Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 59 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen(bedragen x € 1.000)

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Huis voor klokkenluiders

ZBO

artikel 11

3.865

N.v.t.1

2021

Kadaster (basisregistraties)

ZBO

artikel 5

74.214

2020

2025

Huurcommissie

ZBO

artikel 3

7.414

2014

2022

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

RWT en ZBO

artikel 7

6.838

N.v.t.2

N.v.t.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

ZBO

artikel 11

2.149

N.v.t.3

2025

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

ZBO

artikel 3

 

2019

2024

Keuringsinstanties Bouwproducten

ZBO

artikel 11

 

N.v.t.

N.v.t.

1

Het Huis voor klokkenluiders bestaat sinds 2016.

2

De SAIP valt niet onder de kaderwet ZBO's.

3

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw zal per 1 sept 2021 worden opgericht.

Tabel 60 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen(bedragen x € 1.000)

Universiteit Maastricht

OCW

ZBO

artikel 1

20

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

EZK

ZBO

artikel 3, 5, 6, 7

3.735

Kamer van Koophandel (KvK)

EZK

ZBO

artikel 6

5.279

Rijksdienst wegverkeer (RDW)

IenW

ZBO

artikel 6

200

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

SZW

ZBO

artikel 6

330

Licence