te achterhalen of sprake is van geografische verschillen. De uitkomsten van de enquête zullen voor het einde van het zomerreces naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

Kamerbrief Antwoord op vragen van de leden Brekelmans en Ellian over stemmen door Nederlanders in het buitenland d.d. 21 mei 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21 nr. 2873)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het antwoord op de brief die zij heeft ontvangen van raadsleden met een pleidooi om de verlofregeling bij ziekte en zwangerschap te verruimen ook met de Tweede Kamer te zullen delen.

Algemeen overleg Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35530) d.d. 1 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste en Tweede Kamer toe de Kamer te berichten over de voortgang van het wetsvoorstel gericht op een permanente regeling voor digitaal beraadslagen en besluitvormen.

Kamerbrief Voortgangsbrief verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming d.d. 15 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35424, nr. 14)

17-06-2021 Het streven is de Tweede Kamer in september 2021 te informeren.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in 2020 de evaluatie toepassing Wbmgp (betreft de 5-jaarsevaluatie) toe te zenden.

Wetgevingsoverleg Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet d.d. 3 maart 2014 (Kamerstukken II, 2013/14, 32271, nr. 30)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe het voorstel tot wijziging van de Wfpp - na ontvangst advies zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen. Het streven is het voorstel voor een Wpp uiterlijk eind 2020 in consultatie te brengen.

Kamerbrief Voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen d.d. 11 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20,35300 VII, nr. 123)

In behandeling. De Evaluatiewet Wfpp is begin 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Indiening van de Wpp wordt gelet op de demissionaire status van het kabinet aan het nieuwe kabinet gelaten.

De Minister zegt toe agendapunten uit te werken tot concrete acties die erop gericht zullen zijn de rol en positie van de burgemeester te bestendigen. De Tweede Kamer zal eind 2020 over de uitwerking van de agenda geïnformeerd worden.

Kamerbrief Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester d.d. 10 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 108)

In behandeling. Deze toezegging is voorbehouden aan de nieuwe BZK bewindspersoon. De Tweede Kamer wordt voor eind 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe dat in de rapportage over de herijking van het Leefbaarometermodel op hoofdlijnen op het onderzoek naar de relatie tussen omgevingskenmerken en leefbaarheid wordt ingegaan. Ook zal daarin aandacht worden besteed aan het mogelijke gebruik van gegevens om bepaalde groepen wel en andere niet toe te laten tot een wijk.

Kamerbrief Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek d.d. 12 juli 2021 (2021-0000366286)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer ieder jaar ten minste eenmaal te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de Friese taal en cultuur. Met de brief voor 2021 zal tevens de tussenevaluatie van de implementatie van de BFTK 2019-2023 toegezonden worden. Hieraan voorafgaand wordt de Kamer door de provincie uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan de provincie Fryslân.

Kamerbrief Beantwoording VSO Friese taal en cultuur (BFTK) (TK 35 300 VII nr. 94) d.d. 7 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 114)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox (SP), toe haar zo spoedig mogelijk in te lichten over een voornemen de wet bij koninklijk besluit te verlengen (T02845).

Plenair debat Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424) d.d. 7 april 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 24, item 10)

In behandeling. Dit betreft een doorlopende motie.

De Minister werkt aan acties en maatregelen samen met de beroeps- en belangenverenigingen in het lokaal bestuur verder uit in een agenda versterking positie gemeenteraden. De Minister zal de Tweede Kamer voor einde jaar 2020 daarover informeren.

Kamerbrief reactie op motie over brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur d.d. 30 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 131)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (eind 2021) te informeren over de behaalde resultaten van de projecten (financiële impuls voor innovatie en intensivering van de aanpak van weerbaar bestuur).

Kamerbrief Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 d.d. 2 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 28844, nr. 218)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687).

Plenair debat 32752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) d.d. 26 februari 2013 (Handelingen I, 2012/13, nr. 18, item 5)

In behandeling. Afgesplitste fracties vallen onder de transparantieregels van het financieel reglement van de TK. Eventuele giften worden zo openbaar. Op het moment dat zij zich aansluiten bij een politieke partij gaan zij onder de transparantieregels van de Wfpp vallen. In de praktijk is er derhalve geen lacune.

De Minister zegt toe de monitor diversiteit in de 2 jaarlijkse staat van het bestuur naar de Tweede Kamer te sturen.

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 3 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31490, nr. 257)

In behandeling. De eerstvolgende Staat van het Bestuur verschijnt in het voorjaar van 2023. Na publicatie wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe alle aanvragen van gemeenten en zijn beslissingen daarop m.b.t. de gebiedsaanwijzingen aan de Kamer te melden (T01895).

Plenair debat 33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek d.d. 8 april 2014 (Handelingen I, 2013/14, nr. 26, item 76)

In behandeling. Doorlopend. Alle besluiten van de Minister van BZK op de aanvragen van gemeenten m.b.t. de gebiedsaanwijzingen (toepassing H3 van de Wbmgp) worden ter kennisname aan beide Kamers toegezonden.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (najaar 2021) te informeren over alternatieve opties voor de gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD en de concrete vervolgstappen in dezen.

Kamerbrief Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD d.d. 4 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 30977, nr. 160)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris merkt op dat het kabinet actief bijdraagt aan de ontwikkeling en uitwerking van het voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening over AI en algoritmen. Het BNC-fiche daarover wordt binnenkort aan de Tweede Kamer gezonden.

Kamerbrief Antwoorden Kamervragen over het bericht van de Rekenkamer Rotterdam dat algoritmen kunnen leiden tot mogelijke vooringenomenheid d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3052)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor zomerreces 2021 geïnformeerd.

Een register kan informatie verschaffen over het type algoritmen, maar ook over de data die gebruikt zijn. Ook kan zo’n register een statusoverzicht geven van de kwaliteitseisen die toegepast zijn en de vermelding van de verantwoordelijke functionaris waar burgers terecht kunnen met vragen. Het is belangrijk dat een algoritmeregister aansluit bij de behoeften van burgers. De staatssecretaris komt hier op terug in de brief aan de Tweede Kamer (medio juni 2021) en bericht tevens over de voortgang van moties die ingediend zijn tijdens het debat over het rapport POK.

Kamerbrief Antwoorden Kamervragen over het bericht van de Rekenkamer Rotterdam dat algoritmen kunnen leiden tot mogelijke vooringenomenheid d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3052)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in overleg te gaan met VNG, gemeenten en interdepartementaal om duidelijkheid te krijgen, zodat iedereen goed doordrongen is hoe het in elkaar zit. De Minister zal ook het punt social media (2 benen in de samenleving) meenemen in de gesprekken. De Minister zal het aspect tools/veiligheid (JenV) ook meenemen. Minister zal voor zomerreces 2021 stand van zaken-brief (tussenstand) sturen aan de Kamer.

Plenair debat Mondelinge vraag van het lid VAN BAARLE (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeenten kijken in het geheim mee met burgers op sociale media’ (Nos.nl, 18 mei 2021) d.d. 18 mei 2021 (Handelingen II 2020/21, nr. 76, item 2)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

Over de mogelijke integratie van het burger- en bedrijvendomein zal de staatssecretaris met zijn brief naar aanleiding van de motie Van der Molen de Tweede Kamer informeren.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Digitale Toegang d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 711)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe aan de Tweede Kamer om de behoefte aan een loketfunctie te onderzoeken. Dit is ook is beschreven in het rapport Werk aan uitvoering. Zij zal dit meenemen in de verdere uitwerking van de Werkagenda voor de uitvoering waaraan zij samen met andere leden van het kabinet, de departementen, de VNG en de uitvoeringsorganisaties aan werkt. Op basis hiervan kan zij komend voorjaar een voorstel indienen.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris verwacht in augustus 2021 ingeschat kan worden wanneer het kostenefficiënt is het nieuwe model paspoort in te voeren. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer in september 2021 daarover informeren.

Kamerbrief Introductie nieuw model identiteitskaart en nieuw model paspoort d.d. 6 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25764, nr. 132)

07-05-2021 De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De samenwerking binnen de Coalition of the Willing richt zich in het bijzonder op deze vijf thema’s (mensgerichte inzet van artificiële intelligentie, digitale dienstverlening over grenzen heen, de ontwikkeling van digitale identiteit, data en open source en informatieveiligheid) die de betrokken landen binnen deze informele coalitie gezamenlijk hebben omarmd. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan geleerde lessen op digitaal gebied tijdens COVID-19. De staatssecretaris zegt toe over de voortgang hiervan de Kamer in voorjaar 2021 te informeren.

Kamerbrief Internationaal perspectief Digitale Overheid d.d. 13 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21 29362;26643, nr. 288)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio september 2021 geïnformeerd.

Met betrekking tot hoe een tweede adres opgenomen zou kunnen worden in de BRP en hoe dit kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten voor de burger en verbetering van zicht op verblijf van personen door de overheid. Een van de daarbij genoemde knelpunten is tijdelijk verblijf in het buitenland vanwege werkzaamheden. De staatssecretaris zegt toe deze casus te onderzoeken (en daarbij de bijzondere omstandigheden van militairen meenemen) en tevens onderzoeken hoe bij het tonen van de gegevens op mijnoverheid.nl wel het onderscheid zichtbaar kan worden tussen «immigratie» en «hervestiging», en hoe beter over het onderscheid gecommuniceerd kan worden bij uitleg over de registratie. In de eerstvolgende voortgangsbrief over de BRP aan de Kamer wordt over de stand van zaken van de verbeteringen gerapporteerd.

Kamerbrief Beantwoording Kamervraag militairen die als immigrant geregistreerd staan d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 3059)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt Tweede Kamer toe (begin 2021) een voortgangsrapportage Open Source / effecten van het vrijgeven van broncodes.

Kamerbrief Beleidsbrief vrijgeven van de broncode van overheidssoftware d.d. 17 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 676)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste en Tweede Kamer toe periodiek, en aanvankelijk jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan ihkv de verbetering van de digitale informatiehuishouding (Woo) te rapporteren.

Kamerbrief Wetsvoorstel Open overheid d.d. 2 januari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35112, nr. 4)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio oktober 2021 geïnformeerd.

Er wordt onderzocht of het publieke middel vanaf de tweede helft van 2022 voor het inloggen bij de Belastingdienst beschikbaar gesteld kan worden en vanaf dan de compensatieregeling kunnen vervangen. De staatssecretaris zegt toe tussentijds de Tweede Kamer te informeren over de voortgang in de voortgangsrapportages Toegang, alsmede over de gevolgen voor het huidige stelsel in het bedrijvendomein en de compensatieregeling. Aanpalend aan de ontwikkeling van dit publieke middel zal ook een bron worden ontwikkeld voor registratie van bedrijven en organisaties die niet in het Handelsregister staan en daarin ook niet kunnen worden opgenomen, zodat ook deze organisaties over dit middel kunnen beschikken en de huidige problematiek als gevolg van het op onderdelen ontbreken van betrouwbare brongegevens in het bedrijvendomein integraal wordt aangepakt. Ook over de vervolgstappen, waaronder de resultaten van de toetsing op haalbaarheid, wordt de Kamer geïnformeerd middels de voortgangsrapportages Toegang.

Kamerbrief Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein (motie Van der Molen) d.d. 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34972, nr. 53)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Sinds de invoering van de COVID19 maatregelen op 15 maart 2020 kon het onderzoek naar de mogelijke versterking van de gegevensgerichte controles voor BRP en reisdocumenten nog niet verder worden doorgezet, omdat hiervoor bezoek door de RvIG nodig is. Over de voortgang hiervan informeer de staatssecretaris de Tweede Kamer in najaar 2021, tegelijk met de rapportage over de uitkomsten van de zelfevaluaties in 2020.

Kamerbrief Zelfevaluaties BRP en reisdocumenten 2019 d.d. 21 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 151)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Het is van belang dat, in kader van inclusieve dienstverlening, mensen die zijn aangewezen op een mobiele voorziening (MVA) om een aanvraag voor een ID-kaart te doen, daar ook gebruik van kunnen maken. De staatssecretaris zegt toe daarover in gesprek te gaan met de NVVB, waarbij zal worden meegenomen dat over de mogelijkheid van de inzet van de MVA duidelijk wordt gecommuniceerd naar de burger toe. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor einde jaar 2021.

Plenair debat Wet uitvoering verordening identiteitskaarten (35 552-(R2148)) d.d. 26 mei 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De nieuwe begroting van het programma VRS komt daarmee op 57,5 miljoen euro. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betekent dit een toename van ruim 11 miljoen euro. In de komende maanden worden de plannen voor de RAAS-DOBbox verder uitgewerkt; zoals aangegeven, verwacht de staatssecretaris (najaar 2021) een besluit over de realisatie te nemen. De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage VRS de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerbrief Voortgangsbrief programma VRS d.d. 10 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25764, nr. 133)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Dat pseudonimisering technisch mogelijk is, is duidelijk. Minder duidelijk is onder welke omstandigheden dit zinvol kan worden geïmplementeerd. In overleg met de grote uitvoeringsorganisaties, de VNG en de Ministeries van Financiën en VWS zullen deze mogelijkheden worden verkend. Zodra daar meer over bekend is, naar verwachting Herfst 2021, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, zegt de staatssecretaris toe de Tweede Kamer nader te informeren.

Kamerbrief Stand van zaken Beleidsontwikkelingen burgerservicenummer d.d. 29 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 154)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe (voor eind 2021) de Tweede Kamer wederom te informeren over de stand van zaken rondom het burgerservicenummer.

Kamerbrief Stand van zaken Beleidsontwikkelingen burgerservicenummer d.d. 29 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27859, nr. 154)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van gesprek met gemeenten/Divosa/Valente over de verplichte registratie van briefadressen en betrekt daarbij de zorgen die zijn geuit door het lid Ceder.

Plenair debat Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35 648) d.d. 10 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP), toe haar na 23 september 2020 te informeren over de mate waarin overheidswebsites voldoen aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (T02943).

Plenair debat Wet elektronische publicaties (35.218) d.d. 23 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 33, item 9)

In behandeling. De toezegging is op 7 december 2020 afgedaan (Kamerstukken I 2020/21, 35218, nr. I). De Kamer heeft echter behoefte aan een bredere toelichting. De staatssecretaris kan bij een volgend toezeggingenrappel onder verwijzing naar de brief aangeven dat hij de toezegging voldaan acht. Het is dan aan de commissie te beoordelen of zij daarin meegaat.

Het programmaplan basisinfrastructuur wordt jaarlijks geactualiseerd. Na vaststelling wordt dit programmaplan door het kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. De eerste versie van het programmaplan, waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid is gebaseerd, wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd.

Kamerbrief Reactie op rapporten over governance en financiering GDI d.d. 13 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 706)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio januari 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de vraag van het lid Verhoeven of de code voor goed openbaar bestuur wordt vastgelegd in wetgeving. Die code geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties van de overheid. Het is uitdrukkelijk een gedragscode, die zich niet direct leent voor doorvertaling in wetgeving. Dat geldt ook voor de geactualiseerde code met meer aandacht voor digitalisering.

Plenair debat Digitalisering van de overheid d.d. 10 september 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 106, item 26).

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

Er wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om registratie te verplichten bij kortdurend verblijf (korter dan drie maanden) in Nederland. De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer daarover te informeren.

Plenair debat Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35 648) d.d. 10 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe dat er een experiment komt met een melding (‘seintje’) aan bewoners bij een nieuwe inschrijving op het adres. Dit wordt een van de eerste experimenten onder de nieuwe experimenteerbepaling in de wet.

Plenair debat Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35 648) d.d. 10 juni 2021

In behandeling. De start consultatie is in 2021. De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe haar de tussentijdse evaluatie in 2022 van het programma ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland’ te sturen (T02944).

Plenair debat Wet elektronische publicaties (35.218) d.d. 23 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 33, item 9)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 juli 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris verwacht de wetgeving die het schrappen van de vermelding van het geslacht op de identiteitskaart regelt eind 2022 aan de Tweede Kamer aan te bieden. (Hierbij zal ook een consultatie plaatsvinden.)

Kamerbrief Nadere vragen over onnodige sekseregistratie d.d. 5 juli 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 34650, nr. L)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe te gaan meten of het gebruik van beelden in de overheidscommunicatie tot een beter begrip leidt (T02947).

Plenair debat Wet elektronische publicaties (35.218) d.d. 23 juni 2020 (Handelingen I 2019/20, nr. 33, item 9)

In behandeling. De toezegging is op 7 december 2020 afgedaan (Kamerstukken I 2020/21, 35218, nr. I). De Kamer heeft echter behoefte aan een bredere toelichting. De staatssecretaris kan bij een volgend toezeggingenrappel onder verwijzing naar de brief aangeven dat hij de toezegging voldaan acht. Het is dan aan de commissie te beoordelen of zij daarin meegaat.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat bij de wettelijke evaluatie van de Wet Elektronische publicaties, na vijf jaar (2026) in ieder geval ingegaan zal worden op de beschikbaarheid van publicaties voor digitaal minder vaardigen en op mogelijke gevolgen voor lokale media.

Plenair debat Wetsbehandeling Elektronischte publicaties (35 218) d.d. 3 december 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 31, item 58)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio 2026 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe om bij de in de verordening voorziene evaluatiemomenten de vraag mee te nemen in hoeverre het toevoegen van vingerafdrukken op ID-kaarten een verminderend effect heeft op gevallen van ID-fraude. De eerste evaluatie is in 2027.

Plenair debat Wet uitvoering verordening identiteitskaarten (35 552-(R2148)) d.d. 26 mei 2021

In behandeling. De eerste evaluatie vindt plaats medio 2027.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe met betrekking tot verbeteren van navolgbaarheid door in het vervolg een beknopt overzicht van de grootste uitgavenposten toe te voegen aan het begin van de verantwoordingsstukken.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds d.d. 17 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in voorjaar 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer informatie toe te sturen over afspraken met de regio over de optie van een troikaconstructie.

Wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen d.d. 12 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570-XIII, nr. 72)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen die ingaat op het loket opname op verzoek om na te gaan of de (meest) risicovolle woningen in de versterkingsopgave zitten.

Plenair debat Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 10 februari 2021 (Handelingen II, 2020/21, nr. 55, item 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Het lid Tony van Dijck (PVV) stelt een vraag over de verhouding uitvoeringskosten die gemoeid zijn met de schadeafhandeling Groningen. Hij vraagt de staatssecretaris van BZK om ‘in te zoomen’ op de kosten die gemaakt worden door de overheid, die door de belastingbetaler betaald moeten worden, ten opzichte van de compensatieregelingen die de overheid uitdeelt vanwege fouten die gemaakt zijn) op de goede plek te krijgen. De staatssecretaris zegt toe (namens Minister BZK) om op dit punt een brede reflectie te doen, mede namens de Minister van EZK, omdat dit ook de eerste verantwoordelijkheid betreft van de Minister van EZK.

Plenair debat Verantwoordingsdebat met MP en Minister van Financiën d.d. 9 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over tot waar de juridische ondersteuning door Stut-en-Steun reikt.

Wetgevingsoverleg Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) d.d. 4 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 79)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat bij de AMvB en de Ministeriële regeling uitvoeringstoetsen komen en zal de Tweede Kamer daarover informeren.

Plenair debat Het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld d.d. 14 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, nr. 68, item 12)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te informeren over hoe de 10 mln. uit de bestuurlijke afspraken voor sociaal-emotionele ondersteuning wordt uitgewerkt.

Plenair debat Het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld d.d. 14 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, nr. 68, item 12)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer na het zomerreces van 2021 te informeren over de regeling juridische bijstand en het overleg daarover met Stut en Steun.

Commissiedebat Mijnbouw / Groningen d.d. 1 juli 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt aan de Tweede Kamer toe de eerste rapportage m.b.t. de monitor, waarbij tweemaal per jaar de tevredenheid van de bewoners in de versterkingsopgave wordt gevolgd, na de zomer naar de Kamer te sturen.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over «de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt en de uitvoering van het bestuursakkoord» (2021Z07336) d.d. 3 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3065)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

Het MJVP wordt met de planning van alle projecten van de versterkingsoperatie na de zomer vastgesteld. De Minister zegt toe de Tweede Kamer hier aansluitend over te informeren, inclusief een overzicht van de gemeentelijke doelstellingen en projecten die in 2022 starten.

Kamerbrief over meerjaren versterkingsplan, voortgang versterken en bestuurlijke afspraken d.d. 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

Het Interventieteam is in gezamenlijkheid gestart met de voorbereiding van het afhandelen van vastgelopen dossiers. De Minister zegt toe de Tweede Kamer eind 2021 te informeren over de voortgang.

Kamerbrief over meerjaren versterkingsplan, voortgang versterken en bestuurlijke afspraken d.d. 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe jaarlijks, na het afronden van deze cyclus, de Kamer te informeren over de voortgang en planning van de versterkingsopgave en daarmee het herijkte MJVP.

Kamerbrief over meerjaren versterkingsplan, voortgang versterken en bestuurlijke afspraken d.d. 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe (voorjaar 2021) de Tweede Kamer van de voortgang van het project GCMK op de hoogte te stellen.

Kamerbrief Vervolg GCMK d.d. 12 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 26643;29517, nr. 692)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer jaarlijks te informeren (voor begrotingsbehandeling BZK) over de voortgang van de spreiding van de rijkswerkgelegenheid en werkgelegenheid bij zbo’s.

Kamerbrief Opvolging drie moties-Van der Molen inzake spreiding rijkswerkgelegenheid d.d. 20 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31490, nr. 272)

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging. In navolging van de motie van der Molen wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd voor

Er wordt geïnventariseerd welke mogelijke onderwerpen moeten worden uitgewerkt voor de transitie naar hybride werken (personele aspecten/digitale werkomgeving/fysieke werkomgeving). Vervolgens wordt er de komende maanden enkele scenario’s ontwikkelen, waarbij kosten, baten en maatschappelijke effecten in beeld worden gebracht. Na weging van de scenario’s door het kabinet zal de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover inhoudelijk nader informeren.

Kamerbrief Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst d.d. 4 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31490, nr. 289)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt naar verwachting in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister gaat - naar aanleiding een vraag van D66 - na hoe gemeenten die nog niet ver genoeg zijn met de transitievisie warmte gestimuleerd kunnen worden en zal de Tweede Kamer informeren.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe samen met de Huurcommissie en RVO te onderzoeken hoe de huurder beter kan worden ondersteund en sneller duidelijkheid te geven bij een klacht of een vraag over het energielabel en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Wetgevingsoverleg Begroting Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 72)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio september 2021 geïnformeerd.

De Minister laat in 2019 de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, in samenwerking met lokale organisaties, de kansen omtrent praktische verduurzamingsmaatregelen in woningen voor Caribisch Nederland in beeld te brengen. Milieu Centraal zal vervolgens via haar kanalen ook informatie geven over de mogelijkheden van energiebesparing voor de inwoners in Caribisch Nederland. De Minister zal de Tweede Kamer van de bevindingen en voorlichtingsacties van Milieu Centraal op de hoogte brengen.

Kamerbrief Duurzaam bouwen en wonen in de overzeese Koninkrijksdelen d.d. 21 december 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 36)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra duidelijkheid bestaat over de ruimte van private keurmerken naast de voorgeschreven Europese CE-markeringen. De Minister wacht op antwoord van de Europese Commissie over dit vraagstuk.

Algemeen overleg Bouwregelgeving d.d. 29 juni 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 28325, nr. 160)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe het onderzoek inzake bouwvoorschriften balkons (en of dit zal leiden tot een verdere aanpassing van de bouwregelgeving naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld over ontwerpverzamelwijziging van het Besluit bouwwerk leefomgeving d.d. 29 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 150)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind september 2021 geïnformeerd.

Momenteel onderzoeken LNV en BZK, samen met decentrale overheden en sectorpartijen, de knelpunten voor natuurinclusief bouwen en wordt geanalyseerd of en in welk instrumentarium er gezocht moet worden voor het wegnemen van deze knelpunten. Daarbij wordt ook naar het Bouwbesluit gekeken. De Minister van LNV zal, mede namens BZK, de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2021 informeren.

Kamerbrief Reactie op NRC artikel «Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten» d.d. 27 oktober 2020 d.d. 14 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21,32757, nr. 177)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zal in overleg met de Minister van LNV reageren op de uitspraak van de Raad van State over de gedragscode natuurinclusief renoveren en de Tweede Kamer informeren.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (eerste kwartaal van 2021) een technisch onderzoek bij de betrokken geïnstalleerde pelletkachels en rookgasafvoerkanalen ter plaatse uit laten voeren. De Minister zal vervolgens in het tweede kwartaal 2021 over de uitkomsten van het onderzoek en met een beleidsreactie de Tweede Kamer informeren.

Kamerbrief Melding corrosie rookgasafvoerkanalen bij pelletkachels d.d. 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32757, nr. 175)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (na zomer 2021) te informeren over de voortgang van de in gang gezette acties die worden ondernomen naar aanleiding van de marktconsultatie.

Kamerbrief Energielabel, o.a. projectgerichte controle, marktconsultatie en maximum prijs d.d. 28 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21,  30196, nr. 759)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Daarnaast richt de Minister zich op een toets voor het energielabel bij de huurcommissie via de reeds bestaande huurcommissieprocedures. Het voordeel daarvan is dat in dat geval geen wijziging nodig is van de regelgeving voor de huurcommissie. In het derde kwartaal is meer zicht op de diverse aspecten en de Minister zegt toe een planning met de Tweede Kamer te delen.

Kamerbrief Verslag SO Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel d.d. 28 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21,  30196, nr. 761)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Momenteel wordt mogelijkheid onderzocht in het ROZ-model woonruimte bij huurcontracten van woningen gebouwd voor 1960 een bepaling op te nemen waarin verhuurder verklaart wel of niet bekend te zijn of er loden leidingen aanwezig zijn en zo ja, welke maatregelen en op welke termijn de verhuurder heeft gepland om die te vervangen. Hiermee wordt gewaarborgd dat huurders bij aangaan van het contract worden geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van lood. De Minister zegt de Tweede Kamer toe hierop terug te komen in de jaarlijkse voortgangsrapportage.

Kamerbrief Vragen van het lid Nijboer (PvdA) over aanhoudende problemen met loden leidingen d.d. 21 mei 2021 (Aanhangsel Handelingen II, 2020/21, nr. 2876)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

Inmiddels is gebleken dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet uitsluit dat nieuwe wetenschappelijke inzichten aanleiding kunnen vormen om de Regeling legionellapreventie te evalueren en in de toekomst mogelijk te herzien. Dat kan gevolgen hebben voor de conclusies uit het rapport. De Minister zegt toe hierover de Tweede Kamer nader te informeren.

Kamerbrief Rapport verlagen temperatuur warm tapwater nav motie Van der Lee (34 902, nr. 6) d.d. 18 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 691)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA), Lintmeijer (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie) toe om de Kamer vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet jaarlijks een voortgangsrapportage te sturen. Hierbij wordt ook een plan van aanpak voor de monitoring en de tussentijdse evaluatie gevoegd. De Minister zal in de voortgangsrapportage ingaan op de routekaart voor gebouwen in de gevolgklassen 2 en 3 (T02737).

Plenair debat Derde termijn Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) d.d. 23 april 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 27, item 10)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in oktober 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (najaar 2020) na afronding TNO-onderzoek de Tweede Kamer te informeren (en daarbij ook het TNO-rapport delen) over besluit over de aanvullende onderzoeksplicht voor gebouwen in de lagere gevolgklassen.

Kamerbrief Beantwoording vragen van het CDA en de VVD over het bollenvloerdossier d.d. 24 april 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, 2584)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (tweede helft 2021) de Tweede Kamer te informeren over de eindconclusies met betrekking tot de monitoringsstudie (het monitoren van de prijsontwikkelingen en een internationale vergelijking energielabel).

Kamerbrief Toezeggingen energielabel d.d. 20 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30196, nr. 753)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in tweede helft 2021 geïnformeerd.

De Minister bekijkt, naar aanleiding van de een vraag van de SP, of de vernieuwde Renovatieversneller ook kan voorzien in aanbodbundeling en de Tweede Kamer hierover informeren.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

In behandeling. De Kamer wordt in het vierde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te reageren op de kritiek van Stroomversnelling op de Standaard en streefwaarden (zo mogelijk voor 2 minutendebat).

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

In behandeling. De Kamer wordt in het vierde kwartaal 2021 geïnformeerd.

De monitoringsstudie naar de prijs van het energielabel is in tweede helft van het jaar 2021 afgerond en dan de Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 688)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Eerste Kamer te informeren, na overleg met alle betrokken partijen, uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van het beoogde stelsel bekend maken in hoeverre het stelsel op een verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.

Kamerbrief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) d.d. 26 maart 2019 (Kamerstukken I 2018/19, 34453, nr. M)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio januari 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de eerste helft van 2020 te gebruiken om de overgenomen adviezen van de werkgroep nader uit te werken in voorstellen voor wet- en regelgeving. Daarnaast hoopt de Minister medio 2020 een voorontwerp van het wetsvoorstel voor de laadpunten in consultatie te brengen en de Tweede Kamer nader te informeren over de overige mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving.

Kamerbrief Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's) d.d. 17 december 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 692)

In behandeling. In het vierde kwartaal van 2021 wordt het voorontwerp aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de tweede helft van 2021, wanneer het PAW drie jaar loopt, volgt een brede evaluatie om te bezien in hoeverre het programma erin slaagt om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald en of het nodig is aanpassingen te doen. Op basis van deze evaluatie zal ook bepaald worden op welke wijze de resterende middelen worden ingezet. De Minister zegt toe over de opzet van deze evaluatie in 2021 de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken d.d. 22 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 587)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek of de huidige eisen die voor energiezuinigheid van tijdelijke woningen gelden, kunnen worden aangescherpt (naar de mogelijkheden om de eisen aan luchtdoorlatendheid aan te passen).

Kamerbrief Nader verslag van schriftelijke inbreng ontwerpbesluit inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG) d.d. 16 augustus 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 674)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat het streven is de beleidsdoorlichting artikel 4 (4e kwartaal 2021) naar de Tweede Kamer te sturen vergezeld van het advies van de onafhankelijke adviseurs en een kabinetsreactie.

Kamerbrief Opzet beleidsdoorlichting artikel 4 BZK d.d. 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30985, nr. 44)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in 4e kwartaal 2021 geïnformeerd.

Indien uit het nadere onderzoek blijkt dat voor bepaalde gebouwen de brandklasse eis ook in Nederland aanpassing behoeft dan moet bekeken worden wat de consequenties precies zullen zijn en hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. De Minister verwacht dit onderzoek begin 2021 klaar te hebben. De resultaten van het onderzoek zal vervolgens worden voorgelegd aan de ATGB voor advies. Nadat er advies van het ATGB is, ontvangt de Tweede Kamer vervolgens een beleidsreactie.

Kamerbrief Antwoorden SO brandveiligheid 10 juli 2020 d.d. 22 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 28325, nr. 215)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eind 2021 geïnformeerd.

De Minister verwacht eind van het jaar een overzicht te kunnen presenteren van het landelijk informatieplatform en ontzorgingsdiensten en de wijze waarop deze diensten in de markt gepositioneerd zijn.

Kamerbrief Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving d.d. 28 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32813;32847, nr. 570)

In behandeling. De kamer wordt in het 4e kwartaal 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Eerste Kamer op de hoogte te houden over het Verbond van Verzekeraars starten. Vervolgens zal ik uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van het overleg over een zogenoemde first-party-verzekering (in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de markt om het aanbieden van betere verzekeringen op te pakken).

Kamerbrief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) d.d. 26 maart 2019 (Kamerstukken I 2018/19, 34453, nr. M)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt medio januari 2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe dat tot aan de inwerkingtreding van de wet proefprojecten georganiseerd zullen worden, om zo veel mogelijk ervaringen op te doen die kunnen worden meegenomen bij de implementatie van het stelsel (T02736).

Plenair debat Derde termijn Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) d.d. 23 april 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 27, item 10)

In behandeling. Uitvoeren van de proefprojecten loopt. De Tweede Kamer wordt voor 1 januari 2022 geïnformeerd.

Mede naar aanleiding van in de brief geuite zorgen wordt samen met de VNG mogelijkheid verkend om gevolgklasse 1 gefaseerd in te voeren en tijdelijk te beperken tot nieuwbouw. Mocht bij invoering van Wkb het aantal kwaliteitsborgers onverhoopt nog onvoldoende zijn dan biedt dit een mogelijkheid de benodigde capaciteit te beperken. De Minister zal het ontwerpbesluit dan ook zodanig aanpassen dat een gefaseerde inwerkingtreding van gevolgklasse 1 technisch mogelijk wordt. Met betrokken partijen wordt in najaar 2021 een definitieve afweging gemaakt en uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van de wet hier wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

Kamerbrief Antwoorden op nadere vragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) d.d. 23 juni 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 34453, nr. T)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Onlangs heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie advies over een wettelijke verplichting van een materialenpaspoort aan uitgebracht mede obv onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het advies is om hier meer onderzoek naar te doen en om praktijkproeven uit te voeren alvorens hierover een besluit te nemen. De Minister zal dit advies opvolgen en verwacht dat zij uiterlijk begin 2022 of zoveel eerder als mogelijk een beleidsvoorstel hierover aan de Tweede Kamer kan voorleggen.

Kamerbrief Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties d.d. 29 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32852;32847, nr. 131)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt begin 2022 geïnformeerd.

Vanaf 2 juli 2021 (t/m 1 november 2021) zal ik de derde ronde proeftuinen openstellen. De selectie van de proeftuinen zal begin 2022 kunnen plaatsvinden. De Minister zegt toe de Tweede Kamer hierover te informeren. (Ook zal de Minister de geselecteerde aanvragen, inclusief documenten zoals de businesscases en de motiveringen van de selectie van deze proeftuinen, zoals opgesteld door de Adviescommissie aardgasvrije wijken, aan de Kamer doen toekomen).

Kamerbrief Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen d.d. 29 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 760)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eerste kwartaal 2022 geïnformeerd.

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de commissie dat een juiste toepassing van gespoten PUR-schuim gewaarborgd moet zijn. Dit is de beste manier om te voorkomen dat de blootstelling van bewoners aan gevaarlijke stoffen veilige grenzen overschrijdt. Om die reden zal het kabinet zoals geadviseerd een evaluatie starten van de huidige werkpraktijk bij isolatie van vloeren, daken en spouwmuren (inclusief de bestaande certificeringsrichtlijnen opgesteld door de branche). Op basis van deze evaluatie zal het kabinet een inschatting maken van de noodzaak van de inzet van beleidsmaatregelen. De Minister zegt toe dat de resultaten van de evaluatie en een voorstel voor (beleids)maatregelen aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Kamerbrief Kabinetsreactie over het advies «Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid» van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad d.d. 30 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 761)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in maart 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren als de nodige bekendheid wordt gegeven aan het digitaal platform dat vanaf 1 januari 2020 beschikbaar is.

Kamerbrief vragen Lange Termijn Renovatie strategie d.d. 2 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32757, nr. 172)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het tweede kwartaal 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (tweede helft 2020) dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel over de transitievisie warmte ontvangt.

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 641)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in juni 2022 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe met de gemeenten in gesprek te gaan over ondersteuning bij de toetsing van projecten, in het bijzonder die in de gevolgklassen 2 en 3 (T02463).

Plenair debat 34 453 Kwaliteitsborging voor het bouwen (eerste termijn) d.d. 4 juli 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 34, item 6)

17-06-2021 De Eerste Kamer wordt voor 1 juli 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het onderzoek naar aansprakelijkheid van de bouwconsumenten.

Plenair debat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) d.d. 16 februari 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 54, item 11)

In behandeling. Aan de motie wordt in het Besluit bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aandacht geschonken. De inwerkingtreding is 1 juli 2022.

De Minister zegt toe te onderzoeken of er voor de kwetsbare groep woningeigenaren een vergelijkbare waarborg mogelijk is buiten wijkaanpakken. Daarbij wil de Minister de eerste ervaringen met de doelgroep zonder leenruimte binnen de wijkaanpak en het gespikkeld bezit betrekken om tot een goed afgewogen oordeel te komen. De Minister verwacht de Tweede Kamer vóór zomer 2022 een beeld te kunnen geven van de mogelijkheden.

Kamerbrief Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds d.d. 1 maart 2021 (Kamerstukken 2020/21, 32813, nr. 667)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor zomer 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe, gezien de resultaten van het onderzoek aanleiding te zien om samen met de VNG te verkennen of er, binnen het aangegeven kader voor waardegrondslag en de effecten, behoefte is aan een regeling in de geschetste richting (verplichte stedelijke herverkaveling) en zal de Tweede Kamer daar na de zomer over informeren.

Kamerbrief onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling d.d. 15 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35133, nr. 40)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

Veel relevante ondergrondgegevens berusten bij niet-bestuursorganen: waterbedrijven, netbeheerders, en dergelijke. Opname van deze gegevens zou de gebruiksmogelijkheden van de BRO voor bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en waterproblematiek sterk vergroten. De Minister is daarom voornemens om te laten onderzoeken of en hoe de kring van bronhouders zou kunnen worden verbreed met niet-bestuursorganen. De Minister zal de Tweede Kamer te zijner tijd nader informeren.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen d.d. 10 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33136, nr. 24)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Kluit (GroenLinks) en Crone (PvdA), toe nog eens na te zullen denken over een cumulatief effectonderzoek met betrekking tot de milieueffectrapportages (MER’s) van gemeenten en provincies. (T03063).

Mondeling overleg NOVI d.d. 1 december 2020 (Kamerstukken I 2020/21, 34682, nr. G)

In behandeling. De commissies besluiten de toezegging, naar aanleiding van de brief van de Minister van BZK van 17 februari 2021 (34682, H), als openstaand te beschouwen en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden met de Minister.

De Minister zegt toe de Kamers de uitkomsten en de afronding van de pilots naar werelderfgoed- en defensiebelangen in ruimtelijke plannen vergezeld van een beleidsreactie zo spoedig mogelijk na afronding van de onderzoeken aan de Kamers sturen.

Kamerbrief Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 d.d. 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21,  33118, nr. 193)

In behandeling. De Eerste en Tweede Kamer worden najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe jaarlijks aan de Tweede Kamer te rapporten over de voortgang en tweejaarlijks over de effecten van het beleid in de monitor NOVI. (Eens in de vier jaar zal in een evaluatie worden onderzocht in hoeverre de gewenste integraliteit en samenhang in de uitvoering tot stand komt.)

Kamerbrief beantwoording openstaande vragen Algemeen Overleg NOVI d.d. 19 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 56)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris van BZK zegt toe zodra er voldoende inzicht is in de omvang, kosten en planning van de herstelplannen, de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerbrief Onderzoek breedplaatvloeren d.d. 8 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28325, nr. 200)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris maakt de Kamer er volledigheidshalve op attent dat in 2021 ook een doorlichting van het baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf zal worden uitgevoerd op grond van de Regeling Agentschappen. Over de wijze waarop deze doorlichting zal plaatsvinden wordt de Tweede Kamer separaat geïnformeerd.

Kamerbrief Beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid d.d. 7 september 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30985, nr. 42)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

In de vorige voortgangsrapportage is aangegeven dat alle inspanningen erop gericht zijn om eind 2021 de tijdelijke huisvesting van Algemene Zaken bouwkundig gereed te hebben. Tegelijk heb ik gewezen op het feit dat het terrein van het Catshuis verder geschikt gemaakt moet worden voor de toekomstige functie tijdens de tijdelijke huisvesting, zoals het daar laten plaatsvinden van de Ministerraad. Dit brengt een aantal nog te analyseren aandachtspunten rond de beveiliging met zich mee die op zich oplosbaar lijken, maar gecompliceerd zijn en op consequenties worden bezien en gewogen. In de zomerperiode vinden nadere analyses naar verschillende alternatieven plaats, waarover de staatssecretaris de Kamers na het zomerreces nader zal informeren.

Kamerbrief Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof d.d. 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 34293, nr. 122)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Over het besluit van de staatssecretaris tot aanpassing van de reallocatieprocedure vindt nog nader overleg plaats, onder meer met de Algemene Rekenkamer. Over de uitkomsten hiervan zal de Tweede Kamer actief worden geïnformeerd. De staatssecretaris verwacht dat de wijziging in 2021 in werking kan treden.

Kamerbrief Verkoop Noordeinde 64/64A te Den Haag d.d. 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 85)

In behandeling. De verwachting is dat de wijziging medio 2021 in werking kan treden.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de overleggen met de gemeenten over gegevensuitwisseling en de eventuele vervolgstappen met een tijdspad.

Algemeen overleg Woonfraude d.d. 27 juni 2019 (Kamerstukken II, 32847, nr. 549)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

Het lid Koerhuis stelde een vraag over de balans tussen de sanerings- en borgingsheffing. De Minister zegt toe om daar in toekomstige communicatie met de Tweede Kamer op terug te komen.

Plenair debat VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector 29 453, nr. 528) d.d. 20 mei 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe met Aedes in overleg te gaan over wezen in een huurhuis. De Minister zet toe te komen met (eventueel) met een gedragscode de Tweede Kamer daarover te informeren (voor zomer 2021).

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe te bezien of de voorlichting over de waarborgsom verbeterd kan worden. De Tweede Kamer wordt (na zomer 2021) geïnformeerd.

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met partijen inzake statement over voorkomen huisuitzettingen na corona (boeggolf). Actieplan koop ook bij betrekken. De Tweede Kamer wordt na zomer 2021 geïnformeerd.

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe op hoofdlijnen De Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het ‘Onderzoek naar fraude door medewerkers Vestia’.

Kamerbrief Beantwoording schriftelijke vragen over onderzoek naar fraude bij Vestia d.d. 11 januari 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1142)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister is bereid te onderzoeken of een verbod op het verplicht mee moeten huren van een parkeerplaats in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor gevallen als dat de kandidaat-huurder geen auto heeft, opportuun is en wat de eventuele gevolgen van een dergelijk verbod voor onder meer verhuurders en bouwprojecten zouden kunnen zijn. De Minister zegt toe (voorjaar 2021) de Tweede Kamer van de uitkomst van het onderzoek te informeren.

Kamerbrief Beantwoording vragen over verhuurders die huurders dwingen een dure parkeerplaats te huren d.d. 28 september 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 191)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te onderzoeken of datadeling van bewonersgegevens een reëel knelpunt is voor corporaties in het kader van zorg- en veiligheid en te bekijken hoe corporaties grip kunnen houden in een wijk en op het tegengaan van overlast. Over beide onderwerpen wordt de Kamer geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet d.d. 8 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35517, nr. 72)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt 3e kwartaal 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe (na zomer 2021) de Tweede Kamer te informeren over uitvoering Van Eijs reguleren huren in vrije sector (mede antwoorden op vragen lid Heerma).

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met VNG over voorrang voor alleenstaanden (gescheiden) met kleine kinderen. De Tweede Kamer wordt (na zomer 2021) hierover geïnformeerd.

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat zij gaat kijken of preferente schuldenpositie kan komen voor huurders bij faillissementen van verhuurders ( in samenspraak met min SZW). Met een kanttekening erbij, of het mogelijk is wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Commissiedebat Wonen en Corona d.d. 3 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 757)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio oktober 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over gesprekken met gemeente Rotterdam en VN mbt Tweebosbuurt.

Commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe - na zomer 2021 - de Tweede Kamer nader te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het hybride taxatieproduct.

Kamerbrief Kamervragen van lid Nijboer over de kosten van taxaties d.d 29 juni 2021 (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3365)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister is in overleg met de sector om meer transparantie te creëren over de aanvangshuurprijs. Afspraken hierover zullen worden opgenomen in een convenant. Uiteindelijk kunnen deze afspraken in wetgeving worden verankerd, zodat zij voor de gehele sector gelden. De Minister verwacht najaar 2020 het convenant met de Tweede Kamer te kunnen delen.

Kamerbrief Reactie op de initiatiefnota van het lid Smeulders over marktwerking uit de huursector d.d. 9 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35178, nr. 3)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe in de volgende ‘Actualiteit in het huurbeleid’ de Kamers nader te informeren over de voortgang van het plan van aanpak van de huurcommissie, het onderzoek naar een correctiemechanisme, het convenant transparantie aanvangshuurprijzen en de toezegging om het verplicht mee huren van parkeerplaatsen verder te onderzoeken.

Kamerbrief Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad d.d. 5 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/, 27926, nr. 343)

In behandeling. De Kamers worden in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe te monitoren hoe de tijdelijke huurkorting wordt toegepast, inclusief redenen (kwalitatief/kwantitatief) (SGP) en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Wetgevingsoverleg Maatregelen huursector d.d. 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35518, nr. 23)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister verwacht de Tweede Kamer binnenkort te informeren over de eerste uitkomsten van het onderzoek met mysterycalls en praktijktesten naar discriminatie op de woningmarkt. De Minister verwacht ook een aantal uitkomsten uit de verschillende pilots te kunnen delen waarbij onder andere is gekeken naar sanctioneringsmogelijkheden zoals een meldplicht.

Kamerbrief Uitkomst aanpak goed verhuurderschap d.d. 22 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21 27926, nr. 337)

In behandeling. Via de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen op het discriminatiedossier, waaronder de aanpak van discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast ontvangt de Tweede Kamer voor einde jaar 2021 nog een rapportage over de opvolging van het onderzoek met mystery calls en praktijktesten.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (vooraf) te informeren over de uitzonderlijke gevallen die het mogelijk maken dat publiek geld wordt ingezet voor sanering van woningcorporaties in het niet-DAEB-deel.

Algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties d.d. 18 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 29453, nr. 440)

In behandeling. De Tweede Kamer zal op het moment dat dit aan de orde is vooraf geïnformeerd worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Rietkerk (CDA), toe de halfjaarlijkse rapportages over de plancapaciteit en de realisaties met betrekking tot de woningbouw ook naar de Eerste Kamer te versturen (T03047).

Plenair debat Wet 35578 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister-president zegt toe dat de Minister van BZK de opmerking van CU betrekt bij de behandeling van de begroting van BZK wanneer het ook over huren en wonen gaat (ouderenwoonakkoord: «maak daar werk van en maak afspraken met gemeenten over een percentage dat zij kunnen reserveren voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Dat zou veel betekenen voor veel mensen tot en met starters aan toe»).

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De Minister-president zegt toe dat de Minister van VWS en de Minister van BZK reageren op de nota van 50PLUS over woon-zorgcomplexen voor ouderen die afhankelijk zijn van alleen hun AOW bij de behandeling van hun begrotingen.

Plenair debat Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 3, item 5)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2021 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe de monitor ouderenhuisvesting naar de Eerste Kamer te sturen (T03048).

Plenair debat Wet 35578 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt begin 2022 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de resultaten van het externe onderzoek om inzicht te geven in de rol van wooncoöperaties (hoe groot de rol is die publieke verhuurders, sociale verhuurders, particuliere verhuurders en wooncoöperaties) binnen de context van de huurmarkt Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland naar de Tweede Kamer te sturen. Tevens zal in de brief worden ingegaan op de lessen die zijn te leren van andere landen.

Kamerbrief Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) inzake wooncoöperaties (ingezonden 13 augustus 2020) d.d. 4 september 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3992)

In behandeling. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de geleerde lessen uit het programma.

De Minister zegt toe naar het rapport Van Schaik te kijken en zal richting de Eerste Kamer een reactie op het rapport geven. (Daarbij wordt ook gekeken naar relaties met het volkshuisvestingsfonds.)

Plenair debat Wet 35578 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) d.d. 1 december 2020 (Handelingen I 2020/21, nr. 12, item 9)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in najaar 2021 geïnformeerd.

De Minister gaat zo spoedig mogelijk in gesprek met Leger des Heils over maatschappelijk vastgoed en zal de Tweede Kamer daarover informeren.

Commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister(s) zeggen de Tweede Kamer toe een brief met een onderbouwing van de cijfers uit de bestuurlijke afspraken met betrekking tot 40.000 nultredenwoningen en 50.000 geclusterde woonvorm.

Plenair debat Toekomst van de ouderenhuisvesting d.d. 30 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2021 geïnformeerd.

De Minister zal voor zomer 2021 in gesprek gaan over Gnephoek en de Tweede Kamer daar spoedig over informeren.

Commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe - na zomerreces 2021 - met regio Noord-Holland Noord een bestuurlijk overleg te voeren over een woondeal en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd.

De Minister zegt toe knelpunten te checken met betrekking tot locatie Valkenburg die bij technische briefing door provincie Zuid-Holland zijn genoemd. De rapportage aan de Tweede Kamer komt begin 2022.

Commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

In behandeling. De Tweede Kamer wordt eerste kwartaal 2022 geïnformeerd.

Licence