Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.511.283

0

1.511.283

23.432

1.534.715

13.360

21.278

43.636

29.283

                   

Uitgaven

1.511.283

0

1.511.283

23.432

1.534.715

13.360

21.278

43.636

29.283

                   

Personele uitgaven

1.468.095

0

1.468.095

12.716

1.480.811

1.654

8.509

29.287

18.228

- Eigen personeel

289.542

0

289.542

219

289.761

15.946

20.253

23.288

25.489

- Externe inhuur

565

0

565

10.431

10.996

1.500

1.900

1.900

0

- Overige personele exploitatie

15.898

0

15.898

1.854

17.752

2.249

2.416

2.665

2.875

- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.162.090

0

1.162.090

212

1.162.302

‒ 18.041

‒ 16.060

1.434

‒ 10.136

Materiële uitgaven

43.188

 

43.188

10.716

53.904

11.706

12.769

14.349

11.055

- Overige materiële exploitatie

43.188

0

43.188

10.716

53.904

11.706

12.769

14.349

11.055

                   

Apparaatsontvangsten

8.996

0

8.996

‒ 1.534

7.462

‒ 1.534

‒ 1.534

‒ 1.534

‒ 1.534

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 12,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de verhoging van het budget externe inhuur met € 10,4 miljoen voor de inhuur van IT-personeel en flexibele capaciteit voor de uitvoering van diverse projecten. Hiervan is vanuit de beschikbare middelen motie Hermans € 0,5 miljoen aangewend en € 9,9 miljoen is afkomstig uit het budget materiele uitgaven die zijn bestemd voor flexibele capaciteit.

Materiële uitgaven

Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,7 miljoen verhoogd. Dit saldo is het gevolg van meerdere mutaties waarvan de voornaamste zijn: de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versterken van de informatiehuishouding ter hoogte van € 5,4 miljoen en voor het versterken van de beleids- en informatiecapaciteit ter hoogte van € 11,0 miljoen. Daarnaast is er budget vanuit 2021 overgeheveld ter behoeve van de Taskforce Vergunningen voor € 3,7 miljoen. Tot slot is het budget met € 9,9 miljoen afgenomen ten behoeve van het inhuren van IT-personeel en flexibele capaciteit, zoals hiervoor onder personele uitgaven is toegelicht.

Licence