Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, geschaard.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • De schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;

  • De wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2024 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

36.903

36.861

37.729

39.476

38.350

37.804

37.804

         
 

Uitgaven

35.329

36.861

37.729

39.476

38.350

37.804

37.804

         

2.0

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

35.329

36.861

37.729

39.476

38.350

37.804

37.804

 

Institutionele inrichting

25.054

24.997

25.245

25.247

25.247

25.247

25.247

 

Schadeloosstelling

25.054

24.997

25.245

25.247

25.247

25.247

25.247

 

Personele uitgaven

10.275

11.864

12.484

14.229

13.103

12.557

12.557

 

Pensioenen en wachtgelden

10.275

11.864

12.484

14.229

13.103

12.557

12.557

         
 

Ontvangsten

43

86

86

86

86

86

86

         

Materiële uitgaven

Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Ingevolge de Wet Schadeloosstelling leden Tweede Kamer draagt de Tweede Kamer de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige onkostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven van pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen van 2025 is het budget voor 2025 en 2026 hoger.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

Licence