Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 Internationaal Beleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

10.370

0

10.370

342

10.712

1.272

1.278

1.274

1.260

11.124

            
 

Uitgaven

10.479

0

10.479

601

11.080

1.272

1.278

1.274

1.260

10.514

            

19.2

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

10.479

0

10.479

601

11.080

1.272

1.278

1.274

1.260

10.514

 

Opdrachten

3.923

0

3.923

‒ 409

3.514

517

858

854

850

5.609

 

Uitvoering internationaal HGIS

1.358

0

1.358

‒ 300

1.058

0

0

0

0

2.150

 

Uitvoering niet-HGIS

1.249

0

1.249

165

1.414

479

814

813

809

2.044

 

Overige opdrachten

1.316

0

1.316

‒ 274

1.042

38

44

41

41

1.415

 

Subsidies (regelingen)

1.692

0

1.692

73

1.765

335

0

0

0

0

 

Interreg

1.622

0

1.622

‒ 262

1.360

0

0

0

0

0

 

Overige subsidies

70

0

70

335

405

335

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

2.520

0

2.520

637

3.157

420

420

420

410

2.761

 

Bijdrage aan RWS

421

0

421

112

533

25

25

25

15

267

 

Bijdrage aan RVO

2.099

0

2.099

220

2.319

395

395

395

395

2.494

 

Bijdrage aan RIVM

0

0

0

305

305

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.344

0

2.344

300

2.644

0

0

0

0

2.144

 

Bijdrage HGIS

2.144

0

2.144

300

2.444

0

0

0

0

2.144

 

Bijdrage niet-HGIS

200

0

200

0

200

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 19 opgehoogd met cumulatief € 6,3 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2025 en verder:

  • Een verhoging van de uitgaven van cumulatief € 5,4 miljoen voor het programma Ruimtevaart. Om aan de Europese verplichtingen te voldoen moet een Competent PRS Authority (CPA) worden ingericht. Daarnaast is er een hogere gebruiksvergoeding van het Galileo Sensor Station op Bonarie voor de periode 2025-2044 door een stijging in de grondstofprijzen en kosten van de materialen.

  • De resterende € 0,9 cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

De uitgavenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 0,670 miljoen aan subsidieverplichtingen voor de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Dit bedrag (€ 0,335 miljoen per jaar) heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht met als doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de stedelijke ontwikkeling in Afrika. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Licence