Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI Justitie en Veiligheid: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

24.116

21.252

21.361

18.871

18.762

0

       

Meevallers

‒ 157

‒ 410

‒ 722

‒ 13

‒ 35

‒ 109

Veiligheid Overig

‒ 5

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

Ruimte artikel nog onverdeeld

‒ 10

2

4

‒ 2

‒ 25

‒ 99

Asiel: MPP - ODA

20

‒ 135

‒ 695

   

Asiel: MPP - Rvdr

1

‒ 19

‒ 21

   

Asiel: Dekking vrijval restant spreidingswet

‒ 162

‒ 140

    

Asiel: Dekking vrijval Bespoediging Afdoening Asiel IND

 

‒ 107

    
       

Tegenvallers

1.214

998

1.347

108

126

135

Asiel: MPP - COA

‒ 115

44

1.105

   

Asiel: Afrekening COA

154

     

Asiel: NvW - COA Crisisnoodopvang

600

     

Asiel: COA Crisisnoodopvang

375

700

    

Asiel: MPP - IND

‒ 25

144

117

   

Asiel: MPP - NIDOS

4

27

52

   

Asiel: MPP - IenR-straten

4

4

4

   

Asiel: Overig

47

30

    

Taakstelling minder verhoging Boetes & Transacties

19

20

24

25

25

25

Stijging Werkomgeving 1 zaken OM

15

     

Schrijnende gevallen waterschade Limburg

11

11

    

Financiële gevolgen nieuwe EU-richtlijnen

10

20

29

29

29

29

Samenwerkingsverbanden asielketen

20

     

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

‒ 31

‒ 14

5

43

63

72

Overige tegenvallers

127

11

11

11

9

9

       

Intensiveringen

14

30

2

2

2

2

NAVO Top

12

28

    

Amendement Ellian

2

2

2

2

2

2

       

Ombuigingen

‒ 226

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

Verlaging wetsvoorstel regulering sekswerk voor amendement Ellian

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

Ramingsbijstellingen

‒ 56

     

Dekking Inzet Eindejaarsmarge

‒ 167

     
       

Kasschuiven

‒ 93

‒ 89

‒ 110

‒ 37

154

175

Kasschuiven

‒ 93

‒ 89

‒ 110

‒ 37

154

175

       

Overboekingen Aanvullende Post

199

323

25

25

25

25

Restant reserve spreidingswet

162

140

    

Spreidingswet

35

75

25

25

25

25

WAU: Reizen met minderjarigen

0

1

0

   

Bespoediging Afdoening Asiel IND

 

107

    

Overheveling middelen Regiodeals voor amendement Hammelburg

2

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 16

123

678

‒ 17

‒ 17

‒ 18

Overboeking Uithuisplaatsingen Kindertoeslagaffaire

3

4

    

Asiel: Overheveling ODA

‒ 20

135

695

   

Overige overboekingen met andere begrotingen

0

‒ 16

‒ 18

‒ 17

‒ 17

‒ 18

       

Plafondcorrecties

13

0

0

0

0

 

Accountability Oekraïne

13

     
       

Loonbijstelling

854

855

859

816

810

812

Loonbijstelling

854

855

859

816

810

812

       

Prijsbijstelling

156

156

157

136

136

137

Prijsbijstelling

156

156

157

136

136

137

       

Eindejaarsmarge

167

     

Eindejaarsmarge

167

     
       

Extrapolatie

     

18.806

Extrapolatie

     

18.806

       

Niet-plafondrelevant

462

3.870

806

   

Oekraïne

462

3.870

806

   
       

Stand Voorjaarsnota

26.703

27.104

24.400

19.891

19.961

19.963

VI Justitie en Veiligheid: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.484

1.521

1.693

1.760

1.788

0

       

Meevallers

105

27

24

22

24

26

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

77

27

24

22

24

26

Asiel: Afroming eigen vermogen IND

28

     
       

Tegenvallers

‒ 19

     

Uitgestelde verhoging Boeten & Transacties

‒ 5

     

Uitblijven indexering griffierechten 2023

‒ 14

     
       

Ombuigingen

70

     

Ramingsbijstellingen

70

     
       

Generaal dossier

41

105

38

5

6

35

Boeten en Transacties

41

105

38

5

6

35

       

Extrapolatie

     

1.788

Extrapolatie

     

1.788

       

Stand Voorjaarsnota

1.680

1.653

1.756

1.786

1.818

1.849

Uitgaven

Meevallers

Veiligheid Overig

De uitvoeringskosten voor het amendement Van Wijngaarden, dat ziet op het onvermeld laten van bepaalde gegevens in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, vallen lager uit dan verwacht. Dit levert een meevaller op, die wordt ingezet ter dekking van de problematiek op de JenV-begroting.

Ruimte artikel Nog onverdeeld

Op artikel 92 (Nog onverdeeld) wordt ruimte vrijgemaakt voor het dekken van de problematiek op de JenV-begroting.

Asiel: MPP - ODA

Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Daarom wordt budget overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de JenV-begroting ter demping van de asieltegenvaller (zie ook de Overheveling ODA bij overboekingen andere begrotingen).

Asiel: MPP - Rvdr

Op basis van de MPP 2024-I wordt een lager aantal rechtszaken verwacht bij de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) dan begroot. Dit levert een meevaller op.

Asiel: Dekking vrijval restant spreidingswet

Voor de bonussystematiek van de spreidingswet zijn in 2024 en 2025 naar verwachting minder middelen nodig dan op de Aanvullende Post gereserveerd. Het restant wordt ingezet ter dekking van de asieltegenvaller.

Asiel: Dekking vrijval Bespoediging Afdoening Asiel IND

Het project Bespoediging Afdoening Asiel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. De hiervoor in 2025 gereserveerde middelen op de Aanvullende Post worden ingezet ter dekking van de asieltegenvaller.

Tegenvallers

Asiel: MPP - COA

Uit de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-I volgt meerjarig een hogere asielinstroom dan waar in de huidige begroting rekening mee is gehouden. Voor de budgettaire verwerking is het medio scenario uit de MPP 2024-I als uitgangspunt gehanteerd. De asielraming wordt incidenteel in de periode tot en met 2026 verwerkt, net als bij Voorjaarsnota 2023. Dit geldt voor alle mutaties in deze Verticale Toelichting die betrekking hebben op de MPP.

Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betekent de hogere asielinstroom die volgt uit de MPP 2024-I dat er meer opvang nodig is. Dit leidt tot een tegenvaller.

Asiel: Afrekening COA

De afrekening met het COA over 2023 levert een tegenvaller van 154 miljoen euro op.

Asiel: NvW - COA Crisisnoodopvang

Er is een gebrek aan reguliere opvangplekken en daarom is meer (crisis)noodopvang nodig. Met de 2de Nota van Wijziging18 op de ontwerpbegroting 2024 was daarom het budget van het COA al met 600 miljoen euro in 2024 opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Asiel: COA Crisisnoodopvang

Er is een gebrek aan reguliere opvangplekken en daarom is meer (crisis)noodopvang nodig. De kosten voor (crisis)noodopvang vallen in 2024 en 2025 naar verwachting hoger uit dan geraamd, waardoor aanvullend budget nodig is. Omdat het lastig is (crisis)noodpvangbudget accuraat te ramen, zal de raming t.b.v. Miljoenennota 2025 opnieuw worden bezien op basis van de realisatie.

Asiel: MPP - IND

De hogere asielinstroom die de MPP 2024-I raamt leidt tot meer zaken voor de IND. Dit leidt tot een tegenvaller.

Asiel: MPP - NIDOS

De hogere instroom van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) die de MPP 2024-I raamt zorgt voor meer voogdij en opvang door het NIDOS. Dit leidt tot een tegenvaller.

Asiel: MPP - IenR-straten

De hogere asielinstroom die de MPP 2024-I raamt zorgt ervoor dat meer asielzoekers geregistreerd moeten worden bij de Identificatie- en Registratiestraten (IenR-straten). Dit leidt tot een tegenvaller.

Asiel: Overig

Deze post bestaat uit enkele mutaties. De grootste mutaties worden toegelicht. Ten eerste gaat het om de incidentele financiering van de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) in 2024 van 17 miljoen euro, waardoor opvangplekken vrijkomen. Ten tweede wordt de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) incidenteel gefinancierd in 2024 voor 16 miljoen euro. Ten derde wordt de subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland in 2024 met 10 miljoen euro verhoogd. Ten vierde verwacht de IND ten minste in 2025 extra dwangsommen te moeten betalen aan asielzoekers waarvan de asielaanvraag niet binnen de wettelijke beslistermijn wordt afgehandeld (30 miljoen euro). Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.

Taakstelling minder verhoging Boetes & Transacties

Vanuit de Voorjaarsbesluitvorming 2023 resteerde nog een taakstelling op de JenV-begroting ter invulling van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde structurele invulling was een verdere beleidsmatige verhoging van de (verkeers)boetes. Deze verhoging vindt geen doorgang. De taakstelling wordt structureel gedekt door inzet van nog onverdeelde middelen op de JenV-begroting.

Stijging Werkomgeving 1 zaken OM

Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) raamt een stijging van het aantal zaken bij het Openbaar Ministerie (OM). Vooral het aantal overtredingen stijgt ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Omdat vanuit het laatste kwartaal van 2023 nog een grote voorraad zaken resteert, krijgt het OM aanvullend budget omdat de achterstanden binnen deze werkomgeving anders te groot worden.

Schrijnende gevallen waterschade Limburg

Het kabinet stelt een aanvullende coulanceregeling beschikbaar bovenop de Wet tegemoetkoming waterschade Limburg. Deze aanvullende regeling ziet op een tegemoetkoming aan mensen die in financiële nood terecht zijn gekomen vanwege dubbele woonlasten of herstelkosten als gevolg van hoogwater en overstromingen in juli 2021. Het kabinet stelt hiervoor in 2024 en in 2025 in totaal 22 miljoen euro beschikbaar.

Financiële gevolgen nieuwe EU-richtlijnen

De verwerking van nieuwe EU-richtlijnen op het gebied van NIS2 (Network and Information Security directive), E-Evidence en E-Justice in nationale wet- en regelgeving brengt kosten met zich mee. De onvermijdelijke kosten worden ingepast op de JenV-begroting.

Samenwerkingsverbanden asielketen

In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken komt pas in 2024 tot afronding of betaling. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de eindejaarsmarge van 20 miljoen euro.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte voor de organisaties binnen de justitiële keten. De financiële consequenties van de capaciteitsramingen zijn binnen de JenV-begroting ingepast. De grootste mutaties doen zich voor binnen de forensische zorg. Bij de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) zijn namelijk meer tbs-plekken nodig. Daarnaast is er sprake van aanvullende capaciteitsbehoefte bij de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) en het OM. Bij de Rvdr en het OM zijn de reeksen anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding. Ook is de oploop in de reeks voor de rechtsbijstand gestabiliseerd op het niveau van 2027.

Overige tegenvallers

Deze post bestaat uit enkele mutaties. De grootste mutaties worden toegelicht. Ten eerste betreft het middelen voor de versterking vreemdelingenketen (15 miljoen euro). Ten tweede gaat het om de financiering van het aandeel van JenV bij het Entry-Exit-Systeem (EES) op Amsterdam Schiphol Airport (13 miljoen euro). Ten derde wordt een beroep gedaan op de eindejaarsmarge voor het afhandelen van nog openstaande dossiers bij de Vangnetregeling veilig en gezond werken bij de politie (11 miljoen euro).

Intensiveringen

NAVO Top

In 2025 wordt in Nederland de NAVO-top georganiseerd. Voor de voorbereiding en uitvoeringskosten ontvangt JenV in 2024 en 2025 middelen uit de Homogene Groep Internationale Samen­ werking (HGIS). Het budget voor JenV ziet onder andere op de beveiligingskosten. Bij Voorjaarsnota 2025 wordt bezien of het beschikbare budget voldoende is voor de noodzakelijke beveiliging of moet worden bijgesteld.

Amendement Ellian

Bij de begrotingsbehandeling 2024 van JenV is het amendement Ellian door de Tweede Kamer aangenomen. Het amendement beoogt hoog beveiligde celcapaciteit te realiseren. De Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting (TEBI) in Vught wordt hiervoor verbouwd zodat meer extra beveiligde cellen beschikbaar zijn. Met deze mutatie worden de hiervoor structureel benodigde middelen vrijgemaakt.

Ombuigingen

Verlaging wetsvoorstel regulering sekswerk voor amendement Ellian

Deze mutatie betreft de dekking voor het amendement Ellian, door het verlagen van de begrote uitgaven voor het wetsvoorstel regulering sekswerk.

Ramingsbijstellingen

Op basis van een analyse van de onderuitputting van budgetten in voorgaande jaren wordt een incidentele ramingsbijstelling in de JenV-begroting verwerkt. Deze middelen worden ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.

Dekking Inzet Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge voor JenV over 2023 was 167 miljoen euro. Deze ruimte is ingezet voor het dekken van problematiek.

Kasschuiven

Kasschuiven

De post kasschuiven bestaat uit een aantal mutaties. De grootste mutaties worden toegelicht. Ten eerste gaat het om een kasschuif voor de incidentele implementatiekosten voor de vervanging van het Wetboek van Strafvordering, waarvan de implementatie vertraagd is. Ten tweede betreft het kasschuiven voor Law Delta Zeeland en het Justitieel Complex Vlissingen, omdat door vertraging bij de bouw de ingebruikname van de gebouwen pas later plaatsvindt. Hierdoor treedt de nieuwe, hogere gebruikersvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf ook pas later in werking. Ten derde wordt het kasritme voor het Beslag Informatie Systeem (BIS) voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit bijgesteld naar een meer realistisch kasritme.

Overboekingen Aanvullende Post

Restant reserve spreidingswet

De resterende gereserveerde middelen in 2024 en 2025 worden overgeheveld naar de JenV-begroting ter dekking van de asieltegenvaller. Zie ook de gerelateerde post onder meevallers.

Spreidingswet

Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de bonussystematiek voor 2024 en 2025. De middelen voor de bonussystematiek in latere jaren blijven gereserveerd op de Aanvullende Post tot er meer inzicht is in een realistisch kasritme.

WAU: verbeteren toestemmingsformulier reizen met minderjarigen

Vanuit het project Werk aan Uitvoering (WAU) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van uitvoeringsorganisaties. In afwachting van concrete plannen staan deze middelen op de Aanvullende Post gereserveerd. Voor het verbeteren van het toestemmingsformulier «Reizen met minderjarigen» voor minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen worden nu middelen naar de JenV-begroting overgeheveld.

Bespoediging Afdoening Asiel IND

De in 2025 gereserveerde middelen op de Aanvullende Post voor het project Bespoediging Afdoening Asiel bij de IND worden overgeheveld naar de JenV-begroting. Zie ook de gerelateerde post onder meevallers.

Overheveling middelen Regiodeals voor amendement Hammelburg

Deze mutatie betreft het overhevelen van de middelen voor de Regiodeals voor de dekking voor het amendement Hammelburg naar de JenV-begroting.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboeking Uithuisplaatsingen Kindertoeslagaffaire

Dit betreft de overboeking ter ophoging van het budget voor het herstelprogramma Uithuisplaatsingen Kindertoeslagaffaire (UHP KOT). In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de aanpak UHP KOT in 2024 wordt voortgezet. Het ministerie van Financiën stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Asiel: Overheveling ODA

Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Daarom wordt met deze mutatie budget overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de JenV-begroting ter demping van de asieltegenvaller.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Deze post betreft reguliere overboekingen naar andere begrotingen en het gemeentefonds. De grootste mutaties worden toegelicht. Ten eerste gaat het om het overhevelen van structurele middelen voor werkdrukverlaging jeugdbescherming (30 miljoen euro) naar het Gemeentefonds. Ten tweede om de bijdrage vanuit het ministerie van BZK voor het Recherchesamenwerkingsteam (incidenteel 14 miljoen euro).

Plafondcorrecties

Accountability Oekraïne

JenV maakt kosten voor het instellen van hoven en tribunalen in Nederland die zich richten op de agressie tegen Oekraïne. Deze kosten zien onder andere op beveiliging en de bescherming van getuigen. Het kabinet stelt voor 2024 budget beschikbaar op de JenV-begroting.

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt overgeboekt naar de JenV-begroting.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt overgeboekt naar de JenV-begroting.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge voor JenV over 2023 was 167 miljoen euro. Deze ruimte is ingezet voor het dekken van problematiek.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de JenV-begroting.

Niet-plafondrelevant

Binnenlandse Opvang Oekraïne

Met de MPP 2024-I is ook een nieuwe prognose opgesteld voor het aantal Oekraïense ontheemden in Nederland. Voor de budgettaire verwerking wordt uitgegaan van het mediaan scenario (een wekelijkse instroom van 540 ontheemden). Dit resulteert in een gemiddeld aantal ontheemden van 122.500 in 2024 en 136.000 in 2025. Aan het einde van 2024 zijn naar verwachting circa 120.000 gemeentelijke opvangplekken nodig. Op basis hiervan zijn de budgetten voor binnenlandse Oekraïneregelingen herzien voor 2024 tot en met maart 2026. Dit sluit aan bij de huidige looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

Het kabinet stelt ook incidenteel 25 miljoen euro beschikbaar voor een pilot om duurzame opvangplekken te creëren met meer ruimte om transitiekosten te financieren. Een voorwaarde hierbij is dat als de opvangplekken niet meer nodig zijn voor ontheemden deze beschikbaar komen voor reguliere asielzoekers. Zomer 2024 vindt een evaluatie van de pilot plaats en wordt over een eventueel vervolg beslist.

Ontvangsten

Meevallers

Asiel: afroming eigen vermogen IND

In 2024 wordt het teveel aan eigen vermogen bij de IND afgeroomd door JenV. Het gaat om 28 miljoen euro.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Uit het Prognosemodel Justitiële Ketens volgen enkele ontvangstenmeevallers. Ten eerste is er een incidentele meevaller o.b.v. de afrekening met de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) waardoor incidenteel 69 miljoen euro wordt teruggestort naar de JenV-begroting. Ten tweede is er een meevaller op de griffierechtenontvangsten (16 miljoen euro structureel). Tot slot is er een meevaller op de ontvangsten voor administratiekosten bij het Centraal Justitieel Incassobureau (9 miljoen euro structureel).

Tegenvallers

Uitgestelde verhoging B&T

De raming voor de ontvangsten uit boeten en transacties is lager door de latere inwerkingtreding van de beleidsmatige verhoging van de boetetarieven (1 maart 2024 in plaats van 1 januari 2024). Deze ontvangstenderving wordt ingepast binnen de JenV-begroting.

Uitblijven indexering griffierechten 2023

De reguliere indexatie van de tarieven voor de griffierechten is in 2023 uitgesteld. Door dit uitstel zijn de ontvangsten op de griffierechten lager. Deze ontvangstenderving wordt ingepast binnen de JenV-begroting.

Ombuigingen

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Generaal dossier

Boeten en transacties

De raming voor ontvangsten uit boetes en transacties laat een stijging zien. Hierdoor is er sprake van een meerjarige meevaller.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de JenV-begroting.

18

Zie Kamerstuk 36410-VI nr. 28

Licence