Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.124.308

395.800

1.520.108

‒ 1.520.108

0

‒ 831.919

‒ 778.271

‒ 760.737

‒ 758.580

          

Uitgaven

1.124.308

395.800

1.520.108

‒ 1.520.108

0

‒ 831.919

‒ 778.271

‒ 760.737

‒ 758.580

          

Subsidies (regelingen)

         

Woonbedrijf

3.028

0

3.028

‒ 3.028

0

‒ 1.949

0

0

0

Diverse subsidies

650

0

650

‒ 650

0

0

0

0

0

Bestuursakkoord

174.000

395.800

569.800

‒ 569.800

0

‒ 39.500

0

0

0

Industrie

839

0

839

‒ 839

0

‒ 839

‒ 839

‒ 839

0

Opdrachten

         

Werk- en onderzoeksbudget

11.564

0

11.564

‒ 11.564

0

‒ 11.089

‒ 7.045

‒ 285

‒ 280

Versterkingsoperatie

738.334

0

738.334

‒ 738.334

0

‒ 738.334

‒ 735.334

‒ 732.000

‒ 732.000

Bestuursakkoord

17.500

0

17.500

‒ 17.500

0

0

0

0

0

Industrie

213

0

213

‒ 213

0

‒ 213

‒ 213

‒ 213

0

Inkomensoverdrachten

         

Tegemoetkoming aan huurders

63

0

63

‒ 63

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Nationaal Programma Groningen

25.000

0

25.000

‒ 25.000

0

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Compensatie gemeenten en provincie

15.195

0

15.195

‒ 15.195

0

‒ 11.595

‒ 7.440

0

0

Bestuursakkoord

137.922

0

137.922

‒ 137.922

0

‒ 3.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 1.300

          

Ontvangsten

490.000

0

490.000

‒ 490.000

0

‒ 661.000

‒ 661.000

‒ 661.000

‒ 661.000

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

Licence