Base description which applies to whole site

4. Dienst Publiek en Communicatie

4.1 Begroting van baten en lasten

Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt met de uitvoering ervan. De uitvoering van de communicatiediscipline is belegd bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Het batenlastenagentschap DPC is belast met:

  • ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals;

  • ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie en

  • rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie.

Tabel 4 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

148.059

107.937

134.836

133.220

132.696

132.689

132.689

waarvan omzet moederdepartement

29.838

28.410

29.270

29.272

28.723

28.716

28.716

waarvan omzet overige departementen

104.876

47.495

68.318

66.700

66.725

66.725

66.725

waarvan omzet derden

13.345

32.032

37.248

37.248

37.248

37.248

37.248

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

17

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

61

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

148.136

107.937

134.836

133.220

132.696

132.689

132.689

        

Lasten

       

Apparaatskosten

40.838

37.766

44.359

43.875

42.989

42.999

42.921

- Personele kosten

20.419

18.883

22.179

21.937

21.494

21.499

21.461

waarvan eigen personeel

17.463

17.883

21.179

20.937

20.494

20.499

20.461

waarvan inhuur externen

2.090

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan overige personele kosten

866

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

126.526

89.662

113.265

111.890

111.809

111.797

111.836

waarvan apparaat ICT

5.754

8.733

10.425

8.870

8.870

8.870

8.870

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

120.772

80.929

102.840

103.021

102.940

102.928

102.967

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

6

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

6

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

146.951

108.545

135.444

133.828

133.304

133.297

133.297

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.185

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

1.185

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

Totaaloverzicht Baten/Lasten

De omzet van DPC stijgt in 2023 met € 27 miljoen ten opzichte van 2022. Op grond van de planning van campagnes die ministeries hebben opgesteld verwacht DPC dat met name de mediabestedingen zullen stijgen. Bij het opstellen van de begroting 2023 en verder is er vanuit gegaan dat de activiteiten en de bedrijfsvoering weer grotendeels op het niveau van voor COVID-19 uit zullen komen.

Baten

Omzet moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van gemeenschappelijke taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de zogenaamde taakbijdrage voor de gemeenschappelijke communicatiediensten.

Tabel 5 Taakbijdrage per product (bedragen x €1.000)

Product

2023

Realisatie 2021

Door POK en WAU gefinancierde projecten

740

0

Professionalisering

1.796

1.374

Beeldadvies

1.899

1.324

Campagnes

1.956

1.782

Communicatiecapaciteit

726

856

Communicatieonderzoek

2.335

1.779

Inkoopadvies

1.757

1.483

Media-inkoop

0

0

Online advies

10.492

10.888

Redactie Rijksoverheid.nl

3.505

4.769

Rijksportaal

579

759

Vraagbeantwoording

3.485

4.824

Totaal

29.270

29.838

Omzet overige departementen

De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen, die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van € 68,3 miljoen in 2023. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.

Omzet derden

Naast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook zbo’s, rwt’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de complete mediadienstverlening. Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van circa € 74 miljoen.

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De formatie van DPC zal naar verwachting in 2023 233,4 fte bedragen.

Materiële kosten

Het grootste deel van de materiële kosten wordt bepaald door de inkoop van mediaruimte. De dienst is grotendeels gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten.

Saldo van baten en lasten

DPC heeft diverse investeringen in de ICT-infrastructuur moeten doen ten behoeve van de crisisvoorlichting rond COVID-19 op Rijksoverheid.nl. De structurele kosten daarvan lopen ook in 2023 door. Omdat crisisvoorlichting nog geen structureel gefinancierde taak van DPC is, moet voor deze structurele kosten van ca. € 0,6 miljoen nog dekking worden gevonden.

4.2 Kasstroomoverzicht

Tabel 6 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

2021 Stand slotwet

2022 Vastgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

38.312

27.272

26.664

26.056

25.448

24.840

24.232

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

157.090

107.937

134.836

133.220

132.696

132.689

132.689

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

156.612

108.545

135.444

133.828

133.304

133.297

133.297

2.

Totaal operationele kasstroom

478

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

‒ 608

 

-/- totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

38.790

26.664

26.056

25.448

24.840

24.232

23.624

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen). De ontvangsten operationele kasstroom en de uitgaven operationele kasstroom hangen grotendeels samen met de media-inkopen en media-verkopen van de departementen en derden die via DPC lopen. Hoewel DPC hierop niet direct kan sturen, vormen zij een belangrijk onderdeel van de totale omzet van DPC alsmede van de operationele kasstroom, die om die reden gelijk wordt verondersteld aan de omzet. Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media-omzet in het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

4.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2021 Stand slotwet

2022 Vastgestelde begroting

2023

Omschrijving Generiek Deel

   

Saldo van baten en lasten (%)

0,8%

‒ 0,6%

‒ 0,5%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

180,4

195

233,4

Ziekteverzuimpercentage

3,8%

2,6%

2,6%

Omschrijving Specifiek Deel

   

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

182.784

190.000

190.000

Service niveau telefonie

64.8%

80% binnen 40 sec.

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,4

4,0

4,0

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

151.860

80.000

80.000

Service niveau e-mail

43.8%

95% binnen 2 werkdagen

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,2

3,0

3,0

Media-index RTV

28,1%

25,0%

25,0%

Media-index Interactieve Media

13,6%

10,0%

10,0%

Media-index Print

20,6%

17,5%

17,5%

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

74%

75%

75%

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

100%

99,90%

99,90%

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

354.064.350

74.000.000

78.000.000

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

5,9

7,0

7,0

Toegankelijkheid content Rijksoverheid.nl

86%

75%

75%

Aantal bezoeken platformwebsites

185.835.684

97.000.000

109.000.000

Toelichting

Naast de generieke indicatoren geven de specifieke indicatoren inzicht in de dienstverlening van DPC met het grootste deel van de totale omzet.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten. DPC streeft ernaar kostendekkend te zijn. Het saldo van ‒ 0,5% is het gevolg van de extra structurele kosten van € 608.000 die voortkomen uit de investeringen die zijn gedaan om Rijksoverheid.nl blijvend te kunnen inzetten voor crisisvoorlichting. Omdat crisisvoorlichting geen structureel gefinancierde taak van DPC is, moet voor deze kosten van circa € 0,6 miljoen nog structurele dekking worden gevonden.

Fte-totaal (exclusief externe inhuur)

Deze indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van DPC zich in fulltime equivalenten (fte) ontwikkelt en geeft het maximum aantal in te zetten fte weer. Naast inzet van ambtelijke fte’s is tevens sprake van externe inhuur.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een voortschrijdend jaargemiddeld percentage per kalenderjaar. DPC streeft ernaar om onder de Verbaannorm te blijven.

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Serviceniveau telefonie

Deze indicator geeft aan welk percentage van de telefonische gesprekken binnen 40 seconden is opgenomen.

Burgertevredenheid telefonie

Resultaat van het burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau e-mail

Deze indicator geeft aan welk percentage van de via e-mail gestelde vragen binnen twee werkdagen correct afgehandeld dient te worden.

Burgertevredenheid e-mail

Resultaat van het burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Media-index RTV

Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. De tarieven voor individuele opdrachtgevers worden bepaald op basis van een benchmark, waarover het rijksmediabureau beschikt.

Media-index Interactieve Media

De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling, omdat het tarief in dit geval door vraag en aanbod wordt bepaald.

Media-index Print

Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer, dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en op out-of-home elementen (o.a. muppie, billboard, abri) ten opzichte van de situatie waarbij op individueel niveau media zou zijn ingekocht. Beide mediumtypen hanteren nog steeds een (bruto-)tariefkaart als uitgangspunt voor de tarief bepaling, waardoor het rijksmediabureau het behaalde voordeel kan bepalen.

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid

DPC laat het Platform Rijksoverheid Online jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid inspecteren door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden omgaand verholpen. Een 100% score is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina kan getest worden.

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator staat voor de beschikbaarheid van het Platform Rijksoverheid Online en daarmee de toegang tot informatie voor de bezoekers op het Platform. Hierop staan Rijksoverheid.nl en vele websites van de ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties.

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl, de gemeenschappelijke website van de ministeries met uitleg over beleid en wet- en regelgeving. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

Resultaat van een onafhankelijke meting via het online Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit het perspectief van de bezoeker beoordeeld.

Toegankelijkheid content Rijksoverheid.nl

DPC laat Rijksoverheid.nl jaarlijks, of bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid inspecteren door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden omgaand verholpen. Een 100% score is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina kan getest worden.

Aantal bezoeken platformwebsites

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan het Platform Rijksoverheid Online exclusief de bezoeken aan de website Rijksoverheid.nl. Op het Platform staat een groot aantal specifieke websites van ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties. Het Platform biedt de verschillende websites veiligheid, voldoende toegankelijkheid en efficiency. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Licence