Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII Infrastructuur en Waterstaat: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

14.652

23.544

14.262

13.504

12.890

11.212

       

Meevallers

‒ 7

     

Meevaller STINT

‒ 7

     
       

Tegenvallers

157

10

15

12

6

3

Kerncentrale Dodewaard

145

     

Overige tegenvallers

12

10

15

12

6

3

       

Intensiveringen

440

312

303

303

303

303

Ondersteuning regionaal ov

300

300

300

300

300

300

Tegengaan prijsstijgingen NS

120

     

Overige intensiveringen

20

12

3

3

3

3

       

Ombuigingen

‒ 26

‒ 11

‒ 15

‒ 15

‒ 11

‒ 56

Lelylijn

     

‒ 47

Overige ombuigingen

‒ 26

‒ 11

‒ 15

‒ 15

‒ 11

‒ 9

       

Kasschuiven

‒ 76

‒ 27

61

35

7

0

Kasschuiven

‒ 76

‒ 27

61

35

7

0

       

Kasschuiven investeringsplafond

‒ 28

23

27

10

‒ 13

‒ 18

Kasschuiven Klimaatfonds

11

17

12

‒ 4

‒ 15

‒ 21

Kasschuiven Nationaal Groeifonds

‒ 39

6

15

14

2

3

       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

30

121

171

191

190

189

Klimaatfonds

29

121

171

181

162

102

Lelylijn

     

47

Vergroenen reisgedrag

   

11

28

41

WaU middelen

1

     
       

Overboekingen Aanvullende Post

40

     

Kerncentrale Dodewaard

40

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 7

27

33

3

18

‒ 9

Herijking studenten-ov

208

     

Ondersteuning regionaal ov

‒ 227

     

Overboeking accountability

 

‒ 1

‒ 2

‒ 2

‒ 1

‒ 1

Overige overboekingen met andere begrotingen

12

28

34

5

19

‒ 8

       

Plafondcorrecties

‒ 132

72

10

12

9

8

Plafondcorrecties

‒ 132

72

10

12

9

8

       

Loonbijstelling

132

130

130

128

128

127

Loonbijstelling

132

130

130

128

128

127

       

Prijsbijstelling

371

383

366

347

328

357

Prijsbijstelling HXII

48

45

40

36

34

34

Prijsbijstelling HXII Klimaatfonds

2

4

4

4

3

3

Overige prijsbijstelling

321

333

322

307

291

321

       

Eindejaarsmarge

100

     

Eindejaarsmarge

100

     
       

Extrapolatie

     

2.416

Extrapolatie

     

2.416

       

Desalderingen

1

1

1

1

1

1

Desalderingen

1

1

1

1

1

1

       

Technisch

‒ 1.362

‒ 9.846

540

767

631

30

Mutaties met Deltafonds

‒ 455

‒ 174

34

250

‒ 38

‒ 96

Mutaties met Mobiliteitsfonds

‒ 904

‒ 9.671

506

517

670

128

Overig technisch

‒ 3

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

       

Stand Voorjaarsnota

14.287

14.761

15.903

15.302

14.486

14.566

XII Infrastructuur en Waterstaat: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

87

41

35

29

29

0

       

Kasschuiven

‒ 7

0

6

1

  

Kasschuiven

‒ 7

0

6

1

  
       

Extrapolatie

     

28

Extrapolatie

     

28

       

Desalderingen

1

1

1

1

1

1

Desalderingen

1

1

1

1

1

1

       

Technisch

‒ 3

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Technisch

‒ 3

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

       

Stand Voorjaarsnota

78

41

41

30

29

28

Uitgaven

Meevaller STINT

Dit is een bijstelling van het gereserveerde budget voor de compensatieregeling Stint. Het bedrag is naar beneden bijgesteld doordat het aantal ingediende aanvragen minder is dan verwacht.

Tegenvallers

Kerncentrale Dodewaard

In het proces rondom de overname van de aandelen GKN (Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) door de staat is gebleken dat er meer middelen nodig zullen zijn om de kerncentrale Dodewaard te ontmantelen. Deze middelen worden generaal vrijgemaakt en gereserveerd voor 2040. Een uitgebreide toelichting op de overname van GKN wordt gegeven in de Kamerbrief van 15 maart 2024 (Kamerstukken 28165, nr. 418).

Overige tegenvallers

Er zijn enkele tegenvallers op de IenW-begroting. Het gaat o.a. om toegenomen exploitatiekosten met betrekking tot het regeringsvliegtuig en een toename aan contributie voor agentschappen zoals het KNMI.

Intensiveringen

Ondersteuning regionaal ov

Dit betreft de opboeking van de motie Bikker middelen (Kamerstukken 36410, nr. 29). Hiermee wordt 300 miljoen euro structureel voor het regionaal OV ter beschikking gesteld om prijsstijging tegen te gaan en de beschikbaarheid van het ov te verbeteren.

Tegengaan prijsstijgingen NS

Dit betreft de opboeking van de motie Bikker middelen (Kamerstukken 36410, nr. 29) waarmee incidenteel 120 miljoen euro beschikbaar wordt gemaakt om de prijsstijging bij NS eenmalig in 2024 te compenseren voor de reiziger.

Overige intensiveringen

Dit zijn enkele intensiveringen op de IenW-begroting. Het gaat o.a. om cao-middelen en om aflopende programma- en apparaatsbudgetten in de luchtvaart.

Ombuigingen

Lelylijn

Om invulling te geven aan de amendementen Grinwis voor het spoorknooppunt Meppel (40 miljoen euro) en de ov-hub bij station Ede-Wageningen (6,6 miljoen euro) is 46,6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2024 (Kamerstukken 36410 XII, nr. 26). De dekking van de amendementen betrof echter generale Corona-middelen en is daarmee ondeugdelijk volgens het kabinet. Daarom wordt nu alternatieve dekking gehaald uit de prijsindexatie voor de Lelylijn op de Aanvullende Post.

Overige ombuigingen

Er zijn een aantal ombuigingen doorgevoerd om de tegenvallers en intensiveringen te dekken. Het gaat o.a. om de ontvangen loon- en prijsbijstelling van DG Water en Bodem die wordt ingezet voor problematiek op de IenW-begroting.

Kasschuiven

Er worden diverse kasschuiven verwerkt op de begroting van IenW. De grootste kasschuif betreft de subsidieregeling Walstroom Zeeschepen die op grond van nieuwe ramingen van RVO vertraagd wordt uitgegeven (circa 67 miljoen euro wordt weggeschoven uit 2024). Daarnaast is er een kasschuif voor het vergroenen van reisgedrag. Deze middelen die bij de start van het kabinet zijn gereserveerd worden overgeheveld naar de IenW-begroting. Omdat bij de start van het kabinet nog niet het precieze ritme van de middelen bekend was, worden de middelen nu in het gewenste ritme gezet. Ook middelen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's worden van 2025 naar 2024 geschoven om de verduurzaming van bedrijfsauto's te versnellen.

Kasschuiven Investeringsplafond

Kasschuiven Klimaatfonds

Het betreft hier kasschuiven en toegekende projecten binnen het Klimaatfonds. Er vindt onder andere een kasschuif plaats voor 'Laadinfra'. De kasschuif voor Laadinfra is de optelsom van verschillende ontwikkelingen binnen deze post. De middelen voor logistiek laden kunnen eerder worden uitgegeven, doordat het project versneld kan worden. Ook worden er middelen naar latere jaren geschoven. Zo gaat de regeling voor landelijk dekkend netwerk snelladen een jaar later van start en worden middelen voor Laden ov-bussen naar achteren geschoven om beter aan te sluiten op de vraag uit de sector. Deze kasschuiven samen resulteren in een per saldo schuif van middelen naar eerdere jaren.

Kasschuiven Nationaal Groeifonds

Het betreft hier kasschuiven en toegekende projecten binnen het Nationaal Groeifonds. Er vindt onder andere een kasschuif plaats om de middelen voor het project Luchtvaart in Transitie in het goede ritme te zetten. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Digitale Infrastructuur Logistiek in verband met vertraging.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Klimaatfonds

Dit zijn overhevelingen van het Klimaatfonds. Het gaat onder andere om middelen voor waterstof in mobiliteit (210 miljoen euro) en laadinfra bouw (214 miljoen euro). Daarnaast wordt de eindejaarsmarge van Klimaatfondsmiddelen opgeboekt. Deze middelen zijn vorig jaar afgeboekt en worden nu weer opgeboekt omdat ze onder het investeringsplafond vallen.

WaU middelen

De opgevraagde WaU (Werk aan Uitvoering) middelen betreffen een plan voor het verbeteren van de dienstverlening van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en een onderzoek naar fietsaccu's in het kader van de energietransitie.

Lelylijn

Om invulling te geven aan de amendementen Grinwis wordt 46,6 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post. Het bestaat uit prijsindexatie van de Lelylijn (zie ook toelichting onder Ombuigingen)

Vergroenen Reisgedrag

In het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het vergroenen van reisgedrag. Vorig jaar is daar een deel van overgeboekt naar de begroting van IenW. Dit jaar worden de resterende middelen overgeboekt. Het gaat daarbij om middelen voor de elektrificatie van touringcars, middelen om de verduurzaming van werkgebonden en recreatieve mobiliteit te stimuleren, deelmobiliteit te bevorderen en om apparaatsmiddelen voor de directie Duurzame Mobiliteit.

Overboekingen Aanvullende Post

Kerncentrale Dodewaard

Dit betreft de overname van GKN door de staat (zie een uitgebreidere toelichting onder Tegenvallers).

Overboekingen met andere begrotingen

Herijking studenten OV

Vanuit de OCW-begroting worden eenmalig middelen naar de IenW-begroting overgeboekt om de gevolgen voor de vervoerders van de herijking van het ov-studentenreisproduct in 2024 te compenseren n.a.v. motie Krul.

Ondersteuning regionaal OV

Dit is de overboeking van de middelen voor de regionale vervoerders naar het Provinciefonds in het kader van de motie Bikker en Krul.

Overboeking accountability

Eind november 2023 heeft het kabinet bekendgemaakt middelen beschikbaar te maken voor waarheidsvinding en gerechtigheid voor Oekraïne (accountability). Conform afspraak worden de incidentele en structurele kosten gedekt door middel van evenredige bijdragen van de verschillende departementale begrotingen.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft o.a. een overboeking van het Nationaal Groeifonds (NGF) voor een deel van de voorwaardelijke middelen van het project Luchtvaart in Transitie.

Plafondcorrecties

Om de middelen voor de overname van GKN in 2040 te kunnen zetten is een plafondcorrectie nodig van 185 miljoen euro. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen naar andere begrotingen via een plafondcorrectie.

Loonbijstelling

Met deze overboeking wordt de loonbijstelling (incl. Mobiliteitsfonds en Deltafonds) toegevoegd aan de begroting van IenW. De loonbijstelling van de fondsen wordt later verdeeld over de fondsen.

Prijsbijstelling

Met deze overboeking wordt de prijsbijstelling (incl. Mobiliteitsfonds en Deltafonds) toegevoegd aan de begroting van IenW. De prijsbijstelling van de fondsen wordt later verdeeld over de fondsen.

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge (circa 100 miljoen euro) toegevoegd aan de begroting van IenW. De niet uitgegeven middelen van 2023 van het Nationaal Groeifonds worden volledig toegevoegd.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Desalderingen

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Technisch

Mutaties met Deltafonds

Conform de Comptabiliteitswet worden de financiële middelen van de beleidsbegroting overgeheveld naar het Deltafonds. De aanpassingen van deze middelen worden verder toegelicht in de Verticale Toelichting van het Deltafonds.

Mutaties met Mobiliteitsfonds

Conform de Comptabiliteitswet worden de financiële middelen van de beleidsbegroting overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. De aanpassingen van deze middelen worden verder toegelicht in de Verticale Toelichting van het Mobiliteitsfonds.

Overig technisch

Deze post bevat overige herschikkingen.

Ontvangsten

Kasschuiven

Met deze kasschuif worden de ontvangsten voor de geluidsisolatieregeling Schiphol geactualiseerd naar aanleiding van de laatste ramingen.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Desalderingen

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Technisch

Deze post bevat overige herschikkingen.

Licence