Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 136,2 mln. verhoogd. De in tabel 1 weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1 Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds 2023 (bedragen x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2023

 

39.977.613

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 2023

 

41.517.210

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2023

 

42.068.461

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2023

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 1.178

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

‒ 565

 

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2023

138.257

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2023

‒ 2

 

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2023

‒ 270

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

136.242

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2023

 

42.204.703

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

36.341.095

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.228.001

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

59.518

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.641.470

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.933.969

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

183

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

467

De wijziging van het uitgavenbedrag is in de veegbrief in december 2023 (Kamerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84) gemeld aan de Tweede Kamer en is het saldo van een aantal mutaties:

1 en 2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten en bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt per saldo € 1,7 mln. lager uit dan bij tweede suppletoire begroting 2023 werd geraamd. Het budget voor 2023 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen voor een deel in 2024 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhoudingswet» bij Eerste suppletoire begroting 2024 opwaarts worden bijgesteld met € 1 mln., conform de bestaande afspraken hierover met het ministerie van Financiën.

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2023

De uitbetalingen van voorschotten aan gemeenten in 2023 zijn hoger geweest dan het beschikbare uitgavenbudget bij tweede suppletoire begroting 2023. Het gaat hierbij om een verschil van € 138,2 mln. De belangrijkste reden voor het verschil ligt in het feit dat er in december een aanpassing heeft plaats gevonden op een zwaar meetellende maatstaf. In januari 2024 heeft op het uitbetaaaalde voorschot een verrekening met de gemeenten plaats gevonden. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2024 met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld.

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2023

De uitbetalingen aan gemeenten zijn in 2023 lager dan het beschikbare uitgavenbudget bij tweede suppletoire begroting 2023. Het gaat hierbij om een verschil van € 2.000. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2024 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2023

De uitbetalingen aan gemeenten in 2023 zijn lager dan het beschikbare uitgavenbudget bij tweede suppletoire begroting 2023. Het gaat hierbij om een verschil van € 0,3 mln. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2024 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

Verplichtingen

In tabel 2 wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 is het verplichtingenbedrag met € 1,4 mln. verlaagd.

Tabel 2 Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds 2023 (bedragen x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2023

 

39.977.613

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 2023

 

40.860.720

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2023

 

41.412.035

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2023

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 1.016

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

‒ 390

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 1.406

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2023

 

41.410.629

   
   

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

35.546.854

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.227.831

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

59.518

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.641.470

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.933.969

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

345

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

642

De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt € 1 mln. lager uit dan bij tweede suppletoire begroting 2023 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2023 minder opdrachten zijn aangegaan dan vooraf geraamd.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,4 mln. lager uit dan bij tweede suppletoire begroting 2023 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2023 minder bijdragen zijn verstrekt dan vooraf geraamd.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 worden de ontvangsten met € 136,2 mln. verhoogd.

Licence