Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

11.200

10.279

9.439

9.393

9.562

0

       

Meevallers

‒ 21

‒ 148

‒ 114

‒ 82

‒ 66

‒ 73

Raming huurtoeslag

‒ 21

‒ 148

‒ 114

‒ 82

‒ 66

‒ 73

       

Tegenvallers

57

1

  

5

63

Flexwoningen

46

     

Problematiek Rijksvastgoedbedrijf

11

1

    

Renovatie Binnenhof

    

5

63

       

Intensiveringen

465

124

120

85

58

28

Amendement doorbouwgarantie

175

     

Grootschalige woningbouwgebieden

86

     

Amendement zonnepanelen scholen

40

     

Amendement fonds betaalbare koopwoningen

30

     

Amendement stimuleringsmiddelen woningcoöperaties

30

     

Amendement studentenwoningenstartbouwimpuls

20

     

Stimuleringsregeling flexwoningen

20

     

Ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting

15

     

Aankoop compensatiegronden

5

5

5

5

5

5

Problematiek Rijksvastgoedbedrijf

5

7

1

1

1

1

Democratische rechtstaat

4

3

3

3

3

3

Energieprestatie gebouwen

4

4

3

2

2

2

Programma Beter Samen Werken

4

6

6

1

1

1

BZK-brede activititeiten

3

6

6

6

6

6

Opvang evacuees

3

3

3

3

3

3

Doorontwikkeling directie woningbouw

2

9

10

11

7

3

FTE digitalisering en informatiebeveiliging

2

2

2

2

2

2

Stelsel omgevingswet

2

3

3

4

5

4

Subsidie politieke partijen

0

4

    

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector) 

 

69

79

40

25

 

Overige intensiveringen

16

6

0

9

  
       

Ombuigingen

‒ 293

‒ 60

‒ 39

‒ 43

‒ 40

‒ 35

Omgevingsloket online

‒ 1

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

Dekking FTE digitalisering en informatiebeveiliging

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

Dekking prijsbijstelling

‒ 11

‒ 12

‒ 12

‒ 12

‒ 13

‒ 12

Ramingbijstellingen

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 15

‒ 15

‒ 15

Verlaging WBI ter dekking amendement studentenwoningenstartbouwimpuls

‒ 20

     

Dekking eindejaarsmarge

‒ 26

     

Verlaging WBI en versnelling tijdelijke huisvesting ter dekking amendement fonds betaalbare koopwoningen

‒ 30

     

Verlaging WBI en versnelling tijdelijke huisvesting ter dekking amendement stimuleringsmiddelen woningcoöperaties

‒ 30

     

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector) 

‒ 31

‒ 22

    

Dekking woningbouwimpuls

‒ 127

‒ 9

‒ 10

‒ 11

‒ 7

‒ 3

Overige ombuigingen

‒ 3

     
       

Kasschuiven

‒ 382

168

127

109

65

‒ 87

Tegemoetkoming herplaatsingskosten flexwoningen

114

    

‒ 114

Dekking woningbouwimpuls

93

‒ 24

‒ 90

11

7

3

Regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

39

‒ 39

    

Werk aan Uitvoering

‒ 12

0

‒ 1

5

 

8

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

‒ 27

 

19

8

  

Slavernijverleden

‒ 37

‒ 38

24

25

15

11

Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe

‒ 49

49

    

Regiodeals

‒ 127

 

127

   

Kwijtschelden publieke schulden

‒ 140

20

40

40

40

 

Amendement doorbouwgarantie

‒ 175

175

    

Overige kasschuiven

‒ 61

25

6

21

3

6

       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

235

332

207

118

125

112

Regiodeals

127

130

    

Klimaatfonds: Nationaal Isolatie Programma

91

 

7

32

37

42

Werk aan Uitvoering

9

2

2

2

2

0

Klimaatfonds: Bio Based Bouwen

0

7

11

1

  

Klimaatfonds: Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

 

119

7

7

11

11

Klimaatfonds: Warmtefonds

 

35

35

35

35

35

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

  

39

39

39

22

Woningbouwimpuls

 

33

100

   

Overige overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

8

6

6

2

2

1

       

Overboekingen Aanvullende Post

6

0

0

0

3

0

Risico's versnelling tijdelijke huisvesting

6

     

Overig overboekingen Aanvullende Post

0

0

0

0

3

0

       

Overboekingen met andere begrotingen

61

22

37

42

44

50

Correctie koopkrachtcijfers

66

     

Slavernijverleden Koninkrijksrelaties

‒ 3

‒ 27

‒ 11

‒ 11

‒ 10

‒ 5

Overboeking SZW amendement verhoging minimumloon

‒ 10

60

60

60

60

60

Overige overboekingen met andere begrotingen

9

‒ 11

‒ 12

‒ 7

‒ 6

‒ 5

       

Plafondcorrecties

11

84

83

83

76

76

Woningbouwproject Zuider C

11

18

17

17

10

10

Correctie koopkrachtcijfers

 

66

66

66

66

66

       

Loonbijstelling

75

71

68

67

66

66

Loonbijstelling

75

71

68

67

66

66

       

Prijsbijstelling

116

83

55

48

45

46

Prijsbijstelling

116

83

55

48

45

46

       

Eindejaarsmarge

214

     

!00% Eindejaarsmarge woningbouwimpuls

122

     

!00% Eindejaarsmarge slavernijverleden

3

     

Overige eindejaarsmarge

90

     
       

Extrapolatie

     

9.800

Extrapolatie

     

9.800

       

Technisch

151

0

0

0

0

0

Tariefgefinancierde dienstverlening

130

     

Overig technisch

21

0

0

0

0

0

       

Niet-plafondrelevant

29

     

Generale dossiers

29

     
       

Stand Voorjaarsnota

11.926

10.957

9.984

9.822

9.943

10.047

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

631

523

511

507

500

0

       

Meevallers

157

20

25

17

17

11

Flexwoningen

82

     

Afrekening voorschotten Rijksvastgoedbedrijf

19

     

Raming huurtoeslag

19

20

25

17

17

11

Surplus Rijksvastgoedbedrijf

12

     

Surplus SSC-ICT

11

     

Surplus O&P Rijk

9

     

Generale dossiers

6

     

Overige meevallers

0

     
       

Tegenvallers

‒ 16

     

RVB- Verminderde inkomsten pacht

‒ 3

     

Flexwoningen

‒ 13

     
       

Ombuigingen

5

5

5

5

5

5

Aankoop compensatiegronden

5

5

5

5

5

5

       

Plafondcorrecties

  

13

13

20

20

Woningbouwproject Zuider C

  

13

13

20

20

       

Extrapolatie

     

502

Extrapolatie

     

502

       

Technisch

150

     

Tariefgefinancierde dienstverlening

130

     

Overig technisch

20

     
       

Stand Voorjaarsnota

927

548

553

542

542

538

Uitgaven

Meevallers

Raming huurtoeslag

De huurtoeslagraming is mede bijgesteld op basis van de raming van het CEP (Centraal Economisch Plan). Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht.

Tegenvallers

Flexwoningen

Door een latere matching van flexwoningen, die ingekocht zijn door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), met afnemers worden de flexwoningen later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is daarom met 41,8 miljoen euro verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting. Daarnaast leidt de vertraagde matching tot een tegenvaller van 4,3 miljoen euro bij de distributielocaties en werkzaamheden van het RVB. Deze uitgaven worden gedekt door gedesaldeerde ontvangsten die eveneens vertraagd zijn en een overboeking van de AP.

Problematiek Rijksvastgoedbedrijf

Dit betreft onder meer beveiligings- en leegstandskosten van het Binnenhofcomplex (7 miljoen euro), en het beheer van monumenten (circa 4 miljoen euro).

Renovatie Binnenhof

In 2024 zijn geactualiseerde ontwerpen van de Tweede Kamer, Algemene Zaken, de Raad van State en de Eerste Kamer opgeleverd. Daarnaast is circa 80% van de onderzoeken (archeologie, bouwkundig en asbest) afgerond. Eind 2023 zijn ook de eerste prijsopgaven van aannemers ontvangen voor de renovatie van de Tweede Kamer en de Kelderbak, waarvan de contractvorming in 2024 staat gepland. Op basis van deze ontwerpramingen, de onderzoeksuitkomsten en prijsopgaven is de huidige prognose dat langjarig extra middelen nodig zijn voor de huisvesting van de bewoners van het Binnenhof. Om de contracten af te kunnen sluiten wordt in 2028 5,3 miljoen euro en vanaf 2029 structureel 63,1 miljoen euro aan de begroting toegevoegd. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn alleen middelen aan de begroting toegevoegd voor zover deze daadwerkelijk tot de voorjaarsbesluitvorming 2025 nodig zijn om verplichtingen aan te kunnen gaan. Daarnaast zijn op de aanvullende post middelen gereserveerd voor verplichtingen die na deze periode worden aangegaan en voor mogelijke tegenvallers als gevolg van marktspanning. Het betreft 3 miljoen euro in 2028 en structureel 36,7 miljoen euro vanaf 2029. In de 11e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie wordt de Kamer nader geïnformeerd over de opbouw en oorzaken van deze tegenvaller.

Intensiveringen

Amendement doorbouwgarantie

Bij de behandeling van de ontwerpbegroting van BZK in oktober is per amendement 175 miljoen euro vrijgemaakt voor een doorbouwgarantie. Op basis van onderzoek van Capital Value naar een doorbouwgarantie is geconcludeerd dat het instrument te risicovol is en dat de gereserveerde 175 miljoen euro onvoldoende is om de woningbouwproductie effectief te steunen. BZK onderzoekt komende tijd of een doorbouwfaciliteit een mogelijk alternatief kan zijn op de doorbouwgarantie. Hierover wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd.

Grootschalige woningbouwgebieden

Er wordt 85,7 miljoen euro van de woningbouwimpuls naar grootschallige woningbouwgebieden gerealloceerd voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.

Amendement zonnepanelen scholen

Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting van EZK is een amendement aangenomen waarmee 40 miljoen euro van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) wordt afgeboekt en wordt toegevoegd aan de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Met deze 40 miljoen euro moeten schoolgebouwen van zonnepanelen worden voorzien.

Amendement fonds betaalbare koopwoningen

Het budget voor het Fonds betaalbare koopwoningen wordt verhoogd met 30 miljoen euro, vanwege het amendement Grinwis en de Groot op de ontwerpbegroting van BZK.

Amendement stimuleringsmiddelen woningcoöperaties

De stimuleringsmiddelen woningcoöperaties worden aangevuld met 30 miljoen euro, vanwege het amendement Beckerman c.s. op de ontwerpbegroting van BZK.

Amendement studentenwoningenstartbouwimpuls

Via dit amendement is 20 miljoen euro van de woningbouwimpuls afgeboekt met als doel om studentenwoningen te realiseren.

Stimuleringsregeling flexwoningen

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) wordt met 20 mijoen euro verhoogd. Met deze regeling wordt de bouw van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken gestimuleerd. Dit wordt gedekt uit de woningbouwimpuls.

Programma Beter Samen Werken

In het programma Beter Samen Werken (BSW) werken FIN, SZW, VWS en BZK samen om te komen tot een voor Rijksambtenaren betere gebruiksvriendelijkereondersteuning van het werkproces ten behoeve van de informatiehuishouding en informatievoorziening (voornamelijk met betrekking tot WOO).

Ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting

De regeling Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in Ouderenhuis­ vesting (SOO) wordt in 2024 opnieuw opengezet voor de derde tranche. De aanvragen die in 2023 niet gehonoreerd konden worden omdat het plafond was bereikt, kunnen hierdoor opnieuw ingediend worden. Ook kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. In totaal wordt er vanuit BZK 15 miljoen euro aan middelen beschikbaar gesteld. Hiervan komt 14 miljoen van de woningbouwimpuls en 1 miljoen euro uit de regeling Grote Gezinnen.

Aankoop compensatiegronden

Wegens het uitbreiden van de bevoegdheden van het RVB omtrent agrarische compensatiegronden is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Om de voorraad op peil te houden wordt zowel aan de uitgaven als de ontvangstenkant 5 miljoen euro toegevoegd.

Problematiek Rijksvastgoedbedrijf

Onder andere de meevallers bij de ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf worden ingezet om een variatie aan problematiek te dekken. Dit betreffen onder meer uitgaven door aanvullende eisen aan de veiligheid, functionaliteit en instandhouding van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer (circa 8 miljoen euro). Ook wordt het programmabureau Binnenhof hiermee gefinancierd (3,5 miljoen euro).

Democratische rechtstaat

BZK zet structureel 2,5 miljoen euro van de prijsbijstelling in om de democratische rechtstaat te versterken. Dit gebeurt onder meer naar aanleiding van verschillende aangenomen moties tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling van BZK.

Energieprestatie gebouwen

2 miljoen euro van de prijsbijstelling wordt structureel ingezet om de huidige bepaling van energieprestatie voor gebouwen door te ontwikkelen en aan te passen. Ook wordt onderzoek gedaan naar duurzaamheidseisen van gebouwen en energielabels.

Opvang evacuees

BZK is verantwoordelijk voor de opvang van Nederlandse burgers uit conflictgebieden en de doorstroming van deze burgers naar reguliere woonruimten. Omdat het de verwachting is dat repatrianten ook in de komende jaren naar Nederland zullen (terug)komen, wordt hier nu structureel 2,5 miljoen euro voor vrijgemaakt.

BZK-brede activiteiten

BZK zet prijsbijstelling in om te investeren in haar stafonderdelen om te kunnen voorzien in structurele dienstverlening voor diverse ontwikkelingen en actuele thema’s.

Doorontwikkeling directie woningbouw

Om woningbouwdoelstellingen te realiseren acht BZK het noodzakelijk om de directie woningbouw uit te breiden. BZK zet circa 40 miljoen euro in van de woningbouwimpuls om meerjarig 60 FTE aan te trekken waarbij in principe geen beroep wordt gedaan op externe inhuur. Het Rijk neemt meer regie op de volkshuisvesting en hiervoor moet zowel beleid ontwikkeld als woningen gerealiseerd worden. Omdat het incidentele middelen betreffen wordt, indien geen additionele middelen beschikbaar komen, de extra personele inzet bezien in 2028 en 2029.

FTE digitalisering en informatiebeveiliging

BZK wendt structureel opdrachtenbudget aan om capaciteit aan te kunnen trekken. Het departement acht additioneel personeel nodig om in te kunnen spelen op bepaalde ontwikkelingen zoals generatieve AI en de steeds belangrijker wordende informatiebeveiliging.

Stelsel omgevingswet

BZK moet volgens interbestuurlijke afspraken een bijdrage leveren aan beheerbegroting Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast is er een verplichting om de Omgevingswet te evalueren en (financieel) te monitoren.

Subsidie politieke partijen

De structurele financiering van landelijke politieke partijen zou per 2025 3,7 miljoen euro lager worden in verband met het aflopen van de Jetten-gelden. De hogere financiering wordt nu, mede naar aanleiding van motie Grinwis bij de afgelopen begrotingsbehandeling van BZK, voor één jaar verlengd. Dit wordt gedekt vanuit de Eindejaarsmarge.

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector) 

Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebiedsmaatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen. De dekking komt voor een deel (53 miljoen euro) van de departementale begroting van BZK zelf en de rest (159,5 miljoen euro) komt uit het Nationaal Groeifonds. De regio Eindhoven draagt eenzelfde bedrag bij aan de maatregelen op basis van 50% cofinanciering. Rijk en regio maken afspraken maken over de nadere invulling van deze maatregelen bij het BO Leefomgeving 2025.

Overige intensiveringen

Dit betreffen verschillende incidentele intensiveringen, zoals de afronding van de transformatie van SSC-ICT, de doorontwikkeling van DOC-Direkt en de vervanging van het HR IT-landschap van O&P Rijk (in 2027). Ook zet BZK 5,5 miljoen euro van de woningbouwimpuls in voor de ondersteuning van woondeals.

Ombuigingen

Omgevingsloket online

De middelen voor de voorganger van digitaal stelsel omgevingswet (DSO) worden ingezet voor het stelsel van de omgevingswet.

Dekking FTE digitalisering en informatiebeveiliging

Dit betreffen programmamiddelen op artikel 6 (overheidsdienstverlening en informatiesamenleving) en artikel 7 (werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid).

Dekking prijsbijstelling

Circa 12 miljoen aan prijsbijstelling wordt structureel ingezet ter dekking van hierboven genoemde problematiek.

Ramingbijstellingen

Voornamelijk op het gebied van digitalisering en werkgeversbeleid heeft er het afgelopen jaar relatief grote onderuitputting plaatsgevonden. Bij de voorjaarsbesluitvorming is besloten om de begroting met 15 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Dit betreft bijna 10 miljoen euro aan ramingbijstellingen op artikel 6 (overheidsdienstverlening en informatiesamenleving) en 3 miljoen euro op artikel 7 (werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid). De resterende 2,5 miljoen euro komt uit de bijstelling van de uitvoeringskosten van een aflopende regeling op artikel 3 (Bevordering Eigen Woningbezit).

Verlaging WBI ter dekking amendement studentenwoningenstartbouwimpuls

Voor de dekking van het amendement studentenwoningstartbouwimpuls wordt 20 miljoen euro van de middelen woningbouwimpuls afgeboekt (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26).

Dekking eindejaarsmarge

Circa 26 miljoen euro van de (reguliere) eindejaarsmarge wordt ingezet ter dekking van problematiek.

Verlaging WBI en versnelling tijdelijke huisvesting ter dekking amendement fonds betaalbare koopwoningen

De ophoging van het budget voor het Fonds betaalbare koopwoningen vanwege het amendement Grinwis en de Groot op de ontwerpbegroting van BZK is gedekt uit de woningbouwimpuls en de versnelling tijdelijke huisvesting (flex).

Verlaging WBI en versnelling tijdelijke huisvesting ter dekking amendement stimuleringsmiddelen woningcoöperaties

De aanvulling van de stimuleringsmiddelen woningcoöperaties, vanwege het amendement Beckerman c.s. op de ontwerpbegroting van BZK is gedekt uit de woningbouwimpuls en de versnelling tijdelijke huisvesting (flex).

Dekking woningbouwimpuls

In totaal wordt bij de voorjaarsnota 170 miljoen euro van de woningbouwimpuls ingezet voor de hierboven genoemde doelen. Dit bedrag is exclusief de dekking voor de verschillende amendementen en investeringen in de halfgeleidersector.

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector) 

BZK dekt zelf een deel (53 miljoen euro) van de investering in de halfgeleidersector. In 2024 wordt 31 miljoen euro gedekt uit de loon- en prijsbijstelling voor de Woningbouwimpuls. In 2025 wordt 22 miljoen euro van het budget van de doorbouwgarantie gereserveerd voor investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.

Overige ombuigingen

Dit betreffen een aantal kleinere incidentele ombuigingen, waaronder op de regeling grote gezinnen (1 miljoen euro).

Kasschuiven

Tegemoetkoming herplaatsingskosten flexwoningen

Voor de financiële herplaatsingsgarantie worden middelen naar voren gehaald en gestort in de begrotingsreserve om risico's op te kunnen vangen.

Dekking woningbouwimpuls

De middelen van de woningbouwimpuls die worden ingezet ter dekking van (woningbouw)problematiek worden in een juist ritme gezet.

Regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

De belangstelling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) blijft groot. Daarom worden er middelen naar voren geschoven om het subsidieplafond voor de derde tranche te kunnen verhogen in 2024.

Werk aan uitvoering

BZK krijgt dit voorjaar circa 20 miljoen euro overgeboekt van het interdepartementale budget Werk aan Uitvoering op de Aanvullende Post. Het grootste deel hiervan moet nog in het juiste kasritme worden gezet.

Slavernijverleden

Voordat (een deel van) de 200 miljoen euro van het slavernijfonds wordt overgeboekt naar de overige begrotingen voor beleidsintensiveringen, worden de middelen in het juiste ritme gezet.

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

De subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) is beschikbaar voor kleine particuliere verhuurders. Het verduurzamingstempo in deze sector is echter nog niet hoog. Naar verwachting zal richting 2027 dit tempo toenemen, o.a. vanwege de aangekondigde normering over het uitfaseren van slechte energielabels. Een deel van het SVOH-budget wordt daarom doorgeschoven naar 2027 en 2028.

Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe

Deze middelen zijn bestemd voor de isolatieaanpak voor woningen in Groningen en Noord-Drenthe. Op dit moment wordt deze aanpak samen met de regio uitgewerkt. Om de middelen in het juiste kasritme te krijgen, wordt er circa. 49 miljoen euro naar 2025 doorgeschoven.

Regiodeals

De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de Aanvullende Post (AP) komen doorgeschoven naar 2026.

Kwijtschelden publieke schulden

Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet 230 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaatsvindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget 160 miljoen euro. Op basis van de realisatie van 2023 (20 mijoen euro) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt 140 miljoen euro van het beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.

Amendement doorbouwgarantie

De middelen voor de doorbouwgarantie worden conform de toelichting van het amendement in 2025 gereserveerd.

Overige kasschuiven

Dit betreffen verschillende kasschuiven van in totaal circa 15 miljoen euro of minder. In de meeste gevallen worden middelen die in 2024 staan in een realistischer kasritme gezet. Voorbeelden zijn emmissiearm aanbesteden en de verduurzaming van Rijksgebouwen.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Regiodeals

Om de brede welvaart in de regio te versterken is er in het coalitieakkoord incidenteel 900 miljoen euro gereserveerd voor nieuwe tranches Regio Deals. Ruim 250 miljoen euro wordt overgeboekt vanuit de Aanvullende Post voor de 6e tranche. Hiermee is de volledige 900 miljoen euro overgeboekt naar BZK.

Klimaatfonds: Nationaal Isolatie Programma

Voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) wordt t/m 2030 250 miljoen euro cumulatief beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds meerjarenprogramma 2025. Hiervan is o.a. 125 miljoen euro bestemd voor de subsidie verduurzaming vereniging voor eigenaars (SVVE), 49,9 miljoen euro bestemd voor de regeling lokale aanpak, en 40,7 miljoen euro voor natuurinclusief isoleren. Ook is er jaarlijks tot en met 2030 ca. 5 miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan het innovatiebudget Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP) binnen het NIP.

Werk aan Uitvoering

BZK krijgt dit voorjaar circa 20 miljoen euro overgeboekt van het interdepartementale budget Werk aan Uitvoering op de Aanvullende Post. Dit gaat onder meer naar de VNG en het invoeren van een BSN-nummer in Caribisch Nederland.

Klimaatfonds: Bio Based Bouwen

Vanuit het Klimaatfonds meerjarenprogramma 2025 ontvangt BZK in totaal 19 miljoen euro voor Bio Based bouwen. Hiermee wordt ingezet op het ontwikkelen van de markt voor biobased bouwmaterialen. De middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen van biobased productkaarten in de Nationale Milieudatabase, monitoring en de financiering van de uitvoeringsorganisatie.

Klimaatfonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Vanuit het Klimaatfonds meerjarenprogramma 2025 ontvangt BZK middelen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hiervan is 75 miljoen euro bestemd voor dotaties in bestaande fondsen, zoals de Regionale energiefondsen, het Nationaal Restauratiefonds en het BNG duurzaamheidsfonds. Daarnaast is 50 miljoen euro bestemd voor de programmatische aanpak van maatschappelijk vastgoed en 37 miljoen euro voor de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). 

Klimaatfonds: Warmtefonds

Aan het warmtefonds wordt vanaf 2025 jaarlijks 35 miljoen euro extra toegevoegd vanuit het Klimaatfonds, meerjarenprogramma 2025.

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

Van de structurele middelen beschikbaar voor de subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) wordt 22,4 miljoen euro vanaf de AP overgeheveld naar de BZK-begroting.

Woningbouwimpuls

Voor de huisvestingsopgave van Oekraïense ontheemden heeft het kabinet 133 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Dit is in eerste instantie gedekt uit de woningbouwimpuls op de begroting van BZK. Op 1 januari 2024 is het beeld opgemaakt van hoeveel Oekraïners in Nederland zijn gebleven. Hiervoor vindt met terugwerkende kracht generale compensatie plaats vanuit de reservering op de AP.

Overige overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Dit betreffen meerdere kleinere overboekingen vanaf de Aanvullende Post, zoals voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer (2,5 miljoen euro) en de overboeking van overgebleven LPO.

Overboekingen Aanvullende Post

Risico's versnelling tijdelijke huisvesting

In 2023 is 5,7 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd voor het geval dat risico's bij de versnelling tijdelijke huisvesting (flexwoningen) zouden leiden tot onverwachte kosten. Er zijn additionele kosten voor de distributielocaties van flexwoningen waarvoor deze middelen benodigd zijn.

Overboekingen met andere begrotingen

Correctie koopkrachtcijfers

De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd ten behoeve van koopkrachtbehoud. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bijstelling van de koopkrachtcijfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelijk mensen in de bijstand. Er wordt vanaf 2024 structureel 66 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van BZK om dit te herstellen. In 2024 gebeurt dit middels een overboeking vanuit SZW.

Slavernijverleden Koninkrijksrelaties

Naar aanleiding van besluitvorming in de ministeriële stuurgroep slavernijverleden komt één derde van de 200 miljoen van het slavernijfonds beschikbaar voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit betreft 33 miljoen euro voor maatschappelijke initiatieven en 33 miljoen euro voor beleidsintensiveringen. De middelen komen terecht op een nieuw artikel op de Koninkrijksrelaties-begroting.

Overboeking SZW amendement verhoging minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreffen tientallen kleinere overboekingen van en naar andere begrotingen, waaronder de middelen van het artikel slavernijverleden, die worden overgeboekt voor verschillende beleidsintensiveringen van andere departementen.

Plafondcorrecties

Woningbouwproject Zuider C

Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De benodigde middelen worden voor de jaren 2024 (11,1 miljoen euro) tot en met 2029 (10,1 miljoen euro) beschikbaar gesteld. Daarnaast worden ook de geprognotiseerde ontvangsten vanaf 2026 (12,7 miljoen euro) tot en met 2029 (20,3 miljoen euro) gedesaldeerd.

Correctie koopkrachtcijfers

Om de fout in de koopkrachtcijfers te herstellen wordt vanaf 2024 structureel 66,0 miljoen euro oegevoegd aan de begroting van BZK, waarrmee de huurtoeslag wordt verhoogd met 3,05 euro per maand voor de doelgroep. Vanaf 2025 wordt dit middels een plafondcorrectie aan de begroting toegevoegd.

Loonbijstelling

De 2024 tranche van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar BZK.

Prijsbijstelling

De 2024 tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar BZK.

Eindejaarsmarge

100% Eindejaarsmarge woningbouwimpuls

De woningbouwimpuls heeft een 100% eindejaarsmarge, waardoor 122 miljoen euro aan niet bestede middelen in 2023 wordt toegevoegd aan de begroting.

100% Eindejaarsmarge slavernijverleden

Op artikel 14 is in 2023 circa 3 miljoen euro niet besteed. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2024.

Overige eindejaarsmarge

Dit betreft (voornamelijk) de reguliere eindejaarsmarge van ruim 80 miljoen euro. De maximale (reguliere) eindejaarsmarge is namelijk 1% van de totale begroting.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken.

Technisch

Tariefgefinancierde dienstverlening

Jaarlijks worden bij voorjaar op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten van tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties vastgesteld en verwerkt. Hier staan voor eenzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover.

Overig technisch

Dit betreffen technische reallocaties van middelen en desalderingen, waar hetzelfde bedrag aan ontvangsten tegenover staan.

Niet-plafondrelevant

Generale dossiers

Dit betreft de afdracht van vennootschapsbelasting door het RVB.

Ontvangsten

Meevallers

Flexwoningen

Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zijn door het RVB komen bijbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met 75,3 miljoen euro verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook wordt 6,6 miljoen euro aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.

Afrekening voorschotten

De meevaller bij het RVB is ontstaan door een combinatie van factoren. Enerzijds zijn er meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd op met name de ingebruikgeving. Anderzijds zijn er minder uitgaven geweest op o.a. de zakelijke lasten en door het doorschuiven van een aantal projecten voor het beheer van monumenten.

Raming huurtoeslag

Ook aan de ontvangstenkant kent de raming van de huurtoeslag een substantiële meevaller.

Surplus RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft over het jaar 2023 een positief resultaat behaald. Conform de regeling agentschappen mag 5% aangehouden worden als eigen vermogen. Dat wat de 5% overstijgt, in dit geval circa 12 miljoen euro, wordt afgeroomd door de eigenaar.

Surplus SSC-ICT

SSC-ICT heeft over het jaar 2023 een positief resultaat behaald. Conform de regeling agentschappen mag 5% aangehouden worden als eigen vermogen. Dat wat de 5% overstijgt, circa 11 miljoen euro, wordt afgeroomd door de eigenaar.

Surplus O&P Rijk

O&P Rijk heeft over het jaar 2023 een positief resultaat behaald. Conform de regeling agentschappen mag 5% aangehouden worden als eigen vermogen. Dat wat de 5% overstijgt, circa 9 miljoen euro, wordt afgeroomd door de eigenaar.

Generale dossiers

Dit betreft de ontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Tegenvallers

RVB- Verminderde inkomsten pacht

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht verminderde pachtinkomsten door de verkoop van pachtboerderijen en gemaximeerde pachtprijzen. Dit wordt gedekt uit de meevallers bij het RVB.

Flexwoningen

Bij de tweede suppletoire begroting van 2023 12,5 miljoen euro afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bijgesteld met hetzelfde bedrag.

Ombuigingen

Aankoop compensatiegronden

Met de aankoop van extra compensatiedgronden zullen ook de ontvangsten van het RVB toenemen.

Plafondcorrecties

Woningbouwproject Zuider C

Dit betreffen de hogere verwachte ontvansten door het grootschalige woningbouwtraject Zuider C in Lelystad.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken.

Technisch

Tariefgefinancierde dienstverlening

Jaarlijks worden bij voorjaar op basis van de jaarplanraming de uitgaven- en ontvangstenbudgetten van tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties vastgesteld en verwerkt. Hier staan voor eenzelfde bedrag aan uitgaven tegenover.

Overig technisch

Dit betreffen technische reallocaties van middelen en desalderingen, waar hetzelfde bedrag aan uitgaven tegenover staan.

Licence