Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 97 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam subsidie(regeling)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Bestuur en Regio

1.1

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.738

3.724

3.724

3.718

3.718

3.718

3.718

Evaluatie subsidieregeling 2016

2022

2023

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

545

595

440

440

440

440

0

Evaluatieonderzoek subsidieregeling 2017-2020

2026

2026

1.1

Subsidieregeling COELO

130

130

130

0

0

0

0

Evaluatie subsidieregeling 2021

2026

2026

1.1

Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

150

150

150

0

0

0

0

geen

2023

2024

1.1

Subsidie bevolkingsdaling

123

129

131

8

0

0

0

Evaluatie Tweede Actieplan Bevolkingsdaling

2021(eindevaluatie)

incidenteel

1.1

Subsidies bestuur en regio1

1.744

2.329

1.058

1.175

938

919

1.209

geen

2023

incidenteel

1.1

POK - Multiproblematiek1

154

1.569

969

969

1.400

1.400

1.400

geen

2023

incidenteel

1.1

POK - Antidiscriminatie1

13

150

150

150

150

150

150

geen

2023

incidenteel

1.1

POK - Basisinfrastructuur1

0

4.500

5.500

10.000

0

0

0

geen

2023

incidenteel

            

Democratie

1.2

Subsidiering Politieke partijen2

27.646

29.449

28.861

28.837

24.958

24.958

24.958

Het publieke belang van politieke partijen 2018

2023

geen einddatum in de wet

1.2

Pro Demos

8.125

9.009

9.009

8.994

8.994

8.994

8.994

Evaluatie Subsidie Pro Demos 2021

2026

2026

1.2

Nationaal Comite 4 en 5 mei

118

122

122

122

122

122

122

Evaluatie over vrijheid onderhouden 2021

2026

2026

1.2

Verbinding inwoner en overheid1

4.309

2.660

1.534

1.522

1.522

1.507

1.507

geen

2023

diverse subsidies

1.2

Weerbaar bestuur1

1.261

1.388

2.244

1.668

1.734

1.734

734

geen

2023

diverse subsidies

1.2

Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

99

0

0

66

0

0

0

Evaluatie 2018

2023

2024

1.2

Professionaliseringsfonds burgemeesters

909

889

889

889

889

889

889

Evaluatie 2020

2024

2024

1.2

Professionaliseringsfonds politieke ambtsdragers, griffiers, rekenkamers en rekenkamercommissies

0

1.325

1.325

1.325

0

0

0

geen

2024

2024

1.2

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers1

2.226

1.463

234

211

1.227

1.226

1.226

geen

2023

diverse subsidies

            

Woningmarkt

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

3.198

4.800

8.600

10.000

5.600

500

200

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2025

3.1

Binnenstedelijke transformatiefaciliteit3

20.000

0

0

0

0

0

0

geen

2022

incidenteel

3.1

Subsidies Woningmarkt4

7.804

13.909

3.573

3.529

3.329

3.220

3.220

Evaluatie SEKW 2021

2026

2027

            

Woningbouw

3.3

Woningbouw3

348

177

73

0

50

0

0

geen

2022

incidenteel

3.3

Binnenstedelijke transformatiefaciliteit3

0

22.000

0

0

0

0

0

geen

2022

incidenteel

3.3

Caribisch Nederland3

0

1.400

0

0

0

0

0

geen

2022

incidenteel

            

Energietransitie en Duurzaamheid

4.1

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

0

2.239

34.646

42.000

52.500

13.600

4.200

geen

2025

2025

4.1

Nationaal Isolatie Programma (regeling in de maak)

0

0

50.000

50.000

0

0

0

geen

2024

2024

4.1

Energiebesparing koopsector

90.134

13.677

18.888

17.100

7.700

5.500

2.500

Evaluatie Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) 2021

2026

2024

4.1

Energiebesparing Huursector(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

18.225

18.951

0

0

0

0

0

Evaluatie STEP

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2019

4.1

Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

2.640

3.900

3.900

700

0

0

0

geen

2026

2024

4.1

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

0

41.500

155.000

144.300

0

0

0

geen

2026

2024

4.1

Energietransitie en duurzaamheid4

13.377

29.460

14.736

8.732

3.077

4.502

4.552

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2026

2027

4.1

Renovatieversneller

0

0

21.750

32.750

42.750

0

0

geen

2023

2025

4.1

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

13.986

4.310

42.200

10.500

24.000

17.000

39.500

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2023

2023

4.1

Warmtefonds

27.400

80.600

97.390

93.000

77.000

77.000

103.000

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2023

2030

4.1

Nationaleprogamma Lokale Warmtetransitie (regeling in de maak)

0

0

6.000

6.000

6.000

0

0

geen

2024

2025

            

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit4

5.745

12.280

8.543

5.460

5.988

4.203

2.248

Beleidsdoorlichting artikel 4.2 BZK

2026

2027

            

Ruimtelijke ordening

5.1

Programma Ruimtelijk Ontwerp

0

300

1.500

1.500

0

0

0

Evaluatie 2016

2025

incidenteel

5.1

Basisregistraties

374

515

547

547

547

547

447

Evaluatie Geonovum 2017-2021

2026

2027

5.1

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

174

300

300

300

300

300

300

geen

2025

incidenteel

5.1

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

96

25

0

0

0

0

0

geen

2025

incidenteel

            

Omgevingswet

5.2

Eenvoudig Beter

23.564

3.213

1.000

0

0

0

0

geen

2026/2027

2027

            

Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

6.2

Overheidsdienstverlening3

3.778

5.896

2.106

1.997

1.979

1.970

1.970

Beleidsdoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Investeringspost digitale overheid

6.6

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid1

3.507

8.444

0

0

0

0

0

Beleidsoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

214

2.665

3.668

3.668

3.668

3.668

3.668

geen

2024

incidenteel

6.7

VNG

257

1.847

3.846

3.846

3.846

3.846

3.846

geen

2024

incidenteel

            

Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Evaluatie subsidieregeling CAOP 2019

2022

2022

7.1

Subsidie overlegstelsel1

87

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

1.301

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

250

250

250

250

0

0

geen

2024

incidenteel

7.1

Fysieke werkomgeving Rijk(Bedrijfsvoeringsbeleid)

200

200

200

200

200

200

200

Evaluatie subsidieregeling CfPB 2019

2024

2024

7.1

Code Verantwoord Marktgedrag (Bedrijfsvoeringsbeleid)1

5

5

5

5

5

5

5

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Bedrijfvoeringsbeleid

213

545

7

7

7

7

7

 

2024

incidenteel

7.1

POK-Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

16

48

48

48

80

0

geen

2024

incidenteel

7.1

Kwaliteitsmanagement Rijksdienst

0

27

27

27

1

1

1

geen

2024

incidenteel

7.1

Ondersteuning koepels implementatie Woo

0

863

863

863

863

863

863

geen

2026

2027

7.1

Compensatie Waterschappen Woo

0

0

3.047

3.047

3.586

3.586

3.586

geen

2026

2027

7.1

Subsidies A&O / IFHR1

772

1.249

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

geen

incidenteel

            

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

50

55

55

55

55

55

55

Evaluatie 2017

2022(volgt na publicatie)

2023

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

327

328

209

209

209

209

209

Evaluatie 2019

2024

2024

12.1

Subsidies algemeen1

736

831

548

465

350

349

129

geen

 

incidenteel

            

Totaal Subsidies

 

289.601

338.759

543.643

504.847

293.648

190.916

223.261

   
1

Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.

2

Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet is in 2018 geëvalueerd en voortgezet.

3

Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

4

Subsidie wordt verstrekt obv Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van het activiteitenplan en de begroting een beschikking opgesteld.

Licence