Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

56.708

0

56.708

10.594

67.302

3.551

3.141

3.115

3.100

59.688

            
 

Uitgaven

59.400

0

59.400

8.812

68.212

3.551

3.141

3.115

3.100

59.688

            

20.1

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

59.400

0

59.400

8.812

68.212

3.551

3.141

3.115

3.100

59.688

 

Opdrachten

11.835

0

11.835

4.946

16.781

398

301

276

261

9.066

 

Geluid- en luchtsanering

6.603

0

6.603

751

7.354

202

148

123

108

3.681

 

Waarvan RWS

3.605

0

3.605

‒ 1.513

2.092

‒ 1.145

‒ 1.188

‒ 1.188

‒ 1.188

917

 

Waarvan RIVM

1.617

0

1.617

4.841

6.458

91

91

91

91

3.208

 

Overige opdrachten

10

0

10

867

877

1.250

1.250

1.250

1.250

1.260

 

Bijdrage aan agentschappen

16.528

0

16.528

2.722

19.250

4.947

7.145

7.161

7.172

21.795

 

Bijdrage aan agentschap RWS

3.128

0

3.128

567

3.695

190

189

189

190

3.317

 

Bijdrage aan agentschap KNMI

11

0

11

4

15

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschap RVO

620

0

620

321

941

37

37

37

37

657

 

Bijdrage aan agentschap RIVM

12.769

0

12.769

1.830

14.599

4.720

6.919

6.935

6.945

17.821

 

Bijdrage aan medeoverheden

30.574

0

30.574

1.131

31.705

‒ 1.807

‒ 4.319

‒ 4.336

‒ 4.347

28.349

 

Uitvoering geluidsanering

25.574

0

25.574

‒ 104

25.470

‒ 1.982

‒ 4.319

‒ 4.336

‒ 4.347

28.349

 

Programma NSL

5.000

0

5.000

1.235

6.235

175

0

0

0

0

 

Bekostiging

463

0

463

13

476

13

14

14

14

478

 

Overige bekostiging

463

0

463

13

476

13

14

14

14

478

            
 

Ontvangsten

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 opgehoogd met € 10,6 miljoen in 2024 en cumulatief € 16,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt onder andere door een eenzijdige ophoging van het verplichtingenbudget van € 1,8 miljoen voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling Sanering verkeerslawaai onder de Omgevingswet.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgaven.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 4,9 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

 • Een overboeking van €2,1 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor de opdracht aan RIVM voor het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het gaat hier om een reservering in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die nu wordt aangesproken.

 • Een overboeking van € 1,5 miljoen van artikel 21 voor de opdracht aan RIVM. Als gevolg van de stijgende tarieven en borging van taken is extra financiering benodigd met betrekking tot het programma Duurzame Leefomgeving.

 • Een ophoging van het uitgavenbudget met € 1,0 miljoen vanwege lagere werkelijke kosten dan de voorschotten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai ( BSV) voor de afwikkeling van verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. De ophoging voor de daaropvolgende jaren wordt onder Bijdragen aan agentschappen geboekt.

 • De resterende € 0,3 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

De Bijdragen aan agentschappen zijn toegenomen met € 2,7 miljoen in 2024 en cumulatief € 33,6 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt veroorzaakt door:

2024:

 • Een overboeking van € 1,1 miljoen van het Mobiliteitsfonds voor de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA). De benodigde middelen worden jaarlijks naar behoefte overgeboekt voor de afwikkeling van de SPUKS die zijn toegekend in 2021, 2022 en 2023 en de opdracht aan het RIVM.

2025 t/m 2029:

 • Een ophoging van het uitgavenbudget van cumulatief € 5,0 miljoen over de periode 2025 t/m 2029 vanwege lagere werkelijke kosten dan de voorschotten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai ( BSV) voor de afwikkeling van verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai.

2024 en verder:

 • Een herschikking van € 1,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 24,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 ter dekking van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden voor een duurzame leefomgeving. Als gevolg van de stijgende tarieven en wettelijke basistaken is extra financiering benodigd. Dekking t/m 2029 komt vanuit het programma Geluidsanering.

 • De resterende € 0,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 4,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan medeoverheden

De Bijdragen aan medeoverheden zijn toegenomen met € 1,1 miljoen in 2024 en cumulatief afgenomen met € 19,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt veroorzaakt door:

2024:

 • Ontvangen eindejaarsmarge en loonbijstelling van € 1,5 miljoen.

2024 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 20 van ‒ € 1,3 miljoen in 2024 en cumulatief ‒ € 24,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 ter dekking van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden voor een duurzame leefomgeving.

 • Ontvangst van de prijsbijstelling van € 0,9 miljoen in 2024 en cumulatief € 4,9 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence