Base description which applies to whole site

4.3 Klimaatbesluitvorming

Parellel aan de besluitvorming over deze Voorjaarsnota heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over klimaatmaatregelen. Vanwege de demissionaire status van het kabinet, betreft dit met name besluiten over de nadere invulling en uitwerking van reeds voorgenomen beleid. De klimaatbesluitvorming is volledig in de Voorjaarsnota verwerkt, met uitzondering van de ETS2 opt-in. Aangezien dit vanaf 2027 inkomsten gaat genereren, is de budgettaire verwerking van deze middelen overgelaten aan het nieuwe kabinet. Voor wat betreft overhevelingen uit het Klimaatfonds zijn alle maatregelen die in het Ontwerp-Meerjarenplan 2025 zijn toegekend, en waar aan alle voorwaarden is voldaan, overgeheveld naar de departementale begrotingen. De minister voor Klimaat en Energie informeert de Kamer nader over de uitkomst van deze besluitvorming.

Het kabinet geeft daarnaast opdracht tot een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Bekostiging elektriciteitsinfrastructuur. Het doel is om meer inzicht in en grip te krijgen op de omvang van de investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur op de lange termijn en de bekostiging ervan. De taakopdracht is opgenomen in de bijlage.

Licence