Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Naar aanleiding van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 104 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak1

Bijdrage2

realisatie

ontwerpbegroting 2023

   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven

  

5.047

16.642

9.894

9.643

9.825

9.925

10.025

          

Artikel 3 Woningmarkt

3.744

15.340

8.609

8.340

8.540

8.640

8.740

Subsidies (regelingen)

E

S

1.718

7.000

7.500

8.000

8.400

8.500

8.600

Subsidies (regelingen)

E

I

2.002

8.340

1.109

340

140

140

140

Opdrachten

E

I

24

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

1.303

1.302

1.285

1.303

1.285

1.285

1.285

Subsidies (regelingen)

E

I

37

17

0

18

0

0

0

Opdrachten

E

I

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

E

S

1.266

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

1

R =Rijk, E = eilandelijk

2

S =Structureel, I = Incidenteel

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

De verschillende subsidies en opdrachten zijn er op gericht om beschikbaarheid en betaalbaarheid op de woningmarkt in Caribisch Nederland te steunen. Dit zijn geformuleerde beleidsdoelen. Het betreft in alle gevallen Eilandelijke taken. De incidentele subsidies in de tabel worden gebruikt om de bouw en renovatie van sociale huurwoningen te bekostigen om zo beschikbaarheid te bevorderen. De incidentele subsidies zijn verder bedoeld om huurcommissies in CN te ondersteunen dan wel op te zetten en zo betaalbaarheid op de woningmarkt te bevorderen. De structurele subsidies (verhuurderssubsidies) zijn bedoeld om de huren voor sociale minima in de sociale en particuliere huursector te verlagen en zo betaalbaarheid te bevorderen. Een deel van dit budget komt uit de ‘CN-envelop’ van € 30 mln. en een deel komt vanuit de Woningbouwimpuls.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft een eilandelijke taak: bijhouden van de bevolkingsadminisstratie en uitgifte van reisdocumenten.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een structurele bijdrage voor de ondersteuning van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het beheer en exploitatie van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V). Deze bijdrage is ook bedoeld voor de betrouwbare uitgifte van de identiteitskaart BES.

Licence