Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIËN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

10.850,20

10.294,80

9.486,00

9.636,10

9.659,80

9.439,70

totaal niet-belastingontvangsten

2.036,40

2.965,70

3.090,70

3.400,40

3.273,30

4.248,00

1

Belastingen

      
 

Uitgaven

3.321,80

3.097,20

3.002,50

2.824,00

2.763,30

2.746,00

 

Ontvangsten

687,2

1.107,10

1.204,10

1.278,80

1.255,30

1.305,80

2

Financiële markten

      
 

Uitgaven

32,6

28

22,9

22,8

22,8

22,9

 

Ontvangsten

12,3

9,7

7,5

7,5

8,5

8,5

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

      
 

Uitgaven

1.296,20

618,4

1.075,70

1.545,00

1.672,10

1.466,30

 

Ontvangsten

637,5

1.500,00

1.553,40

1.785,20

1.678,40

2.603,10

4

Internationale financiële betrekkingen

      
 

Uitgaven

48,6

139,3

90,1

31,8

18,6

16,9

 

Ontvangsten

124,7

163,1

159,9

163

167,1

166,6

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

      
 

Uitgaven

485,4

221,9

176,3

166,3

151,3

151,3

 

Ontvangsten

517,8

131,1

111,2

111,4

109,4

109,4

6

BTW-Compensatiefonds

      
 

Uitgaven

3.662,00

3.663,70

3.661,90

3.661,90

3.661,90

3.661,90

8

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

301,4

331,6

311,5

306,7

306,8

306,5

 

Ontvangsten

56,3

54,1

54

54

54

54

9

Douane

      
 

Uitgaven

529,5

670,4

674,4

677,3

673,4

673,2

 

Ontvangsten

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

55,3

375,2

122,5

110,7

100,6

105,5

13

Toeslagen

      
 

Uitgaven

1.117,40

1.149,10

348,2

289,7

289,1

289,1

Artikel 1 Belastingen

Op artikel 1 worden de kosten voor de uitvoering van de Belastingdienst en de inning van de belastingen inzichtelijk gemaakt. De hogere uitgaven in 2021 ten opzichte van de jaren 2022 tot en met 2026 worden onder andere verklaard door de maatregelen die getroffen zijn om dienstverlening bij de Belastingdienst te verbeteren en de uitwerking van het wetsvoorstel voor btw E-commerce. De ontvangsten zijn in 2021 lager vanwege het uitstelbeleid van de Belastingdienst n.a.v. COVID-19. De Belastingdienst heeft een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd waardoor ondernemers en burgers tijdelijk uitstel kunnen krijgen voor het betalen van de belastingen.

Artikel 2 Financiële Markten

De uitgaven en inkomsten binnen artikel 2 zijn bestemd voor toezicht op de financiële markt. De uitgaven in 2021 vallen incidenteel hoger uit vanwege de proces- en juridische kosten inzake de rechtszaak omtrent de onteigening van Stichting Reaal Holding (SRH N.V.). De hogere ontvangsten in 2021 worden veroorzaakt door incidentele hogere boeteontvangsten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB).

Artikel 3 Financ. act. Publiek-Private sector

Op artikel 3 worden uitgaven toegelicht met betrekking tot staatsdeelnemingen. De incidenteel hogere uitgaven in 2021 zijn het gevolg van de door de Nederlandse staat verstrekte lening aan KLM. KLM heeft in 2021 in totaal 723 miljoen euro getrokken uit de door Staat verstrekte lening. In 2023 en verder worden de hogere uitgaven verklaard door de stijging in de kapitaalbehoefte van de staatsdeelneming TenneT. De lagere ontvangsten in 2021 uit de vermogensonttrekking van de dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen zijn het gevolg van de economische effecten van de coronacrisis.

Artikel 4 Internationale Fin. Betrekkingen

Op artikel 4 worden uitgaven en inkomsten toegelicht met betrekking tot betalingen aan internationale financiële instellingen. De uitgaven nemen in 2022 toe als gevolg van de hogere verwachte schades van de risicoregeling: het pan-Europees Garantiefonds. De verwachte verliezen zijn nu verdeeld over meerdere jaren, waarvan het zwaartepunt in 2022 wordt verwacht. De ontvangsten nemen vanaf 2021 toe, omdat Griekenland vanaf 2021 start met het aflossen van leningen.

Artikel 5 Exportkrediet- en investeringsverzekering

Artikel 5 betreft de uitvoering van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV). In 2021 vallen de uitgaven en ontvangsten lager uit vanwege de beëindiging van de coronamaatregel Herverzekering Leverancierskredieten.

Artikel 6 BTW-Compensatiefonds

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) wordt uit het gemeentefonds en het provinciefonds gefinancierd. De meerjarige raming is gebaseerd op realisatiecijfers over 2020. De uitgaven aan het BCF zijn stabiel begroot de komende jaren, aangezien het gemeentefonds en het provinciefonds fungeren als ventiel bij een onder- of overschrijding. Een onder- of overschrijding bij het BCF komt namelijk ten laste of ten gunste van het gemeente- en provinciefonds.

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane toegelicht. De lagere uitgaven in 2021 worden onder andere veroorzaakt door de lagere personele uitgaven als gevolg van COVID-19 en een vertraging in de wervingsopgave.

Artikel 9 Douane

Op artikel 9 wordt de uitvoering van de Douane toegelicht. De uitvoering betreft de handhaving van wet- en regelgeving inzake douaneformaliteiten en douanerechten. In de begroting 2020 zijn voor het eerst de directe uitgaven van de Douane verantwoord op artikel 9. Vanaf de ontwerpbegroting IX 2021 worden ook de uitgaven van de Belastingdienst die samenhangen met de Douaneprocessen op artikel 9 (Douane) verantwoord. De lagere uitgaven in 2021 ten op zicht van de jaren 2022 tot en met 2026 wordt verklaard door de vertraging in de wervingsopgave van de Douane.

Artikel 10 Nog onverdeeld

Op artikel 10 zijn er onder andere (tijdelijk) middelen gereserveerd voor de compensatie van Toeslagengedupeerden, het op orde brengen van de informatiehuishouding, de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen en onvoorziene tegenvallers.

Artikel 13 Toeslagen

Met ingang van de ontwerpbegroting 2021 heeft Toeslagen een eigen artikel op begroting IXB Financiën. Het betreft voor 2021 alleen de directe uitgaven. Vanaf de ontwerpbegroting IX 2022 worden ook de uitgaven van de Belastingdienst die samenhangen met de Toeslagenprocessen op artikel 13 (Toeslagen) verantwoord.

Licence