Base description which applies to whole site

Defensie

X Defensie: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

21.298

20.684

20.280

19.748

19.576

9.742

       

Meevallers

‒ 251

‒ 153

‒ 99

‒ 99

‒ 91

‒ 59

Meevallers

‒ 251

‒ 153

‒ 99

‒ 99

‒ 91

‒ 59

       

Tegenvallers

213

118

69

69

61

29

Tegenvallers

213

118

69

69

61

29

       

Intensiveringen

0

     

Amendement Boswijk (VST) veteranen search team

0

     
       

Ombuigingen

0

     

Amendement Boswijk (VST) veteranen search team

0

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

82

3

3

3

3

3

Overboekingen met andere begrotingen

82

3

3

3

3

3

       

Plafondcorrecties

57

103

141

182

183

220

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

3

3

3

3

3

3

Overige plafondcorrecties

54

101

138

180

180

218

       

Loonbijstelling

450

456

450

451

447

447

Loonbijstelling

450

456

450

451

447

447

       

Prijsbijstelling

47

48

49

50

51

50

Prijsbijstelling

47

48

49

50

51

50

       

Eindejaarsmarge

73

     

Eindejaarsmarge

73

     
       

Extrapolatie

     

9.559

Extrapolatie

     

9.559

       

Technisch

‒ 1.627

‒ 594

1.667

781

1.191

552

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

‒ 1.627

‒ 594

1.667

781

1.191

552

       

Niet-plafondrelevant

2.089

1.701

2.000

   

Oekraïne steunpakket nota van wijziging Ontwerpbegroting 2024

999

501

    

Meerjarig steunpakket Oekraïne

800

1.200

2.000

   

Overheveling onderrealisatie steunpakketten 2023 Oekraïne

290

     
       

Stand Voorjaarsnota

22.431

22.367

24.560

21.185

21.420

20.543

X Defensie: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

229

189

225

342

143

0

       

Extrapolatie

     

143

Extrapolatie

     

143

       

Niet-plafondrelevant

268

28

50

42

  

Oekraïne

240

0

0

0

  

EPF terugontvangsten

28

28

50

42

  
       

Stand Voorjaarsnota

497

217

275

384

144

144

Uitgaven

Meevallers

Binnen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds doen zich mee- en tegenvallers voor. Meevallers betreffen met name lagere uitgaven aan eigen personeel wegens ondervulling door krapte op de arbeidsmarkt.

Tegenvallers

Binnen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds doen zich mee- en tegenvallers voor. Tegenvallers betreffen met name extra kosten voor materiële exploitatie door gestegen energieprijzen en transportkosten en externe inhuur wegens ondervulling op eigen personeel door krapte op de arbeidsmarkt. Één tegenvaller valt onder het Defensiematerieelbegrotingsfonds, en wordt daar toegelicht.

Intensiveringen

Amendement Boswijk (VST) veteranen search team

Bij de begrotingsbehandeling is 0,15 miljoen euro in 2024 beschikbaar gesteld voor het veteranen search team dat de politie ondersteunt bij de vermissing van personen.

Ombuigingen

Amendement Boswijk (VST) veteranen search team

De materiële uitgaven worden verlaagd met 0,15 miljoen euro voor de dekking van dit amendement.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit overboekingen van andere begrotingen. De grootste betreft de toevoeging van 43 miljoen euro HGIS-eindejaarsmarge aan de begroting van Defensie. Overige mutaties betreffen onder andere bijdrages van Buitenlandse Zaken van 25 miljoen euro aan de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) waarvan 19 miljoen euro op de Defensiebegroting en 6 miljoen euro op het Defensiematerieelbegrotingsfonds, en 17 miljoen euro van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor grensbewaking van de Caribische landen.

Plafondcorrecties

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

Dit betreft bijdragen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de kustwacht Nederland.

Overige plafondcorrecties

Deze post bestaat uit meerdere technische mutaties, met name op het gebied van uitdelen van exploitatiebudgetten en diverse herschikkingen vanuit het Defensiematiereelbegrotingsfonds naar de Defensieonderdelen op de reguliere begroting. Het betreft met name de personele component van investeringsmiddelen voor onderhoud.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Defensie.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van 73 miljoen euro aan de begroting van Defensie.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Defensie.

Technisch

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

De onderliggende mutaties worden uitgesplitst en toegelicht in de verticale toelichting op de uitgavenzijde van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne steunpakket nota van wijziging Ontwerpbegroting 2024

Dit betreft de toevoeging van 1,5 miljard euro aan de Defensiebegroting ten behoeve van commerciële aankopen. Dit maakt deel uit van het militaire steunpakket van 2 miljard euro voor Oekraïne dat is aangeboden met een nota van wijziging op de Ontwerpbegroting 2024.

Meerjarig steunpakket Oekraïne

Het kabinet heeft besloten voor de periode 2024-2026 aanvullend 4 miljard euro beschikbaar te stellen voor militaire steun aan Oekraïne. Het kabinet kent met deze Voorjaarsnota 1 miljard euro (2024), 1 miljard euro (2025) en 2 miljard euro (2026) vanuit de generale middelen toe aan de Defensiebegroting. Daarnaast wordt 200 miljoen euro aan bestaande middelen voor militaire steun aan Oekraïne uit 2024 in het juiste ritme gezet door deze door te schuiven naar 2025.

Overheveling onderrealisatie steunpakketten 2023

Dit betreft de overheveling van de resterende middelen uit 2023 voor de militaire steun aan Oekraïne.

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Defensie.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne

Defensie is een aantal co-financieringsprojecten aangegaan met bondgenoten met betrekking tot de militaire leveringen aan Oekraïne. De uitgaven voor deze projecten zijn in eerste instantie via de begroting van Defensie gelopen. Bondgenoten compenseren Defensie voor deze uitgaven. Het betreft ontvangsten die in 2023 verwacht werden en nu in 2024 worden verwacht.

EPF terugontvangsten

Uit de Europese Vredesfaciliteit (EPF) krijgt Nederland een deel van de waarde van aan Oekraïne geleverde militaire steun terug. Deze EPF terugontvangsten horen bij tranche 4.

Licence