Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Uitgaven

Tabel 61 Uitgaven beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

66.153

66.931

64.916

65.301

60.963

Mutatie Nota van Wijziging 2021

4.900

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

12.000

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

20.837

10.412

12.416

12.132

8.212

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

4.102

0

0

0

0

Extrapolatie

0

0

0

0

0

69.161

       

Nieuwe mutaties

11.034

9.233

1.213

1.187

1.116

1.616

Waarvan:

      

1) Compensatiepakket Zeeland

11.400

0

0

0

0

0

2) POK - Anti-discriminatie

420

420

420

420

420

920

3) Vergoeding Centrale Stemopneming

‒ 650

0

0

0

0

0

4) Verkiezingsagenda

0

6.500

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

119.026

86.576

78.545

78.620

70.291

70.777

Toelichting

1. Compensatiepakket Zeeland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een eenmalige specifieke uitkering aan de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.

2. POK - Anti-discriminatie

Het kabinet heeft toegezegd om de vindbaarheid en positionering van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV´s) tegen het licht te houden. Dit zal het kabinet samen met onder andere de branchevereniging van de ADV’s en gemeenten oppakken. Hiervoor zal de branchevereniging een subsidie ontvangen. Deze subsidie zal onder andere gebruikt worden voor het doorontwikkelen van de website discriminatie.nl en de organisatie van (kennis)bijeenkomsten van de ADV’s.

3. Vergoeding Centrale Stemopneming

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van het Ministerie van BZK, naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente.

4. Verkiezingsagenda

De Minister van BZK heeft op 18 juni 2021 een verkiezingsagenda naar het parlement verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 35165, nr. 40). Deze agenda benoemt maatregelen die het kabinet, de VNG, NVVB en Kiesraad noodzakelijk vinden om de robuustheid en toegankelijkheid van het verkiezingsproces te versterken. Een aantal maatregelen van de Verkiezingsagenda zijn al door dit kabinet in gang gezet (zoals de uitbreiding van taken en bevoegdheden van de Kiesraad en het actieplan toegankelijk stemmen). Daarnaast is er sprake van noodzakelijk onderhoud (zoals verbetering van het proces van kandidaatstelling). Om continuïteit en onderhoud te borgen wordt incidenteel € 6,5 mln. toegevoegd aan de begroting van BZK. Het volgende kabinet zal besluiten over de verdere uitwerking en financiering van de verkiezingsagenda.

Ontvangsten

Tabel 62 Ontvangsten beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

24.765

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

Beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid

Uitgaven

Tabel 63 Uitgaven beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

316.767

318.324

318.453

317.872

317.872

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

1.397

‒ 299

413

134

81

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

317.938

       

Nieuwe mutaties

21.135

26.596

28.500

26.986

26.986

26.986

Waarvan:

      

1) Ondermijning

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2) Ontwikkelingskosten huisvesting AIVD

11.500

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

3) Kabelinterceptie

‒ 3.000

1.500

1.500

0

0

0

4) Programma Nationale Cryptostrategie

2.840

0

0

0

0

0

5) Ongewenste buitenlandse financiering

2.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6) Loon- en prijsbijstelling

7.231

7.266

7.270

7.256

7.256

7.256

       

Stand ontwerpbegroting 2022

339.299

344.621

347.366

344.992

344.939

344.924

Toelichting

1. Ondermijning

Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt ter versterking van de inlichtingen en veiligheidsdiensten en die middelen zijn gelijkelijk verdeeld over de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie.

2. Ontwikkelingskosten huisvesting AIVD

Voor de afrekening van ontwikkelkosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van een huisvestingsproject van de AIVD worden middelen vanuit de jaren 2022-2026 naar 2021 geschoven.

3. Kabelinterceptie

De middelen voor kabelinterceptie kunnen dit jaar niet geheel worden uitgeput, vanwege vertraging in de technische ontwikkeling en de vertraging in de juridische voortgang.

4. Programma Nationale Cryptostrategie

Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.

5. Ongewenste buitenlandse financiering

In het kader van nationale veiligheid worden middelen beschikbaar gesteld om het onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering en ongewenste buitenlandse inmenging te blijven continueren.

6. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Ontvangsten

Tabel 64 Ontvangsten beleidsartikel 2. Nationale Veiligheid (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

14.714

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

Uitgaven

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.828.368

4.560.490

4.608.221

4.763.468

4.909.193

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

450.000

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

238.796

61.237

50.072

33.513

28.198

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

5.077.586

       

Nieuwe mutaties

6.100

10.362

8.292

8.340

9.630

‒ 750

Waarvan:

      

1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

63.547

0

0

0

0

0

2) Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds

‒ 20.000

0

0

0

0

0

3) Huurbevriezing kwetsbare groepen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

4) Woningbouwimpuls btw

‒ 38.328

0

0

0

0

0

5) Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

‒ 1.747

1.481

266

0

0

0

6) Woningbouwimpuls apparaatsuitgaven

0

0

‒ 1.463

‒ 788

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

5.523.264

4.632.089

4.666.585

4.805.321

4.947.021

5.076.836

Toelichting

1. Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over boekjaar van 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

2. Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds

Binnen het Volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.

3. Huurbevriezing kwetsbare groepen

Het kabinet maakt vanaf 2022 tot en met 2025 middelen vrij voor de voortzetting van een regeling voor de nieuwbouw van onzelfstandige eenheden voor kwetsbare groepen waarbij specifiek studenten worden betrokkenen. Dit als gevolg van de tijdelijke huurbevriezing.

4. Woningbouwimpuls btw

Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

5. Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het juiste kasritme te zetten. De middelen zijn bedoeld voor opdrachten die de RVO uitvoert voor het expert team woningbouw, de taskforce woningbouwcorporaties en het expertteam transformatie vakantieparken. De RVO draagt door middel van deze opdrachten en hun expertise bij aan de ondersteuning in de voorfase van de woningbouw.

6. Woningbouwimpuls apparaatsuitgaven

Voor de uitvoering van de woningbouwimpuls is een tijdelijke project directie ingericht. De hiervoor beschikbare middelen worden gerealloceerd naar begrotingsartikel 11 zodat de uitgaven op het juiste artikel en instrument verantwoord kunnen worden.

Ontvangsten

Tabel 66 Ontvangsten beleidsartikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

406.400

400.400

399.600

380.400

370.100

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

‒ 4.400

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

‒ 14.000

‒ 8.000

‒ 2.000

‒ 1.000

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

‒ 32.096

‒ 38.300

‒ 38.700

‒ 33.400

‒ 30.300

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

332.600

       

Nieuwe mutaties

64.154

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

63.547

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

420.058

354.100

358.900

346.000

339.800

332.600

Toelichting

1. Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.

Beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Uitgaven

Tabel 67 Uitgaven beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

437.329

324.329

256.813

161.776

162.305

Mutatie Nota van Wijziging 2021

100.000

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

624

‒ 18.577

‒ 58.402

5.563

20.710

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

89.000

34.000

18.250

7.500

7.500

Extrapolatie

197.105

       

Nieuwe mutaties

‒ 23.516

105.734

46.094

42.299

44.535

‒ 17.999

Waarvan:

      

1) Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

0

40.000

40.000

40.000

40.000

0

2) Uitvoeringskosten Klimaatakkoord decentrale overheden

0

72.500

0

0

0

0

3) Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

‒ 4.000

‒ 26.000

0

0

0

0

4) Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

‒ 6.000

6.000

0

0

0

0

5) Ondersteuning en ontzorging woningeigenaren

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

6) Versterkingsoperatie Groningen

‒ 10.000

0

0

0

0

0

7) Loon- en prijsbijstelling

6.360

6.317

3.808

1.183

985

401

8) Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

‒ 1.419

‒ 2.149

‒ 2.331

‒ 2.436

0

0

9) Ondersteuning RES-proces

‒ 4.000

0

0

0

0

0

10) Kasschuif Regionale Energiestrategie

‒ 2.315

1.960

355

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

603.437

445.486

262.755

217.138

235.050

179.106

Toelichting

1. Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Er is besloten om de huren in de gereguleerde sector vanaf 1 juli 2021 te bevriezen om huurders door de coronacrisis te helpen. Dit heeft gevolgen voor de investeringscapaciteit van verhuurders. Daarom is voorzien in een tegemoetkoming voor verhuurders. Verhuurders met meer dan vijftig eenheden krijgen een tegemoetkoming via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Kleinere verhuurders in de gereguleerde sector worden ondersteund in hun uitgaven voor verduurzaming en onderhoud enerzijds en de nieuwbouwopgave anderzijds. Daarvoor wordt een subsidieregeling opgezet. De regeling biedt een tegemoetkoming voor uitgaven die verhuurders doen in het kader van onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. De middelen voor 2022 tot en met 2025 hiervoor worden nu toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK.

2. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord decentrale overheden

Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten wordt € 72,5 mln. toegevoegd aan de begroting van BZK als overbrugging voor de uitvoeringskosten van decentrale overheden. Het gaat onder andere om kosten voor de Regionale Energiestrategieën (RES), uitrol van laadpalen, energieloketten, opstellen van transitievisie warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak).

3. Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke regeling voor het mkb opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Het budget inclusief uitvoeringskosten van deze subsidieregeling wordt van de begroting van BZK overgeboekt naar de begroting van EZK.

4. Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK zal worden uitgevoerd. De inregeling hiervoor vergt meer tijd en de regeling start in het najaar van 2021. Er vindt een kasschuif plaats om de middelen voor de subsidie ondersteuning verduurzaming mkb in het juiste kasritme over te kunnen boeken naar de begroting van het Ministerie van EZK.

5. Ondersteuning en ontzorging woningeigenaren

In het Klimaatakkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen gericht op ontzorging. Daartoe wordt in 2022 een landelijk digitaal platform gelanceerd waar gebouweigenaren onafhankelijke informatie kunnen vinden over verduurzamingsmaatregelen, besparingseffecten, subsidie- en financieringsmogelijkheden en duurzame aanbieders en financiers kunnen vinden. Vanaf de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor het landelijk digitaal platform en voor de ondersteuning van VvE’s.

6. Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

7. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

8. Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging (WKB) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

9. Ondersteuning RES-proces

Zoals vermeld in de brief van 8 juni 2021 (Kamerstukken 2020/21, 32813, nr. 717) stelt het Rijk € 4 mln. extra beschikbaar voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor de ondersteuning van het Regionale Energiestrategie (RES) proces in de dertig regio's. Er wordt € 3,1 mln. overgemaakt naar het Gemeentefonds, € 0,7 mln. naar het Provinciefonds en € 0,2 mln. naar het Btw-compensatiefonds.

10. Kasschuif Regionale Energiestrategie

De werkzaamheden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben een uitfinanciering naar 2022 en 2023. Deze kasschuif dient om de beschikbare middelen in het juiste kasritme te zetten.

Ontvangsten

Tabel 68 Ontvangsten beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

91

91

91

91

91

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

91

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

91

91

91

91

91

91

Uitgaven

Tabel 69 Uitgaven beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

98.757

80.534

78.295

75.752

75.144

Mutatie Nota van Wijziging 2021

15.000

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

‒ 371

2.051

‒ 490

479

95

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

70.239

       

Nieuwe mutaties

37.917

39.963

8.601

6.655

6.649

6.585

Waarvan:

      

1) Meerkosten uitstel Omgevingswet

23.000

21.700

0

0

0

0

2) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

13.036

11.700

4.400

0

0

0

3) STOP/LVBB-beheer

0

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

4) Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

2.235

2.235

0

2.500

2.500

2.500

5) Omgevingswet

‒ 2.151

0

0

0

0

0

6) Loon- en prijsbijstelling

1.062

1.053

926

855

849

785

       

Stand ontwerpbegroting 2022

151.303

122.548

86.406

82.886

81.888

76.824

Toelichting

1. Meerkosten uitstel Omgevingswet

Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

2. Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.

3. STOP/LVBB-beheer

In het kader van de Omgevingswet worden voor Standaard Officiële Publicatie (STOP)/Landelijke voorziening Bekendmaking en Beschikbaarstelling (LVBB) beheer middelen alternatief ingezet binnen de BZK-begroting. Dit wordt gedekt binnen begroting van het Ministerie van BZK.

4. Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) in 2021 en 2022. Daarnaast betreft dit generale compensatie voor de oplopende bijdrage voor het beheer van het DSO-LV vanaf 2024.

5. Omgevingswet

Er worden middelen van begrotingsartikel 5 naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

6. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Ontvangsten

Tabel 70 Ontvangsten beleidsartikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

95

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.824

       

Nieuwe mutaties

809

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Afrekening Kadaster

580

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

4.728

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Toelichting

1. Afrekening Kadaster

Dit betreft een afrekening met het Kadaster over 2020.

Beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Uitgaven

Tabel 71 Uitgaven beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

170.330

171.446

113.185

107.636

109.667

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

17.630

42.638

37.976

36.627

36.278

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

142.794

       

Nieuwe mutaties

‒ 1.949

2.200

2.381

1.880

726

1.788

Waarvan:

      

1) Investeringsagenda 2020 ‒ 2021

‒ 5.402

0

0

0

0

0

2) WOO ondersteuning Koepels

0

863

863

863

863

863

3) Digitalisering

‒ 1.992

‒ 1.400

0

0

0

0

4) Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing

5.913

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

186.011

216.284

153.542

146.143

146.671

144.582

Toelichting

1. Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services), Overige Vormen Machtigen en PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), worden middelen van de Investeringspost op begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en juiste instrument verantwoord kunnen worden.

2. WOO ondersteuning koepels

Vanaf de aanvullende post worden middelen overgeheveld voor ondersteuning aan de koepelorganisaties van de medeoverheden in het kader van de Wet Open Overheid (WOO). Dit is onderdeel van de maatregelen met betrekking tot informatiehuishouding die worden genomen naar aanleiding van het rapport «Ongekend onrecht» (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2) van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

3. Digitalisering

Dit betreft onder andere capaciteitsuitgaven voor versnelde digitalisering waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor eID, Machtigingen en de BRP. Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

4. Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing

Het Ministerie van BZK ontvangt een extra bijdrage van gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze bijdrage wordt gevraagd in het kader van meerverbruik door de gebruikers. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van SZW en van de VNG.

Ontvangsten

Tabel 72 Ontvangsten beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

959

448

423

423

423

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

5.878

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

423

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

6.837

448

423

423

423

423

Uitgaven

Tabel 73 Uitgaven beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

34.264

28.364

28.362

28.211

27.963

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

66.810

162.436

159.695

133.642

133.731

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

157.021

       

Nieuwe mutaties

3.901

2.797

‒ 41

‒ 602

‒ 1.122

‒ 1.641

Waarvan:

      

1) Programma Nationale Cryptostrategie

‒ 2.840

0

0

0

0

0

2) Coalition of the willing

1.420

1.420

0

0

0

0

3) Project vernieuwing Rijksportaal

1.740

360

0

0

0

0

4) Transitie DigiInkoop

877

339

0

0

0

0

5) HRM in het Inkoopdomein

636

433

0

0

0

0

6) Versnelling Cyber

646

0

0

0

0

0

7) Hybride werken

646

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

104.975

193.597

188.016

161.251

160.572

157.021

Toelichting

1. Programma Nationale Cryptostrategie

Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.

2. Coalition of the willing

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in kader van Coalition of the willing en de Nationale Cryptostrategie.

3. Project vernieuwing Rijksportaal

De leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben ingestemd met het vernieuwen van het Rijksportaal. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van JenV, het Ministerie van EZK en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van project Vernieuwing Rijksportaal.

4. Transitie DigiInkoop

Dit betreft bijdragen van het Ministerie van JenV en het Ministerie van Defensie voor het programma Transitie DigiInkoop. Middels dit programma wordt een rijksbrede architectuur van departementale inkoopsystemen en een centraal leveranciersportaal gerealiseerd.

5. HRM in het Inkoopdomein

Dit betreft bijdragen van verschillende ministeries ten behoeve van programma HRM Inkoop. Middels dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van HRM in het inkoopdomein.

6. Versnellingsmaatregelen Cyber

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van het Rijk te waarborgen is investeren in informatiebeveiliging randvoorwaardelijk. Om de uitgaven voor het project Versnellingsmaatregelen Cyber op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.

7. Hybride Werken

Om de (eerste) uitgaven voor het project Hybride Werken op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.

Ontvangsten

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

64

64

64

64

64

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

64

       

Nieuwe mutaties

248

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) UBR bedrijfszorg

236

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

312

64

64

64

64

64

Toelichting

1. UBR bedrijfszorg

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ontvangt een bijdrage voor de werkzaamheden rondom de pilot vitaliteit en de training in overgang, beiden onderdeel van de dienstverleningsafspraak Bedrijfszorg. De bijdrage wordt gedekt uit een afrekening met UBR over 2020.

Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

141.846

133.978

133.391

133.436

143.945

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

36.686

225

900

1.000

‒ 9.400

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

154.720

       

Nieuwe mutaties

2.916

2.745

2.734

3.721

4.621

5.835

Waarvan:

      

1) Disclaimers veiligheid en duurzaamheid

0

0

0

0

0

3.450

2) Loon- en prijsbijstelling

2.916

2.745

2.734

2.735

2.962

2.914

       

Stand ontwerpbegroting 2022

181.448

136.948

137.025

138.157

139.166

160.555

Toelichting

1. Disclaimers veiligheid en duurzaamheid

Dit betreft middelen voor de additionele kosten voor extra veiligheidsmaatregelen en verdere verduurzaming van de gebouwdelen van het Binnenhof.

2. Loon- en Prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

121.574

120.282

120.282

102.984

102.984

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

24.041

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

92.820

       

Nieuwe mutaties

12.204

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Bodemmaterialen

12.250

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

157.819

120.282

120.282

102.984

102.984

92.820

Toelichting

1. Bodemmaterialen

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Uitgaven

Tabel 77 Uitgaven beleidsartikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

114.297

53.649

42.048

31.680

25.280

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

864.826

732.063

732.000

732.000

732.000

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

757.280

       

Nieuwe mutaties

‒ 18.653

338.596

57.871

14.591

3.457

1.300

Waarvan:

      

1) Bestuursakkoord Groningen 2022

0

328.822

42.900

2.400

2.400

1.300

2) Bestuursakkoord Groningen 2021

‒ 10.700

0

0

0

0

0

3) Jaarlijkse compensatie gemeenten en provincie

0

5.195

11.595

7.440

0

0

4) Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds

‒ 11.135

0

0

0

0

0

5) Versterkingsoperatie Groningen

10.000

0

0

0

0

0

6) Versterking industrie Groningen

1.052

1.052

1.052

1.052

1.052

0

7) Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces

915

499

375

365

5

0

8) Btw-afdracht NPG projecten

‒ 1.278

0

0

0

0

0

9) Woonbedrijf Groningen

‒ 4.977

3.028

1.949

0

0

0

10) Zandplaten Zuid Delfzijl

‒ 3.334

0

0

3.334

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

960.470

1.124.308

831.919

778.271

760.737

758.580

Toelichting

1. Bestuursakkoord Groningen 2022

Vanaf de aanvullende post is een deel van de middelen voor 2022 en verder in het kader van het Bestuursakkoord Groningen overgeheveld naar de begroting van BZK zodat de versterkingsoperatie Groningen onverminderd doorgang vindt. Dit betreft middelen voor het gebiedsfonds (blok B, € 86,2 mln.), inpassingskosten uit blok D (€ 49,8 mln.), de regeling woningverbetering particulieren (blok A, C en E) (€ 134,5 mln.) en de regeling woningverbetering woningcorporaties (€ 39,5 mln. per jaar in 2022 en 2023) uit het Bestuursakkoord. Daarnaast gaat het om middelen voor de knelpuntenpot van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (€ 11,25 mln.) en middelen voor vastgelopen dossiers (€ 6,25 mln.).Tot slot betreft het middelen voor de specials Agro (LNV), MKB (EZK), Erfgoed (OCW) en sociaal-emotioneel (BZK) van in totaal € 42,7 mln. voor de periode 2022-2026. De beschikbare middelen voor de specials Agro, MKB en Erfgoed zijn reeds overgeheveld naar de begrotingen van de betrokken departementen.

2. Bestuursakkoord Groningen 2021

In het Bestuursakkoord Groningen 2021 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vastgelopen dossiers in Groningen. De NCG en IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) gaan deze aanpak samen uitvoeren. In 2021 is hier € 5 mln. voor beschikbaar en dit budget wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.

Vanaf de begroting van BZK worden er tevens middelen overgeheveld naar verschillende ministeries voor de uitvoering van de Specials in het kader van het Bestuursakkoord Groningen. Deze programma's zijn onder andere bedoeld voor het onderhoud van erfgoedpanden, ondersteuning van boeren in aardbevingsgebied en het toekomstperspectief voor mkb.

3. Jaarlijkse compensatie gemeenten en provincie

De provincie Groningen en de betrokken gemeenten worden gecompenseerd voor de aardbevingsgerelateerde kosten die zij maken als gevolg van de versterkingsoperatie. Hiervoor worden middelen overgeheveld vanaf de aanvullende post.

4. Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds

Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte).

5. Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

6. Versterking Industrie Groningen

Sinds 2018 wordt een programma uitgevoerd waarbij industriebedrijven worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid en waar nodig versterkt. De NAM vergoedde de kosten van deze activiteiten aan de bedrijven. Vanaf 2022 wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen van de NAM door het Ministerie van EZK. Dit betreft een overboeking vanaf de EZK begroting voor de opdracht aan de NCG om namens de Minister van EZK diverse werkzaamheden voor de versterking van industrie uit te voeren.

7. Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces

Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

8. Btw-afdracht NPG projecten

De activiteiten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) waarvoor de uitkering wordt verstrekt aan de provincie en gemeenten, zijn activiteiten waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds voor de projecten uit de periode december 2020 tot en met februari 2021.

9. Woonbedrijf Groningen

Dit betreft een kasschuif voor het Woonbedrijf Groningen. Het verwachte ritme van de uitgaven komt niet overeen met het ritme dat in de begroting van BZK was opgenomen. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme gezet.

10. Zandplaten Zuid Delfzijl

De wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl ligt tegenover Zandplaten Noord. Het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de batch 1588 maar het zuidelijke gedeelte niet. Om de verschillen gelijk te trekken tussen deze twee gebieden zijn hiervoor in 2020 meerjarig extra publieke middelen beschikbaar gesteld. Omdat het project nog in de beginfase zit, zijn de middelen niet in 2021 maar pas in latere jaren benodigd. De in 2021 beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2024. In 2022 en 2023 is eveneens € 3,3 mln. beschikbaar.

Ontvangsten

Tabel 78 Ontvangsten beleidsartikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

75.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

287.823

465.000

636.000

636.000

636.000

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

661.000

       

Nieuwe mutaties

804

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Correctie ontvangsten NAM

‒ 1.000

0

0

0

0

0

2) Afrekening Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

804

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

363.627

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

Toelichting

1. Correctie ontvangsten NAM

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM.

2. Afrekening Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Dit betreft een afrekening van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG).

Niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat

Uitgaven

Tabel 79 Uitgaven niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

203.363

120.514

118.193

118.268

116.537

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

502.788

       

Nieuwe mutaties

69.304

54.415

47.308

47.688

44.941

45.263

Waarvan:

      

1) Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

30.925

30.746

30.464

30.464

30.464

30.464

2) Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

1.419

2.149

2.331

2.436

0

0

3) Investeringsagenda 2020-2021

5.402

0

0

0

0

0

4) Bijdrage dienstverlening P-Direkt

1.511

1.511

0

0

0

0

5) Digitalisering

1.992

1.400

0

0

0

0

6) Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces

‒ 915

‒ 499

‒ 375

‒ 365

‒ 5

0

7) Omgevingswet

2.151

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

Toelichting

1. Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

2. Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging

De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging (WKB) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

3. Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS, Overige Vormen Machtigen en PLOOI, worden middelen van de Investeringspost op begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

4. Bijdrage dienstverlening P-Direkt

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dienstverlening van P-Direkt.

5. Digitalisering

Dit betreft capaciteitsuitgaven onder andere voor versnelde digitalisering, waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor eID, Machtigen en de BRP. Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

6. Onafhankelijke ondersteuning versterking

Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

7. Omgevingswet

Er worden middelen van begrotingsartikel 5 naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Ontvangsten

Tabel 80 Ontvangsten niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

19.040

18.864

18.864

18.864

18.763

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

151.397

70.012

90.012

90.012

90.012

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

108.775

       

Nieuwe mutaties

417

417

417

417

518

518

Waarvan:

      

1) Correctie ontvangsten NAM

‒ 600

0

0

0

0

0

2) Dienstverlening FMHaaglanden

387

387

387

387

387

387

       

Stand ontwerpbegroting 2022

170.854

89.293

109.293

109.293

109.293

109.293

Toelichting

1. Correctie ontvangsten NAM

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM.

2. Dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft een actualisatie van de bijdrage van de agentschappen die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen voor de dienstverlening van FMHaaglanden in het kader van de centrale bekostiging.

Uitgaven

Tabel 81 Uitgaven niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

12.706

11.308

10.933

10.963

10.948

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

160.000

70.000

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

17.466

0

0

0

‒ 100

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

10.848

       

Nieuwe mutaties

1.689

252

240

238

238

237

Waarvan:

      

1) Vennootschapsbelasting

1.554

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

31.861

171.560

81.173

11.201

11.086

11.085

Toelichting

1. Vennootschapsbelasting

Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

Tabel 82 Ontvangsten niet-beleidsartikel 12. Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

34.580

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

34.580

0

0

0

0

0

Niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 83 Uitgaven niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

57.728

40.310

33.359

29.951

29.739

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

28.956

       

Nieuwe mutaties

‒ 57.728

‒ 40.310

‒ 33.359

‒ 29.951

‒ 29.739

‒ 28.956

Waarvan:

      

1) Loon- en prijsbijstelling

‒ 57.728

‒ 40.310

‒ 33.359

‒ 29.951

‒ 29.739

‒ 28.956

       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 84 Ontvangsten niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Licence