Base description which applies to whole site

4.2 Oekraïne

Op 24 februari 2024 was het twee jaar geleden dat Rusland de grootschalige invasie van Oekraïne startte. De oorlog is een ongekende daad van agressie tegen een democratisch Europees land met vreselijke gevolgen voor alle Oekraïners. Het kabinet blijft Oekraïne steunen, in Oekraïne en in Nederland.

Internationale steun

In internationaal verband ondersteunt het kabinet Oekraïne op militair gebied, draagt het kabinet bij aan humanitaire ondersteuning en biedt het hulp bij de acute wederopbouw en herstelwerkzaamheden. Ook biedt Nederland op verschillende manieren financiële ondersteuning aan Oekraïne.

Tabel 15 Uitgaven internationale steun Oekraïne

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

1.356

670

432

86

402

80

Militaire ondersteuning

1.146

536

296

‒ 16

441

80

Niet-militaire steun

210

135

137

102

‒ 39

0

       

Besluitvorming

2.959

2.352

2.359

196

111

3

Militaire ondersteuning

2.021

1.748

2.025

38

70

0

Niet-militaire steun

938

604

334

158

41

3

       

Stand Voorjaarsnota 2024

4.315

3.023

2.791

282

513

84

Militaire ondersteuning

3.166

2.284

2.321

22

511

80

Niet-militaire steun

1.148

738

470

260

2

3

Militaire steun

Bovenop de 2 miljard euro die voor 2024 is aangekondigd5 aan militaire steun, heeft het kabinet besloten om voor de periode 2024-2026 aanvullend 4 miljard euro beschikbaar te stellen. Daarmee ondersteunt Nederland sinds het uitbreken van de oorlog Oekraïne met circa 10 miljard euro.6

Niet-militaire steun

Nederland levert niet-militaire steun zowel in bilateraal verband als via de Europese Unie (EU) en via internationale financiële instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zo heeft de Europese Raad begin 2024 ingestemd met de oprichting van een Oekraïnefaciliteit. Dit betreft een pakket van 50 miljard euro voor 2024-2027, bestaande uit leningen en niet-terugbetaalbare steun, gericht op liquiditeitssteun, herstel, wederopbouw en hervormingen in het licht van het EU-toetredingsproces. De financiële gevolgen van de Oekraïnefaciliteit voor de Nederlandse begroting zijn in Incidentele Suppletoire Begrotingen (ISB’s) van het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt.

Eind november 2023 heeft het kabinet bekendgemaakt middelen beschikbaar te maken voor waarheidsvinding en gerechtigheid voor Oekraïne (accountability). De structurele kosten hiervan, onder meer voor de toekomstige huisvesting van een speciaal Oekraïne-tribunaal, worden bij deze Voorjaarsnota gedekt door middel van evenredige bijdragen van de verschillende departementale begrotingen. In de Voorjaarsnota van 2023 is opgenomen dat het kabinet tot eind 2024 voor internationale steunverzoeken vanuit Oekraïne aanvullend budget beschikbaar kan stellen vanuit de generale middelen (de Oekraïneregeling). Het kabinet kent met deze Voorjaarsnota 148 miljoen euro (2024) en 252 miljoen euro (2025) vanuit de generale middelen toe aan de BHOS-begroting voor niet-militaire steun aan Oekraïne. Deze bedragen worden door middel van een plafondcorrectie aan de BHOS-begroting toegevoegd en zijn limitatief. Via de reguliere begrotingsmomenten wordt de invulling van deze middelen aan de Kamer voorgelegd.

Met bovengenoemde steun heeft dit kabinet voor zowel militair als niet-militair middelen toegevoegd aan de begrotingen van BHOS en Defensie. Eventuele aanvullende Oekraïnesteun volgt de reguliere begrotingssystematiek en is aan een volgend kabinet. Daarmee wordt de Oekraïneregeling uit de Voorjaarsnota 2023 beëindigd.

Binnenlandse regelingen

Ook in 2024 blijft het kabinet zich inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden en het aanbieden van de juiste voorzieningen. Hierbij ligt de focus op het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Voor de uitgavenraming van de binnenlandse regelingen in deze Voorjaarsnota is een nieuwe prognose van het aantal Oekraïense ontheemden in Nederland opgesteld. Deze gaat uit van gemiddeld 122.500 Oekraïense ontheemden in 2024. Dit volgt uit de bezetting begin van 2024 en de verwachting dat wekelijks gemiddeld 540 ontheemden meer zullen instromen dan de opvang zullen verlaten. Indien nodig, stelt het kabinet de prognose op een later moment bij. Het kabinet raamt de uitgaven tot 4 maart 2026. Hiermee is budget beschikbaar voor één jaar na de huidige looptijd van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

Tabel 16 Uitgaven binnenlandse regelingen Oekraïne

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

3.377

1.214

100

Opvang ontheemden

3.114

1.214

100

Zorg

166

Onderwijs

97

Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

       

Besluitvorming

473

2.700

717

Opvang ontheemden

422

2.453

621

Zorg

51

247

96

Onderwijs

Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

       

Stand Voorjaarsnota 2024

3.850

3.913

817

Opvang ontheemden

3.536

3.666

721

Zorg

217

247

96

Onderwijs

97

Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

Het bijstellen van de ramingen aan de hand van de nieuwe prognoses leidt tot 473 miljoen euro hogere uitgaven in 2024 dan bij Miljoenennota geraamd. In 2025 nemen de uitgaven naar verwachting met 2,7 miljard euro toe. In 2026 is de toename 717 miljoen euro.

De stijging van de uitgaven in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het gemiddeld aantal ontheemden in 2024 hoger is dan bij Miljoenennota 2024 werd verwacht. In 2025 en 2026 zijn de uitgaven hoger, omdat in Miljoenennota 2024 de uitgaven zijn geraamd tot en met 2024 met voor opvang ontheemden een beperkte doorwerking naar 2025 en 2026.

Leveringszekerheid

Om de leveringszekerheid van aardgas te versterken heeft Energie Beheer Nederland (EBN) de afgelopen jaren op aanwijzen van de Staat gas opgeslagen in de gasberging in Bergermeer.  Omdat EBN ook in het vulseizoen 2025/2026 wordt aangewezen om gas op te slaan in de gasberging in Bergermeer wordt daarvoor budget vrijgemaakt. Voor de kosten van deze nieuw besloten vulmaatregel wordt ook de ontvangstenraming bijgesteld.

Tabel 17 Uitgaven leveringszekerheid

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

340

105

‒ 148

‒ 148

‒ 148

Leveringszekerheid

340

105

‒ 148

‒ 148

‒ 148

       

Besluitvorming

‒ 240

148

60

60

60

‒ 88

Leveringszekerheid

‒ 240

148

60

60

60

‒ 88

       

Stand Voorjaarsnota 2024

100

254

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

Leveringszekerheid

100

254

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

De kosten voor de vulmaatregelen worden via een opslag op de transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) doorbelast aan gasgebruikers in binnen- en buitenland. De kosten van de vulmaatregelen waren het afgelopen jaar nul. Daarom worden ook de ontvangsten uit de heffing naar beneden bijgesteld. Daarnaast worden de inkomsten doorgeschoven naar latere jaren omdat de heffing op zijn vroegst in 2026 in werking kan treden.

6

Militaire steun aan Oekraïne telt op basis van de huidige richtlijn (d.d. 2018) niet mee voor het NAVO-percentage. Niet alle landen maken in hun begroting onderscheid tussen deze uitgaven.

Licence