Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage per departement een overzicht met de specifieke uitkeringen en voornemens tot specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt er onder de tabel een toelichting gegeven. Dit overzicht is opgesteld op basis van aangeleverde informatie van de betreffende departementen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

Tabel 94 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A2

Naam

Brede doeluitkering rampenbestrijding

176,5

176,5

176,5

176,5

176,5

176,5

Korte duiding

Bijdrage aan de veiligheidsregio's in de kosten van de taken van de veiligheidsregio's, genoemd in de Wvr

      

Kader

Wet veiligheidsregio's

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Met de bijdrage worden de regio's in staat gesteld uitvoering te geven aan de volgende hoofdtaken: de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het instandhouden van de brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

      

Ontvangende partij(en)

Veiligheidsregio's

      

Artikel

36.2

      

A4

Naam

Specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2021 en 2022.

1,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Aanpak overlastgevende asielzoekers

      

Kader

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 april 2021, nr. 3301921, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt do

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

gemeenten

      

Artikel

37.2

      
         

A5

Naam

Eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Korte duiding

Versterking van de lokale integrale aanpak

      

Kader

Regeling van de Ministerie van Justitie en Veiligheid van 3 juli 2020, nr. 2823400, houdende een specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

37.2

      
         

A6

Naam

Preventieve aanpak tegen ondermijning

4,0

4,0

0

0

0

0

Korte duiding

De middelen ten behoeve van de preventieve aanpak van ondermijning zijn gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen.

      

Kader

tweede suppletoire begroting 2020

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Acht specifiek benoemde gemeenten

      

Artikel

33.3

      
         

V

Naam

Specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de toezichts- en handhavingstaak door tijdelijke arbeidskrachten

60,0

4,0

0

0

0

0

Korte duiding

Tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving

      

Kader

Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

       
         

V

Naam

Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

1,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

      

Kader

Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

37.2

      
         

Totaal

  

249,5

191,5

183,5

183,5

183,5

183,5

Toelichting

Specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2021 en 2022

Een kleine groep asielzoekers veroorzaakt overlast en criminaliteit. Dit tast het draagvlak voor de opvang van diegenen die bescherming nodig hebben aan en vraagt om een harde aanpak. Elke gemeente heeft te maken met andere vormen van overlast. Om dit probleem aan te pakken is daarom maatwerk nodig. Met deze specifieke uitkering kunnen gemeenten zelf kiezen voor een aanpak die het best past bij hun problematiek.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 95 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

C8

Naam

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

2,6

0

0

0

0

Korte duiding

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

      

Kader

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het bestaande havengebied beter benutten en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeente Rotterdam

      

Artikel

5

      
         

C9

Naam

Woningbouwimpuls

516,0

78,0

0

0

0

0

Korte duiding

Het versnellen van de bouw;het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen;het betaalbaar maken van woningen;

      

Kader

Regeling Woningbouwimpuls 2020

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel van de regeling woningbouwimpuls is het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van het aandeel betaalbare woningen voor mensen met een laag of middeninkomen. Het geld kan ingezet worden voor het betaalbaar maken van woningen of voor het geschikt maken van de locatie voor woningbouw.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

3

      
         

C12

Naam

Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)

0

0

4,9

0

0

0

Korte duiding

Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen.

      

Kader

Wet ruimtelijke ordening

      
 

Besluit ruimtelijke ordening

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De gemeente gebruikt het Sleutelproject als motor voor verbetering van de kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid in een veel groter deel van de binnenstad.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeente Breda

      

Artikel

5

      
         

C25

Naam

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

0,6

0

0

3,3

0

0

Korte duiding

Regeling voor versterking van ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden. Een paar gemeenten moeten nog afronden.

      

Kader

Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Investeringen ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit

      

Ontvangende partij(en)

Provincies en Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

C26

Naam

Lokale culturele voorzieningen

4,1

0

0

0

0

0

Korte duiding

Het kabinet stelt ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis middelen beschikbaar aan de provincies. Het gaat hierbij om een verlenging van het eerdere steunpakket.

      

Kader

Nog niet bekend

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Bijdrage leveren aan de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

      

Ontvangende partij(en)

Provincies

      

Artikel

1

      
         

C32

Naam

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

99,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Het stimuleren van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren.

      

Kader

SUVIS-regeling (Stcrt. 2020, 61734)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kunnen worden verbeterd.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
         

C43

Naam

Reductie energiegebruik woningen

95,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen;het geven van advies over energiebesparing in woningen.

      

Kader

Regeling reductie energiegebruik woningen

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel van de regeling is dat gemeenten middelen verstrekken ten behoeve van het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen en het geven van advies over energiebesparing in woningen.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
         

C44

Naam

Specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen

15,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Uitgave conform de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne voor dit onderdeel.

      

Kader

Artikel 17, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De middelen van deze specifieke uitkering mogen worden uitgegeven conform de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne voor dit onderdeel.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeente Vlissingen

      

Artikel

1

      
         

C45

Naam

Programma aardgasvrije wijken

55,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of;aardgasvrij-ready maken met het oog op leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

      

Kader

In beleidsartikel 4 van de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 2)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen aan gemeenten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken met het oog op leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
         

C46

Naam

Nationaal Progranmma Groningen (NPG) vierde tranche

122,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Korte duiding

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken inzake demografische veranderingen, energietransitie en economische uitdagingen rond digitalisering en vergroening.

      

Kader

In beleidsartikel 10 van de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 2)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De middelen zijn bedoeld voor de verdere uitvoering van het Nationaal Programma Groningen. Gedacht kan worden aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken inzake demografische veranderingen, energietransitie en economische uitdagingen rond digitalisering en vergroening.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hoge Land, Midden-Groningen, Oldambt en Provincie Groningen

      

Artikel

10

      
         

C47

Naam

Herstructurering Volkshuisvestingsfonds

439,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Met een gezamenlijke aanpak de negatieve spiraal in kwetsbare gebieden doorbreken. Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving middels fysieke ingrepen.

      

Kader

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De financiële slagkracht van gemeenten wordt versterkt waardoor ze met een gezamenlijke aanpak de negatieve spiraal in kwetsbare gebieden kunnen doorbreken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving middels fysieke ingrepen.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

3

      
         

C48

Naam

Specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen

11,4

0

0

0

0

0

Korte duiding

Compensatiepakket Zeeland

      

Kader

Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het verstrekken van middelen in het kader van het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne van 26 juni 2020 voor activiteiten als bedoeld in de fiches 1F - Bereikbaarheid, 1G - Industrie en haven en 1I - Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden.

      

Ontvangende partij(en)

provincie Zeeland en gemeente Vlissingen

      

Artikel

1

      
         

C49

Naam

Batch 1.588 tweede tranche

91,0

10,0

0

0

0

0

Korte duiding

In het Convenant Batch 1.588 is afgesproken dat er een totaalbudget van € 420 mln. voor de versterking van batch 1.588 aan de betrokken gemeenten ter beschikking wordt gesteld (Stcr. 2019, 18984).

      

Kader

In beleidsartikel 10 van de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor hetjaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 2)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Batch 1.588 is een groep van 1.588 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Deze woningen waren al in een ver gevorderd stadium betreft versterking op het moment dat het kabinet heeft besloten om de gaswinning te beëindigen. Op basis van het verwachte dreigingsniveau bij voortdurende hoge gaswinning zouden deze gebouwen gesloopt en herbouwd moeten worden.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten Eemsdelta en Groningen

      

Artikel

10

      
         

C50

Naam

Eerste tranche gebiedsontwikkeling Blok D

64,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Op 6 november 2020 zijn tussen Rijk en Regio de bestuurlijke afspraken gesloten. Onderdeel hiervan is het Gebiedsfonds.

      

Kader

In beleidsartikel 10 van de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor hetjaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 2)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het Gebiedsfonds omvat de te dekken kosten die gemeenten in de openbare ruimte maken in verband met de versterkingsopgave. In deze tranche wordt er € 64 mln. uit het Gebiedsfonds beschikbaar gesteld aan de regio (€ 53 mln. Gebiedsfonds, € 11 mln. BCF)

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hoge Land en Midden-Groningen

      

Artikel

10

      
         

V

Naam

Specifieke uitkering ventilatie in scholen 2021-2022

85,0

15,0

0

0

0

0

Korte duiding

Het stimuleren van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren.

      

Kader

Nog niet bekend

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kunnen worden verbeterd.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
 

Totaal

  

1.597,1

130,6

29,9

28,3

25,0

25,0

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Tabel 96 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

D1

Naam

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

42,3

38,2

38,2

37,2

37,2

37,2

Korte duiding

Dit betreft de bekostiging van de uitvoering van de taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van 40 RMC-regio’s. De verdeelsleutel ligt vast in een ministerieel besluit.

      

Kader

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel is om voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden. Met de specifieke uitkering monitoren gemeenten jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie om uitval te voorkomen. Als een jongere uitvalt, dan begeleidt de gemeente de jongere terug naar onderwijs of naar werk. De gemeente maakt afspraken over de begeleiding van jongeren met partijen rondom de jongere in de regio.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
         

D1A

Naam

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

19,2

19,2

19,2

20,2

20,2

20,2

Korte duiding

De middelen voor de uitvoering van de maatregelen uit het Regionaal Programma worden deels aan de RMC-contactgemeenten verstrekt.

      

Kader

Artikel 8.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel is om voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden. Met de specifieke uitkering voeren gemeenten (samen met scholen) additionele en regiospecifieke maatregelen uit om uitval te voorkomen en jongeren terug naar onderwijs of naar werk te begeleiden.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      
         

D2

Naam

Middelen Erfgoed 2020

5,7

1,0

0

0

0

0

Korte duiding

De middelen voor de uitvoering van de maatregelen uit het Regionaal Programma worden deels aan de RMC-contactgemeenten verstrekt.

      

Kader

Artikel 5, Wet Specifiek Cultuurbeleid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het behoud van het Gronings erfgoed, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en daarmee de gebiedsidentiteit, als ook het bereiken van een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud van Gronings erfgoed in zijn ruimtelijke context. Hierbij verwijzend naar de aanvraag en de beschikking, waarin beschreven wordt waaraan de ter beschikking gestelde middelen dienen te worden besteed.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

14

      
         

D8

Naam

Onderwijsachterstandenbeleid

508,9

509,4

509,4

509,4

509,4

509,4

Korte duiding

Het betreft de specifieke uitkeringen op onderwijsachterstandenbeleid.

      

Kader

Besluit specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft tot doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

1

      
         

D10

Naam

Aanpak Laaggeletterdheid

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3

Korte duiding

De middelen voor educatie worden per specifieke uitkering verstrekt aan samenwerkende gemeenten binnen een regio educatie arbeidsmarktregio (via de contactgemeente). De verdeelsleutel is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WEB.

      

Kader

Artikel 2.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het doel is om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Met de specifieke uitkering kopen centrumgemeenten educatieaanbod gericht op de doelgroep in en laten ze het educatieaanbod verzorgen. De mate waarin dit bijdraagt aan de doelstelling wordt de komende jaren met een nieuwe outputmonitor onderzocht. Daarmee krijgen we inzicht op het aantal deelnames. Tevens wordt als onderdeel van de meerjarige evaluatie van het Tel mee met Taal programma, 2020-2024, een analyse gedaan naar de voortgang en de inhoud van de regionale programma's laaggeletterdheid in de 35 WEB contactgemeenten. Hierin zal tevens worden onderzocht of de in de plannen beschreven doelen gerealiseerd zijn en de geplande activiteiten zijn uitgevoerd.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

4

      

Totaal

  

639,4

631,1

630,1

630,1

630,1

630,1

Tabel 97 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

B1

Naam

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Korte duiding

Ten behoeve van gemeentelijke hulp aan Toeslagengedupeerden is in 2020 via deze specifieke uitkering circa. € 10,8 mln. (100% voorschot; tevens circa. € 214.000 via het BTW-compensatiefonds) ter beschikking gesteld aan 344 gemeenten. Gemeenten kunnen deze middelen tot en met 2023 inzetten en verantwoorden.

      

Kader

Ministeriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Deze uitkering stelt gemeenten in staat om gedupeerden in het kader van het Toeslagenherstel van adequatie «brede hulp» op de vijf gemeentelijke hulpgebieden te voorzien. Dit draagt bij aan de doelstelling van de Toeslagenherstelactie: compensatie en herstel, zodat gedupeerden zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken.

      

Ontvangende partij(en)

344 Nederlandse gemeenten

      

Artikel

1

      
         

V

Naam

Nog onbekend

Korte duiding

Ten behoeve van gemeentelijke hulp aan Toeslagengedupeerden is FIN/TSL voornemens om in 2021 een tweede specifieke uitkering te publiceren. Aanleiding hiertoe is dat gemeenten naar verwachting meer kosten zullen maken dan met de eerste specifieke uitkering (FIN B1) beschikbaar is gesteld.

      

Kader

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Deze uitkering zal gemeenten in staat stellen om gedupeerden in het kader van het Toeslagenherstel van adequatie «brede hulp» op de vijf gemeentelijke hulpgebieden te voorzien. Dit draagt bij aan de doelstelling van de Toeslagenherstelactie: compensatie en herstel, zodat gedupeerden zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken.

      

Ontvangende partij(en)

Circa 352 Nederlandse gemeenten

      

Artikel

13

      
         

Totaal

  

Toelichting

B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Voor deze specifieke uitkering volgen geen nieuwe geldstromen. Het totaalbedrag is reeds in 2020 uitgekeerd (100% voorschot), maar mag tot en met 2023 worden verantwoord. Er volgen nog wel vaststellingsbeschikkingen aan individuele gemeenten (na verantwoording).

Nog onbeklend

Deze nog op te stellen specifieke uitkering wordt naar verwachting in de loop van 2021 opgesteld en gepubliceerd. De details van deze specifieke uitkering (totaalbedrag, voorschotpercentage, deelnemende gemeenten, etc.) worden nog verder uitgewerkt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Tabel 98 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

E1

Naam

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020

Korte duiding

Covid-19 OV ondersteunen

      

Kader

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Concessieverleners

      

Artikel

16

      
         

E3

Naam

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

16.618,0

22.757,0

24.911,0

25.574,0

32.595,0

32.730,0

Korte duiding

Verkeerslawaai saneren

      

Kader

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

      

Artikel

20

      
         

E10

Naam

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

Korte duiding

Aanleggen snelfietsroutes stimuleren

      

Kader

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies

      

Artikel

14

      
         

E17

Naam

Regeling specifieke uitkering Maas-pilots

Korte duiding

      

Kader

Regeling specifieke uitkering Maas-pilots

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies en gemeenten

      

Artikel

14

      
         

E18

Naam

Waterstofbussen

Korte duiding

      

Kader

Toekenningsbeschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies

      

Artikel

14

      
         

E19

Naam

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimte Adaptie tweede tranche

Korte duiding

      

Kader

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimte Adaptie tweede tranche

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies en gemeenten

      

Artikel

11

      
         

E20

Naam

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Korte duiding

Stimuleren verkeersveiligheid via infrastructurele maatregelen

      

Kader

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincies en gemeenten

      

Artikel

14

      
         

E21

Naam

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020-2022

Korte duiding

      

Kader

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten en GR

      

Artikel

21

      
         

E22

Naam

Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020-2031

Korte duiding

      

Kader

Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020-2031

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincie Limburg

      

Artikel

17

      
         

E23

Naam

Proefontgassing

Korte duiding

      

Kader

Beschikkingen

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst

      

Artikel

18

      
         

E24

Naam

Project N65 Vught-Haaren

Korte duiding

      

Kader

Wet Infrastructuurfonds (IF)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincie Noord-Brabant

      

Artikel

12

      
         

E32

Naam

Incidentele specifieke uitkering Smartwayz

Korte duiding

      

Kader

Incidentele specifieke uitkering Smartwayz

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Provincie Noord-Brabant

      

Artikel

14

      
         

E33

Naam

Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)

Korte duiding

      

Kader

Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

14

      
         

E40

Naam

Truckparking lead partnership

Korte duiding

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

14

      
         

E42

Naam

Griftpark

Korte duiding

Bodemsanering

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

13

      
         

E47

Naam

Incidentele specifieke uitkering Winderline en station Hoogkerk

Korte duiding

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

14

      
         

E49

Naam

Bodemsanering Asbest Overijssel

Korte duiding

Bodemsanering

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

13

      
         

E50

Naam

Bodemsanering Grondwal Bethaniënstraat Arnhem

Korte duiding

Bodemsanering

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

13

      
         

E51

Naam

Vergoeding kosten omgevingsvergunningen Gemeente Lelystad

Korte duiding

      

Kader

Incidentele beschikking

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

17

      
         

Totaal

  

16.618,0

22.757,0

24.911,0

25.574,0

32.595,0

32.730,0

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Tabel 99 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

V

Naam

MIT-regeling

13,1

9,8

9,8

0

0

0

Korte duiding

Stimuleert innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf, aansluitend op de innovatiedoelstellingen van de Nederlandse topsectoren.

      

Kader

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Dit betreft een specifieke uitkering die nog in de maak is en goedgekeurd moet worden.

      

Ontvangende partij(en)

Alle provincies (waarvan enkel gebundeld)

      

Artikel

2

      
         

V

Naam

Smart Industry Hub Noord

0,08

0

0

0

0

0

Korte duiding

Zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Groningen, Friesland en Drenthe laten deelnemen aan Smart Industry.

      

Kader

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Dit betreft een specifieke uitkering die nog in de maak is en goedgekeurd moet worden.

      

Ontvangende partij(en)

Drie noordelijke provincies

      

Artikel

2

      
         

V

Naam

Bijdrage provincie Gelderland Jaarconferentie Techniekpact

0,1

0

0

0

0

0

Korte duiding

Het organiseren van de Jaarconferentie Techniekpact verbeterd de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector.

      

Kader

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Dit betreft een specifieke uitkering die nog in de maak is en goedgekeurd moet worden.

      

Ontvangende partij(en)

Provincie Gelderland

      

Artikel

2

      
         

Totaal

  

13,3

9,8

9,8

0,0

0,0

0,0

Tabel 100 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

L2

Naam

Regio deal Rotterdam, school, werk, wonen, cultuur

32,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Budget dat nodig is voor uitvoeringsactiviteiten in het kader van de aanpak op de thema’s School, Werk, Wonen en Cultuur zoals opgenomen in de Regio Deal Rotterdam Zuid, waarmee een impuls wordt gegeven aan het Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid en waarvoor de gemeente financiële verplichtingen aangaat, middelen beschikbaar stelt of waarvoor de gemeente kosten maakt ten behoeve van voorbereiding, administratie en toezicht.

      

Kader

Besluit tot verlening specifieke uitkering aan de gemeente Rotterdam in verband met een eenmalige bijdrage voor uitvoeringsactiviteiten in het kader van de Regio Deal Rotterdam Zuid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

       

Ontvangende partij(en)

Rotterdam

      

Artikel

22

      
         

L5/ L5B

Naam

Regiodeals 3e tranche

88,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Met de Regio Deals wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en in partnerschap deze helpen te versterken.

      

Kader

Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche

      

(Verwachte) doeltreffendheid

       

Ontvangende partij(en)

Gemeenten en Provincies

      

Artikel

22

      
         

L6

Naam

Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

7,0

3,0

0

0

0

0

Korte duiding

Compensatie voor de inspanningen aangaande deelnemende veehouderijlocaties aan de Srv

      

Kader

       

(Verwachte) doeltreffendheid

Flankerend beleid voor uitvoering van de Srv

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

21

      
         

L8

Naam

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

227,8

     

Korte duiding

Inzet middelen voor aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

      

Kader

Min. Regeling, eenmalig

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Bijdrage aan terugdringen stikstof uitstoot

      

Ontvangende partij(en)

Provincies

      

Artikel

22

      
         

L14

Naam

Bijdrage aan Floriade

5,0

2,5

0

0

0

0

Korte duiding

       

Kader

       

(Verwachte) doeltreffendheid

       

Ontvangende partij(en)

Gemeente Almere

      

Artikel

21

      
         

L16

Naam

Uitvoeringsprogramma Natuur

168,2

217,2

255,2

0

0

0

Korte duiding

Inzet voor natuurherstel met het oog op een duurzame instandhouding van de overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en leefgebieden van soorten met een overschrijding van de Kritische Depositiewaarde

      

Kader

Min. Regeling, eenmalig

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Bijdrage aan natuurherstel

      

Ontvangende partij(en)

Provincies

      

Artikel

22

      
         

Totaal

  

528,0

222,7

255,2

0

0

0

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Tabel 101 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

G2

Naam

Specifieke uitkering Participatiewet

6.433,0

6.489,0

6.708,0

6.799,0

6.887,0

6.983,0

Korte duiding

Via deze specifieke uitkering wordt het macrobudget Participatiewet-uitkeringen aan gemeenten uitbetaald.

      

Kader

Sociale Zekerheid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

SZW wil mensen voorzien van een minimum inkomen. Met deze specifieke uitkering ontvangen gemeenten een budget om participatiewetuitkeringen aan huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum uit te keren. Het gaat daarbij om algemene bijstand, LKS, IOAw, IOAZ en Bbz-levensonderhoud.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

2

      
         

G3

Naam

Specifieke uitkering Bbz

4,0

‒ 1,0

‒ 3,0

‒ 2,0

‒ 2,0

‒ 1,0

Korte duiding

Via deze specifieke uitkering worden de laatste financiële stromen van het Bbz voor 2020 en Bbz-kapitaalverstrekkingen vanaf 2020 afgehandeld.

      

Kader

Sociale Zekerheid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

SZW wil zelfstandigen die het tijdelijk zelf niet redden, ondersteunen. Door middel van kapitaalverstrekkingen kunnen startende zelfstandigen, of zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf hun onderneming (weer) goed laten draaien. Via deze specifieke uitkering worden gemeenten gecompenseerd voor de uitgaven en komen de ontvangsten terug naar het Rijk.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

2

      
         

G4

Naam

Specifieke uitkering Tozo

254,0

0

0

‒ 60,0

‒ 60,0

‒ 60,0

Korte duiding

Via deze specifieke uitkering worden alle uitgaven en ontvangsten mbt de Tozo met gemeenten verrekend.

      

Kader

Sociale Zekerheid

      

(Verwachte) doeltreffendheid

SZW wil zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben of in liquiditeitsproblemen komen, helpen door een aanvullende uitkering of een kapitaalverstrekking. Gemeenten ontvangen via deze specifieke uitkering middelen voor de uitkeringen en kapitaalverstrekkingen. De ontvangsten worden weer terugbetaald aan het Rijk.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

2

      
         

Totaal

  

6.691,0

6.488,0

6.705,0

6.737,0

6.825,0

6.922,0

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Tabel 102 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

H1

Naam

Heroïnebehandeling

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Korte duiding

Exploitatie behandelplaatsen gemeenten.

      

Kader

Ministeriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Deze regeling wordt door gemeenten gebruikt om de personele kosten van het exploiteren van behandelplaatsen te dekken.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

1

      
         

H3

Naam

Aanvullende Seksuele gezondheidszorg

36,4

36,9

36,9

36,9

36,9

36,9

Korte duiding

Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding.

      

Kader

Ministriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Evaluaties van de regeling in 2014 en 2018 concluderen dat de regeling een duidelijke meerwaarde heeft voor de volksgezondheid. De GGD’en leveren met de focus op preventie en publieke gezondheid laagdrempelige en hoogwaardige zorg en zijn goed in staat om epidemiologische ontwikkelingen te signaleren.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten/WGR

      

Artikel

1

      
         

H4

Naam

Regeling specifieke uitkering Sport

182,6

182,6

182,6

0

0

0

Korte duiding

De minister van VWS kan aan een gemeente jaarlijks een specifieke uitkering verstrekken voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport.

      

Kader

Tijdelijke regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Er wordt gestimuleerd te investeren in sportaccommodaties en andere sportgerelateerde uitgaven waar de verruiming van de btw-sportvrijstelling haar werking op heeft. Met deze regeling wordt de btw gecompenseerd die nu niet meer in vooraftrek kan worden genomen. Zodoende worden gemeenten financieel niet benadeeld door wetswijziging vanuit EU.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

6

      
         

H5

Naam

PrEP

4,7

4,7

4,7

3,2

0

0

Korte duiding

Verstrekking medicatie en medische begeleiding gebruik PrEP en coördinatie.

      

Kader

Ministriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De regeling betreft een pilot waardoor nog geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over de doelmatigheid. De regeling beoogt het aantal nieuwe hiv-besmettingen in Nederland aanzienlijk te verminderen. Een evaluatie aan het einde van de pilot (medio 2024) moet inzicht bieden in de doeltreffendheid en is basis voor besluitvorming over eventuele voortzetting van de PrEP-verstrekking.

      

Ontvangende partij(en)

(Coördinerende) GGD-en

      

Artikel

1

      
         

H7/H7B

Naam

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

2,5

0

0

0

0

0

Korte duiding

Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

      

Kader

Ministriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het gaat om de financiele ondersteuning - in de vorm van een specifieke uitkering - van lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die moet zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Met de opzet van onderhavige regeling faciliteert het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis regio’s om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Met andere woorden: van denken naar doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

H8

Naam

Regeling Sportakkoord 2020–2022

40,1

10,1

0

0

0

0

Korte duiding

De Minister van VWS kan aan een gemeente jaarlijks een uitkering verstrekken voor de kosten van de uitvoering van een lokaal sportakkoord of een living lab. Een sportakkoord is een akkoord waarin door tenminste vier lokale partijen, waaronder ten minste één gemeente en drie sportaanbieders, afspraken zijn gemaakt over het beleid op het gebied van sport en beweging en dat is gebaseerd op het Nationale Sportakkoord.

      

Kader

Tijdelijke regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Met de middelen die aan de gemeente verstrekt worden kunnen gemeenten het lokale sport en beweeg beleid stimuleren. Zij hebben hiervoor afspraken gemaakt met het lokale veld in de vorm van een lokaal sportakkoord.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

6

      
         

H9/ H9B

Naam

Opzet expertisecentra Jeugd

10,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Opzetten bovenregionale expertisecentra jeugdhulp in 2020. Kent een vervolgregeling.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

       

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

H10

Naam

Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp

0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Ombouwen, afbouwen en vervangen van vastgoed gesloten jeugdhulp en open driemilieusvoorzieningen ten behoeve van de beweging naar kleinschaligheid.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Om te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren eerder, sneller en beter passende hulp krijgen is transformatie van de residentiele jeugdhulp noodzakelijk, waarbij vastgoedvraagstukken vaak een belemmering vormen. Voor deze transformatie bestaat een grote politieke urgentie. Deze heeft onder ander vorm gekregen in het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ (maart 2019). Een belangrijke ambitie is de beweging van grootschalige residentiele instellingen naar meer kleinschalige, gezinsachtige voorzieningen. Door een impuls te geven aan de vastgoedtransitie wordt beoogd bij te dragen aan deze doelstellingen.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

H11

Naam

Bonusregeling Covid-19

720,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Bonus voor Zorgprofessionals in het kader van de aanpak Covid-19.

      

Kader

Beleidsregel/artikel 3 Kaderwet VWS-subsidies

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Doelstelling is om zorgprofessional bonus te geven en dat lukt door deze specifieke uitkering.

      

Ontvangende partij(en)

Zorginstellingen/GGD-en

      

Artikel

4

      
         

H12

Naam

Lokale preventieakkoorden

10,1

10,1

0

0

0

0

Korte duiding

Lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

      

Artikel

1

      
         

H13

Naam

Specialistische functies

7,8

0

0

0

0

0

Korte duiding

Hulpfuncties in het kader van huwelijksdwang en achterlating, seksueel geweld, eergerelateerd geweld en loverboys, mensenhandel.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het gaat om de volgende functies: Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating, landelijke coördinatie van de centra seksueel geweld, hulp slachtoffers eergerelateerd geweld en loverboys problematiek en de opvang slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek. De functies zijn dusdanig specialistisch dat het niet haalbaar is om deze in iedere gemeente, dan wel centrumgemeente, afzonderlijk uit te voeren.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

3

      
         

H14/ H14B

Naam

Exploitatie Expertisecentra Jeugd

24,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Instandhouding en door-ontwikkeling Expertisecentra Jeugd (vervolg H9 en H9B).

      

Kader

Ministriële regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

V

Naam

Domeinoverstijgende samenwerking

1,1

0,8

0

0

0

0

Korte duiding

Samenwerking in het kader van het programma Waardigheid en Trots.

      

Kader

Kaderregeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Het experiment domein-overstijgend samenwerken dat sinds 2018 door partijen wordt uitgenvoerd is succesvol. Kwetsbare ouderen ervaren een hogere kwaliteit van leven, gebruik van de Wlz wordt uitgesteld of soms zelfs voorkomen. Meerkosten slaan neer bij de gemeenten in kader van de Wmo 2015. Zorgkantoren kunnen op dit moment nog niet uit budgetruimte zelfstandig bijdragen aan dit soort preventieve activiteiten. Wetsvoorstel om dat te realiseren is in de maak (controversieel verklaard). Om die reden heeft de Minister van VWS toegezegd de meerkosten van de deelnemende gemeenten te compenseren.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

3

      
         

V

Naam

Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp

Korte duiding

Ombouwen, afbouwen en vervangen van vastgoed gesloten jeugdhulp en open driemilieusvoorzieningen ten behoeve van de beweging naar kleinschaligheid. Het betreft een aanvulling/vervolg op H10.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

Om te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren eerder, sneller en beter passende hulp krijgen is transformatie van de residentiele jeugdhulp noodzakelijk, waarbij vastgoedvraagstukken vaak een belemmering vormen. Voor deze transformatie bestaat een grote politieke urgentie. Deze heeft onder ander vorm gekregen in het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ (maart 2019). Een belangrijke ambitie is de beweging van grootschalige residentiele instellingen naar meer kleinschalige, gezinsachtige voorzieningen. Door een impuls te geven aan de vastgoedtransitie wordt beoogd bij te dragen aan deze doelstellingen.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

V

Naam

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen Covid-19

100,0

80,0

0

0

0

0

Korte duiding

De Minister van VWS kan aan een gemeente jaarlijks een uitkering verstrekken voor de opgelopen exploitatietekorten door de maatregelen van Covid-19 door de ijsbanen en zwembaden in Nederland op de lijst van Mullier. In eerste instantie is er een ronde voor 2020 (€ 100 mln.) en daarna een ronde voor 2021 (€ 80 mln.). Beide rondes zullen worden verleend in 2021.

      

Kader

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen Covid-19

      

(Verwachte) doeltreffendheid

De specifieke uitkering dekt het exploitatie te kort van zwembaden en ijsbanen dat is ontstaan door de coronamaatregelen. Door deze te korten via deze regelingen te dekken wordt voorkomen dat zwembaden en/of ijsbanen moeten sluiten vanwege de financiële te korten die door Covid-19 zijn ontstaan.

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

6

      
         

V

Naam

Acute Jeugd GGZ

50,0

0

0

0

0

0

Korte duiding

Het gaat om de tijdelijke uitbreiding van crisiscapaciteit van de Acute Jeugd GGZ.

      

Kader

Regeling

      

(Verwachte) doeltreffendheid

      

Ontvangende partij(en)

Gemeenten

      

Artikel

5

      
         

Totaal

  

1.202,9

338,8

237,8

53,7

50,5

50,5

Toelichting

Regeling specifieke uitkering Sport

Bij de afrekening over 2019 is gebleken dat het subsidieplafond ruim voldoende is om alle werkelijk gerealiseerde uitgaven van de gemeenten te kunnen dekken.

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Regeling wordt naar verwachting met één jaar verlengd. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in het najaar 2021 plaats. H7B betreft de coördinerende gemeenten.

Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp

Een bedrag van € 33,5 mln. is verleend in 2020. Vaststelling hiervan moet nog plaatsvinden.

Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp

In het kader van de afspraken tussen het Rijk en de VNG heeft het kabinet voor 2021 € 613 mln. beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg (Kamerstukken II, 2020/21, 31839, nr. 774). Onderdeel hiervan is een bedrag van € 5 mln. voor de ombouw van separatiecellen in accommodaties gesloten jeugdhulp en € 50 mln. voor de af- en ombouw van accommodaties bij 3 milieuvoorzieningen. Dit wordt toegevoegd aan de lopende regeling vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp a € 33,5 mln. (verstrekt in 2020).

Licence