Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

303.462

0

303.462

61.363

364.825

19.224

19.038

38.033

43.293

60.910

            
 

Uitgaven

195.353

0

195.353

‒ 40.630

154.723

‒ 7.245

91.368

70.693

44.570

56.990

            

18.1

Scheepvaart en havens

195.353

0

195.353

‒ 40.630

154.723

‒ 7.245

91.368

70.693

44.570

56.990

 

Opdrachten

23.410

0

23.410

4.325

27.735

9.422

9.512

5.741

84

10.241

 

Topsector Logistiek

0

0

0

4.482

4.482

6.500

8.600

0

0

0

 

Caribisch Nederland

100

0

100

20

120

0

0

0

0

100

 

NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek

14.500

0

14.500

‒ 1.124

13.376

398

‒ 448

5.920

0

0

 

KF - zero emissie

2.032

0

2.032

‒ 1.698

334

‒ 2.062

‒ 2.605

‒ 2.605

‒ 2.605

0

 

NGF Project - Maritiem Masterplan

142

0

142

‒ 140

2

‒ 143

‒ 150

0

30

0

 

Zeehavens

2.196

0

2.196

863

3.059

‒ 47

‒ 65

‒ 175

‒ 188

2.472

 

Zeevaart

2.798

0

2.798

‒ 1.544

1.254

‒ 673

‒ 714

‒ 764

‒ 1.216

862

 

Overige opdrachten

1.642

0

1.642

3.466

5.108

5.449

4.894

3.365

4.063

6.807

 

Subsidies (regelingen)

167.936

0

167.936

‒ 49.550

118.386

‒ 19.899

80.409

63.505

43.579

43.250

 

Topsector Logistiek

0

0

0

1.500

1.500

0

0

0

0

0

 

Walstroom

100.415

0

100.415

‒ 67.622

32.793

‒ 19.155

49.105

32.861

5.035

0

 

Innovatieve Duurzame Binnenvaart

13.330

0

13.330

12.124

25.454

9.725

11.750

11.750

11.750

2.000

 

NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

25.100

0

25.100

5.700

30.800

0

0

0

0

0

 

NGF Project - Maritiem Masterplan

29.011

0

29.011

‒ 5.471

23.540

‒ 13.729

9.400

2.500

2.000

5.300

 

KF - zero emissie

0

0

0

0

0

550

1.000

1.000

1.000

0

 

Overige subsidies

80

0

80

4.219

4.299

2.710

9.154

15.394

23.794

35.950

 

Bijdrage aan agentschappen

2.256

0

2.256

4.410

6.666

3.201

1.416

1.416

876

2.165

 

Bijdrage aan agentschap RWS

1.818

0

1.818

1.588

3.406

1.400

615

615

75

1.314

 

NGF Project - Maritiem Masterplan RVO

438

0

438

203

641

200

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

2.619

2.619

1.601

801

801

801

851

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.644

0

1.644

15

1.659

14

14

14

14

1.210

 

CCR/ IMO HGIS

1.141

0

1.141

14

1.155

14

14

14

14

1.155

 

Overige bijdragen

503

0

503

1

504

0

0

0

0

55

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

107

0

107

170

277

17

17

17

17

124

 

Overige

107

0

107

170

277

17

17

17

17

124

            
 

Ontvangsten

0

0

0

716

716

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 18 is in 2024 met € 61,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 124,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

2024:

 • Het verplichtingenbudget neemt met € 5,7 miljoen toe door het toevoegen van de verplichtingenruimte voor het NGF-project Zero Emission Services dat in 2023 niet is ingezet.

2024 en verder:

 • Het verplichtingenbudget voor de Walstroomregeling neemt in 2024 met € 14,9 miljoen toe. Dit is deels (€ 8,3 miljoen) een gevolg van verplichtingruimte uit 2023 welke is opgevraagd bij VJN24 en ingezet zal worden op de uitbreiding van de stikstofregeling. Deels (€ 6,6 miljoen) betreft dit een schuif naar voren om de aangepaste planning met inzet op walstroom Rijksligplaatsen te kunnen realiseren.

2025:

 • Het verplichtingenbudget voor 2025 wordt met € 3,0 miljoen oppgehoogd voor een bijdrage aan de haven in Saba. De verplichtingenruimte stond voorheen begroot in 2023 maar is wegens vertraging bij de opbouw van de haven in Saba doorgeschoven naar 2025.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Scheepvaart en Havens

Opdrachten

Het kasbudget voor opdrachten is in 2024 met € 4,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 28,7 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024:

 • Het opdrachtenbudget voor het NGF-project Digitale Infrastructuur Logistiek wordt met € 4,7 miljoen verhoogd. Dit zijn de middelen die in 2023 door vertraging van een aantal onderzoeksopdrachten niet tot besteding zijn gekomen.

2024 en verder:

 • Naar aanleiding van de verlenging van het programma Topsector Logistiek (TSL) wordt er € 19,3 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting. De middelen voor de TSL staan gereserveerd op het Mobiliteitsfonds en worden overgeboekt naar de beleidsbegrotingsbegroting waar de uitgaven worden gedaan en verantwoord in de jaren 2024 t/m 2026.

 • Binnen het opdrachtenbudget voor het NGF-project Digitale Infrastructuur Logistiek schuiven er middelen vanuit de jaren 2024 (- € 5,9 miljoen) en 2026 (- € 0,4 miljoen) naar 2025 (€ 0,4 miljoen) en 2027 (€ 5,9 miljoen). De kasschuif is gedaan op basis van de geactualiseerde planning voor het project.

 • Aan het opdrachtenbudget wordt een bedrag van € 5,1 miljoen in de jaren 2024 t/m 2029 toegevoegd aan prijsbijstelling.

2025 en verder:

 • Het opdrachtenbudget wordt in de jaren 2025 t/m 2029 met in totaal € 11,9 miljoen verhoogd voor de uitgaven in het kader van CER/NIS2. De Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) en de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) zijn gericht op een versterking van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Het budget dat aan het opdrachtenbudget op artikel 18 wordt toegevoegd is voor het implementeren van de twee richtlijnen. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Subsidies

Het kasbudget voor subsidies is in 2024 met € 49,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 193,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie:

2024:

 • Vanuit de Aanvullende Post bij het minsterie van Financïen worden stikstofmiddelen toegevoegd aan het subsidiebudget voor de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 8 miljoen). Het gaat om het laatste deel van de Hordijkgelden voor verduurzaming van de binnenvaart.

 • Het opdrachtenbudget voor het NGF-project Zero Emission Services (ZES) wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit zijn de middelen die in 2023 door vertraging bij het opstellen van de subsidieregeling niet tot besteding zijn gekomen.

 • Het subsidiebudget op artikel 18 wordt in 2024 opgehoogd met € 3,5 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds (€ 3 miljoen) en artikel 97 (€ 0,5 miljoen) voor een subsidiebijdrage aan de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij (KNRM).

2024 en verder:

 • Het kasritme voor de subsidie Walstroom is op basis van nieuwe prognoses aangepast. Aangezien de eerste voorschotten later zullen worden uitbetaald dan voorheen voorzien verschuift er € 86,6 miljoen uit de jaren 2024 en 2025 naar de jaren 2026 t/m 2028.

 • Door een kasschuif worden de middelen die in 2024 vanuit het NGF ontvangen zijn voor het NGF-project Maritiem Masterplan in het meest actuele ritme gezet. Hierbij schuiven er middelen vanuit 2024 en 2025 (- € 19,2 miljoen) naar de jaren 2026 t/m 2028 (€ 19,2 miljoen)

 • Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financien wordt € 50 miljoen ontvangen voor schone motoren als aanvulling op de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen. De ontvangen middelen worden door een kasschuif verdeeld over de jaren en in een realistisch kasritme gezet. Hierbij verschuift € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2024 en € 36 miljoen vanuit 2025 naar de jaren 2026 t/m 2028 (€ 12 miljoen per jaar).

 • Daarnaast wordt vanuit de aanvullende post € 3,3 miljoen ontvangen voor de verduurzaming van zeevaart. Met deze middelen zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht voor 3 pilots voor de verduurzaming van de zeevaart.

2025:

 • Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financien wordt budget ontvangen voor de stikstofopgave waarbij € 50 miljoen wordt ontvangen voor schone motoren als aanvulling op de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd voor 3 pilots ten aanzien van verduurzaming van de zeevaart.

2025 en verder:

 • Voor de verduurzaming van de zeevaart wordt in de jaren 2025 t/m 2029 € 109,6 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd vanuit het Klimaatfonds. Deze middelen worden ingezet voor duurzame en energiebesparende aandrijftechnieken bij zeeschepen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence