Base description which applies to whole site

17 VERTICALE TOELICHTING

De verticale toelichting toont voor ieder begrotinghoofdstuk de budgettaire veranderingen (mutaties) die zich hebben voorgedaan in de periode tussen Miljoenennota 2021 en Miljoenennota 2022.

Ieder begrotingshoofdstuk bevat twee tabellen waarin de belangrijkste mutaties zijn opgenomen: één voor uitgavenmutaties en één voor ontvangstenmutaties. De tabellen worden gevolgd door toelichtingen op de mutaties.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alleen mutaties opgenomen die qua bedrag boven een afgesproken ondergrens uitkomen. Deze ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat het saldo van alle mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen. In het geval er op een begrotingshoofdstuk geen uitgaven- of ontvanstenmutaties hebben plaatsgevonden is er geen tabel opgenomen voor de uitgaven resp. ontvangsten.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1. mee- en tegenvallers;

  • 2. beleidsmatige mutaties;

  • 3. technische mutaties.

De categorie technische mutaties bevat alle overboekingen tussen begrotingshoofdstukken, desalderingen, statistische correcties, mutaties die buiten het uitgavenplafond worden verwerkt en mutaties waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Mutaties die in meerdere categorieën voorkomen en dezelfde omschrijving hebben, worden eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden separaat gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke memories van toelichting van de ontwerpbegrotingen.

Samenvattend overzicht van mutaties in 2021 sinds Miljoenennota 2021
 

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

De Koning

1,0

0,1

Staten Generaal

11,6

0,0

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

19,9

0,0

Algemene Zaken

9,2

0,2

Koninkrijksrelaties

286,0

3,5

Buitenlandse Zaken

0,0

35,4

Justitie en Veiligheid

1.020,2

‒ 5,3

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1.899,6

489,1

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.078,1

95,0

Nationale Schuld

‒ 28,7

0,0

Financiën

1.725,7

‒ 95,6

Defensie

335,6

‒ 18,2

Infrastructuur en Milieu

8.091,3

27,6

Economische Zaken

2.128,1

1.597,4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

420,7

3,7

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

50.637,4

2.860,9

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2.125,0

97,1

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

Nationaal Groeifonds

136,6

0,0

   

Sociale Verzekeringen

‒ 2.139,3

‒ 81,3

Zorg

2.147,5

‒ 47,1

Gemeentefonds

3.178,3

0,0

Provinciefonds

108,2

0,0

Infrastructuurfonds

7.783,0

7.783,0

Diergezondheidsfonds

0,7

‒ 7,2

Accres Gemeentefonds

‒ 1.074,3

0,0

Accres Provinciefonds

‒ 95,9

0,0

BES fonds

7,0

0,0

Deltafonds

56,7

56,7

Defensiematerieelfonds

118,7

118,7

Prijsbijstelling

‒ 256,9

0,0

Arbeidsvoorwaarden

‒ 522,7

0,0

Koppeling Uitkeringen

‒ 290,9

‒ 92,2

Algemeen

3.612,3

0,0

Homogene Groep Internationale Samenwerking

975,1

‒ 7,9

Licence