Base description which applies to whole site

5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Inleiding

SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Samen met zeven ministeries werkt SSC-ICT aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Naast de werkplekautomatisering wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van applicaties, housing en hosting, en ICT-infrastructuren voor rijksgebouwen en tijdens evenementen. 40.000 ambtenaren werken via de ICT-omgeving. Sinds de start van de COVID-19 pandemie in 2020 doen zij dit veelal vanuit huis. Inmiddels wordt steeds meer hybride gewerkt, dus deels vanuit huis en deels op kantoor. SSC-ICT beheert verder ruim 2.000 applicaties en ondersteunt internationale missies.

In 2023 continueert SSC-ICT de in 2022 in gang gezette transformatiefase in relatie tot de I-strategienota Rijk 2021-2025. SSC-ICT werkt verder aan belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Dit betreft het verhogen van de klantgerichtheid en het verbeteren van de digitale weerbaarheid. Maar ook het moderniseren van de dienstverlening zoals het ondersteunen van het hybride werken en het incorporeren van het Cloud-beleid Rijk alsmede het (door)ontwikkelen van de organisatie(cultuur) en talent.

Staat van baten en lasten

Tabel 55 Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

298.515

311.820

324.405

330.293

337.463

340.417

340.417

waarvan omzet moederdepartement

82.566

74.002

89.727

91.355

93.370

94.196

94.196

waarvan omzet overige departementen

215.090

237.203

233.778

238.038

243.193

245.321

245.321

waarvan omzet derden

859

615

900

900

900

900

900

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

 

0

      

Totaal baten

298.515

311.820

324.405

330.293

337.463

340.417

340.417

        

Lasten

       

Apparaatskosten

248.162

260.856

292.440

289.952

291.292

285.417

285.417

- Personele kosten

133.503

137.887

160.272

152.497

148.339

136.746

136.746

waarvan eigen personeel

87.787

93.888

98.057

105.128

107.014

104.185

104.185

waarvan inhuur externen

44.217

37.881

56.881

41.642

35.494

26.887

26.887

waarvan overige personele kosten

1.499

6.118

5.334

5.727

5.831

5.674

5.674

- Materiële kosten

114.659

122.969

132.168

137.455

142.953

148.671

148.671

waarvan apparaat ICT

93.613

97.849

108.294

112.626

117.131

121.816

121.816

waarvan bijdrage aan SSO's

19.313

19.245

20.858

21.692

22.560

23.462

23.462

waarvan overige materiële kosten

1.733

5.875

3.016

3.137

3.262

3.393

3.393

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

44.653

57.764

43.515

40.341

46.171

55.000

55.000

- Materieel

36.733

54.539

35.682

33.080

37.860

45.100

45.100

waarvan apparaat ICT

36.733

54.539

35.682

33.080

37.860

45.100

45.100

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

7.920

3.225

7.833

7.261

8.311

9.900

9.900

Overige lasten

2.620

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

327

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

2.293

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

295.435

318.620

335.955

330.293

337.463

340.417

340.417

        

Saldo van baten en lasten alle bedrijfsuitoefening

3.080

‒ 6.800

‒ 11.550

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

4

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

3.076

‒ 6.800

‒ 11.550

0

0

0

0

Programmakosten Transitie

15.270

6.800

11.550

    

Saldo van baten en lasten reguliere bedrijfsuitoefening

18.346

0

0

    

Toelichting

Baten

Omzet

Voor de Ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de Jaarrekening 2021, de begroting 2022, het CAO akkoord 2022 en de ontwikkelingen binnen het dienstverleningspakket die effect hebben op de meerjaren begroting van SSC-ICT.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De stijging in de loonkosten ambtelijk personeel is, naast de effecten van het CAO akkoord 2022, het gevolg van de verdere invulling van de personele bezetting in 2023. Met deze invulling, zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau, wil SSC-ICT de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. In het meerjaren perspectief staat het aandeel externen in verhouding met de verwachte stijging bij het eigen personeel. Als gevolg van de blijvende vraag naar specialistische ICT kennis, mede als gevolg van het dalende aanbod van ICT personeel op de arbeidsmarkt, zal externe expertise blijvend noodzakelijk zijn. In de personele begroting zijn de kosten opgenomen van de in de inleiding genoemde transformatie.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hosting van applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting en de servicekosten BZK onder deze post. De verwachting is dat als gevolg van de hoge inflatie en soms langere levertijden door tekorten aan onderdelen de kosten zullen stijgen met gemiddeld 4%. Verder is rekening gehouden met een extra prijsstijging, als gevolg van de aanpassing van het meerjarige contract van een grote leverancier voor software besturingssystemen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door het achterblijven van investeringen in voorgaande jaren vallen de afschrijvingskosten lager uit.

Saldo van baten en lasten

Het saldo baten en lasten voor 2023, op basis van alle activiteiten, is geraamd op een tekort van € 11,5 mln. als gevolg van geraamde kosten voor de transformatiefase. De transformatie heeft een meerjarig effect waarvan de financiële dekking zal plaatsvinden middels het eigen vermogen van SSC-ICT.

Kasstroomoverzicht

Tabel 56 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

13.804

13.861

14.397

17.412

17.253

12.824

17.224

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

300.354

311.821

324.405

330.293

337.463

340.417

340.417

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 268.137

‒ 260.857

‒ 292.440

‒ 289.952

‒ 291.292

‒ 285.417

‒ 285.417

2.

Totaal operationele kasstroom

32.217

50.964

31.965

40.341

46.171

55.000

55.000

 

-/- totaal investeringen

‒ 54.191

‒ 67.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 58.000

‒ 55.000

‒ 55.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

2.293

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 51.898

‒ 67.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 58.000

‒ 55.000

‒ 55.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 3.356

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

9.000

6.800

11.550

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 37.686

‒ 57.228

‒ 40.500

‒ 40.500

‒ 50.600

‒ 50.600

‒ 60.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

40.550

67.000

60.000

60.000

58.000

55.000

61.000

4.

Totaal financieringskasstroom

8.508

16.572

31.050

19.500

7.400

4.400

1.000

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

2.631

14.397

17.412

17.253

12.824

17.224

18.224

Toelichting

De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Het gaat hierbij om periodieke vervanging persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkapparatuur in het Overheid Data Centrum Rijswijk, servers en licenties. Tevens betreft het de vervanging van technische verouderde systemen. De eenmalige storting door moederdepartement betreft de bijdrage ter dekking middels het eigen vermogen van de eerder genoemde transformatie.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 57 Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

986,0

1.081

1.040

1.115

1.135

1.105

1.105

Aantal externe fte's in % van totale fte's

20,4%

18,0%

     

Saldo van baten en lasten (%)

0,0%

0,0%

‒ 4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

n.b.

7

7

7

7

7

7

Gebruikerstevredenheid beleving (GTO)

7,3

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

6,7

7

7

7

7

7

7

        

Kostprijs

       

Digitale werkplekomgeving basis

570

759

884

919

956

994

1.034

Digitale werkplekomgeving online

730

593

619

644

669

696

724

Digitale werkplekomgeving light

255

265

281

292

304

316

328

Basisinrichting kantoorpand

73

66

69

71

74

77

80

Fat client DWR special

810

842

879

914

951

989

1.028

Kiosk PC incl. monitor

720

749

780

811

844

877

912

        

Omzet per productgroep (PxQ) (bedragen x € 1.000)

       

Generiek

10.835

9.355

9.732

9.909

10.124

10.213

10.213

Gemeenschappelijk

259.830

268.166

278.988

284.052

290.218

292.759

292.759

Klantspecifiek

27.850

34.300

35.685

36.332

37.121

37.446

37.446

        

Totaal

298.515

311.821

324.405

330.293

337.463

340.417

340.417

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Beschikbaarheid kernsystemen

99,8%

99,50%

99,50%

99,50%

99,50%

99,50%

99,50%

Grote incidenten

63

75

75

75

75

75

75

Geleverd binnen gestelde termijn

95,4%

90,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Life Cycle Management hardware in support

98,7%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Life Cycle Management software in support

89,4%

80,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Doorlichting uitgevoerd cq gepland

   

2024

   

Toelichting

Generiek deel

Fte

Fte totaal betreft de maximale bezetting van ambtelijk personeel welke benodigd is voor continuering van de dienstverlening. Hierbij is 1,0 fte gelijk aan een aanstelling van 36,0 uur per week. Vanaf 2023 zal het percentage externe fte’s geen onderdeel meer uitmaken van de doelmatigheidstabel.

Saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten dient minimaal nihil te zijn. Dit betreft het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van SSC-ICT, voor zover afkomstig uit reguliere financiële activiteiten, zoals inkomsten op basis van standaard leveringsafspraken met afnemers, maatwerkopdrachten en personele- en materiele uitgaven. Voor 2023 komt het saldo uit op ‒ 4%. Dit zal worden gedekt middels het eigen vermogen.

Klanttevredenheid

SSC-ICT streeft naar een volwassen opdrachtgevers-opdrachtnemers relatie. Om de tevredenheid van de stakeholders van SSC-ICT in beeld te krijgen worden periodiek metingen verricht. Dit betreft de tevredenheid van de stakeholders/opdrachtgevers en klanten in de klantcontacten met SSC-ICT. Dit staat los van de tevredenheid die gemeten wordt bij gebruikers en na projecten. Deze stakeholders/opdrachtgevers en klanten hebben contact met SSC medewerkers op verschillend strategisch/tactische lagen in de organisatie. De norm voor dit onderzoek is een zeven.

Gebruikerstevredenheid.

SSC-ICT streeft naar een actueel beeld van de tevredenheid van de eindgebruikers over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit betreft de beoordeling door de eindgebruiker van de gehele dienstverlening van SSC-ICT in de context waar Shared Service Organisaties voor in het leven zijn geroepen. Tien keer per jaar wordt één tiende deel van de eindgebruikers bevraagd middels een enquête waarin deze vraag is opgenomen. In de maanden augustus en december vindt er geen GTO plaats vanwege de vakanties in die maanden en de daarbij gepaarde lage respons. De norm voor dit onderzoek is een zeven.

Medewerkerstevredenheid.

SSC-ICT wil een goede werkgever zijn, waarin plezier, betrokkenheid en ontwikkeling van haar medewerkers voorop staan. In periodieke metingen wordt dat beeld binnen de organisatie opgehaald. Dit betreft de periodieke meting van de tevredenheid bij onze medewerkers.

Kostprijs

De gepresenteerde tarieven zijn voorlopig en gebaseerd op de tarieven zoals deze zijn opgenomen prijsstijging van gemiddeld 4%. De tarieven voor 2023 zijn op het moment van verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld.

De persoonlijke digitale werkomgeving (DWO) wordt hier weergegeven in drie aparte voorzieningen, namelijk: Basis, Online en Light. Basis betreft de volledige Windowsomgeving met basisfunctionaliteiten en – applicatie. Online betreft de digitale werkplek op Cloudbook, Kiosk PC of een eigen device in combinatie met een token. Light betreft de digitale werkomgeving met beperkte functionaliteiten, voornamelijk voor tablets en smartphones.

Basisinrichting kantoorpanden basisdiensten is conform de Rijks PDC Pand gebonden ICT diensten in het rijkskantoor (V2.0) en wordt verrekend per m². Iedere rijksambtenaar van elke rijksoverheidsorganisatie kan gebruik maken van deze pand-gebonden ICT-voorzieningen. Dit betreft o.a. werkplek- en afdrukdiensten, LAN- en wifiverbinding, telefonie en video vergader- en presentatiefaciliteiten.

Fat client DWO Special betreft een DWO Basis, geïnstalleerd op een laptop. De Kiosk PC betreft thin client computer waarmee de eigen virtuele ruimte DWR Next werkplek worden ontsloten met gebruikersnaam en wachtwoord.

Omzet

De totale omzet betreft de geraamde kostendekkende opbrengsten welke grotendeels worden gerealiseerd op basis van financiële afspraken met de klanten. Deze worden per afnemer binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT vastgelegd in het Dossier Financiële Afspraken (DFA). De verwachte totale omzet per product/dienst 2023 betreft de begroting gebaseerd op de Jaarrekening 2021, begroting 2022 en de ontwikkelingen in de dienstverlening die effect hebben de (meerjaren) begroting van SSC-ICT.

Specifiek Deel

Beschikbaarheid kernsystemen

SSC-ICT streeft naar een hoge beschikbaarheid van haar dienstverlening. Om de basis dienstverlening te kunnen garanderen zijn twintig kernsystemen en kerndiensten gedefinieerd waarvoor een hoge beschikbaarheid gewenst is. Deze kernsystemen zijn voorwaardelijk voor de werkzaamheden van 40.000 Rijksambtenaren. De twintig kernsystemen/diensten zijn gegroepeerd over vier categorieën. Over deze categorieën wordt de beschikbaarheid gerapporteerd. Met andere woorden, als een van de kernsystemen uit een van deze vier categorieën uitvalt, gaat de beschikbaarheid van die specifieke categorie naar beneden. Voor alle kernsystemen geldt een beschikbaarheidsnorm van 99,5%.

Major Incidents en hersteltijd

SSC-ICT streeft naar een minimaal aantal major incidenten om de beschikbaarheid van de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Dit betreft het totaal aantal major Incidenten vanaf het begin van het kalenderjaar. Een major incident wordt als zodanig gedefinieerd als de urgentie (intolerantie van uitstel), de impact (hoeveel gebruikers zijn geraakt) en het escalatierisico (verspreiding) hoog zijn. De norm is 75 major incidents per jaar.

Levertijd standaard diensten

SSC-ICT levert standaard diensten conform afgesproken service levels. Dit betreft de doorlooptijd van aanvragen voor items die in de PDC genoemd staan onder «Servicegroep Rijkswerkomgeving» met een afgesproken maximale levertijd. De norm is dat 90% van de aanvragen binnen de streeftijd is geleverd.

Hard- en software in support

Hardware in support. SSC-ICT wil veroudering van infrastructuur componenten voorkomen. De norm is dat 80% van de gedefinieerde en geregistreerde hardware in support is. Meting vindt plaats voor netwerkcomponenten, servers en storage.

Software in support. SSC-ICT zorgt voor een veilige werkomgeving. Dit betreft het percentage softwarecomponenten waarvoor de leverancier security up-dates (support) levert. Per applicatielandschap is gedefinieerd welke servers daar aan gekoppeld zijn. Per server is inzichtelijk welke software componenten daar op draaien en tot wanneer zij in support zijn. De norm is 90%.

Licence