Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

11.911,90

12.167,20

11.899,50

11.764,70

11.715,60

11.508,40

totaal niet-belastingontvangsten

176,4

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

1

Inzet

      
 

Uitgaven

21,5

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

 

Ontvangsten

0,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Koninklijke Marine

      
 

Uitgaven

846,9

844,7

865,8

867,3

863,4

866,4

 

Ontvangsten

16,3

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

3

Koninklijke Landmacht

      
 

Uitgaven

1.397,10

1.439,20

1.448,00

1.446,70

1.449,20

1.448,20

 

Ontvangsten

9,6

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

4

Koninklijke Luchtmacht

      
 

Uitgaven

683,5

680,9

676,3

667,4

639,2

638,8

 

Ontvangsten

13,6

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

5

Koninklijke Marechaussee

      
 

Uitgaven

515,2

486,9

494,2

490,8

490,7

490,3

 

Ontvangsten

8,1

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

7

Defensie Materieel Organisatie

      
 

Uitgaven

583,5

607,1

606,4

606,5

610,5

595

 

Ontvangsten

34,4

26,2

26,2

26,2

26,2

26,2

8

Defensie Ondersteuningscommando

      
 

Uitgaven

1.166,70

1.183,90

1.164,10

1.154,50

1.154,50

1.155,70

 

Ontvangsten

58,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

9

Algemeen

      
 

Uitgaven

172,7

197,2

186,6

186,3

179,4

179,5

 

Ontvangsten

      

10

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

1.563,10

1.511,30

1.500,50

1.491,30

1.453,60

1.459,00

 

Ontvangsten

35,2

9

9

9

9

9

11

Geheim

      
 

Uitgaven

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

12

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

180,2

249,4

226,3

195,8

208,6

219,6

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

      
 

Uitgaven

4.771,10

4.948,60

4.713,40

4.640,20

4.648,70

4.438,10

Artikel 1 Inzet

Door de toevoeging van de middelen voor COVID-19 maatregelen aan de Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) en de eindejaarsmarge is het bedrag in 2021 hoger dan in de overige jaren.

Artikel 2 Koninklijke Marine

De uitgaven voor de Koninklijke Marine stijgen in 2023 wegens een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het project Search and Rescue (SAR). Search and Rescue is de internationale benaming voor het zoeken en redden van personen in nood op/in het water. In Nederland is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beleidsverantwoordelijke hiervoor.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

De lagere uitgaven in 2021 worden veroorzaakt door o.a. de doorwerking van de eindejaarsmarge en het overhevelen van onderuitputting op het formatiebudget t.b.v. tekorten bij instandhouding. In de jaren daaropvolgend blijft het budget redelijk constant.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Door de transitie van de F16 naar de F35 vindt er een personeelsreductie plaats per 2025. De middelen voor deze personele uitgaven worden naar het DMF overgeheveld, waardoor er een daling waarneembaar is in de uitgaven van de Luchtmacht vanaf 2025.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

De uitgaven op artikel 5 vallen in 2021 hoger uit o.a. als gevolg van een bijdrage vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassadepersoneel. Verder vallen de uitgaven in 2021 hoger uit wegens de toevoeging van de 3e tranche liquiditeitssteun aan het Caribisch gebied. In de jaren daaropvolgend blijft het budget redelijk constant.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

De lagere uitgaven in 2021 worden met name veroorzaakt door het overhevelen van het budget voor brandstof naar instandhouding voor het oplossen van knelpunten bij instandhouding. In de overige jaren is de reeks stabiel.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

De hogere uitgaven in 2022 t.o.v. 2021 worden veroorzaakt door een kasschuif van 2020 naar 2022 t.b.v. het Nationaal Fonds Ereschuld.

Artikel 9 Algemeen

De uitgaven op dit artikel betreffen het exploitatiedeel van de bijdragen aan de NAVO, verschillende subsidies en opdrachten en bekostiging. De lagere uitgaven in 2021 worden veroorzaakt door o.a. een kasschuif van 5 mln. vanuit 2021 naar 2022 t.b.v. de Invictus Games, het toekennen van het budget Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) aan de beleidsverantwoordelijke artikel in het DMF. In 2022 zien we een lichte stijging in de uitgaven wegens het toevoegen van incidentele middelen voor de tijdelijke werkgarantieregeling (7 mln.) en een stijging in de structurele hogere financiële bijdrage aan de NAVO (4,8 mln).

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Dit artikel toont de apparaatskosten van de bestuursstaf, de MIVD en de defensiebrede pensioenen, uitkeringen en wachtgelden. De hogere uitgaven in 2021 worden met name veroorzaakt door een kasschuif uit het DMF voor de tijdelijke toelage van het loongebouw vanuit de jaren 2025, 2033 en 2034. In 2025 wordt een deel van het budget weer overgeheveld naar het DMF. Daarnaast daalt het budget vanaf 2025 licht wegens het overhevelen van het budget voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie naar de desbetreffende defensieonderdelen.

Artikel 11 Geheim

De uitgaven op dit artikel zijn stabiel.

Artikel 12 Nog onverdeeld

Op dit artikel staan o.a. het restsaldo van de nog niet uitgekeerde middelen van de meerjarige loon- en prijsbijstellingen.

Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Er zijn vanuit verschillende artikelen budgetten naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds overgeheveld via artikel 13, het voedingsartikel naar het fonds.

Licence