Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

19.251

1.000

20.251

2.620

22.871

1.234

1.210

1.209

1.209

          

Uitgaven

19.250

1.000

20.250

2.190

22.440

1.234

1.210

1.209

1.209

          

Subsidies (regelingen)

8.059

0

8.059

1.599

9.658

549

544

543

543

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

0

185

0

0

0

0

Stichting Nuffic

999

0

999

1.111

2.110

61

61

61

61

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4.089

0

4.089

250

4.339

250

250

250

250

Internationalisering onderwijs

1.062

0

1.062

74

1.136

74

74

74

74

Duitsland Instituut Amsterdam

786

0

786

110

896

110

110

110

110

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

625

0

625

43

668

43

43

43

43

Incidentele HGIS subsidies

157

0

157

0

157

0

0

0

0

Overige incidentele subsidies

156

0

156

11

167

11

6

5

5

Opdrachten

2.895

0

2.895

89

2.984

184

171

171

171

Opdrachten

2.895

0

2.895

89

2.984

184

171

171

171

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

7.816

1.000

8.816

502

9.318

501

495

495

495

Nederlandse Taalunie

7.235

0

7.235

477

7.712

476

470

470

470

Stichting Nuffic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Europa College Brugge

32

0

32

2

34

2

2

2

2

Unesco

53

0

53

4

57

4

4

4

4

OESO CERI

92

0

92

6

98

6

6

6

6

Fulbright Commission The Netherlands

383

0

383

27

410

27

27

27

27

EU-programma's en activiteiten

21

0

21

1

22

1

1

1

1

Overige bijdragen

0

1.000

1.000

‒ 15

985

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

480

0

480

0

480

0

0

0

0

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

480

0

480

0

480

0

0

0

0

Ontvangsten

99

0

99

0

99

0

0

0

0

Tabel 21 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

19.251

1.000

20.251

2.620

22.871

1.234

1.210

1.209

1.209

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

19.251

1.000

20.251

2.620

22.871

1.234

1.210

1.209

1.209

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 2,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de verplichtingenraming vanwege de loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 2,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

SubsidiesHet budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,6 miljoen verhoogd. Het betreft o.a. de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemeen deel).

Licence