Base description which applies to whole site

Butenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota

3.641

3.820

4.097

5.312

5.893

0

       

Intensiveringen

94

     

Humanitaire hulp en wederopbouw

60

     

Resilience and Sustainability Trust

34

     
       

Ombuigingen

‒ 94

     

Dekking Resilience and Sustainability Trust

‒ 34

     

Dekking humanitaire hulp

‒ 60

     
       

Generaal dossier

17

51

51

51

51

51

Bijstelling ODA-budget n.a.v. CEP-raming

17

51

51

51

51

51

       

Kasschuiven

2

‒ 114

114

 

‒ 70

 

Kasschuif t.b.v. tweede niet-militaire steunpakket Oekraïne 2023

2

     

Kasschuif amendement Grinwis c.s.

    

‒ 70

 

Kasschuif dekking asiel

 

‒ 114

114

   
       

Overboekingen Aanvullende Post

77

     

Eerste niet-militaire steunpakket Oekraïne 2024

77

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 15

‒ 145

‒ 696

‒ 5

‒ 5

‒ 5

ODA-toerekening asiel

20

‒ 135

‒ 695

   

Overboekingen Buitenlandse Zaken

8

2

‒ 2

‒ 3

‒ 3

‒ 3

HGIS-besluitvorming

‒ 43

‒ 12

2

‒ 1

‒ 1

‒ 1

       

Plafondcorrecties

199

303

55

52

62

74

Tweede niet-militaire steunpakket Oekraïne 2024

148

252

    

Bijstelling ODA-budget n.a.v. CEP-raming

51

51

55

52

62

74

       

Extrapolatie

     

6.150

Extrapolatie

     

6.150

       

Desalderingen

12

0

0

0

0

 

Desaldering ontvangsten EIB

12

0

0

0

0

 
       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

3.933

3.916

3.621

5.410

5.932

6.269

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

58

53

48

45

43

0

       

Extrapolatie

     

42

Extrapolatie

     

42

       

Desalderingen

12

0

0

0

0

 

Desaldering ontvangsten EIB

12

0

0

0

0

 
       

Stand Voorjaarsnota

70

53

48

45

43

42

Uitgaven

Intensiveringen

Humanitaire hulp en wederopbouw

Het kabinet stelt aanvullend budget beschikbaar voor de wederopbouw van Gaza (20 miljoen euro) en voor humanitaire hulp bij acute crises (40 miljoen euro). De dekking voor dit aanvullende budget komt uit het bufferartikel van de BHOS-begroting.

Resilience and Sustainability Trust

Het kabinet stelt 34 miljoen euro ter beschikking voor een bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust (RST). Dit is een IMF-fonds voor het versterken van klimaatweerbaarheid van kwetsbare landen. De dekking voor dit aanvullend budget komt uit bufferartikel van de BHOS-begroting.

Ombuigingen

Dekking Resilience and Sustainability Trust

De dekking voor dit aanvullend budget komt uit artikel 5.4 (het bufferartikel) van de BHOS-begroting.

Dekking Humanitaire hulp en wederopbouw

De dekking voor dit aanvullende budget komt uit artikel 5.4 (het bufferartikel) van de BHOS-begroting.

Generaal dossier

Bijstelling ODA-budget n.a.v. CEP-Raming

Naar aanleiding van de raming van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachting van de volumeontwikkeling van het bruto nationaal inkomen (bni).

Kasschuiven

Kasschuif t.b.v. tweede niet-millitaire steunpakket Oekraïne

Door vertragingen en uitgestelde facturaties vindt een deel van de uitgaven uit het tweede steunpakket aan Oekraïne in 2024 i.p.v. 2023 plaats. De afboeking van dit bedrag in 2023 is verwerkt in de Slotwet.

Kasschuif amendement Grinwis c.s.

Bij de behandeling van de Prinsjesdag Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) van BHOS is het amendement Grinwis aangenomen, waarmee binnen de BHOS-begroting 70 miljoen euro van 2028 naar 2023 is geschoven.

Kasschuif dekking asiel

De meerkosten voor de asielopvang van asielzoekers uit ontwikkelings­ landen leidt tot een tegenvaller binnen de BHOS-begroting. Ter dekking van een deel van deze tegenvaller zet BHOS in 2024 t/m 2026 het bufferartikel in, waarbij er 113 miljoen euro schuift van 2025 naar 2026.

Overboekingen Aanvullende Post

Eerste niet-militaire steunpakket 2024

Eind december 2023 heeft het kabinet bekendgemaakt 102 miljoen euro vrij te maken voor steun aan Oekraïne in de eerste vier maanden van 2024. Een deel van deze middelen (77 miljoen euro) wordt overgeboekt naar de begroting van BHOS. Deze middelen zijn o.a. bedoeld voor humanitaire hulp, ontmijning en het Special Program for Ukraine and Moldova Recovery (SPUR), onderdeel van de International Development Association (IDA) van de Wereldbank.

Overboekingen met andere begrotingen

ODA-toerekening asiel

Door de verhoogde instroom van asielzoekers en de daaruit volgende hogere bezetting in de reguliere asielketen en een hogere prijs doen zich tegenvallers voor bij de asielopvang. Een deel van deze meerkosten wordt opgevangen vanuit het ODA-budget ten behoeve van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden. Deze meerkosten van asiel worden grotendeels bekostigd uit het bufferartikel van de BHOS-begroting in 2026 en een kasschuif vanuit 2025. Voor de overige dekking wordt o.b.v. een verdeelsleutel een taakstelling ingeboekt op ‘nog te verdelen’ op de beleidsartikelen van de BHOS-begroting. Deze zal in de Ontwerpbegroting concreet ingevuld worden, waarbij de verdeling binnen en over de artikelen nog kan wijzigen. Deze meerkosten worden overgeboekt naar de begroting van JenV.

Overboekingen Buitenlandse Zaken

Er vindt een aantal overboekingen plaats tussen de begroting van BHOS en de begroting van BZ. Zo wordt 5 miljoen euro overgeboekt van de BHOS-begroting naar de BZ-begroting voor een bijdrage voor de VN-gezant voor wederopbouw voor Gaza. Verder zijn er op de BZ-begroting ontvangsten voor het Europees Ontwikkelfonds van 13 (2024) en 4 miljoen euro (2025).

HGIS-besluitvorming

Als gevolg van de HGIS-besluitvorming vindt er een aantal overboekingen met andere begrotingen plaats, wat een effect heeft op de BHOS-begroting van 43 miljoen euro in 2024. De grootste mutaties voor 2024 zijn een terugbetaling van 57 miljoen euro van de BHOS- naar de BZ-begroting voor de overschrijding van het ODA-budget in 2023 en een overboeking van Financiën naar de BHOS-begroting van 19 miljoen euro. Dit betreft een terugbetaling van International Finance Corporation (IFC). Daarnaast wordt een deel van de BZ-apparaatsuitgaven toegerekend aan ODA. Daarom wordt 7 miljoen euro aan loon- en prijsontwikkeling overgeboekt van de BHOS- naar de BZ-begroting. Het overige deel is een saldo van verschillende kleinere mutaties.

Plafondcorrecties

Tweede niet-militaire steunpakket Oekraïne 2024

In de Voorjaarsnota van 2023 is opgenomen dat het kabinet tot eind 2024 voor internationale steunverzoeken vanuit Oekraïne aanvullend budget beschikbaar kan stellen vanuit generale middelen (de Oekraïneregeling). Het kabinet kent 148 (2024) en 252 miljoen euro (2025) toe aan de BHOS-begroting voor niet-militaire steun aan Oekraïne. Met deze extra middelen beëindigt het kabinet de Oekraïneregeling voor niet-militaire steun. Deze bedragen worden door middel van een plafondcorrectie aan de BHOS-begroting toegevoegd.

Bijstelling ODA-budget n.a.v. CEP raming

Naar aanleiding van de CEP-raming van het CPB wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachting van de prijsontwikkeling van het bni.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Desalderingen

Desalderingen ontvangsten EIB

Dit betreft een geraamde ontvangst van de Europese Investeringsbank (EIB). Deze middelen heeft Nederland in het verleden aan de EIB bijgedragen voor een overbruggingsfaciliteit. De destijds verstrekte leningen zijn aan de EIB terugbetaald en de middelen worden daarom weer teruggestort.

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.    

Desalderingen

Desaldering ontvangsten EIB

Dit betreft een geraamde ontvangst van de Europese Investeringsbank (EIB). Deze middelen heeft Nederland in het verleden aan de EIB bijgedragen voor een overbruggingsfaciliteit. De destijds verstrekte leningen zijn aan de EIB terugbetaald en de middelen worden daarom weer teruggestort.

Licence