Base description which applies to whole site

Staten-Generaal

IIA Staten-Generaal: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

239

233

237

230

228

0

       

Tegenvallers

23

9

5

4

16

2

Tweede Kamer - Fractiekosten

7

   

5

 

Tweede Kamer - Pensioenen en wachtgelden

6

1

  

6

 

Tweede Kamer - Waarborgen veiligheid

4

1

0

0

0

0

Tweede Kamer - Parlementaire enquêtes

3

3

2

   

Tijdelijke huisvesting Eerste en Tweede Kamer

1

3

1

2

2

0

Tweede Kamer - Schadeloosstelling

1

1

1

1

1

1

Overige tegenvallers

2

  

0

2

0

       

Intensiveringen

9

9

9

9

9

9

Tweede Kamer - Bedrijfsvoering

4

2

2

2

2

2

Tweede Kamer - Uitbreiding Kamerondersteuning

3

4

4

4

4

4

Eerste Kamer - Ondersteuningsbudget fracties

2

2

2

2

2

2

Overige intensiveringen

1

1

1

1

1

1

       

Kasschuiven

4

‒ 3

‒ 1

 

4

‒ 4

Kasschuif - Fractiekosten

4

‒ 3

‒ 1

 

3

‒ 3

Kasschuif - Pensioenen en wachtgelden

    

1

‒ 1

       

Loonbijstelling

9

9

9

8

8

9

Loonbijstelling

9

9

9

8

8

9

       

Prijsbijstelling

3

2

3

2

2

2

Prijsbijstelling

3

2

3

2

2

2

       

Eindejaarsmarge

2

     

Eindejaarsmarge

2

     
       

Extrapolatie

     

232

Extrapolatie

     

232

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

290

260

261

254

266

250

IIA Staten-Generaal: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

4

4

4

4

4

0

       

Extrapolatie

     

4

Extrapolatie

     

4

       

Stand Voorjaarsnota

4

4

4

4

4

4

Uitgaven

Tegenvallers

Tweede Kamer - Fractiekosten

De stijging van de fractiekosten komt voort uit de verkiezingen van 22 november 2023. Volgens de regeling voor financiële ondersteuning van fracties Tweede Kamer, hebben krimpende fracties recht op één jaar doorbetaling van de oude maandelijkse bijdragen.

Tweede Kamer - Pensioenen en wachtgelden

Ook de uitgaven aan de pensioenen en wachtgelden stijgen naar aanleiding van de vervroegde verkiezingen.

Tweede Kamer - Waarborgen veiligheid

De veiligheidssituatie van het pand, de systemen en de leden van de Tweede Kamer vragen volgens de Tweede Kamer om een structurele investering in personeel en materieel.

Tweede Kamer - Parlementaire enquêtes

In 2024 zal gestart worden met de Parlementaire Enquête Corona, hiervoor heeft de Tweede Kamer aanvullend budget nodig (2,5 miljoen euro). Daarnaast wordt 0,9 miljoen euro aan het vervolg van de Parlementaire Enquete Fraudebeleid en Dienstverlening.

Tijdelijke huisvesting Eerste en Tweede Kamer

Door de vertraging van de verbouwing van het Binnenhof zullen de Eerste en Tweede Kamer langer in de tijdelijke huisvesting verblijven. Er zullen hiervoor advieskosten gemaakt worden en vervangingsinvesteringen worden gedaan.

Tweede Kamer - Schadeloosstelling

Het budget voor de schadeloosstelling wordt structureel met 1,2 miljoen euro opgehoogd als gevolg van een hoger dan begroot beroep op de Werkkostenregeling in de voorgaande jaren.

Overige tegenvallers

Dit betreffen met name incidentele kosten die de Tweede Kamer als gevolg van de Tweede Kamerverkiezingen maakt. Zo wordt 0,7 miljoen uitgegeven aan de interne verhuizing en 0,8 miljoen aan het formatieproces.

Intensiveringen

Tweede Kamer - Bedrijfsvoering

De Tweede Kamer heeft op het gebied van bedrijfsvoering aanvullend budget nodig voor IV-initiatieven, aanpassingen van contracten en onderhoud en beheer op ICT-gebied.

Tweede Kamer - Uitbreiding Kamerondersteuning

Dit betreft een (apparaat)intensivering van 4,1 miljoen euro structureel voor de uitbreiding van de (ambtelijke) Kamerondersteuning. De ondersteunende diensten worden zwaarder belast met het uitvoeren van complexere opdrachten.

Eerste Kamer - Ondersteuningsbudget fracties

Dit betreft de financiële regeling ondersteuningsbudget fracties, waardoor alle fracties in de Eerste Kamer een extra medewerker (1 fte) in dienst kunnen nemen. De intensivering wordt door de Kamer noodzakelijk geacht, mede gelet op de toenemende complexiteit van wetgeving.

Overige intensiveringen

Hieronder valt onder meer structurele ondersteuning voor de Eerste Kamer op het gebied van informatiehuishouding, digitalisering en AI.

Kasschuiven

Fractiekosten

De middelen voor de fractiekosten moeten in verband met de vervroegde verkiezingen in het juiste ritme worden gezet.

Pensioenen en wachtgelden

De beschikbare middelen voor pensioenen en wachtgelden moeten in verband met de vervroegde verkiezingen in het juiste ritme worden gezet. De piek in de uitbetaling van wachtgelden aan Kamerleden volgt direct na verkiezingen.

Loonbijstelling

De 2024 tranche van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar De Staten-Generaal

Prijsbijstelling

De 2024 tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar De Staten-Generaal.

Eindejaarsmarge

De maximale eindejaarsmarge (1% van de begroting) die niet tot uitputting is gekomen in 2023 wordt toegevoegd aan de begroting.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Staten-Generaal.

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Staten-Generaal.

Licence