Base description which applies to whole site

Defensiematerieelbegrotingsfonds

K Defensiematerieelbegrotingsfonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

10.724

10.946

10.852

10.261

10.155

9.889

       

Tegenvallers

38

35

30

30

30

30

Tegenvallers

38

35

30

30

30

30

       

Intensiveringen

200

75

75

80

570

 

Oekraïne steunpakket nota van wijziging Ontwerpbegroting 2024

200

75

75

80

70

 

Intensivering munitie en luchtverdediging

    

500

 
       

Kasschuiven investeringsplafond

‒ 2.100

‒ 900

1.400

600

500

500

Kasschuif investeringen

‒ 2.100

‒ 900

1.400

600

500

500

       

Overboekingen met andere begrotingen

15

12

14

15

51

 

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

15

12

14

15

51

 
       

Plafondcorrecties

‒ 69

‒ 101

‒ 138

‒ 180

‒ 180

‒ 218

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 15

0

0

0

0

0

Overige plafondcorrecties

‒ 54

‒ 101

‒ 138

‒ 180

‒ 180

‒ 218

       

Prijsbijstelling

322

329

326

308

305

297

Prijsbijstelling

322

329

326

308

305

297

       

Eindejaarsmarge

695

     

Eindejaarsmarge

695

     
       

Desalderingen

19

13

‒ 6

‒ 6

  

Desalderingen

19

13

‒ 6

‒ 6

  
       

Technisch

‒ 34

‒ 44

‒ 39

‒ 73

‒ 86

‒ 57

Valutaschommelingen

‒ 34

‒ 44

‒ 39

‒ 73

‒ 86

‒ 57

       

Stand Voorjaarsnota

9.811

10.365

12.514

11.036

11.346

10.441

K Defensiematerieelbegrotingsfonds: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

10.724

10.946

10.852

10.261

10.155

9.889

       

Desalderingen

‒ 1.608

‒ 581

1.661

775

1.191

552

Mutaties met Defensiebegroting

‒ 1.627

‒ 594

1.667

781

1.191

552

Overige desalderingen

19

13

‒ 6

‒ 6

  
       

Niet-plafondrelevant

696

     

Niet-plafondrelevant

696

     
       

Stand Voorjaarsnota

9.812

10.365

12.514

11.036

11.346

10.441

Uitgaven

Tegenvallers

Binnen het Defensiematerieelbegrotingsfonds doet zich een enkele tegenvaller voor. De tegenvaller betreft hogere kosten dan verwacht voor het onderhoud van IT systemen.

Intensiveringen

Oekraïne steunpakket nota van wijziging Ontwerpbegroting 2024

Dit betreft de toevoeging van 500 miljoen euro aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor de vervanging van aan Oekraïne geleverde eigen voorraad. Dit maakt deel uit van het militaire steunpakket van 2 miljard euro voor Oekraïne dat is aangeboden met een nota van wijziging op de Ontwerpbegroting 2024.

Intensivering munitie en luchtverdediging

Het kabinet stelt in 2028 incidenteel 500 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor munitie voor de eigen krijgsmacht.

Kasschuif investeringsplafond

Kasschuif investeringen

Toegenomen geopolitieke onrust leidt tot spanning in de mondiale defensiemarkt. Dit, in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, zorgt dat het tempo van de geplande investeringen van Defensie onder druk staat. Op basis van recente ramingen heeft het kabinet besloten om de defensie-investeringen in een ritme te plaatsen dat beter aansluit bij het moment waarop Defensie deze middelen verwacht uit te kunnen geven. De geplande investeringsmiddelen blijven beschikbaar voor Defensie en kunnen op een zo ambitieus mogelijk tempo worden voortgezet. Hiermee is een eerste stap gezet om de investeringsmiddelen van defensie in een realistischer groeipad te plaatsen.

Van de kasschuif wordt 500 miljoen euro in 2029 toegevoegd. Deze middelen worden na de meerjarenperiode structureel in de begroting verwerkt ten behoeve van munitie en luchtverdediging.

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

Dit betreft voornamelijk de uitdeling van middelen vanuit het Nationaal Groeifonds aan het POLARIS project. POLARIS is een samenwerking met de Nederlandse hoogtechnologische industrie ten behoeve van de (door)ontwikkeling van innovatieve (maritieme) radartechnologie in Nederland.

Plafondcorrecties

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat voornamelijk uit een bijdrage aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamelijke opdrachten.

Overige plafondcorrecties

Deze post bestaat uit meerdere technische mutaties, met name op het gebied van uitdelen van exploitatiebudgetten en diverse herschikkingen vanuit het Defensiematerieelbegrotingsfonds naar de Defensieonderdelen op de reguliere begroting. Het betreft met name de personele component van investeringsmiddelen voor onderhoud.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van 695,5 miljoen euro aan de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Deze is met 1 miljoen euro neerwaarts bijgesteld vanwege een correctieboeking.

Desalderingen

Dit betreft voornamelijk een aanpassing voor de geraamde extra leveringen bij de instandhouding van martiem materieel en een aanpassing van het tijdspad voor de verkoop van F16 materiaal.

Valutaschommelingen

Ontwikkelingen in de wisselkoersen van US Dollars en Zweedse Kronen leiden tot lagere benodigde compensatie die Defensie heeft ontvangen in eerdere jaren voor valutaschommelingen. Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de verwachte effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. Defensie is met name gevoelig voor schommelingen in wisselkoersen bij aanschaf en in mindere mate bij instandhouding van materieel. Daarom worden de middelen overgeheveld van de begroting hoofdstuk X Defensie naar het hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Ontvangsten

Desalderingen

Mutaties met de Defensiebegroting

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.

Overige desalderingen

Dit betreft voornamelijk een aanpassing voor de geraamde extra leveringen bij de instandhouding van martiem materieel en een aanpassing van het tijdspad voor de verkoop van F16 materiaal.

Niet-plafondrelevant

Dit betreft een boekhoudkundige boeking om de ontvangstenkant in balans te brengen vanwege de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 aan de uitgavenkant van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Licence