Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

5.938,60

5.434,80

4.266,70

3.904,90

3.731,50

3.681,70

totaal niet-belastingontvangsten

11.280,20

8.650,40

9.990,40

8.080,10

7.095,20

6.719,30

11

Financiering staatsschuld

      
 

Uitgaven

4.407,30

3.903,60

2.738,30

2.384,30

2.213,30

2.167,30

 

Ontvangsten

1.572,00

1.402,00

1.025,00

726

561

542

12

Kasbeheer

      
 

Uitgaven

1.531,30

1.531,20

1.528,40

1.520,60

1.518,20

1.514,40

 

Ontvangsten

9.708,20

7.248,40

8.965,40

7.354,10

6.534,20

6.177,30

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Dit artikel heeft betrekking op de extern gefinancierde staatsschuld. De uitgaven bestaan met name uit de rentelasten van vaste en vlottende schuld. De ontvangsten bestaan met name uit rentebaten van schuld.

Artikel 12 Kasbeheer

Op dit artikel staan de geldstromen die betrekking hebben op het schatkistbankieren van aan de schatkist gelieerde instellingen. De uitgaven bestaan enerzijds uit de rentevergoeding over de saldi die in de schatkist worden aangehouden door baten-lastendiensten, RWT’s (Rechtspersoon met een Wettelijke Taak), decentrale overheden en sociale fondsen. Anderzijds bestaan de uitgaven uit verstrekte leningen en, in sommige jaren, uit een afname van het rekening-couranttegoed van de deelnemers aan het schatkistbankieren. De ontvangsten bestaan uit rentebaten, aflossingen op leningen en, in sommige jaren, uit een toename van het rekening-couranttegoed van de deelnemers aan het schatkistbankieren. De schommelingen van de ontvangsten op dit artikel worden met name veroorzaakt door mutaties in de rekening-courant van de sociale fondsen.

Licence