Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgaven

5.669,00

6.286,80

6.607,60

6.792,40

7.052,80

7.285,00

Totaal niet-belastingontvangsten

161,7

152,1

129,1

151,4

152,9

149,5

       

5. Buitenlandse Zaken

      

Uitgaven

1.651,20

1.987,10

2.002,30

2.066,10

2.101,60

2.123,80

Ontvangsten

106

97,1

77,3

101,2

107,3

107,3

       

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

      

Uitgaven

132,6

123,3

122,9

122,3

122,2

122,2

       

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

      

Uitgaven

262,4

284

283

281,8

286,9

286,6

Ontvangsten

1

1

1

1

1,2

1,2

       

Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking

      

Uitgaven

226,9

642,2

660,1

668,2

671,6

672,5

Ontvangsten

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

       

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

      

Uitgaven

75,6

53,5

53

53,6

54,2

54,2

Ontvangsten

30,6

32,7

43,8

67,7

73,6

73,6

       

Artikel 6: Nog onverdeeld

      

Uitgaven

11,7

2,9

40,5

76,3

101,6

122,4

       

Artikel 7: Apparaat

      

Uitgaven

942

881,2

842,9

863,9

865,1

865,8

Ontvangsten

74,2

63,2

32,3

32,3

32,3

32,3

       

6. Justitie en Veiligheid

      

Uitgaven

299,6

342,7

335

332,9

328,2

326,8

       

7. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

      

Uitgaven

0,5

0,6

0,7

0,2

0,2

0,2

       

8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      

Uitgaven

108,1

104,3

102,3

101,1

99,7

99,7

       

9B. Financiën

      

Uitgaven

48,7

266,4

312,8

348,1

381,2

381,2

Ontvangsten

2,2

2

2

1,9

1,7

1,6

       

10. Defensie

      

Uitgaven

260,8

224,5

212,3

212,8

213,8

214

Ontvangsten

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

       

12. Infrastructuur en Waterstaat

      

Uitgaven

37,4

25,6

26,2

24,6

24,1

23,6

       

13. Economische Zaken en Klimaat

      

Uitgaven

31,6

29,6

29,1

27,2

27,2

27,2

       

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

      

Uitgaven

35,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

       

15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

      

Uitgaven

0,6

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

       

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

      

Uitgaven

8,7

5,8

5,1

5,1

5,1

5,1

       

17. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

      

Uitgaven

3.186,00

3.265,80

3.494,10

3.639,80

3.837,50

4.049,20

Ontvangsten

52,1

51,6

48,4

46,9

42,4

39,2

       

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling,handel en investeringen

      

Uitgaven

539

550,2

504,9

487,4

497,8

498

Ontvangsten

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

       

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

      

Uitgaven

750,1

776,9

729,5

732

753,9

753,9

       

Artikel 3: Sociale vooruitgang

      

Uitgaven

817,4

848

743

745,6

768

768

       

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

      

Uitgaven

771,3

815,2

742,2

744,8

767,3

767,3

       

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

      

Uitgaven

308,2

275,6

774,6

929,9

1.050,60

1.262,00

Ontvangsten

45,8

45,3

42,1

40,6

36,2

32,9

       

86. Algemeen

      

Uitgaven

0

0

53

0

0

 

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een budgettaire overzichtsconstructie, waarin de uitgaven aan internationale samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen.

Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt verantwoord via de begroting van Buitenlandse Zaken en de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarom wordt het verloop van de HGIS-uitgaven van deze twee begrotingen voor de relevante artikelen toegelicht. Voor de overige begrotingen wordt de toelichting per departement gepresenteerd.

5. Buitenlandse Zaken

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

De hogere uitgaven in 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge over 2020. Het budget op artikel 1 is stabiel in de daaropvolgende jaren

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Op dit artikel worden de uitgaven die bijdragen aan vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling verantwoord. Het lagere bedrag in 2021 is het gevolg van een aantal mutaties zoals de overheveling van budget voor de inzet van de beveiliging van hoogrisicoposten naar Defensie.

Artikel 3: Effectieve Europese Samenwerking

De stijging in 2022 e.v. is het gevolg van een administratieve boeking (zie verticale toelichting: HGIS-categorisering EU-toerekening). Een deel van de EU-afdrachten wordt toegerekend aan de HGIS. Dit is nu inzichtelijk gemaakt op de Rijksbegroting.

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Op dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten ten aanzien van de verlening van consulaire diensten en het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders verantwoord. De hogere uitgaven in 2021 en de lagere ontvangsten in 2021 tot en met 2023 zijn te wijten aan de COVID-19-crisis. De uitgaven zijn hoger omdat als gevolg van de crisis meer bijstand is verleend aan Nederlanders in het buitenland. Hiernaast is door COVID-19 het aantal reisbewegingen en daarmee de consulaire ontvangsten (o.a. visum inkomsten) gedaald.

Artikel 6: Nog onverdeeld

Het budget op dit artikel loopt vanaf 2023 op. De budgettaire ruimte betreft een HGIS-reservering voor de loon- en prijsindexatie en voor overige onvoorziene uitgaven. Ook worden prijscorrecties voor het non-ODA-deel van de HGIS op dit artikel verwerkt.

Artikel 7: Apparaat

Zowel de uitgaven als de ontvangsten op dit artikel zijn in 2021 incidenteel hoger door een desaldering. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze middelen worden ingezet voor de modernisering en rationalisering van de vastgoedportefeuille in het kader van de huisvestingsstrategie.

6. Veiligheid en Justitie

Een groot deel van de HGIS-uitgaven bij Justitie en Veiligheid betreft de ODA-toerekening van de eerstejaarsasielzoekers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaarsasielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. De meest recente asielraming laat voor de komende jaren een dalende trend zien en dit vertaalt zich onder andere in lagere kosten voor de asielopvang in het COA. Deze dalende trend is ook te zien in de meerjarige ODA-toerekening.

7. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De HGIS-middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffen enkele attachés. Voor de jaren 2020-2023 zijn middelen met betrekking tot de China-strategie toegevoegd aan de begroting van BZK.

8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De HGIS-middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffen voor het grootste deel (circa 58 mln.) bijdragen aan internationale onderwijsinstellingen en organisaties voor internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Daarnaast worden de onderwijskosten van asielkinderen in het primair en voortgezet onderwijs voor de eerste twaalf maanden toegerekend aan ODA en vallen daarmee onder de HGIS. Omdat deze laatste post licht afneemt, dalen de uitgaven over de jaren heen naar circa 100 miljoen in 2026.

9B. Financiën

De contributiebijdragen aan de Wereldbank staan op de Financiën-begroting. De fluctuerende uitgaven worden grotendeels verklaard door het betaalritme van deze bijdragen en de wisselkoersbijstelling van de IBRD- en IFC-bijdragen.

10. Defensie

De hogere uitgaven in 2021 worden veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid aan de begroting van Defensie.

12. Infrastructuur en Waterstaat

De afloop die zichtbaar is in de HGIS-uitgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hangt samen met de aflopende uitgaven voor het programma HGIS Partners voor Water en het internationale samenwerkingsprogramma met de Unie van waterschappen onder de titel ‘Blue deal’.

13. Economische Zaken

EZK draagt met betrekking tot HGIS vanuit de artikelen 1,2 en 4 bij aan opdrachten, (inter-)nationale organisaties en aan RVO. Het licht dalende verloop van de begrote middelen komt met name door een begrote afname in de bijdrage aan RVO.nl. Deze bijdrage neemt af van 21,8 miljoen euro in 2020 naar 19,5 miljoen euro in 2025.

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De HGIS-uitgaven van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen aan internationale organisaties. Dit betreft onder andere een bijdrage aan de Food and Agriculture Organization of the United Nations.

15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De HGIS-middelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffen enkele attachés en een bijdrage aan het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (CASS).

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De HGIS-middelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreffen onder meer de uitgaven ten behoeve van attachées. Daarnaast ontvangt het College ter beoordeling van geneesmiddelen (aCBG) budget ter compensatie voor het wegvallen van de capaciteit en expertise van de Britse geneesmiddelenautoriteit in de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen en voor het investeren in kennisdeling, opleiding en begeleiding binnen Europa op het dit gebied (2,2 miljoen euro in 2021). Tenslotte is in 2019 een meerjarig partnerschap- programma met de WHO gestart. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van in totaal 4 miljoen euro beschikbaar.

17. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

De belangrijkste redenen voor de hogere uitgaven in 2021 en 2022 zijn incidentele extra bijdragen aan o.a. het Dutch Good Growth Fund en een noodloket voor microbedrijven. Het doel van deze inzet is groen herstel van het MKB in ontwikkelingslanden om de gevolgen van de COVID-19-pandemie op te vangen.

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Op dit artikel worden de uitgaven aan duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid en water verantwoord. De belangrijkste oorzaak voor de hogere uitgaven in 2021 en 2022 zijn incidentele bijdragen ter ondersteuning bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en het helpen bij grootschalige inpassingen van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Ook is er in 2021 een extra bijdrage gedaan ter bestrijding van ontbossing in Afrika.

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Op dit artikel staan uitgaven die bijdragen aan structurele armoedebestrijding en bevordering van inclusieve economische groei van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden. De hogere uitgaven in 2021 en 2022 bestaan voor een belangrijk deel uit bijdragen gericht op de bestrijding van de impact van COVID-19, op de versterking van gezondheidssystemen en het mogelijk maken van vaccinaties in ontwikkelingslanden, in het kader van COVID-19.

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

De uitgaven van dit artikel hebben betrekking op vrede en veiligheid voor ontwikkeling door het voorkomen en terugdringen van conflictsituaties en het bevorderen van rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, legitieme en democratische staatsstructuren en het bestrijden van corruptie. Daarnaast is het budget ook bestemd voor het verlenen van noodhulp ter leniging van humanitaire nood wereldwijd. De hogere uitgaven in 2021 en 2022 betreffen extra bijdragen voor de aanpak van humanitaire crises.

Artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

Dit betreft onder andere het parkeer- en verdeelartikel van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op dit artikel worden aanpassingen als gevolg van de bni-ontwikkeling en de toerekening van de kosten van eerstejaarsasielopvang verwerkt. De lagere stand in 2021 en 2022 is zoals gebruikelijk het gevolg van de doorverdeling van middelen naar de beleidsartikelen.

86. Algemeen

De uitgave in 2023 betreft de reservering op de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis.

Licence