Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

163.718

5.100

168.818

     
 

Uitgaven

163.718

5.100

168.818

     

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

90.774

0

90.774

 

Bijdrage aan agentschappen

90.774

0

90.774

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

17.335

0

17.335

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

51.524

2.500

54.024

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

10.570

‒ 2.500

8.070

 

RVB (Bijdrage voor monumenten)

3.966

0

3.966

 

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

7.379

0

7.379

9.2

Beheer materiële activa

72.944

5.100

78.044

 

Bijdrage aan agentschappen

72.944

5.100

78.044

 

RVB

14.329

0

14.329

 

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.651

0

4.651

 

RVB (Zakelijke lasten)

53.964

5.100

59.064

     
 

Ontvangsten

144.531

98.855

243.386

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 20 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 9
 

2023

juridisch verplicht

98%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

2%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 98% juridisch verplicht.

Uitgaven

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat)

Dit betreft € 2,5 mln. ten behoeve van hoger uitgevallen leegstand- en beveiligingskosten. Deze middelen zijn nodig voor de periode waarin zowel de gebruikers als aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en zij dus ook niet verantwoordelijk zijn voor deze kosten. Deze middelen worden gerealloceerd vanaf de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ).

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

Een aantal projecten wordt later opgeleverd dan verwacht, waardoor de kosten voor deze projecten dit jaar niet meer in rekening worden gebracht. Het budget wordt ingezet voor de hierboven beschreven reallocatie van middelen (€ 2,5 mln.) vanwege de hoger uitgevallen leegstand- en beveiligingskosten van het Binnenhofcomplex.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

Via deze regeling worden de middelen vanuit de meerontvangsten (circa € 1,4 mln.) van de pacht van het Windmolenpark Zeewolde gedesaldeerd en direct overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dient ter financiering van de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland ten behoeve van het Saneringsfonds Windpark Flevoland.

RVB (Zakelijke lasten)

Onverwacht zijn er relatief veel aanslagen voor zakelijke lasten uit voorgaande jaren binnengekomen die betaald moeten worden. De kosten zijn daardoor dit jaar hoger dan verwacht. Dit wordt gedekt door een meevaller op artikel 6 en een herbestemming van LPO middelen.

Ontvangsten

Dit betreft met name € 91 mln. aan meerontvangsten, doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer heeft opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Tot slot betreft dit de meerontvangsten (circa € 1,4 mln.) aan pacht voor rijksgronden als gevolg van de ingebruikgeving van het Windmolenpark Zeewolde.

Licence