Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Het bevorderen dat de basisvoorzieningen (inclusief infrastructuur) voor de burgers in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba weer op het niveau van voor de orkanen Irma en Maria komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert het beschikbaar stellen van de middelen vanuit Nederland en het toezicht op de besteding daarvan.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Financieren

  • De minister financiert een deel van de wederopbouw van Sint Maarten. Tot eind 2021 zijn er middelen beschikbaar waarmee het trustfonds bij de Wereldbank wordt gevuld. Dit trustfonds blijft tot en met 2028 operationeel.2 Deze bijdrage is verbonden aan de politieke voorwaarden waarmee Sint Maarten akkoord is gegaan, waaronder de reeds ingestelde integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht waarover nadere afspraken zijn gemaakt (Stcrt. 2014, nr. 72542 en Landsverordening Integriteitskamer). Nederland zal gedurende de wederopbouw toezien op de naleving van de voorwaarden.

  • De minister levert naast het trustfonds directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat hier bijvoorbeeld technische assistentie op gebied van institutionele en financiële hervormingen binnen de overheid van Sint Maarten .

Regisseren

  • De minister regisseert de Rijksbrede aanpak van de wederopbouwfase op de eilanden Saba en Sint Eustatius.

  • De minister is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Sint Maarten Reconstruction, Recovery and Resilience trustfund waarin ook Sint Maarten zitting heeft. Prioriteiten voor Nederland zijn economische ontwikkeling en bereikbaarheid, de afvalproblematiek en goed bestuur.

Ook de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn betrokken bij de wederopbouw voor onder andere het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur. De middelen voor deze projecten staan op de begrotingen van de betreffende ministeries.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen te melden.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

6.984

3.669

0

0

0

0

0

         
 

Uitgaven

8.456

3.669

0

0

0

0

0

         

8.1

Wederopbouw

8.456

3.669

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

762

0

0

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

762

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

694

3.669

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

694

3.669

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

7.000

0

0

0

0

0

0

 

Wederopbouw op Sint Maarten

7.000

0

0

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

In 2024 is geen budget geraamd op dit artikel.

2

In juni 2022 is besloten om de einddatum van het trustfonds wederopbouw Sint Maarten budgetneutraal te verlengen met 36 maanden; Kamerstukken II, 2022/23, 33 189, nr. 18.

Licence