Base description which applies to whole site

1.4 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota

De visuele samenvatting bij de Miljoenennota biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste cijfers voor het Miljoenennotajaar 2022. Deze presentatie verschilt op een aantal punten van de begrotingssystematiek zoals die wordt gehanteerd in de rest van de Miljoenennota en bijlagen. Deze bijlage behandelt de samenhang tussen de cijfers uit de visuele samenvatting en de rest van de Miljoenennota en geeft deze aansluiting weer in tabel 1.4.1.

De visuele samenvatting gaat uit van een netto-uitgavenbegrip; dat wil zeggen, de (bruto)uitgaven (tabel 2.2 in bijlage 2) verminderd met de zogenaamde niet-belastingontvangsten (tabel 2.3 in bijlage 2). Dit zijn ontvangsten die tot de uitgavenkant van de begroting worden gerekend, zoals boete-opbrengsten, leges en teruggevorderde toeslagen.

Een ander verschil in presentatie tussen de visuele samenvatting en de Miljoenennota betreft de individuele begrotingsposten. De visuele samenvatting gaat uit van een thematische indeling die niet exact aansluit bij de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Zo wordt het Btw-compensatiefonds in de visuele samenvatting samengevoegd met het Gemeentefonds en het Provinciefonds, terwijl het begrotingstechnisch wordt verantwoord op de begroting van Financiën. Een meer complex voorbeeld is de verwerking van de middelen bestemd voor internationale samenwerking (ook wel Homogene groep internationale samenwerking (HGIS) genoemd). In de visuele samenvatting worden de HGIS-middelen gegroepeerd onder de uitgavenpost ‘Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking’, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken deze middelen coördineert. In de begrotingssystematiek bevinden deze middelen zich echter op verschillende begrotingshoofdstukken, zoals die van Justitie en Veiligheid en Defensie. Het overzicht van de toewijzing van deze middelen is terug te vinden in tabel 2.9 in bijlage 2.

Tabel 1.4.1 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota

(in miljarden euro)

2022

Bron

Inkomsten

334,1

Tabel 4.4.2

   

Uitgaven

  

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

94,6

 

Plafond S totaal begrotings- en premiegefinancierd

93,3

Tabel 2.6 bijlagen MN

Plafond R Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

1,3

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Zorg

93,0

 

Plafond Z totaal begrotings- en premiegefinancierd

81,4

Tabel 2.7 bijlagen MN

Plafond R Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6,0

Tabel 2.5 bijlagen MN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport buiten het uitgavenplafond

5,6

Hoofdstuk 16 artikel 8.1

af: HGIS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

44,3

 

Plafond R Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

44,4

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,1

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Gemeentefonds, Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

38,8

 

Plafond R Gemeentefonds en accres Gemeentefonds

32,6

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Provinciefonds en accres Provinciefonds

2,6

Tabel 2.5 bijlagen MN

Btw-compensatiefonds

3,7

Hoofdstuk 9B artikel 6

   

Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking

15,1

 

Plafond R Buitenlandse Zaken

10,8

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Buitenlandse Zaken

1,9

Tabel 2.9 bijlagen MN

bij: totale plafondrelevante uitgaven Internationale Samenwerking (HGIS)

6,2

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Justitie en Veiligheid

13,4

 

Plafond R Justitie en Veiligheid

13,7

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Justitie en Veiligheid

0,3

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Defensie

12,0

 

Plafond R Defensie

12,2

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Defensie

0,2

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Infrastructuur en Waterstaat

10,3

 

Plafond R Infrastructuur en Waterstaat

10,3

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Infrastructuur en Waterstaat

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

bij: plafond R Infrastructuurfonds

0,0

Tabel 2.5 bijlagen MN

   

Rentelasten

3,4

 

Rentelasten staatsschuld

3,4

Hoofdstuk 9A artikel 11

Rentelasten schatkistbankieren

‒ 0,1

Hoofdstuk 9A artikel 12

   

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7,2

 

Plafond R Binnenlandse Zaken

7,0

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Koninkrijksrelateis

0,1

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R BES-fonds

0,0

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Binnenlandse Zaken

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Economische Zaken en Klimaat

6,7

 

Plafond R Economische Zaken en Klimaat

6,8

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS EZK

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Financiën

3,9

 

Plafond R Financiën

7,8

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: Btw-compensatiefonds

3,7

Hoofdstuk 9B artikel 6

af: HGIS Financiën

0,3

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1,7

 

Plafond R Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1,8

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS LNV

0,0

Tabel 2.9 bijlagen MN

   

Overig

8,7

 
   

1. Totaal inkomsten

334,1

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

2. Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

353,0

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

   

3. EMU-saldo centrale overheid (=1-2)

‒ 18,9

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

Licence