Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 99 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 124 Budgettaire gevolgen artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

0

4.212

291.557

291.683

316.361

307.577

287.462

        

Uitgaven

0

4.212

291.557

291.683

316.361

307.577

287.462

        
        

waarvan apparaat

0

10.773

49.776

29.668

30.059

22.851

13.041

waarvan programma

0

‒ 6.561

241.781

262.015

286.302

284.726

274.421

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel staan diverse nog niet verdeelde reserveringen. De grondslag van dit artikel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Op dit artikel staan middelen gereserveerd die op een later moment nog uitgedeeld moeten worden als de precieze invulling en voorwaarden bekend zijn. Dit betreft onder andere middelen voor de bestedingsplannen armoede en schulden, arbeidsmarktinfrastructuur, beschut werk, ondersteuning jongeren en commissie Roemer. In 2023 staat er voor de programmamiddelen een negatieve stand bij het programmadeel van artikel 99. Dit komt door de ingeboekte taakstelling van € 35,5 miljoen. De verwachting is dat deze bij de Najaarsnota wordt ingevuld.

Licence